The service
Messages on page
Etumerkillistä tukevaa tunnusta ei odoteta suojausotsikossa tässä kontekstissa.
Un jeton de prise en charge signé n’est pas attendu dans l’en-tête de sécurité de ce contexte.
Im Sicherheitsheader wird in diesem Kontext kein signiertes unterstützendes Token erwartet.
Δεν αναμένεται ένα υπογεγραμμένο διακριτικό υποστήριξης στην κεφαλίδα ασφαλείας σε αυτό το περιβάλλον.
‏‏אסימון תמיכה חתום אינו צפוי בכותרת האבטחה בהקשר זה.
Ebben a környezetben a rendszer nem számít aláírt támogató jogkivonatra a biztonsági fejlécben.
Non è previsto un token di supporto firmato nell'intestazione di protezione in questo contesto.
このコンテキストのセキュリティ ヘッダーでは、署名されたサポート トークンを使用できません。
서명된 지원 토큰은 이 컨텍스트의 보안 헤더에 사용할 수 없습니다.
Det forventes ikke et signert støttende token i sikkerhetshodet i denne konteksten.
Podpisany token pomocniczy jest nieoczekiwany w nagłówku zabezpieczeń w tym kontekście.
Um token de suporte assinado não é esperado no cabeçalho de segurança nesse contexto.
В заголовке безопасности в этом контексте подписанный поддерживающий маркер не ожидается.
No se espera un token auxiliar firmado en el encabezado de seguridad en este contexto.
En signerad stödtoken förväntas inte i säkerhetshuvudet för denna kontext.
İmzalı destekleme belirteci, bu kapsamda güvenlik üstbilgisinde beklenmiyor.
رمز داعم موقّع غير متوقّع في رأس الأمان في هذا السياق.
签名的支持标记不应出现在此上下文的安全标头中。
此內容的安全性標頭中不應該有簽署的支援權杖。
V záhlaví zabezpečení v tomto kontextu není očekáván podepsaný token.
Et signeret understøttende token blev ikke forventet i sikkerhedsheaderen i denne kontekst.
Er wordt geen ondertekend ondersteuningstoken verwacht in de beveiligingskoptekst in deze context..
签名的支持标记不应出现在此上下文的安全标头中。
此內容的安全性標頭中不應該有簽署的支援權杖。
توثيق WSDL المسمى <var>X</var> غير صالح بسبب عدم وجود اسم محدد لتوثيق عملية.
名为 <var>X</var> 的 WSDL 绑定无效,因为操作绑定没有指定的名称。
名稱為 <var>X</var> 的 WSDL 繫結無效,因為作業繫結未指定名稱。
Vazba WSDL nazvaná <var>X</var> je neplatná, protože vazba operace nemá určený název.
WSDL-bindingen <var>X</var> er ikke gyldig, da der ikke er angivet et navn for en handlingsbinding.
De WSDL- binding genaamd <var>X</var> is niet geldig omdat geen naam is opgegeven voor een bewerkingsbinding.
WSDL-sidonta, jonka nimi on <var>X</var>, ei kelpaa, koska toiminnon sidonnalle ei ole määritetty nimeä.
La liaison WSDL nommée <var>X</var> n’est pas valide car une liaison d’opération ne contient pas un nom spécifié.
Die WSDL-Bindung mit dem Namen <var>X</var> ist nicht gültig, da für eine Vorgangsbindung kein Name angegeben ist.
Η σύνδεση WSDL με όνομα <var>X</var> δεν είναι έγκυρη, επειδή μια σύνδεση λειτουργίας δεν διαθέτει ένα καθορισμένο όνομα.
‏‏איגוד WSDL בשם <var>X</var> אינו חוקי כיוון שלא צוין שם עבור איגוד פעולות.
A <var>X</var> nevű WSDL-kötés nem érvényes, mert egy műveletkötésnek nincs megadott neve.
Il binding WSDL con nome <var>X</var> non è valido perché non è specificato un nome per un binding di operazione.
操作のバインドで名前が指定されていないため、<var>X</var> という名前の WSDL バインドは無効です。
작업 바인딩에 지정된 이름이 없으므로 이름이 <var>X</var>인 WSDL 바인딩은 잘못되었습니다.
WSDL-bindingen med navnet <var>X</var> er ikke gyldig fordi ingen operasjonsbindinger har det angitte navnet.
Powiązanie WSDL nazwane <var>X</var> jest nieprawidłowe, ponieważ powiązanie operacji nie ma określonej nazwy.
A ligação WSDL denominada <var>X</var> não é válida porque uma ligação de operação não tem um nome especificado.
Привязка WSDL с именем <var>X</var> недопустима, так как для привязки операции не указано имя.
El enlace WSDL con el nombre <var>X</var> no es válido porque un enlace de operación no tiene especificado un nombre.
WSDL-bindningen med namnet <var>X</var> är ogiltig eftersom en åtgärdsbindning saknar angivet namn.
Belirtilen adda bir işlem bağlama olmadığından <var>X</var> adlı WSDL bağlama geçerli değil.
名为 <var>X</var> 的 WSDL 绑定无效,因为操作绑定没有指定的名称。
名稱為 <var>X</var> 的 WSDL 繫結無效,因為作業繫結未指定名稱。
حدث خطأ أثناء تحميل السمة '<var>Attribute</var>' على المعلمة '<var>X</var>' للأسلوب '<var>Method name</var>' في النوع '<var>Type Name</var>'. للحصول على مزيد من التفاصيل انظر InnerException.
在类型“<var>Type Name</var>”中方法“<var>Method name</var>”的参数 <var>X</var> 上加载属性“<var>Attribute</var>”时出错。有关详细信息,请参阅 InnerException。
載入型別 '<var>Type Name</var>' 中方法 <var>Method name</var> 之參數 '<var>X</var>' 的屬性 '<var>Attribute</var>' 時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱 InnerException。
Došlo k chybě při načítání atributu <var>Attribute</var> v parametru <var>X</var> metody <var>Method name</var> v typu <var>Type Name</var>. Další informace naleznete u třídy InnerException.
Der opstod en fejl under indlæsning af attributten <var>Attribute</var> for parameteren <var>X</var> for metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var>. Du kan finde flere oplysninger under InnerException.
Er is een fout opgetreden bij het laden van attribuut <var>Attribute</var> voor parameter <var>X</var> van methode <var>Method name</var> in type <var>Type Name</var>. Zie InnerException voor meer details.
Virhe ladattaessa määritettä <var>Attribute</var> (parametri <var>X</var>, metodi <var>Method name</var>, tyyppi <var>Type Name</var>). Lisätietoja on InnerException-kohdassa.
Une erreur s’est produite pendant le chargement de l’attribut « <var>Attribute</var> » sur le paramètre <var>X</var> de la méthode « <var>Method name</var> » dans le type « <var>Type Name</var> ». Pour plus d’informations, voir InnerException.
Fehler beim Laden von Attribut "<var>Attribute</var>" für Parameter <var>X</var> der Methode "<var>Method name</var>" in Typ "<var>Type Name</var>". Weitere Details finden Sie unter "InnerException".
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη φόρτωση του χαρακτηριστικού '<var>Attribute</var>' στην παράμετρο '<var>X</var>' της μεθόδου '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>'. Δείτε την InnerException για περισσότερες λεπτομέρειες.
‏‏אירעה שגיאה במהלך טעינת התכונה '<var>Attribute</var>' בפרמטר '<var>X</var>' של פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>'. נא עיין ב- InnerException לקבלת פרטים נוספים.
Hiba történt a(z) „<var>Method name</var>” metódusú <var>X</var> paraméter „<var>Attribute</var>” attribútumának betöltése során a következő típusban: „<var>Type Name</var>”. Részletekért tekintse meg a belső kivételt.
Errore durante il caricamento dell'attributo '<var>Attribute</var>' nel parametro '<var>X</var>' del metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>'. Per ulteriori dettagli, vedere InnerException.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' のパラメータ '<var>X</var>' で属性 '<var>Attribute</var>' を読み込んでいるときにエラーが発生しました。詳細については、InnerException を参照してください。
'<var>Type Name</var>' 유형의 <var>Method name</var>' 메서드의 <var>X</var> 매개 변수에서 '<var>Attribute</var>' 속성을 로드하는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 InnerException을 참조하십시오.
Det oppstod en feil ved innlasting av attributtet <var>Attribute</var> for parameteren <var>X</var> til metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var>. Se InnerException hvis du vil ha detaljer.
Wystąpił błąd podczas ładowania atrybutu „<var>Attribute</var>” dla parametru <var>X</var> metody „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>”. Więcej informacji znajdziesz we właściwości InnerException.
Ошибка при загрузке атрибута "<var>Attribute</var>" параметра "<var>X</var>" метода "<var>Method name</var>" в типе "<var>Type Name</var>". Дополнительные сведения см. в описании внутреннего исключения.
Error al cargar el atributo '<var>Attribute</var>' en el parámetro <var>X</var> del método '<var>Method name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>'. Consulte InnerException para obtener más información.
Ett fel inträffade under hämtning av attribut <var>Attribute</var> i parameter <var>X</var> i metod <var>Method name</var> i typ <var>Type Name</var>. Du hittar mer information i det interna undantaget.
'<var>Type Name</var>' türündeki '<var>Method name</var>' yönteminde '<var>X</var>' parametresinin '<var>Attribute</var>' özniteliği yüklenirken bir hata oluştu. Ayrıntılar için InnerException öğesine bakın.
在类型“<var>Type Name</var>”中方法“<var>Method name</var>”的参数 <var>X</var> 上加载特性“<var>Attribute</var>”时出错。有关详细信息,请参见 InnerException。
Erro ao carregar o atributo '<var>Attribute</var>' no parâmetro <var>X</var> do método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>'. Consulte a InnerException para obter mais detalhes.
載入型別 '<var>Type Name</var>' 中方法 <var>Method name</var> 之參數 '<var>X</var>' 的屬性 '<var>Attribute</var>' 時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱 InnerException。
تعذّر على بروتوكول الأمان تأمين الرسالة الصادرة.
安全协议无法保证传出消息的安全。
安全性通訊協定無法確認傳出訊息。
Protokol zabezpečení nemůže zabezpečit odchozí zprávu.
Sikkerhedsprotokollen kan ikke sikre den udgående meddelelse.
Het uitgaande bericht kan niet door het beveiligingsprotocol worden beveiligd.
Suojausprotokolla ei voi suojata lähtevää sanomaa.
Le protocole de sécurité ne peut pas sécuriser le message sortant.
Das Sicherheitsprotokoll kann die ausgehende Nachricht nicht sichern.
Το πρωτόκολλο ασφαλείας δεν μπορεί να ασφαλίσει το εξερχόμενο μήνυμα.
‏‏לפרוטוקול האבטחה אין אפשרות לאבטח את ההודעה היוצאת.
A biztonsági protokoll nem tudja biztosítani a kimenő üzenetet.
Il protocollo di protezione non è in grado di proteggere il messaggio in uscita.
セキュリティ プロトコルにより送信メッセージをセキュリティで保護できません。
보안 프로토콜에서 보내는 메시지를 보안 처리할 수 없습니다.
Sikkerhetsprotokollen kan ikke sikre den utgående meldingen.
Protokół zabezpieczeń nie może zabezpieczyć komunikatu wychodzącego.
O protocolo de segurança não pode proteger a mensagem de saída.
Протоколу безопасности не может обеспечить защиту исходящего сообщения.
El protocolo de seguridad no puede proteger el mensaje saliente.
Säkerhetsprotokollet kan inte säkra det utgående meddelandet.
Güvenlik protokolü giden iletiyi güvenli hale getiremedi.
安全协议无法保证传出消息的安全。
安全性通訊協定無法確認傳出訊息。
لا يمكن استخدام اسم mesh المحدد <var>X</var> لأنه يمكن تسجيل الاسم مرة واحدة فقط في كل عملية.
无法使用指定的网格名称 <var>X</var>,因为每个进程一次只能注册一个名称。
無法使用指定的 mesh 名稱 <var>X</var>,因為一個名稱僅能在每一處理程序登錄一次。
Určený název sítě <var>X</var> nelze použít, protože pro jeden proces lze název registrovat pouze jednou.
Det angivne mesh-navn <var>X</var> kan ikke bruges, da et navn kun kan registreres én gang pr. proces.
De opgegeven maasnaam <var>X</var> kan niet worden gebruikt omdat een naam maar een keer per proces kan worden geregistreerd.
Määritettyä mesh-nimeä <var>X</var> ei voi käyttää, koska nimi voidaan rekisteröidä vain kerran kutakin prosessia kohti.
Le nom de maille spécifié <var>X</var> ne peut pas être utilisé car un nom peut être inscrit une seule fois par processus.
Der angegebene mesh-Name "<var>X</var>" kann nicht verwendet werden, da ein Name nur einmal pro Prozess registriert werden kann.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του καθορισμένου ονόματος πλέγματος <var>X</var>, επειδή η εγγραφή ενός ονόματος είναι δυνατή μόνο μια φορά ανά διεργασία.
‏‏אין אפשרות להשתמש בשם הרשת שצוין <var>X</var> כיוון שניתן לרשום שם פעם אחת בלבד לכל תהליך.
A megadott <var>X</var> hálónév nem használható, mert egy nevet csak egyszer lehet regisztrálni folyamatonként.
Impossibile utilizzare il nome rete specificato <var>X</var> perché un nome può essere registrato sola una volta per processo.
名前はプロセスごとに 1 回しか登録できないため、指定されたメッシュ名 <var>X</var> を使用することはできません。
이름을 프로세스당 한 번만 등록할 수 있기 때문에 지정된 메시 이름 <var>X</var>을(를) 사용할 수 없습니다.
Det angitte nettnavnet <var>X</var> kan ikke brukes fordi et navn kan registreres bare én gang per prosess.
Nie można użyć określonej nazwy sieci <var>X</var>, ponieważ nazwa może zostać zarejestrowana tylko raz dla jednego procesu.
O nome da malha especificada <var>X</var> não pode ser usado porque um nome pode ser registrado apenas uma vez por processo.
Указанное имя сетки <var>X</var> нельзя использовать, так как для каждого процесса может быть зарегистрировано только одно имя.
No se puede usar el nombre de malla especificado <var>X</var> porque un nombre sólo se puede registrar una vez por proceso.
Det angivna nätnamnet <var>X</var> kan inte användas eftersom ett namn enbart kan registreras en gång per process.
Bir ad her işlem için yalnızca bir kez kaydedilebileceğinden belirtilen <var>X</var> ağ adı kullanılamaz.
无法使用指定的网格名称 <var>X</var>,因为每个进程一次只能注册一个名称。
無法使用指定的 mesh 名稱 <var>X</var>,因為一個名稱僅能在每一處理程序登錄一次。
وقع معرّف '<var>X</var>' مرتين في الرسالة التي تم تقديمها للتحقق منها.
“<var>X</var>”ID 在提供以进行验证的消息中出现了两次。
提供用於驗證的訊息中出現兩次 '<var>X</var>' 識別碼。
Identifikátor <var>X</var> se vyskytl dvakrát ve zprávě dodané k ověření.
Id'et <var>X</var> forekom to gange i den meddelelse, der skulle godkendes.
<var>X</var>-tunnus esiintyi kahdesti sanomassa, joka toimitettiin tarkistettavaksi.
L’identificateur « <var>X</var> » figure deux fois dans le message qui est fourni pour vérification.
Die ID "<var>X</var>" erschien zweimal in der für die Überprüfung bereitgestellten Nachricht.
Το αναγνωριστικό '<var>X</var>' εμφανίστηκε δύο φορές στο μήνυμα που παρέχεται για επαλήθευση.
A(z) „<var>X</var>” azonosító kétszer fordult elő az ellenőrzésre benyújtott üzenetben.
L'ID '<var>X</var>' è stato rilevato due volte nel messaggio fornito per la verifica.
検証対象のメッセージに ID '<var>X</var>' が 2 つあります。
확인을 위해 제공된 메시지에서 '<var>X</var>' ID가 두 번 발견되었습니다.
IDen <var>X</var> forekom to ganger i meldingen som ble levert til kontroll.
Identyfikator „<var>X</var>” pojawił się dwukrotnie w komunikacie dostarczonym do weryfikacji.
A identificação '<var>X</var>' ocorreu duas vezes na mensagem fornecida para verificação.
Идентификатор "<var>X</var>" дважды появился в сообщении, предоставленном в целях проверки.
El id. '<var>X</var>' aparece dos veces en el mensaje que se proporciona para la comprobación.
Id <var>X</var> förekom två gånger i verifieringsmeddelandet.
'<var>X</var>' kimliği, doğrulama için sağlanan iletide iki kez oluştu.
De ID <var>X</var> komt twee keer voor in het bericht dat is opgegeven voor verificatie.
‏‏המזהה של '<var>X</var>' הופיע פעמיים בהודעה שסופקה לצורך אימות.
“<var>X</var>”ID 在提供以进行验证的消息中出现了两次。
提供用於驗證的訊息中出現兩次 '<var>X</var>' 識別碼。
تم تلقي استجابة HTTP
已收到 HTTP 响应
已接收 HTTP 回應
Byla přijata odpověď HTTP
Der blev modtaget et HTTP-svar
HTTP-antwoord is ontvangen
HTTP-vastaus vastaanotettiin
Une réponse HTTP a été reçue
Es wurde eine HTTP-Antwort empfangen.
Δεν πραγματοποιήθηκε λήψη της απόκρυψης HTTP
‏‏התקבלה תגובת HTTP
HTTP-válasz érkezett
Risposta HTTP ricevuta
HTTP 応答が受信されました。
HTTP 응답을 받았습니다.
HTTP-svaret ble mottatt
Otrzymano odpowiedź HTTP
Resposta HTTP recebida
Получен ответ HTTP
Se recibió la respuesta HTTP.
Ett http-svar har tagits emot
HTTP yanıtı alındı
已收到 HTTP 响应
已接收 HTTP 回應
من: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> الإجراء: <var>B</var> معرّف المثيل:<var>C</var> معرّف مؤشر ترابط تمت إدارته/ <var>D</var> معرّف مؤشر ترابط لم تتم إدارته: <var>E</var> طلب الهوية: <var>F</var>
来自: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> 操作: <var>B</var> 实例 ID: <var>C</var> 托管线程 ID: <var>D</var> 非托管线程 ID: <var>E</var> 请求标识: <var>F</var>
來源: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> 動作: <var>B</var> 例項識別碼: <var>C</var> Managed 執行緒識別碼: <var>D</var> Unmanaged 執行緒識別碼: <var>E</var> 要求身分識別: <var>F</var>
Od: <var>X</var> Identifikátor AppId: <var>Y</var> Identifikátor ClsId: <var>Z</var> Identifikátor Iid: <var>A</var> Akce: <var>B</var> ID instance: <var>C</var> ID spravovaného podprocesu: <var>D</var> ID nespravovaného podprocesu: <var>E</var> Požadavek identity: <var>F</var>
Fra: <var>X</var> Program-id: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Handling: <var>B</var> Forekomst-id: <var>C</var> Administreret tråd-id: <var>D</var> Ikke-administreret tråd-id: <var>E</var> Anmodnings-id: <var>F</var>
From: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Action: <var>B</var> Instance Id: <var>C</var> Managed Thread Id: <var>D</var> Unmanaged Thread Id: <var>E</var> Requesting Identity: <var>F</var>
Lähde: <var>X</var> Sovelluksen tunnus: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> IID-tunnus: <var>A</var> Toiminto: <var>B</var> Esiintymän tunnus: <var>C</var> Hallitun säikeen tunnus: <var>D</var> Hallitsemattoman säikeen tunnus: <var>E</var> Pyytäjän identiteetti: <var>F</var>
De : <var>X</var> AppId : <var>Y</var> CLSID : <var>Z</var> IID : <var>A</var> Action : <var>B</var> ID d’instance : <var>C</var> ID de thread géré : <var>D</var> ID de thread non géré : <var>E</var> Demande de l’identité : <var>F</var>
Von: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> CLSID: <var>Z</var> Lid: <var>A</var> Aktion: <var>B</var> Instanz-ID: <var>C</var> ID des verwalteten Threads: <var>D</var> ID des nicht verwalteten Threads: <var>E</var> Anfordernde Identität: <var>F</var>
Από: <var>X</var> Αναγνωριστικό εφαρμογής: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Ενέργεια: <var>B</var> Αναγνωριστικό εμφάνισης: <var>C</var> Αναγνωριστικό διαχειρισμένου νήματος: <var>D</var> Αναγνωριστικό μη διαχειρισμένου νήματος: <var>E</var> Αίτηση για ταυτότητα: <var>F</var>
מ: <var>X</var> AppId: ‏<var>Y</var> ClsId: ‏<var>Z</var> Iid: ‏<var>A</var> פעולה: <var>B</var> מזהה מופע: <var>C</var> מזהה הליך משנה (Thread) מנוהל: <var>D</var> מזהה הליך משנה (Thread) לא מנוהל: <var>E</var> מבקש זהות: <var>F</var>
Kezdő: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Művelet: <var>B</var> Példányazonosító: <var>C</var> Kezelt szál azonosítója: <var>D</var> Nem kezelt szál azonosítója: <var>E</var> Kérési identitás: <var>F</var>
Da: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Azione: <var>B</var> Id istanza: <var>C</var> Id thread gestito: <var>D</var> Id thread non gestito: <var>E</var> Identità richiedente: <var>F</var>
要求元: <var>X</var> アプリケーション ID: <var>Y</var> クラス ID: <var>Z</var> インターフェイス ID: <var>A</var> 動作: <var>B</var> インスタンス ID: <var>C</var> 管理されたスレッド ID: <var>D</var> 管理されていないスレッド ID: <var>E</var> 要求 ID: <var>F</var>
시작: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> 동작: <var>B</var> 인스턴스 ID: <var>C</var> 관리되는 스레드 ID: <var>D</var> 관리되지 않는 스레드 ID: <var>E</var> 요청 ID: <var>F</var>
Fra: <var>X</var> Program-ID: <var>Y</var> CLSID: <var>Z</var> IID: <var>A</var> Handling: <var>B</var> Forekomst-ID: <var>C</var> ID for behandlet tråd: <var>D</var> ID for ubehandlet tråd: <var>E</var> Identitet som spør: <var>F</var>
Od: <var>X</var> Identyfikator aplikacji: <var>Y</var> Identyfikator klasy: <var>Z</var> Identyfikator biblioteki: <var>A</var> Akcja: <var>B</var> Identyfikator wystąpienia: <var>C</var> Identyfikator wątku zarządzanego: <var>D</var> Identyfikator wątku niezarządzanego: <var>E</var> Tożsamość wysyłająca żądanie: <var>F</var>
De: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Ação: <var>B</var> Identificação da Instância: <var>C</var> Identificação do Encadeamento Gerenciado: <var>D</var> Identificação do Encadeamento não Gerenciado: <var>E</var> Identidade Solicitante: <var>F</var>
От: <var>X</var> Код: <var>Y</var> ClSID: <var>Z</var> ИД интерфейса: <var>A</var> Действие: <var>B</var> ИД экземпляра: <var>C</var> ИД управляемого потока: <var>D</var> ИД неуправляемого потока: <var>E</var> Запрос удостоверения: <var>F</var>
De: <var>X</var> Id. de aplicación: <var>Y</var> Id. de clase: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Acción: <var>B</var> Id. de instancia: <var>C</var> Id. de subproceso administrado: <var>D</var> Id. de subproceso no administrado: <var>E</var> Identidad solicitante: <var>F</var>
Från: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> Åtgärd: <var>B</var> Instans-id: <var>C</var> Hanterad tråd-id: <var>D</var> Ohanterad tråd-id: <var>E</var> Begär identitet: <var>F</var>
Kimden: <var>X</var> Uygulama Kimliği: <var>Y</var> İstemci Kimliği: <var>Z</var> kapak: <var>A</var> Eylem: <var>B</var> Örnek Kimliği: <var>C</var> Yönetilen İş Parçacığı Kimliği: <var>D</var> Yönetilmeyen İş Parçacığı Kimliği: <var>E</var> İsteyen Varlık: <var>F</var>
来自: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> 操作: <var>B</var> 实例 ID: <var>C</var> 托管线程 ID: <var>D</var> 非托管线程 ID: <var>E</var> 请求标识: <var>F</var>
來源: <var>X</var> AppId: <var>Y</var> ClsId: <var>Z</var> Iid: <var>A</var> 動作: <var>B</var> 例項識別碼: <var>C</var> Managed 執行緒識別碼: <var>D</var> Unmanaged 執行緒識別碼: <var>E</var> 要求身分識別: <var>F</var>
將 '<var>X</var>' 佇列路徑名稱轉換成格式名稱時發生錯誤: <var>Y</var>。佇列通道上的所有作業失敗。請確定佇列位址有效。必須在啟用並能存取 Active Directory 整合的情況下安裝 MSMQ。
Došlo k chybě při převádění názvu cesty fronty <var>X</var> do formátu názvu: <var>Y</var>. Všechny operace na kanálu ve frontě selhaly. Zkontrolujte, zda je adresa fronty platná. Služba MSMQ musí být nainstalována s povolenou integrací služby Active Directory a musí k ní být přístup.
Der opstod en fejl under konvertering af køstinavnet <var>X</var> til formatnavnet: <var>Y</var>. Alle handlinger i den køstillede kanal blev afbrudt. Kontroller, at køadressen er gyldig. MSMQ skal installeres med Active Directory-integration aktiveret, og der skal være adgang.
Er is een fout opgetreden bij het converteren van de wachtrijpadnaam <var>X</var> naar de indelingsnaam: <var>Y</var>. Alle bewerkingen op het kanaal in de wachtrij zijn mislukt. Zorg ervoor dat het wachtrijadres geldig is. MSMQ moet geïnstalleerd en toegankelijk zijn met Active Directory-integratie geactiveerd.
Virhe muunnettaessa <var>X</var>-jonon polkunimeä muotoon: <var>Y</var>. Kaikki jonossa olevan kanavan toiminnot epäonnistuvat. Varmista, että jonon osoite on kelvollinen. MSMQ täytyy olla asennettu siten, että Active Directory -integrointi on käytössä ja saatavilla.
Une erreur s’est produite lors de la conversion du nom du chemin d’accès de la file d’attente « <var>X</var> » en nom au format <var>Y</var>. Toutes les opérations sur le canal mis en file d’attente ont échoué. Vérifiez que l’adresse de la file d’attente est valide. MSMQ doit être installé avec l’intégration d’Active Directory activée et il doit être accessible.
حدث خطأ أثناء تحويل اسم مسار قائمة الانتظار '<var>X</var>' إلى اسم التنسيق <var>Y</var>. فشل كل العمليات على القناة الموضوعة في قائمة الانتظار. تأكد من صحة عنوان قائمة الانتظار. يجب أن يتم تثبيت MSMQ مع تمكين دمج Active Directory وتوفر الوصول إليه.
将“<var>X</var>”队列路径名称转换为格式名称时遇到错误: <var>Y</var>。该队列通道上的所有操作都已失败。确保队列地址有效。安装 MSMQ 时,必须启用 Active Directory 集成并且具有对其的访问权限。
Beim Konvertieren des Warteschlangen-Pfadnamens "<var>X</var>" in den Formatnamen ist ein Fehler aufgetreten: <var>Y</var>. Alle Vorgänge für den Kanal, der in die Warteschlange gestellt wurde, waren nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass die Warteschlangenadresse gültig ist. MSMQ muss mit aktivierter Active Directory-Integration installiert sein, und der Zugriff darauf muss möglich sein.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μετατροπή του ονόματος διαδρομής ουράς '<var>X</var>' στο όνομα μορφής: <var>Y</var>. Απέτυχαν όλες οι λειτουργίες στο κανάλι που έχει τοποθετηθεί σε ουρά. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση της ουράς είναι έγκυρη. Το MSMQ πρέπει να εγκατασταθεί με ενεργοποιημένη την ενσωμάτωση ενεργού καταλόγου και η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμη.
‏‏אירעה שגיאה בעת המרה של שם נתיב התור '<var>X</var>' לשם התבנית: <var>Y</var>. כל הפעולות בערוץ הממתין בתור נכשלו. ודא שכתובת התור חוקית. MSMQ חייב להיות מותקן עם שילוב Active Directory מופעל וגישה זמינה אליו.
Hiba történt a(z) „<var>X</var>” várósor-útvonal nevének a következő formátumnévre való konvertálása közben: <var>Y</var>. A várósorba állított csatorna összes művelete sikertelen. Győződjön meg arról, hogy a várósor címe érvényes. Az MSMQ – Active Directory integráció engedélyezésével – telepítve kell legyen és a hozzáférhetőnek kell lennie.
Errore durante la conversione del nome di percorso della coda '<var>X</var>' nel nome di formato: <var>Y</var>. Impossibile completare le operazioni sul canale in coda. Verificare che l'indirizzo della coda sia valido. MSMQ deve essere installato con l'integrazione Active Directory abilitata e l'accesso disponibile.
キュー パス名 '<var>X</var>' を形式名 <var>Y</var> に変換中にエラーが発生しました。キュー内のチャネルに対するすべての操作が失敗しました。キュー アドレスが有効であることを確認してください。Active Directory 統合が有効になった状態で MSMQ がインストールされている必要があり、MSMQ にアクセスできる必要があります。
'<var>X</var>' 큐 경로 이름을 형식 이름으로 변환하는 동안 오류가 발생했습니다. <var>Y</var>. 대기 중인 채널의 모든 작업이 실패합니다. 큐 주소가 올바른지 확인하십시오. Active Directory 통합을 사용하도록 설정하여 MSMQ를 설치해야 하고 MSMQ에 액세스할 수 있어야 합니다.
Det oppstod en feil ved konvertering av købanenavnet <var>X</var> til formatnavnet: <var>Y</var>. Alle operasjoner på kanalen i køen mislyktes. Kontroller at køadressen er gyldig. MSMQ må installeres med Active Directory-integrering aktivert og med tilgang til den tilgjengelig.
Wystąpił błąd podczas konwertowania nazwy ścieżki kolejki „<var>X</var>” do nazwy formatu: <var>Y</var>. Nie można wykonać żadnych operacji w kolejkowanym kanale. Upewnij się, że adres kolejki jest prawidłowy. Usługa MSMQ musi być zainstalowana z włączoną integracją z usługą Active Directory i musi być dostępna.
Erro ao converter o nome do caminho da fila '<var>X</var>' no nome do formato: <var>Y</var>. Todas as operações apresentaram falhas no canal em fila. Verifique se o endereço da fila é válido. O MSMQ deve estar instalado com a integração do Active Directory habilitada e com acesso disponível.
Ошибка при преобразовании пути очереди "<var>X</var>" в имя формата: <var>Y</var>. Все операции в поставленном в очередь канале не выполнены. Проверьте допустимость адреса очереди. MSMQ должен быть установлен со включенной интеграцией Active Directory и с обеспечением доступа к нему.
Error de conversión del nombre de ruta de acceso de la cola '<var>X</var>' en el nombre de formato: <var>Y</var>. Hubo errores en todas las operaciones del canal en cola. Asegúrese de que la dirección de la cola es válida. MSMQ debe estar instalado con la integración de Active Directory habilitada y con acceso disponible.
Ett fel inträffade under konvertering av namnet på kösökväg <var>X</var> till formatnamnet: <var>Y</var>. Alla åtgärder i den köade kanalen misslyckades. Kontrollera att köadressen är giltig. MSMQ måste installeras med Active Directory-integration aktiverad och åtkomst till den tillgänglig.
'<var>X</var>' sıra yolu adını <var>Y</var> biçim adına dönüştürürken bir hata oluştu. Sıralanan kanaldaki işlemlerin tümü başarısız oldu. Sıra adresinin geçerli olduğundan emin olun. MSMQ, Active Directory tümleştirmesi etkin olarak ve erişilebilir biçimde yüklenmelidir.
将“<var>X</var>”队列路径名称转换为格式名称时遇到错误: <var>Y</var>。该队列通道上的所有操作都已失败。确保队列地址有效。安装 MSMQ 时,必须启用 Active Directory 集成并且具有对其的访问权限。
將 '<var>X</var>' 佇列路徑名稱轉換成格式名稱時發生錯誤: <var>Y</var>。佇列通道上的所有作業失敗。請確定佇列位址有效。必須在啟用並能存取 Active Directory 整合的情況下安裝 MSMQ。
协定 <var>Contract Name</var> 的回调协定不存在,或者未定义任何操作。如果这不是双工协定,请考虑使用 ChannelFactory 而不是 DuplexChannelFactory。
合約 <var>Contract Name</var> 的回呼合約不存在或未定義任何作業。若此非雙工合約,請考慮使用 ChannelFactory 來取代 DuplexChannelFactory。
Smlouva zpětného volání kontraktu <var>Contract Name</var> neexistuje nebo nedefinuje žádné operace. Pokud se nejedná o duplexní kontrakt, zvažte použití třídy ChannelFactory namísto třídy DuplexChannelFactory.
Tilbagekaldskontrakten for kontrakten <var>Contract Name</var> findes ikke, eller den definerer ikke nogen handlinger. Hvis det ikke er en duplex-kontrakt, skal du overveje at bruge ChannelFactory i stedet for DuplexChannelFactory.
Het retouraanroepcontract van contract <var>Contract Name</var> bestaat niet of definieert geen bewerkingen. Als dit geen duplexcontract is, kunt u overwegen ChannelFactory te gebruiken in plaats van DuplexChannelFactory.
Sopimuksen <var>Contract Name</var> takaisinkutsusopimusta joko ei ole olemassa tai se ei määritä mitään toimintoja. Jos kyseessä ei ole kaksisuuntainen sopimus, harkitse ChannelFactory-määrityksen käyttämistä DuplexChannelFactory-määrityksen asemesta.
Le contrat de rappel du contrat <var>Contract Name</var> n’existe pas ou ne définit aucune opération. S’il ne s’agit pas d’un contrat duplex, envisagez d’utiliser ChannelFactory au lieu de DuplexChannelFactory.
Der Rückrufvertrag von <var>Contract Name</var> ist entweder nicht vorhanden oder definiert keine Vorgänge. Wenn es sich nicht um einen Duplexvertrag handelt, erwägen Sie, die ChannelFactory anstelle der DuplexChannelFactory zu verwenden.
عقد الاستدعاء للعقد <var>Contract Name</var> غير موجود أو لا يعرّف أية عمليات. إذا لم يكن العقد عبارة عن عقد مزدوج، فعليك أخذ بعين الاعتبار استخدام ChannelFactory عوضاً عن DuplexChannelFactory.
Το συμβόλαιο επιστροφής κλήσεις του συμβολαίου <var>Contract Name</var> είτε δεν υπάρχει είτε δεν ορίζει κάποιες λειτουργίες. Εάν δεν πρόκειται για αμφίδρομο συμβόλαιο, εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του ChannelFactory αντί του DuplexChannelFactory.
‏‏חוזה החזרת הקריאה של החוזה <var>Contract Name</var> אינו קיים או שאינו מגדיר פעולה כלשהי. אם חוזה זה אינו דו-סטרי, שקול להשתמש ב- ChannelFactory במקום ב- DuplexChannelFactory.
A(z) <var>Contract Name</var> egyezmény visszahívási egyezménye nem létezik vagy nem definiál műveleteket. Ha ez nem egy kétirányú egyezmény, ajánlott a ChannelFactory használata a DuplexChannelFactory helyett.
Il contratto callback del contratto <var>Contract Name</var> non esiste o non definisce operazioni. Se non si tratta di un contratto duplex, è consigliabile utilizzare ChannelFactory invece di DuplexChannelFactory.
コントラクト <var>Contract Name</var> のコールバック コントラクトは存在していないか、またはどの操作も定義していません。これが二重のコントラクトでない場合は、DuplexChannelFactory の代わりに ChannelFactory を使用してください。
<var>Contract Name</var> 계약의 콜백 계약이 존재하지 않거나 작업을 정의하지 않습니다. 이 계약이 이중 계약이 아니면, DuplexChannelFactory 대신 ChannelFactory를 사용해 보십시오.
Tilbakeringingskontrakten til kontrakten <var>Contract Name</var> eksisterer ikke eller definerer ikke noen operasjoner. Hvis dette ikke er en duplekskontrakt, kan du vurdere å bruke ChannelFactory i stedet for DuplexChannelFactory.
Wywołanie zwrotne kontraktu <var>Contract Name</var> albo nie istnieje, albo nie definiuje żadnych operacji. Jeśli nie jest to kontrakt dupleksowy, spróbuj użyć elementu ChannelFactory zamiast elementu DuplexChannelFactory.
O contrato de retorno de chamada do contrato <var>Contract Name</var> não existe ou não define nenhuma operação. Se este não for um contrato duplex, considere usar a ChannelFactory em vez da DuplexChannelFactory.
Контракт обратного вызова контракта <var>Contract Name</var> или не существует, или не определяет ни одной операции . Если это не является дуплексным контрактом, используйте ChannelFactory вместо DuplexChannelFactory.
El contrato de devolución de llamada del contrato <var>Contract Name</var> no existe o no define ninguna operación. Si no se trata de un contrato dúplex, considere la posibilidad de usar ChannelFactory en lugar de DuplexChannelFactory.
Motanropskontraktet för kontrakt <var>Contract Name</var> finns inte eller definierar inte några åtgärder. Om detta inte är ett duplex-kontrakt, ska du använda ChannelFactory istället för DuplexChannelFactory.
<var>Contract Name</var> sözleşmesi geri arama sözleşmesi, mevcut değil ya da herhangi bir işlem tanımlamıyor. Bu çift yönlü bir sözleşme değilse, DuplexChannelFactory yerine ChannelFactory kullanmayı deneyin.
协定 <var>Contract Name</var> 的回调协定不存在,或者未定义任何操作。如果这不是双工协定,请考虑使用 ChannelFactory 而不是 DuplexChannelFactory。
合約 <var>Contract Name</var> 的回呼合約不存在或未定義任何作業。若此非雙工合約,請考慮使用 ChannelFactory 來取代 DuplexChannelFactory。
See catalog page for all messages.