The service
Messages on page
قيمة RefreshInterval غير صالحة من <var>X</var>؛ يجب أن تكون أكبر من الصفر
<var>X</var> 的 RefreshInterval 值无效;该值必须大于零
<var>X</var> 的 RefreshInterval 值無效; 它必須大於零
Neplatná hodnota třídy RefreshInterval <var>X</var>; musí být větší než nula
Værdien <var>X</var> for RefreshInterval er ikke gyldig. Værdien skal være større end nul.
Ongeldige waarde van <var>X</var> voor RefreshInterval; deze moet hoger zijn dan nul.
Virheellinen RefreshInterval-arvo <var>X</var>. Arvon täytyy olla suurempi kuin nolla
La valeur RefreshInterval de <var>X</var> n’est pas valide ; elle doit être supérieure à zéro
Ungültiger RefreshInterval-Wert von <var>X</var>; der Wert muss größer als Null sein
Μη έγκυρη τιμή RefreshInterval του <var>X</var>. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από μηδέν
‏‏ערך RefreshInterval לא חוקי של <var>X</var>; הוא חייב להיות גדול מאפס
A RefreshInterval <var>X</var> értéke érvénytelen. Az értéknek nullánál nagyobbnak kell lennie
Valore <var>X</var> non valido per RefreshInterval. Deve essere superiore a zero
RefreshInterval の値 <var>X</var> は無効です。0 を超える値である必要があります。
RefreshInterval 값 <var>X</var>이(가) 잘못되었습니다. 0보다 커야 합니다.
Ugyldig RefreshInterval-verdi for <var>X</var>. Den må være større enn 0.
Nieprawidłowa wartość RefreshInterval elementu <var>X</var>; ta wartość musi być większa od zera
Valor inválido de <var>X</var> para RefreshInterval; deve ser maior que zero
Недопустимое значение RefreshInterval в <var>X</var>; оно должно быть больше нуля
Ogiltigt RefreshInterval-värde för <var>X</var>. Värdet måste vara större än noll.
<var>X</var> geçersiz RefreshInterval değeri; sıfırdan büyük olmalıdır
Valor de RefreshInterval de <var>X</var> no válido. Debe ser mayor que cero.
<var>X</var> 的 RefreshInterval 值无效;该值必须大于零
<var>X</var> 的 RefreshInterval 值無效; 它必須大於零
استجابة نقطة النهاية البعيدة إلى رسالة طلب <var>X</var> مع رد غير صالح. يوجد بالرد غير الصالح رأس wsa:RelatesTo مع معرّف غير متوقع. لا يمكن متابعة الجلسة الموثوق بها.
远程终结点对 <var>X</var> 请求消息响应的答复无效。该答复的 wsa:RelatesTo 头具有意外标识符。可靠会话无法继续。
遠端端點針對 <var>X</var> 要求訊息回應了無效的回覆。回覆具有 wsa:RelatesTo 標頭,且該標頭具有未預期的識別碼。可靠工作階段無法繼續。
Vzdálený koncový bod odpověděl na zprávu požadavku <var>X</var> neplatnou odpovědí. Odpověď obsahuje záhlaví wsa:RelatesTo s neočekávaným identifikátorem. Stabilní relace nemůže pokračovat.
Fjernslutpunktet har besvaret en meddelelse om anmodningen <var>X</var> med et ugyldigt svar. Svaret indeholder headeren wsa:RelatesTo med et uventet id. Den pålidelige session kan ikke fortsættes.
Het externe eindpunt heeft met een ongeldig antwoord op een aanvraagbericht <var>X</var> gereageerd. Het antwoord heeft een RelatesTo-koptekst met een onverwachte ID. De betrouwbare sessie kan niet worden voortgezet.
Etäpäätepiste antoi pyyntösanomaan <var>X</var> virheellisen vastauksen. Vastauksessa on wsa:RelatesTo-otsikko ja odottamaton tunnus. Luotettavaa istuntoa ei voi jatkaa.
Le point de terminaison distant a répondu à un message de demande <var>X</var> avec une réponse non valide. La réponse comporte un en-tête wsa:RelatesTo avec un identifiant inattendu. La session fiable ne peut donc pas continuer.
Der Remoteendpunkt hat auf eine <var>X</var>-Anforderungsnachricht mit einer ungültigen Antwort reagiert. Die Antwort hat einen wsa:RelatesTo-Header mit einem unerwarteten Bezeichner. Die zuverlässige Sitzung kann nicht fortgesetzt werden.
Το απομακρυσμένο τελικό σημείο απάντησε σε ένα μήνυμα αίτησης <var>X</var> με μη έγκυρη απόκριση. Η απόκριση περιέχει μια κεφαλίδα wsa:RelatesTo με μη έγκυρο αναγνωριστικό. Δεν είναι δυνατή η συνέχεια της αξιόπιστης περιόδου λειτουργίας.
נקודת הקצה המרוחקת הגיבה להודעת בקשה של <var>X</var> עם תגובה לא חוקית. התגובה כללה כותרת wsa:RelatesTo עם מזהה לא צפוי. להפעלה המהימנה אין אפשרות להמשיך.
A távoli végpont érvénytelen választ küldött egy <var>X</var> kérelemüzenetre. A válasz wsa:RelatesTo fejléce nem várt azonosítót tartalmaz. A megbízható munkamenet nem tud folytatódni.
L'endpoint ha risposto a un messaggio di richiesta <var>X</var> con una risposta non valida. La risposta contiene un'intestazione wsa:RelatesTo con un identificatore imprevisto. Impossibile continuare la sessione affidabile.
リモート エンドポイントは、<var>X</var> 要求メッセージに対して無効な応答を返しました。この応答には、予期しない識別子の付いた wsa:RelatesTo ヘッダーが付いています。信頼できるセッションは続行できません。
원격 끝점이 잘못된 회신으로 <var>X</var> 요청 메시지에 응답했습니다. 예기치 않은 식별자가 있는 wsa:RelatesTo 헤더가 회신에 있습니다. 신뢰할 수 있는 세션을 계속할 수 없습니다.
Det eksterne endepunktet har svart på en <var>X</var>-forespørselsmelding med et ugyldig svar. Svaret har et wsa:RelatesTo-hode med en uventet ID. Den pålitelige økten kan ikke fortsette.
Zdalny punkt końcowy odpowiedział na komunikat żądania <var>X</var> za pomocą nieprawidłowej odpowiedzi. Odpowiedź zawierała nagłówek wsa:RelatesTo z nieoczekiwanym identyfikatorem. Nie można kontynuować działania niezawodnej sesji.
O ponto de extremidade remoto respondeu a uma mensagem de solicitação <var>X</var> com uma resposta inválida. A resposta tem um cabeçalho wsa:RelatesTo com identificador inesperado. A sessão confiável não pode continuar.
На сообщение запроса <var>X</var> удаленная сторона ответила недопустимым ответом. Ответ содержит заголовок wsa:RelatesTo с непредвиденным идентификатором. Продолжение надежного сеанса невозможно.
El extremo remoto ha respondido a un mensaje de solicitud <var>X</var> con una respuesta que no es válida. La respuesta tiene un encabezado wsa:RelatesTo con un identificador inesperado. La sesión confiable no puede continuar.
Fjärrslutpunkten har svarat på ett <var>X</var>-begäranmeddelande med ett ogiltigt svar. Svaret innehåller ett wsa:RelatesTo-huvud med en oväntad identifierare. Den tillförlitliga sessionen kan inte fortsätta.
Uzak bitiş noktası bir <var>X</var> isteğine geçersiz bir yanıt gönderdi. Yanıt, beklenmeyen bir tanımlayıcı içeren bir wsa:RelatesTo üstbilgisine sahip. Güvenilir oturum devam edemiyor.
远程终结点对 <var>X</var> 请求消息响应的答复无效。该答复的 wsa:RelatesTo 头具有意外标识符。可靠会话无法继续。
遠端端點針對 <var>X</var> 要求訊息回應了無效的回覆。回覆具有 wsa:RelatesTo 標頭,且該標頭具有未預期的識別碼。可靠工作階段無法繼續。
Manifestfilen <var>File Name</var> kunne ikke oprettes. Fejl: <var>X</var>.
Kan manifestbestand <var>File Name</var> met <var>X</var> niet maken.
Luettelotiedoston <var>File Name</var> luonti epäonnistui: <var>X</var>.
La génération du fichier manifeste <var>File Name</var> a échoué avec <var>X</var>.
Das Erstellen der Manifestdatei "<var>File Name</var>" war nicht erfolgreich. Fehler: <var>X</var>.
Η δημιουργία αρχείου διακήρυξης <var>File Name</var> απέτυχε με <var>X</var>.
‏‏יצירת קובץ מניפסט <var>File Name</var> נכשלה עם <var>X</var>.
A(z) <var>File Name</var> jegyzékfájl létrehozása nem sikerült. Hiba: <var>X</var>.
Generazione del file manifesto <var>File Name</var> non riuscita con <var>X</var>.
<var>X</var> が原因で、マニフェスト ファイル <var>File Name</var> を生成できませんでした。
<var>X</var>(으)로 인해 매니페스트 파일 <var>File Name</var>을(를) 생성하지 못했습니다.
Generering av manifestfilen <var>File Name</var> mislyktes med <var>X</var>.
Nie można wygenerować pliku manifestu <var>File Name</var>: <var>X</var>.
Falha ao gerar arquivo manifesto <var>File Name</var> com <var>X</var>.
При генерировании файла манифеста <var>File Name</var> произошел сбой с <var>X</var>.
Error al generar el archivo de manifiesto <var>File Name</var> con <var>X</var>.
Generering av manifestfil <var>File Name</var> misslyckades med <var>X</var>.
<var>File Name</var> liste dosyasını oluşturma, <var>X</var> ile başarısız oldu.
由于 <var>X</var>,生成清单文件 <var>File Name</var> 失败。
فشل إنشاء ملف بيان <var>File Name</var> مع <var>X</var>.
由于 <var>X</var>,生成清单文件 <var>File Name</var> 失败。
產生資訊清單檔案 <var>File Name</var> 失敗,因為 <var>X</var>。
Vytvoření souboru manifestu <var>File Name</var> se nezdařilo s <var>X</var>.
產生資訊清單檔案 <var>File Name</var> 失敗,因為 <var>X</var>。
تعذّر تحديد SPN للملقم الجيب عند URI '<var>X</var>‎'‎.
无法确定响应 URI“<var>X</var>”处的服务器的 SPN。
無法判斷位於 URI '<var>X</var>' 的回應伺服器 SPN。
Hlavní název služby pro odpovídající server v identifikátoru URI <var>X</var> nebylo možné zjistit.
SPN'en for den svarende server på URI'en <var>X</var> kunne ikke bestemmes.
De SPN voor de beantwoordende server op URI <var>X</var> kan niet bepaald worden.
URI-osoitteessa <var>X</var> sijaitsevan vastauspalvelimen SPN-nimeä ei voitu määrittää.
Impossible de déterminer le SPN du serveur correspondant à l’URI « <var>X</var> ».
Der SPN für den antwortenden Server bei URI "<var>X</var>" konnte nicht bestimmt werden.
Το SPN για τον διακομιστή απόκρισης στο URI '<var>X</var>' δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί.
לא היתה אפשרות לקבוע את ה- SPN עבור השרת המגיב ברכיב ה- URI ‏'<var>X</var>'.
A válaszoló kiszolgáló (URI: „<var>X</var>” ) SPN-nevét nem lehet megállapítani.
无法确定响应 URI“<var>X</var>”处的服务器的 SPN。
Impossibile determinare l'SPN per il server di risposta nell'URI '<var>X</var>'.
URI '<var>X</var>' の応答サーバーの SPN を特定できませんでした。
URI '<var>X</var>'의 응답 서버에 대한 SPN을 확인할 수 없습니다.
Kan ikke fastsette SPN for serveren som svarer på URIen <var>X</var>.
Nie można określić nazwy SPN serwera odpowiadającego o identyfikatorze URI „<var>X</var>”.
Não foi possível determinar o SPN para o servidor de resposta no URI '<var>X</var>'.
Не удается определить SPN для отвечающего сервера на URI "<var>X</var>".
No se pudo determinar el SPN del servidor de respuesta en el URI '<var>X</var>'.
Det gick inte att fastställa SPN för svarande server på URI <var>X</var>.
URI '<var>X</var>' konumundaki yanıtlayan sunucu SPN değeri belirlenemedi.
無法判斷位於 URI '<var>X</var>' 的回應伺服器 SPN。
地址、绑定和协定这些关键字是必需的。
地址、绑定和协定这些关键字是必需的。
需要 Address、Binding 與 Contract 關鍵字。
Jsou vyžadována klíčová slova adresa, vazba a kontrakt.
Nøgleordene Address, Binding og Contract er obligatoriske.
De trefwoorden Adres, Binding en Contract zijn vereist.
Address-, Binding- ja Contract-avainsanat ovat pakollisia.
Les mots clés Adresse, Liaison et Contrat sont requis.
Die Schlüsselwörter Adresse, Bindung und Vertrag sind erforderlich.
Οι λέξεις-κλειδιά Address (διεύθυνση), Binding (σύνδεση) και Contract (σύμβαση) είναι υποχρεωτικές.
‏‏מילות המפתח כתובת, איגוד וחוזה נדרשות.
Az Address, Binding és Contract kulcsszavak szükségesek.
Necessarie parole chiave Address, Binding e Contract.
Address、Binding、および Contract キーワードは必須です。
주소, 바인딩 및 계약 키워드가 필요합니다.
Nøkkelordene Address, Binding og Contract kreves.
Wymagane są słowa kluczowe Address, Binding i Contract.
As palavras-chaves Address, Binding e Contract são necessárias.
Требуются ключевые слова Address, Binding и Contract.
Son necesarias las palabras clave Address, Binding y Contract.
Nyckelorden för adress, bindning och kontrakt är obligatoriska.
Address, Binding ve Contract anahtar sözcükleri gereklidir.
需要 Address、Binding 與 Contract 關鍵字。
الكلمات الأساسية للعنوان، والتوثيق، والعقد مطلوبة.
Akce <var>X</var> není podporována tímto koncovým bodem. Tímto koncovým bodem jsou zpracovávány pouze zprávy WS-ReliableMessaging February 2005.
Handlingen <var>X</var> understøttes ikke af dette slutpunkt. Kun meddelelser fra februar 2005 af typen WS-ReliableMessaging behandles af dette slutpunkt.
De actie <var>X</var> wordt niet ondersteund door dit eindpunt. Alleen berichten van WS-ReliableMessaging februari 2005 worden verwerkt door dit eindpunt.
Tämä päätepiste ei tue toimintoa <var>X</var>. Tämä päätepiste käsittelee vain WS-ReliableMessaging February 2005 -sanomat.
L’action <var>X</var> n’est pas prise en charge par ce point de terminaison. Seuls les messages WS-ReliableMessaging de février 2005 sont traités par ce point de terminaison.
Die Aktion <var>X</var> wird von diesem Endpunkt nicht unterstützt. Durch diesen Endpunkt werden nur Nachrichten verarbeitet, die der Spezifikation für WS-ReliableMessaging vom Februar 2005 entsprechen.
Η ενέργεια <var>X</var> δεν υποστηρίζεται από αυτό το τελικό σημείο. Αυτό το τελικό σημείο επεξεργάζεται μόνο μηνύματα WS-ReliableMessaging February 2005.
הפעולה <var>X</var> אינה נתמכת על-ידי נקודת קצה זו. רק הודעות WS-ReliableMessaging מפברואר 2005 מעובדות על-ידי נקודת קצה זו.
A(z) <var>X</var> művelet ezen a végponton nem támogatott. A végpont csak a „WS-ReliableMessaging February 2005” üzeneteket dolgozza fel.
L'azione <var>X</var> non è supportata dall'endpoint. Solo i messaggi WS-ReliableMessaging di febbraio 2005 vengono elaborati dall'endpoint.
このエンドポイントでは、アクション <var>X</var> はサポートされていません。このエンドポイントでは WS-ReliableMessaging February 2005 メッセージのみが処理されます。
이 끝점에서는 <var>X</var> 동작이 지원되지 않습니다. 이 끝점은 WS-ReliableMessaging 2005년 2월 메시지만 처리합니다.
Handlingen <var>X</var> støttes ikke av dette endepunktet. Bare WS-ReliableMessaging February 2005-meldinger behandles av dette endepunktet.
Ten punkt końcowy nie obsługuje akcji <var>X</var>. Punkt końcowy przetwarza tylko komunikaty WS-ReliableMessaging February 2005.
Esse ponto de extremidade não oferece suporte à ação <var>X</var>. Somente mensagens WS-ReliableMessaging de fevereiro de 2005 são processadas por esse ponto de extremidade.
Действие <var>X</var> не поддерживается этой удаленной стороной. Только сообщения WS-ReliableMessaging February 2005 обрабатываются этой удаленной стороной.
Este extremo no admite la acción <var>X</var> y sólo procesa mensajes WS-ReliableMessaging de febrero de 2005.
Åtgärden <var>X</var> stöds inte i den här slutpunkten. Endast WS-ReliableMessaging February 2005-meddelanden behandlas i den här slutpunkten.
<var>X</var> eylemi bu bitiş noktası tarafından desteklenmiyor. Yalnızca WS-ReliableMessaging Şubat 2005 iletileri bu bitiş noktası tarafından işleniyor.
此终结点不支持操作 <var>X</var>。此终结点仅处理 WS-ReliableMessaging 2005 年 2 月的消息。
لا تعتمد نقطة النهاية هذه الإجراء <var>X</var>. تتم معالجة رسائل WS-ReliableMessaging February 2005 فقط بواسطة نقطة النهاية البعيدة هذه.
此终结点不支持操作 <var>X</var>。此终结点仅处理 WS-ReliableMessaging 2005 年 2 月的消息。
此端點不支援動作 <var>X</var>。此端點只能處理 WS-ReliableMessaging February 2005 訊息。
此端點不支援動作 <var>X</var>。此端點只能處理 WS-ReliableMessaging February 2005 訊息。
تم إلقاء استثناء في ملحق تصدير النهج. الملحق: <var>X</var> الخطأ: <var>Y</var>
对策略导出扩展的调用引发异常。 扩展: <var>X</var> 错误: <var>Y</var>
呼叫原則匯出延伸時發生例外狀況。 例外狀況: <var>X</var> 錯誤: <var>Y</var>
Ve volání rozšíření exportu zásady došlo k vyvolání výjimky. Rozšíření: <var>X</var> Chyba: <var>Y</var>
Der opstod en undtagelse i et kald til en politikeksportudvidelse. Udvidelse: <var>X</var> Fejl: <var>Y</var>
Er is een uitzondering opgetreden in een aanroep voor een exportbeleidsextensie. Extensie: <var>X</var> Fout: <var>Y</var>
Käytännön vientilaajennuksen kutsu palautti poikkeuksen. Laajennus: <var>X</var> Virhe: <var>Y</var>
Une exception a été générée dans un appel à une extension d’exportation de stratégie. Extension : <var>X</var> Erreur : <var>Y</var>
In einem Aufruf einer Richtlinienexporterweiterung wurde eine Ausnahme ausgelöst. Erweiterung: <var>X</var> Fehler: <var>Y</var>
Δημιουργήθηκε μια εξαίρεση σε μια κλήση σε μια επέκταση εξαγωγής πολιτικής. Επέκταση: <var>X</var> Σφάλμα: <var>Y</var>
‏‏אירעה חריגה בקריאה להרחבת ייצוא מדיניות. הרחבה: <var>X</var>‎ שגיאה: <var>Y</var>
Egy házirendexportálási-kiterjesztés hívásában kivétel lépett fel. Kiterjesztés: <var>X</var> Hiba: <var>Y</var>
Eccezione generata in una chiamata a un'estensione di esportazione criteri. Estensione: <var>X</var> Errore: <var>Y</var>
ポリシーのエクスポートの拡張に対する呼び出しで例外がスローされました。 拡張: <var>X</var> エラー: <var>Y</var>
정책 내보내기 확장에 대한 호출에서 예외가 발생했습니다. 확장: <var>X</var> 오류: <var>Y</var>
Det oppstod et unntak i et kall til en policyeksportutvidelse. Utvidelse: <var>X</var> Feil: <var>Y</var>
Wystąpił wyjątek w wywołaniu rozszerzenia eksportu zasad. Rozszerzenie: <var>X</var> Błąd: <var>Y</var>
Exceção emitida em uma chamada para uma extensão de exportação de diretivas. Extensão: <var>X</var> Erro: <var>Y</var>
При обращении к расширению экспорта политики возникло исключение. Расширение: <var>X</var> Ошибка: <var>Y</var>
Se inició una excepción en una llamada a una extensión de exportación de directiva. Extensión: <var>X</var> Error: <var>Y</var>
Ett undantag inträffade vid ett anrop till ett principexporttillägg. Tillägg: <var>X</var> Fel: <var>Y</var>
Çağrıda bir ilke verme uzantısına özel durum gönderildi. Uzantı: <var>X</var> Hata: <var>Y</var>
对策略导出扩展的调用引发异常。 扩展: <var>X</var> 错误: <var>Y</var>
呼叫原則匯出延伸時發生例外狀況。 例外狀況: <var>X</var> 錯誤: <var>Y</var>
تلقت الوجهة البعيدة رسالة إقرار. لا تعالج الوجهة البعيدة رسائل الإقرار.
RM 目标收到确认消息。RM 目标未处理确认消息。
RM 目的地收到認可訊息。RM 目的地不處理認可訊息。
Cíl služby RM přijal zprávu potvrzení. Cíl služby RM nezpracovává zprávy potvrzení.
RM-destinationen modtog en bekræftelsesmeddelelse. RM-destinationen behandler ikke bekræftelsesmeddelelser.
De RM-bestemming heeft een bevestigingsbericht ontvangen. De RM-bestemming verwerkt geen bevestigingsberichten.
Resurssinhallinnan kohde vastaanotti kuittaussanoman. Resurssinhallinnan kohde ei käsittele kuittaussanomia.
La destination du Gestionnaire de ressources a reçu un message d’accusé de réception. La destination du Gestionnaire de ressources ne traite pas les messages d’accusé de réception.
Das RM-Ziel hat eine Bestätigungsnachricht empfangen. Das RM-Ziel verarbeitet keine Bestätigungsnachrichten.
Ο προορισμός RM έλαβε ένα μήνυμα αναγνώρισης. Ο προορισμός RM δεν επεξεργάζεται μηνύματα αναγνώρισης.
‏‏יעד ה- RM קיבל הודעת אישור. יעד ה- RM אינו מעבד הודעות אישור.
Az RM-célhoz nyugtázási üzenetet érkezett. Az RM-cél nem dolgoz fel nyugtázási üzeneteket.
È stato ricevuto un messaggio di acknowledgement ricevuto dalla destinazione RM. La destinazione RM non elabora i messaggi di acknowledgement.
RM の宛先が受信確認メッセージを受信しました。RM の宛先は受信確認メッセージを処理しません。
RM 대상이 승인 메시지를 받았습니다. RM 대상이 승인 메시지를 처리하지 않습니다.
RM-målet mottok en bekreftelsesmelding. RM-målet behandler ikke bekreftelsesmeldinger.
Miejsce docelowe protokołu RM otrzymało komunikat potwierdzenia. Miejsce docelowe protokołu RM nie przetwarza komunikatów potwierdzenia.
O destino RM recebeu uma mensagem de confirmação. O destino RM não processa mensagens de confirmação.
Пункт назначения надежного обмена сообщениями получил сообщение подтверждения. Пункт назначения надежного обмена сообщениями не обрабатывает сообщения подтверждения.
El destino RM recibió un mensaje de confirmación. El destino RM no procesa mensajes de confirmación.
RM-destinationen har mottagit ett bekräftelsemeddelande. RM-destinationen bearbetar inte bekräftelsemeddelanden.
RM hedefi bir bildirim iletisi aldı. RM hedefi bildirim iletilerini işlemez.
RM 目标收到确认消息。RM 目标未处理确认消息。
RM 目的地收到認可訊息。RM 目的地不處理認可訊息。
يقوم MetadataExchangeClient بإرسال طلب بيانات تعريف.
MetadataExchangeClient 正在发送元数据请求。
MetadataExchangeClient 正在傳送中繼資料的要求。
Klient MetadataExchangeClient odesílá požadavek na metadata.
MetadataExchangeClient sender en anmodning om metadata.
De MetadataExchangeClient verzendt een aanvraag voor metagegevens.
MetadataExchangeClient lähettää metatietopyyntöä.
MetadataExchangeClient envoie une demande de métadonnées.
Der MetadataExchangeClient sendet eine Anforderung nach Metadaten.
Ο MetadataExchangeClient αποστέλλει μια αίτηση για μεταδεδομένα.
‏‏MetadataExchangeClient שולח בקשה למטה-נתונים.
A MetadataExchangeClient metaadat-kérést küld.
MetadataExchangeClient sta inviando un richiesta per i metadati.
MetadataExchangeClient はメタデータ要求を送信しています。
MetadataExchangeClient가 메타데이터 요청을 보내는 중입니다.
MetadataExchangeClient sender en forespørsel om metadata.
Obiekt klasy MetadataExchangeClient wysyła żądanie metadanych.
O MetadataExchangeClient está enviando uma requisição de metadados.
Клиент MetadataExchangeClient отправляет запрос на метаданные.
MetadataExchangeClient skickar en begäran om metadata.
MetadataExchangeClient meta veri isteği gönderiyor.
MetadataExchangeClient está enviando una solicitud de metadatos.
MetadataExchangeClient 正在发送元数据请求。
MetadataExchangeClient 正在傳送中繼資料的要求。
Er is een transactiefout voor deze sessie opgetreden. Het sessiekanaal is mislukt. Berichten in deze sessie kunnen niet verzonden of ontvangen worden. Een sessie in de wachtrij kan niet aan meer dan een transactie gekoppeld worden. Zorg ervoor dat alle berichten in de sessie met één transactie verzonden of ontvangen worden.
Tapahtumavirhe tässä istunnossa. Istunnon kanavassa on virhe. Istunnon sanomia ei voida lähettää eikä vastaanottaa. Jonossa olevaan istuntoon ei voida liittää enempää kuin yksi tapahtuma. Varmista, että kaikki istunnon tapahtumat lähetetään tai vastaanotetaan käyttämällä yhtä tapahtumaa.
Une erreur de transaction s’est produite pour cette session. Le canal de la session a généré une erreur. Les messages de la session ne peuvent pas être envoyés ou reçus. Une session mise en file d’attente ne peut pas être associée avec plusieurs transactions. Vérifiez que tous les messages de la session sont envoyés ou reçus avec une même transaction.
In dieser Sitzung ist ein Transaktionsfehler aufgetreten. Der Sitzungskanal wurde als fehlerhaft gekennzeichnet. Die Nachrichten in der Sitzung können nicht gesendet oder empfangen werden. Eine Sitzung, die in die Warteschlange gestellt wurde, kann nur mit maximal einer Transaktion verknüpft werden. Stellen Sie sicher, dass alle Nachrichten in der Sitzung über eine einzelne Transaktion gesendet oder empfangen werden.
Παρουσιάστηκε σφάλμα συναλλαγής γι’ αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Το κανάλι περιόδου λειτουργίας είναι ελαττωματικό. Τα μηνύματα, κατά την περίοδο λειτουργίας, δεν μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν. Η περίοδος λειτουργίας που έχει τοποθετηθεί σε ουρά δεν μπορεί να σχετιστεί με περισσότερες από μία συναλλαγές. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα, κατά την περίοδο λειτουργίας, στέλνονται ή λαμβάνονται χρησιμοποιώντας μία συναλλαγή.
‏‏אירעה שגיאת טרנזקציה עבור הפעלה זו. אירעה תקלה בערוץ ההפעלה. אין אפשרות לשלוח או לקבל הודעות בהפעלה. אין אפשרות לשייך הפעלה בתור אל יותר מטרנזקציה אחת. ודא שכל ההודעות בהפעלה נשלחות או מתקבלות באמצעות טרנזקציה יחידה.
Tranzakciós hiba a munkamenetben. A munkamenet-csatorna hibás. A munkamenet üzeneteit nem lehet fogadni vagy elküldeni. Egy várósorba állított munkamenet nem kapcsolható egynél több tranzakcióhoz. Győződjön meg arról, hogy a munkamenet összes üzenetét ugyanannak a tranzakciónak a használatával küldi és fogadja.
Errore di transazione per la sessione. Il canale di sessione contiene errori. Impossibile inviare o ricevere i messaggi nella sessione. Una sessione in coda non può essere associata a più di una transazione. Verificare che tutti i messaggi nella sessione vengano inviati o ricevuti mediante un'unica transazione.
このセッションでトランザクション エラーが発生しました。セッション チャネルは途中終了されました。このセッション内のメッセージは送信も受信もできません。キュー内の 1 つのセッションを複数のトランザクションに関連付けることはできません。セッション内のすべてのメッセージが単一のトランザクションを使用して送信または受信されていることを確認してください。
이 세션에 대해 트랜잭션 오류가 발생했습니다. 세션 채널에 오류가 발생했습니다. 세션의 메시지를 보내거나 받을 수 없습니다. 대기 중인 세션을 둘 이상의 트랜잭션과 연결할 수 없습니다. 세션의 모든 메시지를 단일 트랜잭션을 사용하여 보내거나 받을 수 있는지 확인하십시오.
Det oppstod en transaksjonsfeil for denne økten. Det er feil i øktskanalen. Meldingen i økten kan ikke sendes eller mottas. En økt i kø kan ikke tilknyttes mer enn én transaksjon. Kontroller at alle meldinger i økten sendes eller mottas med en enkelt transaksjon.
Wystąpił błąd transakcji dla tej sesji. Wystąpił błąd kanału sesji. Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości w sesji. Kolejkowana sesja nie może być powiązana z więcej niż jedną transakcją. Upewnij się, że wszystkie wiadomości w sesji są wysyłane lub odbierane przy użyciu pojedynczej transakcji.
حدث خطأ معاملة لجلسة العمل هذه. قناة جلسة العمل خاطئة. يتعذّر إرسال الرسائل في جلسة العمل أو تلقيها. ولا يمكن ربط جلسة عمل موضوعة في قائمة انتظار بأكثر من معاملة واحدة. عليك أن تتأكد من أن إرسال كل الرسائل في جلسة العمل وتلقيها باستخدام معاملة واحدة.
此会话发生事务错误。会话通道出错。无法发送或接收此会话中的消息。不能将排队的会话与多个事务相关联。确保使用单个事务发送或接收会话中的所有消息。
此工作階段發生交易錯誤。工作階段通道發生錯誤。無法傳送或接收工作階段中的訊息。佇列工作階段無法與一個以上的交易產生關聯。請確定使用單一交易來傳送或接收工作階段中的所有訊息。
V relaci se vyskytla chyba transakce. Došlo k chybě v kanálu relace. Zprávy v relaci nelze odesílat ani přijímat. Relaci ve frontě nelze asociovat s více než jednou transakcí. Zajistěte, aby byly všechny zprávy v relaci odeslány nebo přijaty pomocí jedné transakce.
Der opstod en transaktionsfejl for sessionen. Sessionsfejlen blev afbrudt. Meddelelserne i sessionen kan ikke sendes eller modtages. En session, der er stillet i kø, kan ikke knyttes til mere end én transaktion. Kontroller, at alle meddelelser i sessionen er blevet sendt eller modtaget med en enkelt transaktion.
Erro de transação para esta sessão. O canal da sessão foi interrompido. Não é possível enviar ou receber mensagens na seção. Não é possível associar uma sessão em fila com mais de uma transação. Verifique se todas as mensagens na sessão são enviadas ou recebidas usando uma única transação.
Ошибка транзакции для данного сеанса. Произошел сбой в канале сеанса. Отправление или получение сообщений во время сеанса невозможно. Сеанс из очереди не может быть ассоциирован с более чем одной транзакцией. Убедитесь, что для каждой операции отправки или получения сообщений во время сеанса используется одна и та же транзакция.
Error de transacción para esta sesión. El canal de la sesión tiene errores. No se pueden enviar ni recibir mensajes en la sesión. Una sesión en cola no se puede asociar con más de una transacción. Asegúrese de que todos los mensajes de la sesión se envían o reciben con una sola transacción.
Ett transaktionsfel inträffade för denna session. Det finns fel i sessionskanalen. Det går inte att skicka eller ta emot meddelanden i sessionen. En köad session kan inte associeras med fler än en transaktion. Kontrollera att alla meddelanden i sessionen har skickats eller tagits emot med en enkel transaktion.
Bu oturumda bir işlem hatası oluştu. Oturum kanalı hata döndürdü. Oturumdaki iletiler gönderilemiyor ya da alınamıyor. Bir sıralı oturum, birden fazla işlemle ilişkilendirilemez. Oturumdaki tüm iletilerin, tek bir işlem kullanılarak gönderildiğinden ya da alındığından emin olun.
此会话发生事务错误。会话通道出错。无法发送或接收此会话中的消息。不能将排队的会话与多个事务相关联。确保使用单个事务发送或接收会话中的所有消息。
此工作階段發生交易錯誤。工作階段通道發生錯誤。無法傳送或接收工作階段中的訊息。佇列工作階段無法與一個以上的交易產生關聯。請確定使用單一交易來傳送或接收工作階段中的所有訊息。
See catalog page for all messages.