The service
Messages on page
Vastaanotto aikakatkaisiin, kun oli kulunut <var>X</var>. Tälle toiminnolle osoitettu aika voi olla osa pidemmästä aikakatkaisusta.
La réception a dépassé le délai imparti après <var>X</var>. Le temps alloué à cette opération fait peut-être partie d’un délai d’attente plus long.
Zeitüberschreitung beim Empfang nach <var>X</var>. Der für diesen Vorgang zugewiesene Zeitraum war möglicherweise ein Teil eines längeren Zeitlimits.
Ελήφθη χρονικό όριο μετά από <var>X</var>. Ο χρόνος που εκχωρήθηκε σε αυτήν τη λειτουργία ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου χρονικού ορίου.
‏‏תם הזמן הקצוב של קבלה לאחר <var>X</var>. ייתכן שהזמן המוקצה לפעולה זו הוא חלק מזמן קצוב ארוך יותר.
A fogadási művelet túllépte a megszabott időkorlátot (<var>X</var>). A művelet számára lefoglalt idő valószínűleg egy hosszabb időkorlát része volt.
Timeout ricezione dopo <var>X</var>. È possibile che la durata consentita per l'operazione fosse una porzione di un timeout più lungo.
受信が <var>X</var> 後にタイムアウトしました。この操作に割り当てられた時間は、より長いタイムアウト時間の一部であった可能性があります。
<var>X</var> 이후에 수신이 시간 초과되었습니다. 이 작업에 할당된 시간이 보다 긴 시간 제한의 일부일 수 있습니다.
Receive ble tidsavbrutt etter <var>X</var>. Tiden som er avsatt til denne operasjonen, kan ha vært en del av et lengre tidsavbrudd.
Limit czasu odbioru został przekroczony po <var>X</var>. Czas przydzielony tej operacji mógł być częścią dłuższego limitu czasu.
A recepção atingiu o tempo limite depois de <var>X</var>. O tempo determinado para essa operação pode ter sido uma parte de um tempo limite mais longo.
Получение прервано по истечении времени ожидания <var>X</var>. Время, назначенное для выполнения этой операции, может быть составной частью более длинного тайм-аута.
Se agotó el tiempo de espera de recepción después de <var>X</var>. El tiempo asignado a esta operación puede haber sido una parte de un tiempo de espera mayor.
Mottagning nådde tidsgräns efter <var>X</var>. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
<var>X</var> sonra alma işlemi süresi doldu. Bu işlem için ayrılan süre, daha uzun bir süre sonu değerinin bir bölümü olabilir.
انقضت المهلة المحددة للتلقي بعد <var>X</var>. قد يكون الوقت المخصص لهذه العملية جزءاً من مهلة أطول.
接收在 <var>X</var> 以后超时。分配给此操作的时间可能是更长超时的一部分。
接收於 <var>X</var> 之後逾時。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
Příjmu skončila platnost po <var>X</var>. Čas přidělený této operaci byl pravděpodobně částí delšího časového limitu.
Modtagelsen fik timeout efter <var>X</var>. Den tid, der blev tildelt handlingen, kan have været en del af en længere timeout.
Er is een time-out opgetreden na <var>X</var> bij het ontvangen. Mogelijk is de toegewezen tijd voor deze bewerking een deel van een langere time-out.
接收在 <var>X</var> 后超时。分配给此操作的时间可能已经是更长超时的一部分。
接收於 <var>X</var> 之後逾時。分配給此作業的時間可能是較長逾時的一部分。
يتجاوز حجم نوع محتوى الإطارات (<var>X</var>) الحصة النسبية.
组帧内容类型大小(<var>X</var>)超过配额。
框架處理內容類型大小 (<var>X</var>) 超出配額。
Velikost typu rámce obsahu (<var>X</var>) přesahuje kvótu.
Størrelsen af rammeindholdstypen (<var>X</var>) overskrider kvotaen.
De grootte van het framinginhoudstype (<var>X</var>) overschrijdt het quotum.
Kehyssisällön tyypin koko (<var>X</var>) ylittää kiintiön.
La taille du type de contenu de tramage (<var>X</var>) dépasse le quota.
Die Größe (<var>X</var>) des Rahmeninhaltstyps überschreitet das Kontingent.
Το μέγεθος (<var>X</var>) του τύπου του περιεχομένου των πλαισίων ξεπερνά το όριο.
‏‏גודל סוג תוכן המסגור (<var>X</var>) חורג מהמיכסה.
A keretező tartalomtípus mérete (<var>X</var>) túllépte a kvótát.
Le dimensioni (<var>X</var>) del tipo di contenuto di frame superano la quota.
フレーム コンテンツの種類のサイズ (<var>X</var>) がクォータを超えています。
프레이밍 콘텐츠 형식 크기(<var>X</var>)가 할당량을 초과합니다.
Størrelsen på rammeinnholdstypen (<var>X</var>) overskrider kvoten.
Rozmiar (<var>X</var>) typu zawartości ramek przekracza limit przydziału.
O tamanho do tipo de conteúdo de enquadramento (<var>X</var>) excede a cota.
Размер типа содержимого кадрирования (<var>X</var>) превысил установленную квоту.
El tamaño del tipo de contenido de tramas (<var>X</var>) supera la cuota.
Typstorleken (<var>X</var>) för raminnehållet överskrider kvoten.
Çerçeveleme içerik türü boyutu (<var>X</var>) kotayı aşıyor.
组帧内容类型大小(<var>X</var>)超过配额。
框架處理內容類型大小 (<var>X</var>) 超出配額。
العناوين المحددة في التكوين تتجاوز الحدود الموضوعة على عدد عناوين تسجيل PNRP.
注册中指定的地址超过 PNRP 的每个注册地址限制。
登錄中指定的位址超出 PNRP 的每一登錄位址限制。
Adresy určené v registraci přesahují limit adres protokolu PNRP na jednu adresu.
De adresser, der er angivet i registreringen, overskrider grænsen for PNRP'er pr. registreringsadresse.
De in de registratie opgegeven adressen overschrijden de limiet van PNRP's per registratieadres.
Rekisteröinnissä määritetyt osoitteet ylittävät PNRP:n rekisteröintiosoitekohtaisen rajan.
Les adresses spécifiées dans l’inscription dépassent la limite d’adresses par inscription du protocole PNRP.
Durch die in der Registrierung angegebenen Adressen wird das für PNRP geltende Adresslimit je Registrierung überschritten.
Οι διευθύνσεις που καθορίστηκαν στην εγγραφή υπερβαίνουν το όριο διευθύνσεων του PNRP ανά εγγραφή.
‏‏כתובות שצוינו ברישום חורגות מהמגבלה של PNRP לכל כתובת רישום.
A regisztrációban megadott címek száma meghaladja a PNRP által felállított regisztrációnkénti címkorlátot.
Gli indirizzi specificati nella registrazione eccedono il limite di indirizzi per registrazione PNRP.
登録で指定されたアドレスが登録アドレスの制限数の PNRP を超えました。
등록에 지정된 주소가 PNRP의 등록당 주소 한도를 초과합니다.
Adressene som ble angitt i registreringen, overskred adressegrensen per registrering for PNRP.
Adresy określone w rejestracji przekraczają limit adresów dla rejestracji w usłudze PNRP.
Os endereços especificados no Registro excedem o limite de endereços de Registro por PNRP.
Адреса, указанные при регистрации, превышают максимальное число адресов в расчете на одну регистрацию PNRP.
Las direcciones especificadas en el registro superan el límite de direcciones por registro de PNRP.
Adresser som angetts i registreringen överskred adressgränsen per registrering i PNRP.
Kayıtta belirtilen adres sayısı, PNRP'nin kayıt başına adres sınırı değerini aşıyor.
注册中指定的地址超过 PNRP 的每个注册地址限制。
登錄中指定的位址超出 PNRP 的每一登錄位址限制。
رفض الملقم طلب الترقية.
服务器拒绝了升级请求。
伺服器拒絕升級要求。
Server odmítl požadavek upgradu.
Serveren afviste opgraderingsanmodningen.
De server heeft de update-aanvraag geweigerd.
Palvelin torjui päivityspyynnön.
Le serveur a refusé la demande de mise à niveau.
Der Server hat die Aktualisierungsanforderung abgelehnt.
Ο διακομιστής απέρριψε την αίτηση αναβάθμισης.
‏‏השרת דחה את בקשת השדרוג.
A kiszolgáló elutasította a frissítési kérelmet.
Il server ha rifiutato la richiesta di aggiornamento.
サーバーがアップグレード要求を拒否しました。
서버가 업그레이드 요청을 거부했습니다.
Serveren avviste forespørselen om oppgradering.
Serwer odrzucił żądanie uaktualnienia.
O servidor rejeitou a solicitação de atualização.
Сервер отклонил запрос на обновление.
El servidor rechazó la solicitud de actualización.
Servern avvisade uppgraderingsbegäran.
Sunucu sürüm yükseltme isteğini reddetti.
服务器拒绝了升级请求。
伺服器拒絕升級要求。
تم العثور على رمز الأمان ('<var>X</var>'، '<var>Y</var>') خارج رأس الأمان. ربما تم تبديل الرسالة أثناء النقل.
在安全标头之外找到安全令牌(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)。传递过程中可能已更改该消息。
在安全性標頭之外找到安全性權杖 ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>')。訊息在傳輸期間可能遭變更。
Token zabezpečení (<var>X</var>, <var>Y</var>) byl nalezen mimo záhlaví zabezpečení. Zpráva byla pravděpodobně změněna při přenosu.
Der blev fundet et sikkerhedstoken (<var>X</var>, <var>Y</var>) uden for sikkerhedsheaderen. Meddelelsen er muligvis blevet ændret under overførslen.
Er is een beveiligingstoken (<var>X</var>, <var>Y</var>) gevonden buiten de beveiligingskoptekst. Mogelijk is het bericht tijdens de overdracht gewijzigd.
Suojaustunnussanoma (<var>X</var>, <var>Y</var>) löytyi suojausotsikon ulkopuolelta. Sanomaa on ehkä muutettu siirron aikana.
Un jeton de sécurité (« <var>X</var> », « <var>Y</var> ») a été trouvé en dehors de l’en-tête de sécurité. Le message a peut-être été altéré en transit.
Es wurde ein Sicherheitstoken ("<var>X</var>", "<var>Y</var>") außerhalb des Sicherheitsheaders gefunden. Die Nachricht wurde möglicherweise bei der Übertragung geändert.
Βρέθηκε ένα διακριτικό ασφάλειας ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') εκτός της κεφαλίδας ασφαλείας. Το μήνυμα ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά.
‏‏אסימון אבטחה ‎('<var>X</var>', '<var>Y</var>')‎ נמצא מחוץ לכותרת האבטחה. ייתכן שההודעה שונתה בהעברה.
A biztonsági jogkivonat („<var>X</var>”, „<var>Y</var>”) a biztonsági fejlécen kívül található. Az átvitel során módosulhatott az üzenet.
Token di protezione('<var>X</var>', '<var>Y</var>') trovato all'esterno dell'intestazione di protezione. È possibile che il messaggio sia stato modificato durante il transito.
セキュリティ トークン ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') がセキュリティ ヘッダーの外側で見つかりました。メッセージは伝送中に変更された可能性があります。
보안 토큰('<var>X</var>', '<var>Y</var>')을 보안 헤더 외부에서 찾았습니다. 메시지가 전송 중에 변경되었을 수 있습니다.
Det ble funnet et sikkerhetstoken (<var>X</var>, <var>Y</var>) utenfor sikkerhetshodet. Meldingen kan ha blitt endret under overføring.
Znaleziono token zabezpieczeń („<var>X</var>”, „<var>Y</var>”) na zewnątrz nagłówka zabezpieczeń. Komunikat mógł zostać zmieniony podczas transportu.
Um token de segurança ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') foi encontrado fora do cabeçalho de segurança. A mensagem pode ter sido alterada em trânsito.
Маркер безопасности ("<var>X</var>", "<var>Y</var>") найден вне заголовка безопасности. Возможно, сообщение было изменено при переносе.
Se encontró un token de seguridad ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') fuera del encabezado de seguridad. Es posible que el mensaje se haya alterado en tránsito.
Säkerhetstoken (<var>X</var>, <var>Y</var>) påträffades utanför säkerhetshuvudet. Meddelandet kan ha ändrats under överföringen.
Güvenlik üstbilgisi dışında bir güvenlik belirteci ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') bulundu. İleti aktarım sırasında değiştirilmiş olabilir.
在安全标头之外找到安全令牌(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”)。传递过程中可能已更改该消息。
在安全性標頭之外找到安全性權杖 ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>')。訊息在傳輸期間可能遭變更。
Koodaus ei tue sanoman sisältötyyppiä <var>Type Name</var>.
Le type de contenu <var>Type Name</var> du message n’est pas pris en charge par le codeur.
Der Inhaltstyp <var>Type Name</var> der Nachricht wird vom Encoder nicht unterstützt.
Ο τύπος περιεχομένου <var>Type Name</var> του μηνύματος δεν υποστηρίζεται από τον κωδικοποιητή.
‏‏אין תמיכה בסוג התוכן <var>Type Name</var> של ההודעה במקודד.
Az üzenet <var>Type Name</var> tartalomtípusát nem támogatja a kódoló.
Il tipo di contenuto <var>Type Name</var> del messaggio non è supportato dal codificatore.
メッセージのコンテンツの種類 <var>Type Name</var> はエンコーダでサポートされていません。
메시지의 콘텐츠 형식 <var>Type Name</var>이(가) 인코더에서 지원되지 않습니다.
Innholdstypen i <var>Type Name</var> meldingen støttes ikke av koderen.
Typ zawartości <var>Type Name</var> komunikatu nie jest obsługiwany przez koder.
O tipo de conteúdo <var>Type Name</var> da mensagem não tem suporte do codificador.
Тип содержимого <var>Type Name</var> сообщения не поддерживается кодировщиком.
El codificador no admite el tipo de contenido <var>Type Name</var> del mensaje.
Meddelandets innehållstyp <var>Type Name</var> stöds inte av kodaren.
İletinin <var>Type Name</var> içerik türü kodlayıcı tarafından desteklenmiyor.
نوع المحتوى <var>Type Name</var> للرسالة غير معتمد من قِبل المرمز.
编码器不支持消息的内容类型 <var>Type Name</var>。
編碼器不支援訊息的內容類型 <var>Type Name</var>。
Typ obsahu <var>Type Name</var> zprávy není kodérem podporován.
Indholdstypen <var>Type Name</var> for meddelelsen understøttes ikke af koderen.
Het inhoudstype <var>Type Name</var> van het bericht wordt niet ondersteund door de encoder.
编码器不支持消息的内容类型 <var>Type Name</var>。
編碼器不支援訊息的內容類型 <var>Type Name</var>。
إصدار ملف الارتباط Cookie لـ SecurityContextSecurityToken غير معتمد.
不支持颁发 cookie SecurityContextSecurityToken。
不支援發行 Cookie SecurityContextSecurityToken。
Vydávání třídy SecurityContextSecurityToken souborů cookie není podporováno.
Udstedelse af cookien SecurityContextSecurityToken understøttes ikke.
Uitgeven van cookie SecurityContextSecurityToken wordt niet ondersteund.
SecurityContextSecurityToken-evästeen antaminen ei ole tuettu.
L’émission d’un cookie SecurityContextSecurityToken n’est pas prise en charge.
Der ausstellende Cookie SecurityContextSecurityToken wird nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζεται το SecurityContextSecurityToken του cookie έκδοσης.
‏‏אין תמיכה בהנפקת SecurityContextSecurityToken של קובץ Cookie.
A cookie SecurityContextSecurityToken elemének kiállítása nem támogatott.
Rilascio cookie SecurityContextSecurityToken non supportato.
Cookie SecurityContextSecurityToken の発行はサポートされていません。
쿠키 SecurityContextSecurityToken 발급이 지원되지 않습니다.
Utstedelse av informasjonskapsel for SecurityContextSecurityToken støttes ikke.
Wystawianie pliku cookie dla obiektu SecurityContextSecurityToken nie jest obsługiwane.
Não há suporte para a emissão do cookie SecurityContextSecurityToken.
Выпуск cookie SecurityContextSecurityToken не поддерживается.
No se admite la emisión de SecurityContextSecurityToken de cookie.
Det finns inte stöd för att utfärda cookie SecurityContextSecurityToken.
SecurityContextSecurityToken tanımlama bilgisi verme desteklenmez.
不支持颁发 cookie SecurityContextSecurityToken。
不支援發行 Cookie SecurityContextSecurityToken。
COM+-merkkijono oli muotoiltu väärin .svc-tiedostossa. (Merkkijono on <var>X</var>.)
La chaîne COM+ du fichier .svc n’a pas été correctement formatée. (La chaîne est « <var>X</var> ».)
Die COM+-Zeichenfolge in der SVC-Datei war fehlerhaft formatiert. (Die Zeichenfolge ist "<var>X</var>".)
Η συμβολοσειρά COM+ στο αρχείο .svc μορφοποιήθηκε λανθασμένα. (Η συμβολοσειρά είναι "<var>X</var>".)
‏‏מחרוזת COM+‎ בקובץ ‎.svc עוצבה בצורה שגויה. (המחרוזת היא "<var>X</var>".)
Az .svc kiterjesztésű fájl COM+ karakterlánca helytelenül lett formázva. (A karakterlánc „<var>X</var>”.)
Stringa COM+ nel file .svc non formattata correttamente. La stringa è "<var>X</var>".
.svc ファイル内の COM+ 文字列の形式が正しくありませんでした。(文字列は "<var>X</var>" です。)
.svc 파일의 COM+ 문자열 형식이 올바르지 않습니다. 문자열이 "<var>X</var>"입니다.
COM+-strengen i SVC-filen var feil formatert. (Strengen er <var>X</var>.)
Ciąg COM+ w pliku svc został niepoprawnie sformatowany. (Ciąg to „<var>X</var>”).
A seqüência COM+ no arquivo .svc foi formatada incorretamente. (A seqüência é "<var>X</var>".)
Строка COM+ в файле .svc была неправильно сформатирована. (Строка: "<var>X</var>".)
La cadena COM+ del archivo .svc tenía un formato incorrecto. La cadena es "<var>X</var>".
COM+-strängen i .svc-filen var felaktigt formaterad. (Strängen är <var>X</var>.)
.svc dosyasındaki COM+ dizesi hatalı biçimlendirilmiş. (Dize: "<var>X</var>".)
تم تنسيق سلسلة COM+‎‎ في ملف svc‎‏. بطريقة غير صحيحة. (السلسلة هي "<var>X</var>".)
.svc 文件中的 COM+ 字符串未正确格式化。(字符串为“<var>X</var>”。)
.svc 檔案中的 COM+ 字串格式不正確。(字串為 "<var>X</var>")。
Řetězec COM+ v souboru SVC byl nesprávně formátován. (Řetězec je "<var>X</var>".)
COM+-strengen i .svc-filen var formateret forkert. Strengen er <var>X</var>.
De COM+-tekenreeks in het .svc-bestand is onjuist ingedeeld. (De tekenreeks is '<var>X</var>'.)
.svc 文件中的 COM+ 字符串未正确格式化。(字符串为“<var>X</var>”。)
.svc 檔案中的 COM+ 字串格式不正確。(字串為 "<var>X</var>")。
حجم المفتاح المعين <var>X</var> غير صالح. يجب أن يكون حجم المفتاح بين <var>Y</var> و <var>Z</var>.
指定的密钥大小 <var>X</var> 无效。密钥大小必须介于 <var>Y</var> 和 <var>Z</var> 之间。
指定的金鑰大小 <var>X</var> 無效。金鑰大小必須介於 <var>Y</var> 與 <var>Z</var> 之間。
Určená velikost klíče <var>X</var> je neplatná. Velikost klíče musí být mezi <var>Y</var> a <var>Z</var>.
Den angivne nøglestørrelse <var>X</var> er ikke gyldig. Nøglestørrelsen skal være mellem <var>Y</var> og <var>Z</var>.
指定的密钥大小 <var>X</var> 无效。密钥大小必须介于 <var>Y</var> 和 <var>Z</var> 之间。
De opgegeven sleutelgrootte <var>X</var> is ongeldig. De sleutelgrootte moet tussen <var>Y</var> en <var>Z</var> liggen.
Määritetty avainkoko <var>X</var> ei kelpaa. Avainkoon täytyy olla <var>Y</var> - <var>Z</var>.
La taille de clé spécifiée <var>X</var> est non valide. La taille de clé doit être comprise entre <var>Y</var> et <var>Z</var>.
Die angegebene Schlüsselgröße <var>X</var> ist ungültig. Die Schlüsselgröße muss zwischen <var>Y</var> und <var>Z</var> liegen.
Το καθορισμένο μέγεθος κλειδιού <var>X</var> δεν είναι έγκυρο Το μέγεθος του κλειδιού πρέπει να είναι μεταξύ <var>Y</var> και <var>Z</var>.
‏‏גודל המפתח שצוין <var>X</var> אינו חוקי. גודל המפתח חייב להיות בין <var>Y</var> ל- <var>Z</var>.
A megadott kulcsméret (<var>X</var>) érvénytelen. A kulcsméretnek <var>Y</var> és <var>Z</var> között kell lennie.
Le dimensioni di chiave specificate <var>X</var> non sono valide. Le dimensioni devono essere comprese tra <var>Y</var> e <var>Z</var>.
指定したキーのサイズ <var>X</var> は無効です。キーのサイズは <var>Y</var> ~ <var>Z</var> の間である必要があります。
Den angitte nøkkelstørrelsen <var>X</var> er ugyldig. Nøkkelstørrelsen må være mellom <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Określony rozmiar klucza <var>X</var> jest nieprawidłowy. Rozmiar klucza musi być z zakresu między <var>Y</var> i <var>Z</var>.
O tamanho da chave especificado <var>X</var> é inválido. O tamanho da chave deve estar entre <var>Y</var> e <var>Z</var>.
Указан недопустимый размер ключа <var>X</var>. Размер ключа должен находиться между <var>Y</var> и <var>Z</var>.
El tamaño de clave especificado <var>X</var> no es válido. El tamaño de clave debe estar comprendido entre <var>Y</var> y <var>Z</var>.
Angiven nyckellängd <var>X</var> är ogiltig. Nyckelstorleken måste ligga mellan <var>Y</var> och <var>Z</var>.
Belirtilen anahtar boyutu <var>X</var> geçersiz. Anahtar boyutu <var>Y</var> ve <var>Z</var> arasında olmalıdır.
指定的金鑰大小 <var>X</var> 無效。金鑰大小必須介於 <var>Y</var> 與 <var>Z</var> 之間。
지정된 키 크기 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 키 크기는 <var>Y</var>과(와) <var>Z</var> 사이어야 합니다.
Bindingen (<var>X</var>,<var>Y</var>) for kontrakten (<var>Z</var>,<var>A</var>) er blevet konfigureret med en sikkerhedsversion, der ikke er kompatibel, og som ikke understøtter uknyttede referencer til EncryptedKeys. Brug <var>B</var> eller nyere som sikkerhedsversion for bindingen.
De binding (<var>X</var>,<var>Y</var>) voor contract (<var>Z</var>,<var>A</var>) is geconfigureerd met een niet-compatibele beveiligingsversie die geen niet-gekoppelde referenties naar EncryptedKeys ondersteunt. Gebruik <var>B</var> of hoger als beveiligingsversie voor de binding.
Sidonta (<var>X</var>,<var>Y</var>) sopimukselle (<var>Z</var>,<var>A</var>) on määritetty käyttämällä yhteensopimatonta suojausversiota, joka ei tue irrallisia EncryptedKeys-viittauksia. Valitse sidonnan suojausversioksi <var>B</var> tai uudempi.
La liaison (« <var>X</var> », « <var>Y</var> ») du contrat (« <var>Z</var> », « <var>A</var> ») a été configurée à l’aide d’une version de sécurité non compatible qui ne prend pas en charge les références non liées à EncryptedKeys. Utilisez la version de sécurité « <var>B</var> » ou ultérieur pour la liaison.
Die Bindung ("<var>X</var>","<var>Y</var>") für Vertrag ("<var>Z</var>","<var>A</var>") wurde mit einer inkompatiblen Sicherheitsversion konfiguriert, die keine nicht zugewiesenen Verweise auf EncryptedKeys unterstützt. Verwenden Sie "<var>B</var>" oder höher als Sicherheitsversion für die Bindung.
Οι παράμετροι της σύνδεσης ('<var>X</var>','<var>Y</var>') για το συμβόλαιο ('<var>Z</var>','<var>A</var>') έχουν ρυθμιστεί με μια μη συμβατή έκδοση ασφαλείας που δεν υποστηρίζει μη συνημμένες αναφορές σε EncryptedKeys. Χρησιμοποιήστε την έκδοση '<var>B</var>' ή μεταγενέστερη έκδοση ασφαλείας για τη σύνδεση.
‏‏האיגוד ‎('<var>X</var>', '<var>Y</var>')‎ עבור החוזה ‎('<var>Z</var>','<var>A</var>')‎ הוגדר באמצעות גירסת אבטחה לא תואמת שאינה תומכת בהפניות שאינן מצורפות אל EncryptedKeys. השתמש ב- '<var>B</var>' או גירסה מאוחרת יותר כגירסת האבטחה עבור האיגוד.
Az adategyezmény („<var>Z</var>”,„<var>A</var>”) kötését („<var>X</var>”,„<var>Y</var>”) olyan inkompatibilis biztonsági verzióval konfigurálták, amely nem támogatja a titkosított kulcsokhoz nem tartozó hivatkozásokat. Használjon „<var>B</var>” verziót vagy újabbat a kötés biztonsági verziójaként.
Il binding ('<var>X</var>','<var>Y</var>') per il contratto ('<var>Z</var>','<var>A</var>') è stato configurato con una versione di protezione incompatibile che non supporta riferimenti non associati a EncryptedKeys. Utilizzare '<var>B</var>' o successiva come versione di protezione per il binding.
コントラクト ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') のバインド ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') が、EncryptedKeys への添付されない参照をサポートしていない互換性のないセキュリティ バージョンを使用して構成されています。バインドのセキュリティ バージョンとして、'<var>B</var>' 以上を使用してください。
계약('<var>Z</var>','<var>A</var>')에 대한 바인딩('<var>X</var>','<var>Y</var>')이 EncryptedKeys에 대한 연결되지 않은 참조를 지원하지 않는 호환되지 않는 보안 버전으로 구성되었습니다. '<var>B</var>' 이상을 바인딩에 대한 보안 버전으로 사용하십시오.
Bindingen (<var>X</var>,<var>Y</var>) for kontrakten (<var>Z</var>,<var>A</var>) er konfigurert med en inkompatibel sikkerhetsversjon som ikke støtter ikke tilknyttede referanser til EncryptedKeys. Bruk <var>B</var> eller høyere som sikkerhetsversjon for bindingen.
Wiązanie („<var>X</var>”,„<var>Y</var>”) dla kontraktu („<var>Z</var>”,„<var>A</var>”) zostało skonfigurowane z niezgodną wersją zabezpieczeń, która nie obsługuje niedołączonych odwołań do elementów EncryptedKey. Użyj wersji „<var>B</var>” lub wyższej jako wersji zabezpieczeń dla wiązania.
A ligação ('<var>X</var>','<var>Y</var>') para contrato ('<var>Z</var>','<var>A</var>') foi configurada com uma versão de segurança incompatível que não fornece suporte de referências não anexadas a EncryptedKeys. Use '<var>B</var>' ou superior como a versão de segurança para a ligação.
Привязка ("<var>X</var>","<var>Y</var>") для контракта ("<var>Z</var>","<var>A</var>") настроена с использованием несовместимой версии безопасности, которая не поддерживает неприкрепленные ссылки на EncryptedKeys. Используйте "<var>B</var>" или выше в качестве версии безопасности для этой привязки.
El enlace ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') del contrato ('<var>Z</var>','<var>A</var>') se configuró con una versión de seguridad incompatible que no admite las referencias no adjuntas a EncryptedKeys. Use la versión de seguridad '<var>B</var>' para el enlace.
Bindningen (<var>X</var>, <var>Y</var>) för kontrakt (<var>Z</var>, <var>A</var>) har konfigurerats med en inkompatibel säkerhetsversion som inte stöder frånkopplade referenser till EncryptedKeys. Använd <var>B</var> eller högre som säkerhetsversion för bindningen.
Sözleşme ('<var>Z</var>','<var>A</var>') bağlaması ('<var>X</var>','<var>Y</var>') EncryptedKeys öğesine eklenmemiş başvuruları desteklemeyen, uyumsuz bir güvenlik sürümüyle yapılandırılmış. Bağlama için güvenlik sürümü olarak '<var>B</var>' veya üstünü kullanın.
使用不兼容的安全版本配置协定(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)的绑定(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”),该版本不支持对 EncryptedKeys 的未附加引用。使用“<var>B</var>”或更高版本作为绑定的安全版本。
تم تكوين التوثيق ('<var>X</var>', '<var>Y</var>') للعقد ('<var>Z</var>','<var>A</var>') بواسطة إصدار أمان غير متوافق لا يعتمد المراجع غير المرفقة بـ EncryptedKeys. استخدم '<var>B</var>' أو إصدار لاحق كإصدار أمان للتوثيق.
合約 ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') 的繫結 ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') 中設定了不相容的安全性版本,該版本不支援未附加的 EncryptedKeys 參照。請使用 '<var>B</var>' 或更新的繫結安全性版本。
Vazba (<var>X</var>,<var>Y</var>) kontraktu (<var>Z</var>,<var>A</var>) byla nakonfigurována s nekompatibilní verzí zabezpečení, která nepodporuje nepřipojené odkazy na třídu EncryptedKeys. Použijte <var>B</var> nebo vyšší jako verzi zabezpečení vazby.
合約 ('<var>Z</var>'、'<var>A</var>') 的繫結 ('<var>X</var>'、'<var>Y</var>') 中設定了不相容的安全性版本,該版本不支援未附加的 EncryptedKeys 參照。請使用 '<var>B</var>' 或更新的繫結安全性版本。
使用不兼容的安全版本配置协定(“<var>Z</var>”、“<var>A</var>”)的绑定(“<var>X</var>”、“<var>Y</var>”),该版本不支持对 EncryptedKeys 的未附加引用。使用“<var>B</var>”或更高版本作为绑定的安全版本。
See catalog page for all messages.