The service
Messages on page
Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή μιας πολιτικής ασφαλείας για το σημείο κατάληξης. Η πολιτική ασφαλείας περιέχει απαιτήσεις που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν σε μια ρύθμιση παραμέτρων της Υποδομής επικοινωνιών των Windows. Αναζητήστε ένα σχόλιο για τις παραμέτρους του SecurityBindingElement που απαιτούνται στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων που δημιουργήθηκε. Δημιουργήστε το σωστό στοιχείο σύνδεσης με κωδικό. Η ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης που βρίσκεται στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων δεν είναι ασφαλής.
‏‏בוצע ייבוא של מדיניות האבטחה עבור נקודת הקצה. מדיניות האבטחה מכילה דרישות שאין אפשרות לייצג בתצורה של Windows Communication Foundation. חפש הערה אודות הפרמטרים של רכיב SecurityBindingElement שנדרשים בקובץ התצורה שנוצר. צור את רכיב האיגוד המתאים באמצעות קוד. תצורת האיגוד שנמצאת בקובץ התצורה אינה מאובטחת.
Biztonsági házirend importálása a végpontba megtörtént. A biztonsági házirend olyan követelményeket tartalmaz, amelyek nem reprezentálhatók egy Windows kommunikációs alaprendszer konfigurációja által. Keressen a létrehozott konfigurációs fájl szükséges SecurityBindingElement paramétereiről szóló megjegyzést. Hozzon létre egy megfelelő kötéselemet kóddal. A konfigurációs fájlban lévő kötéskonfiguráció nem biztonságos.
Criteri di protezione importati per l'endpoint. I criteri di protezione contengono requisiti che non possono essere rappresentati in una configurazione di Windows Communication Foundation. Verificare la presenza di un commento sui parametri SecurityBindingElement richiesti nel file di configurazione generato. Creare l'elemento binding corretto con il codice. La configurazione del binding nel file di configurazione non è sicura.
エンドポイントのセキュリティ ポリシーがインポートされました。このセキュリティ ポリシーには、Windows Communication Foundation の構成では表現できない要件が含まれています。生成された構成ファイルで、必須の SecurityBindingElement パラメータに関するコメントを参照してください。コードを使用して正しいバインド要素を作成してください。構成ファイル内のバインド構成はセキュリティで保護されていません。
تم استيراد نهج أمان لنقطة النهاية. يحتوي نهج الأمان هذا على متطلبات لا يمكن تمثيلها في تكوين Windows Communication Foundation. ابحث عن تعليق حول معلمات SecurityBindingElement المطلوبة في ملف التكوين الذي تم توليده. أنشئ عنصر التوثيق الصحيح مع الرمز. تكوين التوثيق الموجود في ملف التكوين غير آمن.
为终结点导入安全策略。安全策略包含 Windows 通信基础配置上未描述的要求。查找生成的配置文件中所需的 SecurityBindingElement 参数的有关注释。使用代码创建正确的绑定元素。配置文件中的绑定配置不安全。
已為端點匯入安全性原則。安全性原則包含無法在 Windows Communication Foundation 組態中表示的需求。請查看產生的組態檔中所需之 SecurityBindingElement 參數的註解。請使用程式碼建立正確的繫結項目。組態檔中的繫結組態不安全。
Byly importovány zásady zabezpečení pro koncový bod. Zásady zabezpečení zahrnují požadavky, které nemohou být reprezentovány v konfiguraci produktu Windows Communication Foundation. Vyhledejte poznámku o parametrech třídy SecurityBindingElement, které jsou vyžadovány ve vytvořeném konfiguračním souboru. Vytvořte správný element vazby s kódem. Konfigurace vazby, která se nachází v konfiguračním souboru, není bezpečná.
Der blev importeret en sikkerhedspolitik for slutpunktet. Sikkerhedspolitikken indeholder krav, der kan repræsenteres i en konfiguration af Windows Communication Foundation. Se efter en kommentar om de SecurityBindingElement-parametre, der kræves i den oprettede konfigurationsfil. Opret det korrekte bindingselement ved hjælp af kode. Den bindingskonfiguration, der findes i konfigurationsfilen, er ikke sikker.
Er is een beveiligingsbeleid geïmporteerd voor het eindpunt. Het beveiligingsbeleid bevat vereisten die niet kunnen worden weergegeven in een Windows Communication Foundation-configuratie. Zoek naar een opmerking over de vereiste SecurityBindingElement-parameters in het gegenereerde configuratiebestand. Maak het juiste bindingselement in code. De bindingconfiguratie in het configuratiebestand is niet veilig.
Päätepisteelle tuotiin suojauskäytäntö. Suojauskäytäntö sisältää vaatimuksia, joita ei voi esittää Windows Communication Foundation -määrityksessä. Katsoa luotua kommenttia SecurityBindingElement-parametreista, joita tarvitaan määritystiedostossa. Luo oikea sidontaelemnetti koodin avulla. Määritystiedostossa oleva sidontamääritys ei ole suojattu.
Une stratégie de sécurité a été importée pour le point de terminaison. La stratégie de sécurité contient des conditions qui ne peuvent pas être représentées dans une configuration Windows Communication Foundation. Recherchez un commentaire sur les paramètres SecurityBindingElement qui sont nécessaires dans le fichier de configuration généré. Créez l’élément de liaison correct avec le code. La configuration de liaison figurant dans le fichier de configuration n’est pas sécurisée.
Für den Endpunkt wurde eine Sicherheitsrichtlinie importiert. Die Sicherheitsrichtlinie enthält Anforderungen, die nicht in einer WCF-Konfiguration (Windows Communication Foundation) dargestellt werden können. Suchen Sie nach einem Kommentar zu den SecurityBindingElement-Parametern, die in der generierten Konfigurationsdatei erforderlich sind. Erstellen Sie mithilfe von Code das richtige Bindungselement. Die Bindungskonfiguration in der Konfigurationsdatei ist nicht sicher.
끝점에 대한 보안 정책을 가져왔습니다. Windows Communication Foundation 구성에서 나타낼 수 없는 요구 사항이 보안 정책에 포함되어 있습니다. 생성된 구성 파일에서 필요한 SecurityBindingElement 매개 변수에 대한 설명을 확인하십시오. 코드를 사용하여 올바른 바인딩 요소를 만드십시오. 구성 파일에 있는 바인딩 구성은 보안되지 않습니다.
Det ble importert en sikkerhetspolicy for endepunktet. Sikkerhetspolicyen inneholder krav som ikke kan representeres i en Windows Communication Foundation-konfigurasjon. Se etter en kommentar om SecurityBindingElement-parameterne som kreves, i konfigurasjonsfilen som ble opprettet. Opprett det riktige bindingselementet med kode. Bindingskonfigurasjonen i konfigurasjonsfilen er ikke sikker.
Zaimportowano zasadę zabezpieczeń dla punktu końcowego. Zasada zabezpieczeń zawiera wymagania, których nie można przedstawić w konfiguracji platformy Windows Communication Foundation. Poszukaj komentarza dotyczącego parametrów SecurityBindingElement wymaganych w wygenerowanym pliku konfiguracyjnym. Utwórz poprawny element wiązania z kodem. Konfiguracja wiązania w pliku konfiguracyjnym nie jest bezpieczna.
Uma diretiva de segurança foi importada para o ponto de extremidade. Essa diretiva de segurança contém requisitos que não podem ser representados em uma configuração do Windows Communication Foundation. Pesquise um comentário sobre os parâmetros SecurityBindingElement que são necessários no arquivo de configuração que foi gerado. Crie o elemento de ligação correto com código. A configuração de ligação no arquivo de configuração não é segura.
Импортирована политика безопасности для данной конечной точки. В этой политике безопасности содержатся требования, которые не могут быть представлены в конфигурации Windows Communication Foundation. Найдите описание обязательных параметров SecurityBindingElement в сгенерированном файле конфигурации. Создайте правильный элемент привязки с помощью кода. Конфигурация привязки, внесенная в файл конфигурации, не защищена.
Se importó una directiva de seguridad para el extremo. La directiva de seguridad contiene requisitos que no se pueden representar en una configuración de Windows Communication Foundation. Consulte el archivo de configuración generado para buscar un comentario que describa los parámetros de SecurityBindingElement requeridos. Cree el elemento de enlace adecuado con código. La configuración de enlace que se encuentra en el archivo de configuración no es segura.
En säkerhetsprincip importerades för slutpunkten. Säkerhetsprincipen innehåller krav som inte kan återges i en Windows Communication Foundation-konfiguration. Sök efter en kommentar om de SecurityBindingElement-parametrar som krävs i konfigurationsfilen som genereras. Skapa korrekt bindningselement med kod. Bindningskonfigurationen som finns i konfigurationsfilen är inte säker.
Bitiş noktası için bir güvenlik ilkesi alındı. Güvenlik politikasında, bir Windows Communication Foundation yapılandırmasında temsil edilemeyecek gereksinimler var. Oluşturulan yapılandırma dosyası için gereken SecurityBindingElement parametreleri hakkında bir açıklama okuyun. Doğru kodlu bağlama öğesini oluşturun. Yapılandırma dosyasındaki bağlama yapılandırması güvenli değil.
为终结点导入安全策略。安全策略包含 Windows 通信基础配置上未描述的要求。查找生成的配置文件中所需的 SecurityBindingElement 参数的有关注释。使用代码创建正确的绑定元素。配置文件中的绑定配置不安全。
已為端點匯入安全性原則。安全性原則包含無法在 Windows Communication Foundation 組態中表示的需求。請查看產生的組態檔中所需之 SecurityBindingElement 參數的註解。請使用程式碼建立正確的繫結項目。組態檔中的繫結組態不安全。
تعذّر العثور على حالة ارتباط لتطبيق الأمان للرد على المجيب.
无法找到将安全性应用到应答器上的答复所需的相关性状态。
找不到將安全性套用至回應程式之回覆的交互關聯狀態。
Nelze najít stav korelace pro použití zabezpečení na odpověď na straně odpovídajícího.
Korrelationstilstanden blev ikke fundet for tildeling af sikkerhed til svar ved besvarelsen.
Kan de correlatiestatus niet vinden voor het toepassen van beveiliging op antwoord bij de responder.
Korrelaatiotilaa ei löydy, jotta voisiin toteuttaa suojaus, joka mahdollistaa vastaamisen vastaajassa.
Impossible de trouver l’état de corrélation pour appliquer la sécurité et répliquer au répondeur.
Es kann kein Korrelierungsstatus für das Anwenden von Sicherheit zum Antworten gefunden werden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση της κατάστασης συσχέτισης για εφαρμογή ασφάλειας ώστε να δοθεί απάντηση στο responder.
‏‏אין אפשרות למצוא את מצב המתאם עבור החלת אבטחה כדי להגיב במשיב.
Nem található a korrelációs állapot a biztonság válaszhoz való alkalmazásához a válaszolónál.
Impossibile trovare lo stato di correlazione per l'applicazione della protezione per la risposta nel risponditore.
応答側の応答にセキュリティを適用するために必要な相関状態が見つかりません。
응답자에서의 회신에 보안을 적용하기 위한 상관 관계 상태를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke korrelasjonsstatusen for bruk av sikkerhet på svar hos svareren.
Nie można znaleźć stanu korelacji do zastosowania zabezpieczeń w celu udzielenia odpowiedzi.
Não é possível encontrar o estado de correlação para a aplicação de segurança à resposta no respondente.
Не удается найти коррелирующее состояние для применения безопасности к ответу респондента.
No se encuentra el estado de correlación para la aplicación de seguridad al responder en el contestador.
Det går inte att hitta korrelationsstatus för tillämpning av säkerhet för att svara hos den svarande.
Güvenliğin yanıtlayıcıda yanıt verecek biçimde uygulanması için korelasyon durumu bulunamıyor.
无法找到将安全性应用到应答器上的答复所需的相关性状态。
找不到將安全性套用至回應程式之回覆的交互關聯狀態。
הלקוח ביקש ליצור הפעלה דו-כיוונית. נוצרה הפעלה חד-כיוונית. להפעלה אין אפשרות להמשיך כהפעלה חד-כיוונית. סביר להניח שהסיבה לכך היא אי-התאמה של איגוד.
Az ügyfél kétirányú munkamenet létrehozását kérte, de egyirányú munkamenet jött létre. A munkamenet csak egyirányúként folytatható. A problémát valószínűleg kötési ütközés okozza.
Il client ha richiesto la creazione di una sessione bidirezionale. Creata una sessione unidirezionale. La sessione non può continuare come sessione unidirezionale. È possibile che i binding non corrispondano.
クライアントは双方向セッションの作成を要求しましたが、一方向のセッションが作成されました。セッションは一方向のセッションとしては続行できません。これはバインドの不整合により発生する可能性があります。
클라이언트에서 양방향 세션을 만들도록 요청했습니다. 단방향 세션을 만들었습니다. 단방향 세션이 아니면 세션을 계속할 수 없습니다. 이것은 흔히 바인딩 불일치로 인해 발생합니다.
Klienten bad om oppretting av en toveisøkt. Det ble opprettet en enveisøkt. Økten kan bare fortsette som en enveisøkt. Dette skyldes trolig en binding som ikke er i samsvar.
Klient zażądał utworzenia sesji dwukierunkowej. Została utworzona sesja jednokierunkowa. Tej sesji nie można kontynuować jako sesji jednokierunkowej. Jest to prawdopodobnie spowodowane niezgodnością powiązań.
O cliente solicitou a criação de uma sessão bidirecional. Uma sessão unidirecional foi criada. A sessão não pode continuar sem uma sessão unidirecional. É provável que isso seja causado por uma incompatibilidade de ligação.
Клиент запросил создание двустороннего сеанса. Создан односторонний сеанс. Продолжение сеанса невозможно без запроса одностороннего сеанса. Возможно, это обусловлено несоответствием привязки.
El cliente solicitó la creación de una sesión bidireccional. Se creó una sesión unidireccional. La sesión no puede continuar como sesión unidireccional. Es probable que esto se deba a que un enlace no coincide.
Klienten begärde att en dubbelriktad session skulle skapas. En enkelriktad session skapades. Sessionen kan inte fortsätta som en enkelriktad session. Detta beror troligtvis på en felaktig matchning av en bindning.
İstemci iki yönlü bir oturum oluşturulmasını istedi. Tek yönlü bir oturum oluşturuldu. Tek yönlü bir oturum olmadan oturum devam edemez. Bunun nedeni olasılıkla bir bağlama uyuşmazlığıdır.
Klient požadoval vytvoření dvousměrné relace. Byla vytvořena jednosměrná relace. Relace nemůže pokračovat jako jednosměrná relace. To je pravděpodobně způsobeno neshodou vazeb.
Klienten anmodede om en tovejssession. Der blev oprettet en envejssession. Sessionen kan ikke fortsætte uden en envejssession. Dette skyldes sandsynligvis uoverensstemmelser i bindinger.
De client heeft een tweerichtingssessie aangevraagd. Er is een eenrichtingssessie gemaakt. De sessie kan zonder niet worden voortgezet als een eenrichtingssessie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door bindingen die niet overeenkomen.
Asiakas pyysi kaksisuuntaisen istunnon luomista. Yksisuuntainen istunto luotiin. Istuntoa ei voi jatkaa yksisuuntaisena istuntona. Syynä on luultavasti sidontaristiriita.
Le client a demandé la création d’une session bidirectionnelle. Une session monodirectionnelle a été créée. La session ne peut pas se poursuivre en tant que session monodirectionnelle. Cela est probablement provoqué par une non-correspondance de liaison.
Der Client hat die Erstellung einer bidirektionalen Sitzung angefordert. Es wurde eine unidirektionale Sitzung erstellt. Die Sitzung kann nicht als unidirektionale Sitzung fortgesetzt werden. Dies wird vermutlich durch eine fehlende Bindungsübereinstimmung verursacht.
Το πρόγραμμα-πελάτης ζήτησε τη δημιουργία μιας αμφίδρομης περιόδου λειτουργίας. Δημιουργήθηκε μονόδρομη περίοδος λειτουργίας. Δεν είναι δυνατή η συνέχεια της περιόδου λειτουργίας ως μονόδρομης περιόδου λειτουργίας. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται σε ασυμφωνία σύνδεσης.
طلب العميل إنشاء جلسة ثنائية الاتجاه. تم إنشاء جلسة وحيدة الاتجاه. لا يمكن أن تستمر الجلسة كجلسة عمل وحيدة الاتجاه. من المحتمل أن يكون سبب ذلك هو عدم تطابق في آلية الربط.
客户端请求创建双向会话。创建了单向会话。该会话可以作为一个单向会话继续。这可能是由绑定不匹配引起的。
用戶端要求建立雙向工作階段。已建立單向工作階段。若不使用單向工作階段,該工作階段將無法繼續。這可能是因繫結不相符所造成。
客户端请求创建双向会话。创建了单向会话。该会话可以作为一个单向会话继续。这可能是由绑定不匹配引起的。
用戶端要求建立雙向工作階段。已建立單向工作階段。若不使用單向工作階段,該工作階段將無法繼續。這可能是因繫結不相符所造成。
رمز Infocard الذي تم إنشاؤه أثناء تهيئة القناة قد انتهت مدة صلاحيته. يُرجى إنشاء قناة جديدة لإعادة تحصيل الرمز.
通道初始化期间创建的 Infocard 令牌已过期。请创建新的通道以重新获取令牌。
在通道初始化期間建立的 Infocard 權杖已過期。請建立新通道來重新取得權杖。
Platnost tokenu Infocard vytvořeného během inicializace kanálu vypršela. Chcete-li token znovu získat, vytvořte nový kanál.
Det oplysningskorttoken, der blev oprettet under kanalinitialiseringen, er udløbet. Opret en ny kanal for at generhverve tokenet.
Het Infocard-token dat tijdens de initialisatie van het kanaal is gemaakt, is verlopen. Maak een nieuw kanaal om het token opnieuw op te halen.
Kanavan alustuksen aikana luotu Infocard-tunnussanoma on vanhentunut. Voit saada tunnussanoman uudelleen käyttöön luomalla uuden kanavan.
Le jeton Infocard créé lors de l’initialisation du canal est expiré. Créez un nouveau canal pour acquérir à nouveau un jeton.
Das bei der Kanalinitialisierung erstellte Infocard-Token ist abgelaufen. Erstellen Sie einen neuen Kanal, um das Token erneut anzufordern.
Το διακριτικό της κάρτας πληροφοριών που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του καναλιού, έχει λήξει. Δημιουργήστε ένα νέο κανάλι για να αποκτήσετε ξανά το διακριτικό.
A csatornainicializáláskor létrehozott adatkártya-jogkivonat lejárt. Hozzon létre új csatornát a jogkivonat ismételt beszerzéséhez.
Il token Infocard creato durante l'inizializzazione del canale è scaduto. Creare un nuovo canale per acquisire il token.
チャネルの初期化時に作成された Infocard トークンの有効期限が切れています。トークンを再取得するには新しいチャネルを作成してください。
채널 초기화 도중에 작성된 Infocard 토큰이 만료되었습니다. 토큰을 다시 얻으려면 새 채널을 만드십시오.
Infocard-tokenet som ble opprettet under kanalinitialiseringen, er utløpt. Opprett en ny kanal for å hente tokenet på nytt.
Token Infocard utworzony podczas inicjowania kanału wygasł. Utwórz nowy kanał, aby ponownie pozyskać token.
O token Infocard criado durante a inicialização do canal perdeu a validade. Crie um novo canal para readquirir o token.
Истек срок действия маркера Infocard, созданного при инициализации канала. Создайте новый канал, чтобы запросить маркер.
Expiró el token de Infocard creado durante la inicialización del canal. Cree un nuevo canal para adquirir el token de nuevo.
Infocard-token som skapades under kanalinitieringen har upphört att gälla. Skapa en ny kanal för att återfå token.
Kanal başlatma sırasında oluşturulan Infocard belirtecinin geçerlilik süresi bitti. Belirteci yeniden almak için yeni bir kanal oluşturun.
通道初始化期间创建的 Infocard 令牌已过期。请创建新的通道以重新获取令牌。
‏‏פג תוקפו של אסימון ה- Infocard שנוצר במהלך אתחול הערוץ. נא צור ערוץ חדש כדי לרכוש אסימון מחדש.
在通道初始化期間建立的 Infocard 權杖已過期。請建立新通道來重新取得權杖。
لا يمكنك إرسال رسائل على قناة بعد أن يتم استدعاء CloseOutputSession.
调用 CloseOutputSession 以后,无法在通道上发送消息。
呼叫 CloseOutputSession 之後,無法在通道上傳送訊息。
Nelze odesílat zprávy v kanálu po vyvolání třídy CloseOutputSession.
Du kan ikke sende meddelelser på en kanal efter et kald til CloseOutputSession.
U kunt geen berichten verzenden via een kanaal nadat CloseOutputSession is aangeroepen.
Sanomia ei voi lähettää kanavalla, kun CloseOutputSession-kutsu on tehty.
Vous ne pouvez pas envoyer de message sur un canal après l’appel de CloseOutputSession.
Sie können keine Nachrichten über einen Kanal senden, nachdem CloseOutputSession aufgerufen wurde.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων σε ένα κανάλι μετά από την κλήση ενός CloseOutputSession.
‏‏אין באפשרותך לשלוח הודעות בערוץ לאחר ש- CloseOutputSession נקרא.
Nem küldhet üzenetet csatornán a CloseOutputSession hívása után.
Impossibile chiamare Send sui messaggi in un canale dopo aver chiamato CloseOutputSession.
CloseOutputSession の呼び出し後にチャネルでメッセージを送信することはできません。
CloseOutputSession이 호출된 후에 채널에서 메시지를 보낼 수 없습니다.
Du kan ikke sende meldinger på en kanal etter at CloseOutputSession er kalt.
Nie można wysyłać komunikatów za pośrednictwem kanału po wywołaniu metody CloseOutputSession.
Não é possível Enviar mensagens em um canal após CloseOutputSession ter sido chamado.
Нельзя отправить сообщения по каналу после вызова CloseOutputSession.
No se pueden enviar mensajes en un canal después de llamar a CloseOutputSession.
Du kan inte skicka meddelanden i en kanal efter att CloseOutputSession har anropats.
CloseOutputSession çağrıldıktan sonra, bir kanalda ileti Gönderemezsiniz.
调用 CloseOutputSession 以后,无法在通道上发送消息。
呼叫 CloseOutputSession 之後,無法在通道上傳送訊息。
تعذّر إضافة ملحق التصرف '<var>X</var>' إلى تصرف نقطة النهاية الشائعة لأنه لا يطبّق '<var>Interface type</var>'.
无法将行为扩展“<var>X</var>”添加到常用终结点行为,因为它没有实现“<var>Interface type</var>”。
無法將行為延伸 '<var>X</var>' 新增至通用端點行為,因為該延伸未實作 '<var>Interface type</var>'。
Nelze přidat rozšíření chování <var>X</var> k chování běžného koncového bodu, protože neimplementuje <var>Interface type</var>.
Funktionsmådeudvidelsen <var>X</var> kan ikke føjes til den fælles funktionsmåde for slutpunkter, da den ikke implementerer <var>Interface type</var>.
无法将行为扩展“<var>X</var>”添加到常用终结点行为,因为它没有实现“<var>Interface type</var>”。
Kan de gedragsuitbreiding <var>X</var> niet aan het algemene eindpuntgedrag toevoegen, omdat de uitbreiding <var>Interface type</var> niet implementeert.
Käyttäytymislaajennusta <var>X</var> ei voi lisätä yleiseen päätepisteen käyttäytymiseen, koska se ei toteuta kohdetta <var>Interface type</var>.
Impossible d’ajouter l’extension de comportement « <var>X</var> » au comportement du point de terminaison commun car il n’implémente pas « <var>Interface type</var> ».
Die Verhaltenserweiterung "<var>X</var>" kann dem allgemeinen Endpunktverhalten nicht hinzugefügt werden, da "<var>Interface type</var>" nicht implementiert wird.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της επέκτασης συμπεριφοράς '<var>X</var>' στη συνήθη συμπεριφορά τελικού σημείου επειδή δεν εφαρμόζει το '<var>Interface type</var>'.
‏‏אין אפשרות להוסיף את הרחבת אופן הפעולה '<var>X</var>' לאופן הפעולה המשותף של נקודות קצה מכיוון שהיא אינה מיישמת את '<var>Interface type</var>'.
Nem lehet hozzáadni a(z) „<var>X</var>” viselkedési bővítményt a közös végpontviselkedéshez, mert az nem implementálja a következőt: „<var>Interface type</var>”.
Impossibile aggiungere l'estensione di comportamento '<var>X</var>' al comportamento dell'endpoint comune perché non implementa '<var>Interface type</var>'.
動作拡張 '<var>X</var>' は '<var>Interface type</var>' を実装していないため、この拡張を共通エンドポイント動作に追加できません。
동작 확장 '<var>X</var>'은(는) '<var>Interface type</var>'을(를) 구현하지 않기 때문에 공통 끝점 동작에 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til virkemåteutvidelsen <var>X</var> i fellesendepunktvirkemåten fordi den ikke implementerer <var>Interface type</var>.
Nie można dodać rozszerzenia „<var>X</var>” zachowania do wspólnego zachowania punktu końcowego, ponieważ nie implementuje ono elementu „<var>Interface type</var>”.
Não é possível adicionar a extensão de comportamento '<var>X</var>' ao comportamento de ponto de extremidade comum porque ela não implementa '<var>Interface type</var>'.
Не удалось добавить расширение поведения "<var>X</var>" к поведению общей конечной точки, так как оно не реализует "<var>Interface type</var>".
No se puede agregar la extensión de comportamiento '<var>X</var>' al comportamiento de extremo común, porque no implementa '<var>Interface type</var>'.
Det går inte att lägga till beteendetillägg <var>X</var> i det gemensamma slutpunktsbeteendet eftersom det inte implementerar <var>Interface type</var>.
'<var>X</var>' davranış uzantısı, '<var>Interface type</var>' uygulamadığından ortak bitiş noktasına eklenemiyor.
無法將行為延伸 '<var>X</var>' 新增至通用端點行為,因為該延伸未實作 '<var>Interface type</var>'。
Laajennuksissa ei voi olla Identity-arvoa, jos sellainen annetaan konstruktoriargumenttina.
Les extensions ne peuvent pas contenir d’élément Identity s’il en est fourni un en tant qu’argument d’un constructeur.
Die Erweiterungen dürfen keine Identität enthalten, wenn eine Identität als Konstruktorargument angegeben wird.
Οι επεκτάσεις δεν μπορούν να περιέχουν ταυτότητα, εάν παρέχεται μία ως όρισμα κατασκευής.
‏‏ההרחבות אינן יכולות להכיל זהות אם אחת מהן ניתנת כארגומנט בנאי.
A kiterjesztések nem tartalmazhatnak identitást, ha egyikük konstruktor argumentumként van megadva.
L'estensione non può contenere un Identity se ne è già stato specificato uno come argomento costruttore.
コンストラクタの引数として提供されている場合、拡張に ID を含めることはできません。
생성자 인수로 제공되는 경우에는 확장에 ID가 포함될 수 없습니다.
Utvidelsene kan ikke inneholde en Identity hvis det blir levert en som konstruktørargument.
Rozszerzenia nie mogą zawierać tożsamości, jeśli jest ona podawana jako argument konstruktora.
As extensões não poderão conter uma Identidade se esta for fornecida como argumento de construtor.
Расширения не могут содержать удостоверение, если оно предоставлено как аргумент конструктора.
Las extensiones no pueden contener una identidad si se proporciona una como argumento de constructor.
Tilläggen får inte innehålla en identitet om en identitet tillhandahålls som ett konstruktörsargument.
Oluşturucu bağımsız değişkeni olarak bir tane sağlandığı takdirde, uzantılar Identity bulunduramaz.
如果标识已作为构造函数参数提供,则扩展不能再包含它。
ليس باستطاعة الملحقات أن تحتوي على هوية إذا ما تم توفير إحداها كوسيطة منشئ.
如果标识已作为构造函数参数提供,则扩展不能再包含它。
延伸不能包含提供作為建構函式引數的身分識別。
Rozšíření nesmějí obsahovat identitu, pokud je některá zadána jako argument konstruktoru.
Udvidelserne kan ikke indeholde et id, hvis der angives et id som et konstruktørargument.
De uitbreidingen kunnen geen ID bevatten als er een als constructor-argument is opgegeven.
延伸不能包含提供作為建構函式引數的身分識別。
تم العثور على رؤوس متعددة تتضمّن الاسم '<var>X</var>' ومساحة الاسم '<var>namespace</var>' والدور '<var>Y</var>'.
找到多个名为“<var>X</var>”、名称空间为“<var>namespace</var>”和角色为“<var>Y</var>”的头。
找到多個名稱為 '<var>X</var>'、命名空間為 '<var>namespace</var>' 且角色為 '<var>Y</var>' 的標頭。
Bylo nalezeno více záhlaví s názvem <var>X</var>, s oborem názvů <var>namespace</var> a s rolí <var>Y</var>.
Der blev fundet flere headere med navnet <var>X</var>, navneområdet <var>namespace</var> og rollen <var>Y</var>.
Er zijn meerdere headers met de naam <var>X</var> en naamruimte <var>namespace</var> en rol <var>Y</var> gevonden.
Useita otsikoita, joilla on nimi <var>X</var> ja nimitila <var>namespace</var> sekä rooli <var>Y</var>, on löydetty.
Plusieurs en-têtes avec le nom « <var>X</var> », l’espace de noms « <var>namespace</var> » et le rôle « <var>Y</var> » ont été trouvés.
Mehrere Header mit Namen "<var>X</var>", Namespace "<var>namespace</var>" und Rolle "<var>Y</var>" gefunden.
Βρέθηκαν πολλαπλές επικεφαλίδες με όνομα '<var>X</var>', χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' και ρόλο '<var>Y</var>'.
‏‏נמצאו כותרות מרובות בשם '<var>X</var>', עם מרחב השמות '<var>namespace</var>' ותפקיד '<var>Y</var>'.
Több „<var>X</var>” nevű, „<var>namespace</var>” névterű és „<var>Y</var>” szerepű fejléc található.
Trovate più intestazioni con nome '<var>X</var>', spazio dei nomi '<var>namespace</var>' e ruolo '<var>Y</var>'.
名前が '<var>X</var>'、名前空間が '<var>namespace</var>'、役割が '<var>Y</var>' であるヘッダーが複数見つかりました。
이름 '<var>X</var>' 및 네임스페이스 '<var>namespace</var>'과(와) 역할'<var>Y</var>'을(를) 가진 여러 헤더를 찾았습니다.
Fant flere hoder med navnet <var>X</var>, navneområdet <var>namespace</var> og rollen <var>Y</var>.
Znaleziono wiele nagłówków o nazwie „<var>X</var>”, roli „<var>Y</var>” i z obszarem nazw „<var>namespace</var>”.
Foram encontrados vários cabeçalhos com o nome '<var>X</var>', o namespace '<var>namespace</var>' e a função '<var>Y</var>'.
Найдено несколько заголовков с именем "<var>X</var>", пространством имен "<var>namespace</var>" и ролью "<var>Y</var>".
Se encontraron varios encabezados con el nombre '<var>X</var>', el espacio de nombres '<var>namespace</var>' y la función '<var>Y</var>'.
Flera huvuden med namn <var>X</var> och namnområde <var>namespace</var> och roll <var>Y</var> påträffades.
'<var>X</var>' adı, '<var>namespace</var>' ad alanı ve '<var>Y</var>' rolüne sahip birden çok üstbilgi bulundu.
找到多个名为“<var>X</var>”、名称空间为“<var>namespace</var>”和角色为“<var>Y</var>”的头。
找到多個名稱為 '<var>X</var>'、命名空間為 '<var>namespace</var>' 且角色為 '<var>Y</var>' 的標頭。
استدعاء IWsdlExportExtension.ExportContract مرتين بواسطة ContractDescription نفسه غير معتمد.
不支持使用同一个 ContractDescription 调用 IWsdlExportExtension.ExportContract 两次。
不支援以同一 ContractDescription 呼叫 IWsdlExportExtension.ExportContract 兩次。
Volání IWsdlExportExtension.ExportContract dvakrát se stejnou třídou ContractDescription není podporováno.
Det understøttes ikke at foretage to kald til IWsdlExportExtension.ExportContract med samme ContractDescription.
IWsdlExportExtension.ExportContract tweemaal met dezelfde ContractDescription aanroepen, wordt niet ondersteund.
IWsdlExportExtension.ExportContract-kutsua ei voida tehdä kahdesti samalla ContractDescription-arvolla.
L’appel de IWsdlExportExtension.ExportContract deux fois avec le même élément ContractDescription n’est pas pris en charge.
Das zweimalige Aufrufen von IWsdlExportExtension.ExportContract mit der gleichen ContractDescription wird nicht unterstützt.
Η κλήση της IWsdlExportExtension.ExportContract δύο φορές με την ίδια περιγραφή σύμβασης, δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה בקריאה פעמיים ל- IWsdlExportExtension.ExportContract עם אותו ContractDescription.
Az IWsdlExportExtension.ExportContract kétszeri hívása ugyanazzal a ContractDescription leírással nem támogatott.
Non è consentito chiamare IWsdlExportExtension.ExportConcontract due volte con lo stesso ContractDescription.
同じ ContractDescription を使用して IWsdlExportExtension.ExportContract を 2 回呼び出すことはできません。
같은 ContractDescription을 사용하여 IWsdlExportExtension.ExportContract를 두 번 호출하는 것은 지원되지 않습니다.
Å kalle IWsdlExportExtension.ExportContract to ganger med samme ContractDescription støttes ikke.
Dwukrotne wywołanie elementu IWsdlExportExtension.ExportContract z tą samą właściwością ContractDescription nie jest obsługiwane.
Não há suporte para a chamada de IWsdlExportExtension.ExportContract duas vezes com o mesmo objeto ContractDescription.
Не поддерживается двойной вызов IWsdlExportExtension.ExportContract с одним и тем же параметром ContractDescription.
No se admite la llamada a IWsdlExportExtension.ExportContract dos veces con igual ContractDescription.
Anrop till IWsdlExportExtension.ExportContract två gånger med samma ContractDescription stöds inte.
IWsdlExportExtension.ExportContract öğesini iki defa aynı ContractDescription ile çağırma desteklenmiyor.
不支持使用同一个 ContractDescription 调用 IWsdlExportExtension.ExportContract 两次。
不支援以同一 ContractDescription 呼叫 IWsdlExportExtension.ExportContract 兩次。
إصدار مغلف غير معروف: <var>X</var>.
无法识别的信封版本: <var>X</var>。
無法辨識的封套版本: <var>X</var>。
Nerozpoznaná verze obálky: <var>X</var>.
Den indeholdte version blev ikke genkendt: <var>X</var>.
Niet-herkende envelopversie: <var>X</var>.
Tunnistamaton kirjekuoriversio: <var>X</var>.
Version d’enveloppe non reconnue : <var>X</var>.
Unbekannte Umschlagversion: <var>X</var>.
Μη αναγνωρίσιμη έκδοση φακέλου. <var>X</var>.
‏‏גירסת מעטפה לא מזוהה: <var>X</var>.
Ismeretlen beágyazási verzió: <var>X</var>.
Versione envelope non riconosciuta: <var>X</var>.
不明なエンベロープのバージョン: <var>X</var>。
인식할 수 없는 봉투 버전입니다. <var>X</var>.
Ukjent konvoluttversjon: <var>X</var>.
Nierozpoznana wersja schematu Envelope: <var>X</var>.
Versão de envelope não reconhecida: <var>X</var>.
Нераспознанная версия конверта: <var>X</var>.
No se reconoce la versión de sobre: <var>X</var>.
Okänd innesluten (envelope) version: <var>X</var>.
Bilinmeyen zarf sürümü: <var>X</var>.
无法识别的信封版本: <var>X</var>。
無法辨識的封套版本: <var>X</var>。
See catalog page for all messages.