The service
Messages on page
لا يمكن تعديل كائن الاتصال، <var>Object Name</var>، فيما هو في الحالة <var>X</var>.
通信对象 <var>Object Name</var> 处于 <var>X</var> 状态时无法对其进行修改。
當通訊物件 <var>Object Name</var> 處於 <var>X</var> 狀態時,無法修改該物件。
Objekt komunikace, <var>Object Name</var>, nelze upravit, dokud je ve stavu <var>X</var>.
Kommunikationsobjektet <var>Object Name</var> kan ikke ændres, når det er i tilstanden <var>X</var>.
Het communicatieobject, <var>Object Name</var>, kan niet gewijzigd worden terwijl het de status <var>X</var> heeft.
Tietoliikenneobjektia, <var>Object Name</var>, ei voida muokata, ellei se ole <var>X</var>-tilassa.
L’objet de communication <var>Object Name</var> ne peut pas être modifié tant que son état est <var>X</var>.
Das Kommunikationsobjekt "<var>Object Name</var>" kann nicht geändert werden, während es sich im <var>X</var>-Status befindet.
Το αντικείμενο επικοινωνίας, <var>Object Name</var>, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ενώ βρίσκεται στην κατάσταση <var>X</var>.
‏‏אין אפשרות לשנות את אובייקט התקשורת, <var>Object Name</var>‎, כאשר הוא במצב <var>X</var>.
A(z) <var>Object Name</var> kommunikációs objektum nem módosítható a(z) <var>X</var> állapotban.
Impossibile modificare l'oggetto di comunicazione, <var>Object Name</var>, mentre è nello stato <var>X</var>.
通信オブジェクト <var>Object Name</var> は、状態が <var>X</var> である場合は変更できません。
통신 개체 <var>Object Name</var>은(는) <var>X</var> 상태일 경우 수정할 수 없습니다.
Kommunikasjonsobjektet <var>Object Name</var> kan ikke endres uten at det har statusen <var>X</var>.
Obiektu komunikacyjnego <var>Object Name</var> nie można modyfikować, jeśli jest w stanie <var>X</var>.
O objeto de comunicação, <var>Object Name</var>, não poderá ser modificado enquanto estiver no estado <var>X</var>.
Коммуникационный объект <var>Object Name</var> в состоянии <var>X</var> изменить нельзя.
El objeto de comunicación, <var>Object Name</var>, no se puede modificar mientras se encuentre en el estado <var>X</var>.
Kommunikationsobjekt <var>Object Name</var>, kan inte ändras när det har status <var>X</var>.
<var>Object Name</var> iletişim nesnesi, <var>X</var> durumundayken değiştirilemez.
通信对象 <var>Object Name</var> 处于 <var>X</var> 状态时无法对其进行修改。
當通訊物件 <var>Object Name</var> 處於 <var>X</var> 狀態時,無法修改該物件。
تم وضع عنصر العمل في قائمة الانتظار.
工作项已排入队列。
工作項目已加入佇列。
Pracovní položka byla zařazena do fronty.
Arbejdselementet blev sat i kø.
Werkitem in de wachtrij gezet.
Työkohde asetettiin jonoon.
Opération ajoutée à la file d’attente.
Die Arbeitsaufgabe wurde in die Warteschlange gestellt.
Το στοιχείο εργασίας βρίσκεται σε ουρά αναμονής.
פריט עבודה צורף לתור.
A munkaelem sorbaállítva.
Elemento di lavoro in coda.
作業項目がキューに入れられました。
작업 항목을 큐에 삽입했습니다.
Arbeidselement lagt i kø.
Element roboczy został umieszczony w kolejce.
Item de trabalho em fila.
Рабочий элемент размещен в очереди.
Elemento de trabajo en cola.
Arbetsobjektet köades.
Çalışma öğesi sıraya alındı.
工作项已排入队列。
工作項目已加入佇列。
Putkiyhteys katkaistiin, koska asynkroninen lukutoiminto putkesta ei päättynyt osoitettuna aikakatkaisuaikana <var>X</var>. Tälle toiminnolle osoitettu aika, voi olla osa pidemmästä aikakatkaisusta.
La connexion du canal a été abandonnée car une lecture asynchrone du canal ne s’est pas terminée dans le délai d’expiration alloué de <var>X</var>. Le temps alloué à cette opération peut être une partie d’un délai d’expiration plus long.
Die Pipeverbindung wurde abgebrochen, da ein asynchroner Lesevorgang von der Pipe nicht innerhalb des zugewiesenen Zeitlimits von <var>X</var> abgeschlossen wurde. Der für diesen Vorgang zugewiesene Zeitraum war möglicherweise ein Teil eines längeren Zeitlimits.
Η σύνδεση διοχέτευσης ματαιώθηκε, επειδή μια ασύγχρονη ανάγνωση από τη διοχέτευση δεν ολοκληρώθηκε εντός του εκχωρημένου χρονικού ορίου του <var>X</var>. Ο χρόνος που εκχωρήθηκε σε αυτήν τη λειτουργία ενδέχεται να ήταν τμήμα ενός μεγαλύτερου χρονικού ορίου.
‏‏חיבור רכיב ה- pipe בוטל כיוון שקריאה אסינכרונית מרכיב ה- pipe לא הושלמה במסגרת הזמן הקצוב המוקצה ל- <var>X</var>. ייתכן שהזמן המוקצה לפעולה זו היה חלק מזמן קצוב ארוך יותר.
Egy csőkapcsolat leállt, mert az aszinkron olvasás a csőről nem fejeződött be a megadott <var>X</var> időkorláton belül. A művelet számára lefoglalt idő valószínűleg egy hosszabb időkorlát része volt.
Connessione pipe interrotta. Un'operazione di lettura asincrona dalla pipe non è stata completata entro il timeout assegnato di <var>X</var>. È possibile che la durata consentita per l'operazione fosse una porzione di un timeout più lungo.
割り当てられたタイムアウト時間 <var>X</var> 内にパイプからの非同期読み取りが完了しなかったため、パイプ接続は中止されました。この操作に割り当てられた時間は、より長いタイムアウト時間の一部であった可能性があります。
할당된 시간 제한 <var>X</var> 이내에 파이프에서 비동기 읽기가 완료되지 않았기 때문에 파이프 연결이 중단되었습니다. 이 작업에 할당된 시간이 보다 긴 시간 제한의 일부일 수 있습니다.
Datakanaltilkoblingen ble avbrutt fordi en asynkron lesing fra datakanalen ikke ble fullført innen den angitte tiden for tidsavbrudd på <var>X</var>. Tiden som er avsatt til denne operasjonen, kan ha vært en del av et lengre tidsavbrudd.
Połączenie z potokiem zostało przerwane, ponieważ asynchroniczny odczyt z potoku nie zakończył się w przydzielonym limicie czasu <var>X</var>. Czas przydzielony tej operacji mógł być częścią dłuższego limitu czasu.
A conexão do pipe foi anulada porque uma leitura assíncrona a partir desse pipe não foi concluída dentro do tempo limite determinado de <var>X</var>. O tempo determinado para essa operação pode ter sido uma parte de um tempo limite mais longo.
Подключение по каналу прервано, так как асинхронное чтение из канала не завершилось в течение указанного времени ожидания <var>X</var>. Время, назначенное для выполнения этой операции, может быть составной частью более длинного тайм-аута.
La conexión de canalización se anuló porque una lectura asincrónica de la canalización no se completó en el tiempo de espera asignado de <var>X</var>. El tiempo asignado a esta operación puede haber sido una parte de un tiempo de espera mayor.
Pipe-anslutningen avbröts eftersom en asynkron läsning från pipe inte slutfördes inom den angivna tidsgränsen <var>X</var>. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
Zaman uyumsuz bir kanal okuması ayrılan <var>X</var> süre sonu içinde tamamlanmadığı için kanal bağlantısı iptal edildi. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir parçası olabilir.
تم إحباط اتصال التوجيه لأن عملية قراءة غير متزامنة من التوجيه لم تكتمل ضمن المهلة المخصصة وهي <var>X</var>. قد يكون الوقت المخصص لهذه العملية جزءاً من مهلة أطول.
管道连接被中止,因为在分配的超时 <var>X</var> 内管道的异步读取未完成。分配给此操作的时间可能比超时长。
未在分配的逾時 <var>X</var> 內完成非同步讀取管道,因此管道連線中止。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
Připojení kanálu bylo přerušeno, protože asynchronní čtení z kanálu nebylo dokončeno v přiděleném časovém limitu <var>X</var>. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
Pipeforbindelsen blev afbrudt, da en asynkron læsning fra pipen ikke blev fuldført inden for den tildelte timeout på <var>X</var>. Den tid, der er tildelt til handlingen, kan have været en del af en længere timeout.
De pipe-verbinding is afgebroken, omdat een asynchrone leesbewerking vanuit de pipe niet binnen de toegewezen time-out van <var>X</var> voltooid is. De tijd die aan deze bewerking toegewezen is, heeft misschien deel uitgemaakt van een langere time-out.
管道连接被中止,因为在分配的超时 <var>X</var> 内管道的异步读取未完成。分配给此操作的时间可能比超时长。
未在分配的逾時 <var>X</var> 內完成非同步讀取管道,因此管道連線中止。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
يجب أن تكون الوسيطة عبارة عن رقم موجب أو صفر.
参数必须为正数或零。
引數必須為正數或零。
Argumentem musí být kladné číslo nebo nula.
Argumentet skal være et positivt tal eller nul.
Argument moet een positief getal of nul zijn.
Argumentin täytyy olla positiivinen luku tai nolla.
L’argument doit être un nombre positif ou zéro.
Das Argument muss eine positive Zahl oder NULL sein.
Το όρισμα πρέπει να είναι θετικός αριθμός ή μηδέν.
‏‏הארגומנט חייב להיות מספר חיובי או אפס.
Az argumentumnak pozitív számnak vagy nullának kell lennie.
L'argomento deve essere un numero positivo o zero.
引数は正の数または 0 である必要があります。
인수는 양수나 0이어야 합니다.
Argumentet må være et positivt tall eller null.
Argument musi być liczbą dodatnią lub zerem.
O argumento deve ser um número positivo ou igual a zero.
Аргумент должен быть неотрицательным числом.
El argumento debe ser un número positivo o cero.
Argumentet måste vara ett positivt tal eller noll.
Bağımsız değişken bir pozitif sayı ya da sıfır olmalı.
参数必须为正数或零。
引數必須為正數或零。
فشل التحقق من الهوية بالنسبة إلى الرسالة الواردة. الهوية المتوقعة هي '<var>X</var>' لنقطة النهاية الهدف '<var>Y</var>'.
传入消息的标识检查失败。“<var>Y</var>”目标终结点的所需标识为“<var>X</var>”。
傳入訊息的身分識別檢查失敗。'<var>Y</var>' 目標端點的預期身分識別為 '<var>X</var>'。
Kontrola identity příchozí zprávy se nezdařila. Očekávaná identita je <var>X</var> pro cílový koncový bod <var>Y</var>.
Kontrol af id'et mislykkedes for den indgående meddelelse. Det forventede id var <var>X</var> for målslutpunktet <var>Y</var>.
Kan de identiteit voor het binnenkomende bericht niet controleren. De verwachte identiteit is <var>X</var> voor het doeleindpunt <var>Y</var>.
Saapuvan sanoman tunnistus epäonnistui. Kohdepäätepisteen <var>Y</var> odotettu identiteetti on <var>X</var>.
La vérification d’identité a échoué pour le message entrant. L’identité attendue est « <var>X</var> » pour le point de terminaison cible « <var>Y</var> ».
Fehler bei der Identitätsprüfung für eine eingehende Nachricht. Die erwartete Identität ist "<var>X</var>" für den Zielendpunkt "<var>Y</var>".
Απέτυχε ο έλεγχος ταυτότητας για το εισερχόμενο μήνυμα. Η αναμενόμενη ταυτότητα είναι '<var>X</var>' για το τελικό σημείο προορισμού '<var>Y</var>'.
‏‏בדיקת הזהות נכשלה עבור ההודעה הנכנסת. הזהות הצפויה היא '<var>X</var>' עבור נקודת הקצה '<var>Y</var>' של היעד.
A bejövő üzenet identitásellenőrzése sikertelen. A várt identitás „<var>X</var>” a(z) „<var>Y</var>” cél-végponthoz.
Controllo di identità del messaggio in ingresso non riuscito. L'identità prevista è '<var>X</var>' per l'endpoint di destinazione '<var>Y</var>'.
受信メッセージの ID の確認が失敗しました。ターゲットのエンドポイント '<var>Y</var>' で要求されている ID は '<var>X</var>' です。
들어오는 메시지에 대한 ID를 검사하지 못했습니다. '<var>Y</var>' 대상 끝점에 대해 필요한 ID는 '<var>X</var>'입니다.
Identitetskontrollen mislyktes for den innkommende meldingen. Den forventede identiteten er <var>X</var> for målendepunktet <var>Y</var>.
Nie można sprawdzić tożsamości wiadomości przychodzącej. Oczekiwana tożsamość to „<var>X</var>” dla docelowego punktu końcowego „<var>Y</var>”.
Falha na identificação de identidade para mensagem de entrada. A identidade esperada é '<var>X</var>' para o ponto de extremidade de destino '<var>Y</var>'.
Сбой проверки удостоверения входящего сообщения. Ожидаемое удостоверение — "<var>X</var>" для целевой конечной точки "<var>Y</var>".
Error de comprobación de identidad para el mensaje entrante. Se espera la identidad '<var>X</var>' para el extremo de destino '<var>Y</var>'.
Identitetskontrollen misslyckades för det inkommande meddelandet. Den förväntande identiteten är <var>X</var> för målslutpunkt <var>Y</var>.
Gelen ileti kimlik denetimi başarısız oldu. '<var>Y</var>' hedef bitiş noktası için beklenen kimlik: '<var>X</var>'.
传入消息的标识检查失败。“<var>Y</var>”目标终结点的所需标识为“<var>X</var>”。
傳入訊息的身分識別檢查失敗。'<var>Y</var>' 目標端點的預期身分識別為 '<var>X</var>'。
معرّف السياق=<var>X</var>‎‏ (معرّف التوليد=<var>Y</var>‎)‏‎ مسجّل مسبقاً بواسطة SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>)已注册 SecurityContextSecurityTokenAuthenticator。
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) 已向 SecurityContextSecurityTokenAuthenticator 登錄。
Hodnota ID kontextu=<var>X</var> (ID generace=<var>Y</var>) je již registrována třídou SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) er allerede registreret med SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
De context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) is al geregistreerd bij SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) on jo rekisteröity kohteeseen SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
L’ID de contexte <var>X</var> (ID de génération <var>Y</var>) est déjà inscrit auprès de l’élément SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
"context-id=<var>X</var>" ("generation-id=<var>Y</var>") ist bereits bei SecurityContextSecurityTokenAuthenticator registriert.
Το context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) είναι ήδη καταχωρημένο στη SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
‏‏מזהה ההקשר=<var>X</var> (מזהה יצירה=<var>Y</var>) כבר רשום עם SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
A context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) érték már regisztrálva van a SecurityContextSecurityTokenAuthenticator elemnél.
Context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) già registrato con SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) は、既に SecurityContextSecurityTokenAuthenticator に登録されています。
context-id=<var>X</var>(generation-id=<var>Y</var>)이(가) 이미 SecurityContextSecurityTokenAuthenticator에 등록되었습니다.
Kontekst-IDen=<var>X</var> (generasjons-ID=<var>Y</var>) er allerede registrert hos SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
Identyfikator kontekstu=<var>X</var> (identyfikator generowania=<var>Y</var>) jest już zarejestrowany w elemencie SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
A identificação de contexto=<var>X</var> (identificação de geração=<var>Y</var>) já está registrada em SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) уже зарегистрирован с помощью SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
El valor context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) ya está registrado en SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
Kontext-id = <var>X</var> (generations-id = <var>Y</var>) har redan registrerats för SecurityContextSecurityTokenAuthenticator.
Kapsam kimliği=<var>X</var> (oluşturma kimliği=<var>Y</var>), zaten SecurityContextSecurityTokenAuthenticator ile kayıtlı durumda.
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>)已注册 SecurityContextSecurityTokenAuthenticator。
context-id=<var>X</var> (generation-id=<var>Y</var>) 已向 SecurityContextSecurityTokenAuthenticator 登錄。
هوية رسالة تجديد جلسة عمل الأمان لا تتطابق مع هوية رمز الأمان.
安全会话续订消息的标识与会话令牌的标识不匹配。
安全性工作階段更新訊息的身分識別與工作階段權杖的身分識別不相符。
Identita zprávy obnovení relace zabezpečení se neshoduje s identitou tokenu relace.
Id'et for sikkerhedssessionens fornyelsesmeddelelse stemmer ikke overnes med id'et for sessionstokenet.
De identiteit van het bericht voor het vernieuwen van de beveiligingssessie komt niet overeen met de identiteit van het sessietoken.
Suojatun istunnon uusimissanoman identiteetti ei vastaa istuntotunnuksen identiteettiä.
L’identité du message de renouvellement de session de sécurité ne correspond pas à l’identité du jeton de session.
Die Identität für die Erneuerungsnachricht der Sicherheitssitzung stimmt nicht mit der Identität des Sitzungstokens überein.
Η ταυτότητα του μηνύματος ανανέωσης της περιόδου λειτουργίας ασφαλείας δεν συμφωνεί με την ταυτότητα του διακριτικού περιόδου ασφαλείας.
‏‏הזהות של הודעת חידוש הפעלת האבטחה אינה תואמת לזהות של אסימון ההפעלה.
A biztonsági munkamenet megújítási üzenetének identitása nem egyezik a munkamenet-azonosító identitásával.
L'identità del messaggio di rinnovo della sessione di protezione non corrisponde all'identità del token di sessione.
セキュリティ セッションの更新メッセージの ID がセッション トークンの ID と一致しません。
보안 세션 갱신 메시지의 ID가 세션 토큰의 ID와 일치하지 않습니다.
Identiteten til meldingen om fornyelse av sikkerhetsøkt er ikke i samsvar med identiteten til øktstokenet.
Tożsamość wiadomości odnowienia sesji zabezpieczeń nie jest zgodna z tożsamością tokenu sesji.
A identidade da mensagem de renovação da sessão de segurança não corresponde à identidade do token da sessão.
Удостоверение сообщения об обновлении сеанса безопасности не соответствует удостоверению маркера сеанса.
La identidad del mensaje de renovación de sesión de seguridad no coincide con la identidad del token de sesión.
Identiteten hos säkerhetssessionens förnyelsemeddelande matchar inte identiteten hos sessionstoken.
Güvenlik oturumu yenileme iletisi kimliği, oturum belirteci kimliğiyle eşleşmiyor.
安全会话续订消息的标识与会话令牌的标识不匹配。
安全性工作階段更新訊息的身分識別與工作階段權杖的身分識別不相符。
WMI PutInstance-klasse: <var>Class Name</var>
WMI-klasse PutInstance: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance -luokka: <var>Class Name</var>
Classe WMI PutInstance : <var>Class Name</var>
WMI-PutInstance-Klasse: <var>Class Name</var>
Κλάση WMI PutInstance: <var>Class Name</var>
‏‏מחלקת PutInstance של WMI: ‏‏<var>Class Name</var>
WMI PutInstance osztály: <var>Class Name</var>
Classe PutInstance WMI: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance クラス: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance 클래스: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance Class: <var>Class Name</var>
Klasa PutInstance usługi WMI: <var>Class Name</var>
Classe PutInstance WMI: <var>Class Name</var>
Класс WMI PutInstance: <var>Class Name</var>
Clase PutInstance de WMI: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance-klass: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance Sınıfı: <var>Class Name</var>
فئة WMI PutInstance‏: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance 类: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance 類別: <var>Class Name</var>
Třída WMI PutInstance: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance 类: <var>Class Name</var>
WMI PutInstance 類別: <var>Class Name</var>
لا يمكن استخدام معلمات SafeArray المتعددة الأبعاد.
不能使用多维 SafeArray 参数。
無法使用多維度 SafeArray 參數。
Vícerozměrové parametry SafeArray nelze použít.
Multidimensionelle parametre af typen SafeArray kan ikke bruges.
Er kunnen geen multidimensionale SafeArray-parameters gebruikt worden.
Moniulotteisia SafeArray-parametreja ei voi käyttää.
Les paramètres SafeArray multidimensionnels ne peuvent pas être utilisés.
Mehrdimensionale SafeArray-Parameter können nicht verwendet werden.
Δεν είναι δυνατή η χρήση πολυδιάστατων παραμέτρων SafeArray.
‏‏אין אפשרות להשתמש בפרמטרים רב-ממדיים של SafeArray.
A többdimenziós SafeArray paraméterek nem használhatóak.
Impossibile utilizzare i parametri SafeArray multidimensionali.
多次元の SafeArray パラメータは使用できません。
다차원 SafeArray 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
Flerdimensjonale SafeArray-parametere kan ikke brukes.
Nie można użyć wielowymiarowych parametrów SafeArray.
Não é possível usar parâmetros de SafeArray multidimensionais.
Использование многомерных параметров SafeArrays запрещено.
No se pueden usar parámetros SafeArray multidimensionales.
Det går inte att använda flerdimensionella SafeArray-parametrar.
Çok boyutlu SafeArray parametreleri kullanılamıyor.
不能使用多维 SafeArray 参数。
無法使用多維度 SafeArray 參數。
تعذّر التحقق من صحة رمز أمان واحد على الأقل في الرسالة.
消息中至少有一个安全令牌无法验证。
訊息中至少有一個安全性權杖無法驗證。
Nejméně jeden token zabezpečení ve zprávě nemohl být vyhodnocen.
Mindst ét sikkerhedstoken i meddelelsen kunne ikke valideres.
Ten minste één beveiligingstoken in het bericht kan niet gevalideerd worden.
Vähintään yhtä sanoman suojaustunnussanomaa ei voitu vahvistaa.
Au moins un jeton de sécurité du message n’a pas pu être validé.
Mindestens ein Sicherheitstoken in der Nachricht konnte nicht überprüft werden.
Δεν ήταν δυνατό να επικυρωθεί τουλάχιστον ένα διακριτικό ασφαλείας στο μήνυμα.
‏‏אין אפשרות לאמת אסימון אבטחה אחד לפחות בהודעה.
Az üzenetben legalább egy biztonsági jogkivonatot nem lehetett érvényesíteni.
Impossibile convalidare uno o più token di protezione nel messaggio.
メッセージのセキュリティ トークンの少なくとも 1 つを検証できませんでした。
메시지에 있는 최소한 하나 이상의 보안 토큰을 확인할 수 없습니다.
Minst ett sikkerhetstoken i meldingen kan ikke valideres.
Nie można sprawdzić poprawności przynajmniej jednego z tokenów zabezpieczeń w komunikacie.
Não foi possível validar pelo menos um token de segurança na mensagem.
В сообщении не удалось проверить, по крайней мере, один маркер безопасности.
Al menos un token de seguridad del mensaje no se pudo validar.
Minst en säkerhetstoken i meddelandet kunde inte verifieras.
İletideki en az bir güvenlik belirteci doğrulanamadı.
消息中至少有一个安全令牌无法验证。
訊息中至少有一個安全性權杖無法驗證。
See catalog page for all messages.