The service
Messages on page
Sekvensen er blevet termineret af fjernslutpunktet. <var>X</var> Den pålidelige session blev afbrudt.
De reeks is beëindigd door het externe eindpunt. <var>X</var> De betrouwbare sessie is mislukt.
Etäpäätepiste katkaisi sekvenssin. <var>X</var> Luotettava istunto asetettiin virhetilaan.
La séquence a été arrêtée par le point d’extrémité distant. <var>X</var> La session fiable a provoqué une erreur.
Die Sequenz wurde vom Remoteendpunkt beendet. <var>X</var> Die zuverlässige Sitzung war nicht erfolgreich.
Η ακολουθία έχει τερματιστεί από το απομακρυσμένο σημείο κατάληξης. <var>X</var> Η αξιόπιστη περίοδος λειτουργίας παρουσίασε σφάλμα.
‏‏הרצף הופסק על-ידי נקודת הקצה המרוחקת. <var>X</var> אירעה תקלה בהפעלה האמינה.
A sorozatot a távoli végpont lezárta. <var>X</var> A megbízható munkamenet hibával leállítva.
La sequenza è stata terminata dall'endpoint remoto. <var>X</var> Sessione affidabile non riuscita.
このシーケンスはリモート エンドポイントによって終了されました。<var>X</var> 信頼できるセッションは途中終了されました。
원격 끝점에 의해 시퀀스가 종료되었습니다. <var>X</var> 신뢰 세션에 오류가 발생했습니다.
Denne sekvensen ble avsluttet av det eksterne endepunktet. <var>X</var> Den pålitelige økten mislyktes.
Sekwencja została przerwana przez zdalny punkt końcowy. <var>X</var> Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej.
A seqüência foi encerrada pelo ponto de extremidade remoto. <var>X</var> Falha da sessão confiável.
Последовательность прервана удаленной стороной. <var>X</var> Сбой надежного сеанса.
El extremo remoto finalizó la secuencia. <var>X</var> Se generó un error en la sesión confiable.
Sekvensen har avslutats av fjärrslutpunkten. <var>X</var> Den tillförlitliga sessionen avslutades.
Sıra, uzak bitiş noktası tarafından sonlandırıldı. <var>X</var> Güvenilir oturum hatayla sonlandırıldı.
تم إنهاء التسلسل من قِبل نقطة النهاية البعيدة. <var>X</var> لقد أخطأت الجلسة الموثوقة.
远程终结点已终止该序列。<var>X</var> 可靠会话出错。
遠端端點已經終止順序。<var>X</var> 可靠工作階段發生錯誤。
Sekvence byla ukončena vzdáleným koncovým bodem. <var>X</var> Došlo k chybě ve spolehlivé relaci.
远程终结点已终止该序列。<var>X</var> 可靠会话出错。
遠端端點已經終止順序。<var>X</var> 可靠工作階段發生錯誤。
لم يتم تحديد إدارة فترة العمل القصوى لإعدادات الأمان على '<var>X</var>'.
“<var>X</var>”上未指定安全设置生存期管理器。
'<var>X</var>' 上未指定安全性設定存留時間管理員。
Správce životnosti nastavení zabezpečení nebyl určen v <var>X</var>.
Levetidsstyringen for sikkerhedsindstillingerne blev ikke angivet for <var>X</var>.
De beheerder voor de levensduur van beveiligingsinstellingen is niet opgegeven voor <var>X</var>.
Suojausasetusten elinajanhallintaa ei oltu määritetty kohteelle <var>X</var>.
Le gestionnaire de durée de vie des paramètres de sécurité n’a pas été spécifié sur « <var>X</var> ».
Der Gültigkeitsdauer-Manager für Sicherheitseinstellungen wurde für "<var>X</var>" nicht angegeben.
Η διαχείριση της διάρκειας ζωής των ρυθμίσεων ασφαλείας δεν καθορίστηκε στο '<var>X</var>'.
‏‏מנהל מחזור החיים של הגדרות האבטחה לא צוין ב- '<var>X</var>'.
A(z) „<var>X</var>” biztonsági beállításainak élettartam-kezelője nincs megadva.
Gestore della durata delle impostazioni di protezione non specificato in '<var>X</var>'.
セキュリティ設定の有効期間マネージャが '<var>X</var>' で指定されませんでした。
보안 설정 수명 관리자가 '<var>X</var>'에서 지정되지 않았습니다.
Levetidsbehandlingen for sikkerhetsinnstillingen var ikke angitt på <var>X</var>.
W elemencie „<var>X</var>” nie określono menedżera czasu istnienia zabezpieczeń.
O gerenciador de vida útil das configurações de segurança não foi especificado em '<var>X</var>'.
В "<var>X</var>" не указан диспетчер срока действия настроек безопасности.
No se especificó el administrador de vigencia de la configuración de seguridad en '<var>X</var>'.
Livslängdshanterare för säkerhetsinställningar har inte angetts i <var>X</var>.
Güvenlik ayarları ömür yöneticisi, '<var>X</var>' üstünde belirtilmedi.
“<var>X</var>”上未指定安全设置生存期管理器。
'<var>X</var>' 上未指定安全性設定存留時間管理員。
Element identifikátoru transakce v záhlaví registrace je neplatný
Transaktionens id-element i registreringsheaderen er ikke gyldigt.
Het transactie-ID-element in de registratieheader is ongeldig
Rekisteröintiotsikon tapahtumatunnuselementti ei kelpaa
L’élément identificateur de transaction de l’en-tête d’inscription est non valide.
Das Transaktionsbezeichnerelement im Registrierungsheader ist ungültig.
Το στοιχείο του αναγνωριστικού συναλλαγής στην επικεφαλίδα καταχώρησης, δεν είναι έγκυρο
‏‏רכיב מזהה הטרנזקציה בכותרת הרישום אינו חוקי
A regisztrációs fejléc tranzakcióazonosító eleme érvénytelen
Elemento identificatore della transazione nell'intestazione di registrazione non valido
登録ヘッダー内のトランザクション ID 要素は無効です。
등록 헤더의 트랜잭션 식별자 요소가 잘못되었습니다.
Identifikatorelementet for transaksjonen i registreringshodet er ugyldig.
Nieprawidłowy element identyfikatora transakcji w nagłówku rejestracji.
O elemento identificador de transação no cabeçalho de registro é inválido.
Недопустимый элемент идентификатора транзакции в заголовке регистрации.
El elemento de identificador de transacción del encabezado de registro no es válido.
Id-elementet för transaktionen i registreringshuvudet är ogiltigt.
Kayıt üstbilgisindeki işlem tanımlayıcı öğe geçersiz
عنصر معرّف المعاملة في رأس التسجيل غير صالح
注册标头中的事务标识符元素无效
登錄標頭中的交易識別碼項目無效
注册标头中的事务标识符元素无效
登錄標頭中的交易識別碼項目無效
يجب أن تكون أقنية جلسة العمل مغلقة قبل تنفيذ المعاملة. لقد أخطأت القناة وتم عكس المعاملة.
必须在提交事务前关闭会话通道。通道出错,事务被回滚。
確認交易前,必須先關閉工作階段通道。通道發生錯誤,交易回復。
Kanály relace musejí být před provedením transakce uzavřeny. V kanálu došlo k chybě a transakce byla vrácena zpět.
Sessionskanaler skal lukkes, inden transaktionen sendes. Kanalen er blevet afbrudt, og transaktionen er tilbagekaldt.
Sessiekanalen moeten gesloten worden voordat de transactie toegewezen wordt. Het kanaal is mislukt, en de transactie wordt ongedaan gemaakt.
Istuntokanavien täytyy olla suljettuja, ennen kuin tapahtuma vahvistetaan. Kanavassa on ilmennyt virhe, ja tapahtuma on peruutettu.
必须在提交事务前关闭会话通道。通道出错,事务被回滚。
Les canaux de la session doivent être fermés avant que la transaction soit validée. Le canal a généré une erreur et la transaction a été restaurée.
Die Sitzungskanäle müssen geschlossen werden, bevor ein Commit für die Transaktion ausgeführt wird. Beim Kanal ist ein Fehler aufgetreten, und für die Transaktion wurde ein Rollback ausgeführt.
Τα κανάλια της περιόδου λειτουργίας πρέπει να είναι κλειστά πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Το κανάλι παρουσίασε σφάλμα και έγινε επαναφορά της συναλλαγής.
‏‏ערוצי הפעלה חייבים להיות סגורים לפני ביצוע הטרנזקציה. אירעה תקלה בערוץ והטרנזקציה חזרה למצבה הקודם.
A munkamenet-csatornákat a tranzakció elindítása előtt be kell zárni. A csatorna hibás és a tranzakció visszaállításra került.
I canali di sessione devono essere chiusi prima del commit della transazione. Si è verificato un errore nel canale ed è stato eseguito il rollback della transazione.
トランザクションをコミットするには、セッション チャネルを閉じておく必要があります。チャネルが途中終了して、トランザクションがロールバックされました。
트랜잰션을 커밋하기 전에 세션 채널을 닫아야 합니다. 채널에 오류가 발생했으며 트랜잭션이 롤백되었습니다.
Øktskanalen må lukkes før transaksjonen utføres. Det oppstod en feil på kanalen, og transaksjonen ble tilbakestilt.
Przed zatwierdzeniem transakcji kanały sesji muszą zostać zamknięte. Wystąpił błąd kanału i transakcja została wycofana.
Os canais de sessão devem ser fechados antes da confirmação da transação. O canal foi interrompido e a transação foi revertida.
Каналы сеанса должны быть закрыты перед фиксированием транзакции. Произошел сбой в канале с последующим откатом транзакции.
Deben cerrarse los canales de sesión antes de confirmar la transacción. Se generó un error en el canal y se revirtió la transacción.
Sessionskanaler måste stängas innan transaktionen bekräftas. Det finns fel i kanalen och transaktionen återställs.
İşlem gerçekleştirilmeden önce oturum kanalları kapatılmalıdır. Kanal hata döndürdü ve işlem geri alındı.
確認交易前,必須先關閉工作階段通道。通道發生錯誤,交易回復。
I et hierarki med kontraktnedarvning skal CallbackContract for en ServiceContract være en underordnet type af CallbackContracts for alle CallbackContracts af de ServiceContracts, der er nedarvet af den oprindelige ServiceContract. Typerne <var>X</var> og <var>Y</var> overtræder denne regel.
In een contractovernamehiërarchie moet het CallbackContract van een ServiceContract een subtype zijn van de CallbackContracts van alle CallbackContracts van de ServiceContracts die door het oorspronkelijke ServiceContract zijn overgenomen. Typen <var>X</var> en <var>Y</var> schenden deze regel.
Sopimuksen perimishierarkiassa ServiceContract-määrityksen CallbackContract-arvon täytyy olla kaikkien niiden ServiceContract-määritysten CallbackContract-arvojen, jotka alkuperäinen ServiceContract on perinyt, alityyppi. Tyypit <var>X</var> ja <var>Y</var> rikkovat tätä sääntöä.
Dans une hiérarchie d’héritage de contrat, l’élément CallbackContract de l’élément ServiceContract doit être un sous-type des éléments CallbackContract des éléments ServiceContract hérités par l’élément ServiceContract d’origine. Les types <var>X</var> et <var>Y</var> ne respectent pas cette règle.
In einer Vertragsvererbungshierarchie muss der Rückrufvertrag (CallbackContract) des Dienstvertrags (ServiceContract) ein Untertyp des CallbackContracts aller CallbackContracts der vom ursprünglichen ServiceContract geerbten Dienstverträge sein. Die Typen "<var>X</var>" und "<var>Y</var>" verletzen diese Regel.
Σε μια ιεραρχία μεταβίβασης συμβάσεων, η σύμβαση επιστροφής κλήσης της σύμβασης υπηρεσίας πρέπει να είναι δευτερεύων τύπος των συμβάσεων επιστροφής κλήσης όλων των συμβάσεων επιστροφής κλήσης των συμβάσεων υπηρεσίας που μεταβιβάζονται από την αρχική σύμβαση υπηρεσίας. Οι τύποι <var>X</var> και <var>Y</var> παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα.
‏‏בהיררכיית הורשת חוזים, הרכיב CallbackContract של ServiceContract חייב להיות סוג משנה של CallbackContracts של כל רכיבי CallbackContracts של ServiceContracts שעוברים בירושה מרכיב ה- ServiceContract המקורי, הסוגים <var>X</var> ו- <var>Y</var> מפרים כלל זה.
Egy egyezményöröklődési hierarchiában, a ServiceContract CallbackContract elemének az eredeti ServiceContract elem által örökölt ServiceContract elemek összes CallbackContract elemének altípusának kell lennie, a(z) <var>X</var> és a(z) <var>Y</var> típusok megsértik ezt a szabályt.
Nella gerarchia d'eredità dei contratti, il CallbackContract di ServiceContract deve essere un sottotipo dei CallbackContract di tutti i CallbackContract dei ServiceContract ereditati dal ServiceContract originale. I tipi <var>X</var> e <var>Y</var> violano la regola.
コントラクトの継承階層においては、ServiceContract の CallbackContract は、元の ServiceContract によって継承される ServiceContract のすべての CallbackContract の CallbackContract のサブタイプである必要がありますが、型 <var>X</var> と <var>Y</var> はこのルールに違反しています。
계약 상속 계층에서 ServiceContract의 CallbackContract는 원래 ServiceContract가 상속하는 ServiceContracts의 모든 CallbackContracts에 대한 하위 형식의 CallbackContracts여야 합니다. <var>X</var> 및 <var>Y</var> 형식이 이 규칙을 위반합니다.
I et kontraktarvhierarki må CallbackContract for ServiceContract være en undertype av CallbackContract-forekomstene for alle CallbackContract-forekomstene i ServiceContract-forekomstene arvet av opprinnelig ServiceContract. Typene <var>X</var> og <var>Y</var> bryter denne regelen.
W hierarchii dziedziczenia kontraktów element CallbackContract obiektu ServiceContract musi być podtypem elementów CallbackContract wszystkich elementów CallbackContract w obiektach ServiceContract dziedziczonych przez pierwotny obiekt ServiceContract. Typy <var>X</var> i <var>Y</var> nie spełniają tej zasady.
Em uma hierarquia de herança de contrato, CallbackContract de ServiceContract deve ser um subtipo de CallbackContract de todas as propriedades CallbackContracts de ServiceContracts herdadas pelo objeto ServiceContract original; os Tipos <var>X</var> e <var>Y</var> violam essa regra.
В иерархии наследования контрактов CallbackContract контракта ServiceContract должен быть подтипом CallbackContract всех контрактов CallbackContracts контракта ServiceContracts, наследованных исходным контрактом ServiceContract, Типы <var>X</var> и <var>Y</var> нарушают это правило.
En una jerarquía de herencia de contrato, CallbackContract de ServiceContract debe ser un subtipo de todos los CallbackContract de los ServiceContract heredados por el ServiceContract original. Los tipos <var>X</var> y <var>Y</var> infringen esta regla.
I en hierarki för ärvda kontrakt måste CallbackContract för ServiceContracts vara en undertyp av CallbackContracts för alla CallbackContracts för ServiceContracts som ärvs av ursprungligt ServiceContract. Typerna <var>X</var> och <var>Y</var> bryter mot denna regel.
Bir sözleşme devralma hiyerarşisinde ServiceContract CallbackContract, özgün ServiceContract tarafından devralınan ServiceContracts öğesinin tüm CallbackContracts değerlerinin bir CallbackContracts alt türü olmalıdır, <var>X</var> ve <var>Y</var> Türleri bu kuralı ihlal ediyor.
在协定继承层次结构中,ServiceContract 的 CallbackContract 必须是原始 ServiceContract 继承的 ServiceContract 的所有 CallbackContract 的 CallbackContract 的子类型,类型 <var>X</var> 和 <var>Y</var> 与此规则冲突。
في التسلسل الهرمي لتوارث العقيد، يجب أن يكون CallbackContract لـ ServiceContract نوعاً فرعياً لـ CallbackContracts لكافة CallbackContracts التابعة لـ ServiceContracts والتي تم توارثها من ServiceContract الأصلي. النوعان <var>X</var> و<var>Y</var> يخرقان هذه القاعدة.
在协定继承层次结构中,ServiceContract 的 CallbackContract 必须是原始 ServiceContract 继承的 ServiceContract 的所有 CallbackContract 的 CallbackContract 的子类型,类型 <var>X</var> 和 <var>Y</var> 与此规则冲突。
在合約繼承階層中,ServiceContract 的 CallbackContract 必須是原始 ServiceContract 所繼承之 ServiceContracts 的所有 CallbackContracts 的 CallbackContracts 子類型,類型 <var>X</var> 與 <var>Y</var> 違反此規則。
V hierarchii dědičnosti kontraktu musí být třída CallbackContract třídy ServiceContract podtypem tříd CallbackContract všech tříd CallbackContract tříd ServiceContracts zděděných původní třídou ServiceContract, typy <var>X</var> a <var>Y</var> toto pravidlo porušují.
在合約繼承階層中,ServiceContract 的 CallbackContract 必須是原始 ServiceContract 所繼承之 ServiceContracts 的所有 CallbackContracts 的 CallbackContracts 子類型,類型 <var>X</var> 與 <var>Y</var> 違反此規則。
Sidonnan <var>X</var> vahvistus epäonnistui, koska sidonta sisältää BindingElement-kohteen, jonka tyyppi on <var>Type Name</var> ja jota ei tueta osittaisen luottamuksen tilassa. Harkitse kohteen BasicHttpBinding tai WSHttpBinding käyttämistä tai sovelluksen isännöimistä täyden luottamuksen ympäristössä.
La validation de la liaison avec le nom <var>X</var> a échoué car celle-ci contient un élément BindingElement de type <var>Type Name</var> non pris en charge dans une confiance partielle. Envisagez d’utiliser la liaison BasicHttpBinding ou WSHttpBinding, ou d’héberger votre application dans un environnement de confiance totale.
Fehler bei der Überprüfung der Bindung mit dem Namen "<var>X</var>", weil diese ein BindingElement vom Typ "<var>Type Name</var>" enthält, der bei teilweiser Vertrauenswürdigkeit nicht unterstützt wird. Verwenden Sie "BasicHttpBinding" oder "WSHttpBinding", oder hosten Sie Ihre Anwendung in einer voll vertrauenswürdigen Umgebung.
Η επικύρωση της σύνδεσης με όνομα <var>X</var> απέτυχε διότι περιέχει ένα BindingElement με τύπο <var>Type Name</var> ο οποίος δεν υποστηρίζεται σε μερική αξιοπιστία. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το BasicHttpBinding ή το WSHttpBinding ή εκτελέστε την εφαρμογή σε περιβάλλον πλήρους αξιοπιστίας.
אימות האיגוד עם השם <var>X</var> נכשל, מאחר שהוא מכיל BindingElement עם הסוג <var>Type Name</var> שאינו נתמך באמון חלקי. שקול להשתמש ב- BasicHttpBinding או ב- WSHttpBinding, או לארח את היישום שלך בסביבה בעלת אמון מלא.
A(z) <var>X</var> névhez történő kötés ellenőrzése sikertelen, mert <var>Type Name</var> típusú BindingElement elemet tartalmaz, amely részlegesen megbízható kapcsolat esetén nem támogatott. Használja a BasicHttpBinding vagy a WSHttpBinding lehetőséget, vagy pedig tárolja az alkalmazást teljesen megbízható környezetben.
Convalida del binding con nome <var>X</var> non riuscita perché contiene un valore BindingElement con tipo <var>Type Name</var>, non supportato in un trust parziale. Prendere in considerazione la possibilità di utilizzare BasicHttpBinding o WSHttpBinding oppure di ospitare l'applicazione in un ambiente di trust completo.
バインド <var>X</var> の検証に失敗しました。原因は、部分的な信頼でサポートされない型 <var>Type Name</var> の BindingElement が含まれているからです。BasicHttpBinding または WSHttpBinding を使用するか、完全に信頼された環境でアプリケーションをホストしてください。
이름이 <var>X</var>인 바인딩에 부분 신뢰에서 지원되지 않는 형식이 <var>Type Name</var>인 BindingElement가 있기 때문에 해당 바인딩을 확인하지 못했습니다. BasicHttpBinding 또는 WSHttpBinding을 사용해 보거나 완전 신뢰 환경에서 응용 프로그램을 호스팅해 보십시오.
Bindingen med navnet <var>X</var> kunne ikke valideres fordi den inneholder et BindingElement av typen <var>Type Name</var>, som ikke støttes ved delvis klarering. Vurder å bruke BasicHttpBinding eller WSHttpBinding, eller å være vert for programmet i et miljø med fullstendig klarering.
Nie można sprawdzić poprawności powiązania o nazwie <var>X</var>, ponieważ zawiera ono obiekt BindingElement typu <var>Type Name</var>, który nie jest obsługiwany w częściowej relacji zaufania. Rozważ użycie klasy BasicHttpBinding lub WSHttpBinding albo obsługę aplikacji we w pełni zaufanym środowisku.
Ocorreu falha na validação da Ligação com nome<var>X</var>, pois ela contém um BindingElement de tipo <var>Type Name</var> sem suporte em confiança parcial. Considere a possibilidade de usar BasicHttpBinding ou WSHttpBinding ou de hospedar seu aplicativo em um ambiente confiável.
Привязка с именем <var>X</var> не прошла проверку, поскольку содержит элемент BindingElement с типом <var>Type Name</var>, который не поддерживается при частично доверительных отношениях. Используйте BasicHttpBinding или WSHttpBinding или разместите свое приложение в среде с полным доверием.
El enlace con nombre <var>X</var> no pudo realizar la validación porque contiene un BindingElement con el tipo <var>Type Name</var> que no se admite en la confianza parcial. Considere utilizar BasicHttpBinding o WSHttpBinding, o bien alojar la aplicación en un entorno de confianza plena.
أفشلت آلية الربط <var>X</var> عملية التحقق من الصحة لأنه يحتوي على BindingElement مع النوع <var>Type Name</var> غير المعتمد في بيئة عمل ذات ثقة جزئية. ضع في الاعتبار استخدام BasicHttpBinding أو WSHttpBinding أو قم باستضافة التطبيق الخاص بك على بيئة عمل ذات ثقة كاملة.
验证名称为 <var>X</var> 的绑定失败,因为它包含类型为 <var>Type Name</var> 的 BindingElement,而其在部分信任中不受支持。请考虑使用 BasicHttpBinding 或 WSHttpBinding,或者将您的应用程序寄宿在完全信任的环境中。
無法驗證名稱為 <var>X</var> 的繫結,因為它包含類型為 <var>Type Name</var> 的 BindingElement,而部分信任不支援此項目。請考慮使用 BasicHttpBinding 或 WSHttpBinding,或在完全信任的環境中裝載您的應用程式。
U vazby s názvem <var>X</var> se nezdařilo ověřování, protože obsahuje třídu BindingElement s typem <var>Type Name</var>, který není podporován v částečném vztahu důvěryhodnosti. Zvažte použití tříd BasicHttpBinding a WSHttpBinding nebo hostování aplikace v prostředí úplného vztahu důvěryhodnosti.
Bindingen med navnet <var>X</var> kunne ikke valideres, da den indeholder et BindingElement af typen <var>Type Name</var>, hvilket ikke understøttes i delvis tillid. Du kan overveje at bruge BasicHttpBinding eller WSHttpBinding eller være vært for programmet i omgivelser med fuld tillid.
Het binden met naam <var>X</var> kan niet worden gecontroleerd omdat het een BindingElement bevat met type <var>Type Name</var> die niet wordt ondersteund in gedeeltelijk vertrouwen. Overweeg BasicHttpBinding of WSHttpBinding te gebruiken of uw toepassing te hosten in een volledig betrouwbare omgeving.
Bindningen med namnet <var>X</var> kunde inte valideras eftersom den innehåller ett BindingElement av typen <var>Type Name</var>, vilken inte stöds i ett begränsat förtroende. Använd BasicHttpBinding eller WSHttpBinding, eller kör programmet i en fullständigt betrodd miljö.
Kısmi güvende desteklenmeyen <var>Type Name</var> türünde bir BindingElement içerdiğinden, adı <var>X</var> olan Bağlamanın doğrulanması başarısız oldu. BasicHttpBinding veya WSHttpBinding kullanmayı ya da uygulamanızı bir tam güven ortamında barındırmayı düşünün.
验证名称为 <var>X</var> 的绑定失败,因为它包含类型为 <var>Type Name</var> 的 BindingElement,而其在部分信任中不受支持。请考虑使用 BasicHttpBinding 或 WSHttpBinding,或者将您的应用程序寄宿在完全信任的环境中。
無法驗證名稱為 <var>X</var> 的繫結,因為它包含類型為 <var>Type Name</var> 的 BindingElement,而部分信任不支援此項目。請考慮使用 BasicHttpBinding 或 WSHttpBinding,或在完全信任的環境中裝載您的應用程式。
Virhe sarjoitettaessa suojausavaimen tunnusta. Lisätietoja on sisemmän poikkeuksen yhteydessä.
Une erreur s’est produite lors de la sérialisation de l’identificateur de la clé de sécurité. Pour plus d’informations, voir l’exception interne.
Beim Serialisieren des Sicherheitsschlüsselbezeichners ist ein Fehler aufgetreten. Detaillierte Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme.
Υπήρξε σφάλμα σειριοποίησης του αναγνωριστικού του κλειδιού ασφαλείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση.
‏‏אירעה שגיאה בעריכה בסידרה של מזהה מפתח האבטחה. נא עיין בחריגה הפנימית לקבלת פרטים נוספים.
Hiba történt a biztonsági kulcsazonosító szerializálásakor. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Errore durante la deserializzazione dell'identificatore di chiave di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere l'eccezione interna.
セキュリティ キー識別子をシリアル化しているときにエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
보안 키 식별자를 직렬화하는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Det oppstod en feil ved serialisering av sikkerhetsnøkkelidentifikatoren. Se interne unntak hvis du vil ha flere detaljer.
Wystąpił błąd podczas serializacji identyfikatora klucza zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wewnętrzny wyjątek.
Erro ao serializar o identificador de chave de segurança. Consulte a exceção interna para obter mais detalhes.
Ошибка при сериализации идентификатора ключа безопасности. Подробнее см. внутреннее исключение.
Error al serializar el identificador de clave de seguridad. Consulte la excepción interna para obtener más información.
Ett fel inträffade under serialisering av säkerhetsnyckel-id. Du hittar mer information i det interna undantaget.
Güvenlik anahtarı tanımlayıcısı seri hale getirilirken bir hata oluştu. Diğer ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
حدث خطأ في سَلسَلة معرّف مفتاح الأمان. للحصول على مزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الاستثناء الداخلي.
序列化安全密钥标识符时发生错误。请参阅内部异常以了解详细信息。
將安全性金鑰識別碼序列化時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
Při serializaci identifikátoru klíče zabezpečení došlo k chybě. Další informace naleznete u vnitřní výjimky.
Der opstod en fejl under serialisering af sikkerhedsnøgle-id'et. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Er is een fout opgetreden bij het serialiseren van de beveiligingssleutel-ID. Zie de interne uitzondering voor meer informatie.
序列化安全密钥标识符时发生错误。请参见内部异常以了解详细信息。
將安全性金鑰識別碼序列化時發生錯誤。如需詳細資訊,請參閱內部例外狀況。
تتضمن رسالة الطلب FaultTo='<var>X</var>' ولكن IContextChannel.LocalAddress هو '<var>Y</var>'. عندما يكون ManualAddressing خطأ، يجب أن تكون هذه القيم متطابقة، أو خالية، أو EndpointAddress.AnonymousAddress. قم بتمكين عمل ManualAddressing أو تجنب تعيين FaultTo على الرسالة.
请求消息具有 FaultTo=“<var>X</var>”,但 IContextChannel.LocalAddress 是“<var>Y</var>”。当 ManualAddressing 是 False 时,这些值必须相同、为空或为 EndpointAddress.AnonymousAddress。启用 ManualAddressing 或避免在消息上设置 FaultTo。
要求訊息具有 FaultTo='<var>X</var>',但是 IContextChannel.LocalAddress 為 '<var>Y</var>'。當 ManualAddressing 為 False 時,這些值必須相同、null 或為 EndpointAddress.AnonymousAddress。請啟用 ManualAddressing 或避免在訊息上設定 FaultTo。
U zprávy s požadavkem je hodnota FaultTo=<var>X</var>, ale adresa IContextChannel.LocalAddress je <var>Y</var>. Když jeho hodnota vlastnosti ManualAddressing nepravda, musejí být tyto hodnoty stejné, prázdné nebo EndpointAddress.AnonymousAddress. Povolte vlastnost ManualAddressing nebo u zprávy nenastavujte hodnotu FaultTo.
FaultTo er angivet til <var>X</var> i anmodningsmeddelelsen, men IContextChannel.LocalAddress er <var>Y</var>. Når ManualAddressing er false, skal værdierne være ens, null eller EndpointAddress.AnonymousAddress. Aktiver ManualAddressing, eller undlad at angive FaultTo for meddelelsen.
Het aanvraagbericht heeft FaultTo=<var>X</var> maar IContextChannel.LocalAddress is <var>Y</var>. Wanneer ManualAddressing false is, moeten deze waarden hetzelfde zijn, leeg, of EndpointAddress.AnonymousAddress. Schakel ManualAddressing in of voorkom dat FaultTo wordt ingesteld voor het bericht.
A kérésüzenetben a FaultTo=„<var>X</var>”, de a IContextChannel.LocalAddress „<var>Y</var>”. Amikor a ManualAddressing értéke hamis, ezen értékeknek azonosaknak kell lenniük: NULL vagy EndpointAddress.AnonymousAddress. Engedélyezze a ManualAddressing beállítást, vagy kerülje a FaultTo paramétert beállítását az üzenetben.
Il messaggio di richiesta ha FaultTo='<var>X</var>' ma IContextChannel.LocalAddress è '<var>Y</var>'. Quando ManualAddressing è False, tali valori devono essere uguali, Null o EndpointAddress.AnonymousAddress. Abilitare ManualAddressing o evitare di impostare FaultTo nel messaggio.
要求メッセージに FaultTo='<var>X</var>' がありますが、IContextChannel.LocalAddress が '<var>Y</var>' です。ManualAddressing が False の場合は、これらの値は同じか、NULL か、EndpointAddress.AnonymousAddress である必要があります。ManualAddressing を有効にするか、メッセージで FaultTo を設定しないようにしてください。
요청 메시지에 FaultTo='<var>X</var>'이(가) 있지만 IContextChannel.LocalAddress는 '<var>Y</var>'입니다. ManualAddressing이 false이면 이 값은 같거나, null 또는 EndpointAddress.AnonymousAddress이어야 합니다. ManualAddressing을 사용하거나 메시지에서 FaultTo를 설정하지 마십시오.
Forespørselsmeldingen har FaultTo=<var>X</var>, men IContextChannel.LocalAddress er <var>Y</var>. Når ManualAddressing er usann, må disse verdiene være de samme, nullverdien eller EndpointAddress.AnonymousAddress. Aktiver ManualAddressing, eller unngå å angi FaultTo på meldingen.
Komunikat żądania ma parametr FaultTo=„<var>X</var>”, lecz IContextChannel.LocalAddress wynosi „<var>Y</var>”. Kiedy wartość ManualAddressing wynosi false, te wartości muszą być takie same, zerowe, albo równe EndpointAddress.AnonymousAddress. Włącz opcję ManualAddressing, aby uniknąć ustawienia parametru FaultTo w komunikacie.
A mensagem de solicitação tem FaultTo='<var>X</var>', mas IContextChannel.LocalAddress é '<var>Y</var>'. Quando ManualAddressing é false, esses valores devem ser iguais, nulos ou EndpointAddress.AnonymousAddress. Habilite ManualAddressing ou evite configurar FaultTo na mensagem.
В сообщении запроса FaultTo="<var>X</var>", однако адрес IContextChannel.LocalAddress имеет значение "<var>Y</var>". Если ManualAddressing установлен на false, эти значения должны быть одинаковыми — null или EndpointAddress.AnonymousAddress. Включите ManualAddressing или не устанавливайте значение FaultTo в сообщении.
El mensaje de solicitud tiene FaultTo='<var>X</var>' pero IContextChannel.LocalAddress es '<var>Y</var>'. Cuando ManualAddressing es false, estos valores deben ser Same, Null o EndpointAddress.AnonymousAddress. Habilite ManualAddressing o evite establecer FaultTo en el mensaje.
Begärandemeddelandet har FaultTo=<var>X</var> men IContextChannel.LocalAddress är <var>Y</var>. När ManualAddressing har värdet False, måste dessa värden vara lika, null eller EndpointAddress.AnonymousAddress. Aktivera ManualAddressing eller undvik att ange FaultTo i meddelandet.
İstek iletisinde FaultTo='<var>X</var>' var, ancak IContextChannel.LocalAddress: '<var>Y</var>'. ManualAddressing yanlış olduğu zaman, bu değerlerin de aynı, boş ya da EndpointAddress.AnonymousAddress olması gerekir. ManualAddressing işlevini etkinleştirin ya da iletide FaultTo ayarı yapmayın.
Pyyntösanomalla on määritys FaultTo=<var>X</var>, mutta IContextChannel.LocalAddress-arvo on <var>Y</var>. Kun ManualAddressing on epätosi (false), näiden arvojen täytyy olla samat, null tai EndpointAddress.AnonymousAddress. Ota ManualAddressing käyttöön tai vältä asettamasta FaultTo-arvoa sanomalle.
Le message de demande possède FaultTo=« <var>X</var> », mais IContextChannel.LocalAddress est « <var>Y</var> ». Lorsque ManualAddressing est false, ces valeurs doivent être identiques, null ou EndpointAddress.AnonymousAddress. Activez ManualAddressing ou évitez de définir FaultTo sur le message.
Bei der Anforderungsnachricht ist FaultTo="<var>X</var>" festgelegt, aber die IContextChannel.LocalAddress ist "<var>Y</var>". Wenn die ManualAddressing FALSE ist, müssen diese Werte identisch, NULL oder EndpointAddress.AnonymousAddress sein. Aktivieren Sie die ManualAddressing, oder verwenden Sie für die Nachricht nicht die FaultTo-Einstellung.
Το απαιτούμενο μήνυμα έχει FaultTo='<var>X</var>', αλλά το IContextChannel.LocalAddress είναι '<var>Y</var>'. Όταν το ManualAddressing έχει τιμή "false", αυτές οι τιμές πρέπει να είναι ίδιες, "null" ή EndpointAddress.AnonymousAddress. Ενεργοποιήστε το ManualAddressing ή αποφύγετε τον ορισμό του FaultTo στο μήνυμα.
‏‏הודעת הבקשה מכילה FaultTo='<var>X</var>' אך IContextChannel.LocalAddress הוא '<var>Y</var>'. כאשר ManualAddressing הוא False, ערכים אלה חייבים להיות זהים, null או EndpointAddress.AnonymousAddress. הפעל ManualAddressing או הימנע מהגדרת FaultTo בהודעה.
请求消息具有 FaultTo=“<var>X</var>”,但 IContextChannel.LocalAddress 是“<var>Y</var>”。当 ManualAddressing 是 False 时,这些值必须相同、为空或为 EndpointAddress.AnonymousAddress。启用 ManualAddressing 或避免在消息上设置 FaultTo。
要求訊息具有 FaultTo='<var>X</var>',但是 IContextChannel.LocalAddress 為 '<var>Y</var>'。當 ManualAddressing 為 False 時,這些值必須相同、null 或為 EndpointAddress.AnonymousAddress。請啟用 ManualAddressing 或避免在訊息上設定 FaultTo。
هناك خاصية تحمل الاسم '<var>X</var>' موجودة مسبقاً.
已经存在名称为“<var>X</var>”的属性。
名稱為 '<var>X</var>' 的屬性已經存在。
Vlastnost s názvem <var>X</var> již existuje.
Der findes allerede en egenskab med navnet <var>X</var>.
Er bestaat al een eigenschap met de naam <var>X</var>.
Ominaisuus, jolla on nimi <var>X</var>, on jo olemassa.
Une propriété avec le nom « <var>X</var> » existe déjà.
Eine Eigenschaft mit dem Namen "<var>X</var>" ist bereits vorhanden.
Υπάρχει ήδη μια ιδιότητα με το όνομα '<var>X</var>'.
‏‏מאפיין בשם '<var>X</var>' כבר קיים.
Egy „<var>X</var>” nevű tulajdonság már létezik.
Esiste già una proprietà con il nome '<var>X</var>'.
名前が '<var>X</var>' のプロパティは既に存在しています。
이름이 '<var>X</var>'인 속성이 이미 있습니다.
Det finnes allerede en egenskap med navnet <var>X</var>.
Właściwość o nazwie „<var>X</var>” już istnieje.
Já existe uma propriedade com o nome '<var>X</var>'.
Свойство с именем "<var>X</var>" уже существует.
Ya existe una propiedad con el nombre '<var>X</var>'.
En egenskap med namnet <var>X</var> finns redan.
'<var>X</var>' adlı bir özellik zaten var.
已经存在名称为“<var>X</var>”的属性。
名稱為 '<var>X</var>' 的屬性已經存在。
تم التبديل بين مؤشرات ترابط أثناء معالجة رسالة.
处理消息时切换了线程。
已在處理訊息時切換執行緒。
Při zpracování zprávy byly zaměněny podprocesy.
Der blev ombyttet tråde under behandling af en meddelelse.
Threads gewisseld tijdens het verwerken van een bericht.
Säikeitä vaihdettiin käsiteltäessä sanomaa.
Threads basculés lors du traitement d’un message.
Beim Verarbeiten einer Nachricht wurden die Threads gewechselt.
Πραγματοποιήθηκε εναλλαγή νημάτων κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος.
‏‏הליכי משנה הוחלפו בעת עיבוד הודעה.
Szálváltás történt egy üzenet feldolgozása közben.
Commutati thread durante l'elaborazione di un messaggio.
メッセージの処理中にスレッドを切り替えました。
메시지를 처리하는 동안 스레드를 전환했습니다.
Byttet tråder under behandling av en melding.
Przełączono wątki podczas przetwarzania wiadomości.
Foram alternados segmentos ao processar uma mensagem.
Переключение потоков во время обработки сообщения.
Se cambió de subproceso durante el procesamiento de un mensaje.
Växlade trådar under bearbetning av ett meddelande.
Bir ileti işlenirken iş parçacıkları değiştirildi.
处理消息时切换了线程。
已在處理訊息時切換執行緒。
See catalog page for all messages.