The service
Messages on page
Johdetun avaimen nimen (Label) pituus (<var>X</var> tavua) ylittää sallitun enimmäispituuden (<var>Y</var> tavua).
La longueur du libellé (« <var>X</var> » octets) de la clé dérivée dépasse la longueur maximale autorisée (« <var>Y</var> » octets).
Die Länge ("<var>X</var>" Bytes) der Bezeichnung des abgeleiteten Schlüssels überschreitet die maximal zulässige Länge ("<var>Y</var>" Bytes).
Το μήκος ('<var>X</var>' byte) της ετικέτας του εξαγόμενου κλειδιού υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος ('<var>Y</var>' byte).
‏‏האורך ('<var>X</var>' בתים) של תווית המפתח הנגזר חורג מהאורך המרבי המותר ('<var>Y</var>' בתים).
A származtatott kulcs címkéje („<var>X</var>” bájt) meghaladja a maximálisan megengedett hosszt („<var>Y</var>” bájt).
La lunghezza ('<var>X</var>' byte) di Label per la chiave derivata supera la lunghezza massima ('<var>Y</var>' byte) consentita.
派生キーのラベルの長さ ('<var>X</var>' バイト) は、許可されている最大長 ('<var>Y</var>' バイト) を超えています。
파생 키의 레이블 길이('<var>X</var>'바이트)가 허용되는 최대 길이('<var>Y</var>'바이트)를 초과합니다.
Lengden (<var>X</var> byte) på den avledede nøkkelens Label overskrider den tillatte maksimumslengden (<var>Y</var> byte).
Długość etykiety („<var>X</var>” bajtów) klucza pochodnego przekracza maksymalną dozwoloną długość („<var>Y</var>” bajtów).
O comprimento ('<var>X</var>' bytes) da Etiqueta da chave derivada excede o comprimento máximo permitido ('<var>Y</var>' bytes).
Длина ("<var>X</var>" байт) параметра Label производного ключа превышает максимально разрешенную длину ("<var>Y</var>" байт).
La longitud ('<var>X</var>' bytes) de la etiqueta de la clave derivada supera la longitud máxima ('<var>Y</var>' bytes) permitida.
Längden (<var>X</var> byte) för den härledda nyckelns etikett överskrider den största tillåtna längden (<var>Y</var> byte).
Türetilmiş anahtarın Label özelliğinin uzunluğu ('<var>X</var>' bayt), izin verilen en büyük uzunluk değerini ('<var>Y</var>' bayt) aşıyor.
يتجاوز طول ('<var>X</var>' بايت) عنوان المفتاح المنحدر الطول الأقصى ('<var>Y</var>' بايت) المسموح.
派生密钥的标签的长度(“<var>X</var>”个字节)超过了所允许的最大长度(“<var>Y</var>”个字节)。
衍生金鑰的 Label 長度 ('<var>X</var>' 個位元組) 超出允許的長度上限 ('<var>Y</var>' 個位元組)。
Délka (<var>X</var> bajtů) popisku odvozeného klíče přesahuje maximální povolenou délku (<var>Y</var> bajtů).
Længden (<var>X</var> byte) af den afledte nøgles Label er større end den tilladte længde (<var>Y</var> byte).
De lengte (<var>X</var> bytes) van de label van de afgeleide sleutel overschrijdt de maximum toegestane lengte (<var>Y</var> bytes).
派生密钥的标签的长度(“<var>X</var>”个字节)超过了所允许的最大长度(“<var>Y</var>”个字节)。
衍生金鑰的 Label 長度 ('<var>X</var>' 個位元組) 超出允許的長度上限 ('<var>Y</var>' 個位元組)。
‏‏הערך KeyInfo לא נמצא בפריט המוצפן כדי למצוא את אסימון הפענוח.
A KeyInfo érték nem található a titkosított elemben a titkosítás feloldására szolgáló jogkivonat megtalálására.
Valore KeyInfo non trovato nell'elemento crittografato per trovare il token di decrittografia.
解読トークンの検出に必要な KeyInfo 値が暗号化項目で見つかりませんでした。
암호 해독 토큰을 찾기 위한 KeyInfo 값을 암호화된 항목에서 찾을 수 없습니다.
Finner ikke KeyInfo-verdien i det krypterte elementet som brukes til å finne krypteringstokenet.
W zaszyfrowanym elemencie nie znaleziono wartości KeyInfo do wyszukania tokenu deszyfrującego.
O valor de KeyInfo não foi encontrado no item criptografado para localizar o token de descriptografia.
В зашифрованном объекте не найден KeyInfo, чтобы найти маркер расшифровки.
No se encontró el valor KeyInfo en el elemento cifrado para buscar el token de descifrado.
Värdet KeyInfo kunde inte hittas i den krypterade posten för att hitta avkrypteringstoken.
Şifre çözen belirteci bulmak için şifrelenen öğede KeyInfo değeri bulunamadı.
تعذّر العثور على KeyInfo في العنصر المشفّر للعثور على الرمز المميّز لإلغاء التشفير.
在加密项中找不到用于查找解密标记的 KeyInfo 值。
加密項目中找不到 KeyInfo 值,因此找不到解密權杖。
Hodnota KeyInfo nebyla pro nalezení dešifrovaného tokenu v zašifrované položce nalezena.
Værdien for KeyInfo blev ikke fundet i det krypterede element, der bruges til at finde dekrypteringstokenet.
De waarde KeyInfo is niet gevonden in het gecodeerde item voor het zoeken van het decoderingsitem.
KeyInfo-arvoa ei löytynyt salatusta kohteesta salauksen purkavan tunnussanoman löytämiseksi.
La valeur de KeyInfo n’a pas été trouvée dans l’élément chiffré pour rechercher le jeton de chiffrement.
Im verschlüsselten Element wurde kein KeyInfo-Wert gefunden, um nach dem Entschlüsselungstoken zu suchen.
Η τιμή KeyInfo δεν βρέθηκε στο κρυπτογραφημένο στοιχείο για να βρεθεί το διακριτικό αποκρυπτογράφησης.
在加密项中找不到用于查找解密标记的 KeyInfo 值。
加密項目中找不到 KeyInfo 值,因此找不到解密權杖。
تعذّر حل النوع للمعلمة '<var>X</var>' في '<var>Y</var>' ضمن مساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
无法在命名空间“<var>namespace</var>”内解析“<var>Y</var>”中“<var>X</var>”参数的类型。
無法解析命名空間 '<var>namespace</var>' 內 '<var>Y</var>' 中之 '<var>X</var>' 參數的類型。
Typ parametru <var>X</var> v <var>Y</var> v rámci oboru názvů <var>namespace</var> nelze přeložit.
Typen for parameteren <var>X</var> i <var>Y</var> i navneområdet <var>namespace</var> kan ikke fortolkes.
Het type voor de parameter <var>X</var> in <var>Y</var> in de naamruimte <var>namespace</var> kan niet omgezet worden.
Parametrin <var>X</var> tyyppiä kohteessa <var>Y</var> (nimitilassa <var>namespace</var>) ei voi selvittää.
Résolution du type impossible pour le paramètre « <var>X</var> » dans « <var>Y</var> » à l’intérieur de l’espace de noms « <var>namespace</var> ».
Für den <var>X</var>-Parameter in "<var>Y</var>", der zu Namespace "<var>namespace</var>" gehört, kann der Typ nicht aufgelöst werden.
Ο τύπος για την παράμετρο '<var>X</var>' στο '<var>Y</var>' μέσα στον χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί.
‏‏אין אפשרות לפתור את הסוג עבור הפרמטר '<var>X</var>' ב- '<var>Y</var>' בתוך מרחב השמות '<var>namespace</var>'.
A(z) „<var>X</var>” paraméter típusa a(z) „<var>Y</var>” elemben (névtér: „<var>namespace</var>”) nem oldható fel.
Impossibile risolvere il tipo per il parametro '<var>X</var>' in '<var>Y</var>' all'interno dello spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
名前空間 '<var>namespace</var>' 内の '<var>Y</var>' のパラメータ '<var>X</var>' の型を解決できません。
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 '<var>Y</var>'에서 '<var>X</var>' 매개 변수에 대한 형식을 확인할 수 없습니다.
Typen for parameteren <var>X</var> i <var>Y</var> i navneområdet <var>namespace</var> kan ikke løses.
Nie można rozpoznać typu parametru „<var>X</var>” w „<var>Y</var>” w obszarze nazw „<var>namespace</var>”.
Não é possível resolver o tipo para o parâmetro '<var>X</var>' em '<var>Y</var>' no espaço para nome '<var>namespace</var>'.
Не удается разрешить тип для параметра "<var>X</var>" в "<var>Y</var>" из пространства имен "<var>namespace</var>".
No se puede resolver el tipo del parámetro '<var>X</var>' en '<var>Y</var>' en el espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Typen för <var>X</var>-parameter i <var>Y</var> inom namnområde <var>namespace</var> kan inte lösas.
'<var>namespace</var>' ad alanında '<var>Y</var>' içindeki '<var>X</var>' parametresi türü çözümlenemiyor.
无法在命名空间“<var>namespace</var>”内解析“<var>Y</var>”中“<var>X</var>”参数的类型。
無法解析命名空間 '<var>namespace</var>' 內 '<var>Y</var>' 中之 '<var>X</var>' 參數的類型。
تم تلقي رسالة عبر قناة توجيه مسمى.
通过命名管道通道收到消息。
已透過具名管道通道接收訊息。
Byla přijata zpráva přes pojmenovaný kanál.
Der blev modtaget en meddelelse over en navngivet pipe-kanal.
Er is een bericht ontvangen over een benoemde pijp-kanaal.
Sanoma vastaanotettiin nimetyn putkikakavan kautta.
Réception d’un message sur un canal nommé.
Es wurde eine Nachricht über einen Named Pipe-Kanal empfangen.
Πραγματοποιήθηκε λήψη μηνύματος με ένα επώνυμο κανάλι διοχέτευσης.
‏‏התקבלה הודעה דרך ערוץ של רכיב named pipe.
Üzenet érkezett egy nevesítettcső-csatornán keresztül.
Ricevuto un messaggio tramite un canale named pipe.
名前付きパイプ チャネル経由でメッセージを受信しました。
명명된 파이프 채널을 통해 메시지를 받았습니다.
Mottok en melding over en navngitt datakanal.
Odebrano wiadomość kanałem nazwanego potoku.
Recebeu uma mensagem por um canal pipe nomeado.
Через именованный канал получено сообщение.
Se recibió un mensaje a través de un canal de canalización con nombre.
Tog emot ett meddelande via en namngiven pipe-kanal.
Adlandırılan kanal üzerinden bir ileti alındı.
通过命名管道通道收到消息。
已透過具名管道通道接收訊息。
لا يعتمد إصدار العنونة '<var>X</var>' إضافة رؤوس WS-Addressing.
寻址版本“<var>X</var>”不支持添加 WS-Addressing 标头。
定址版本 '<var>X</var>' 不支援新增 WS-Addressing 標頭。
Verze adresování <var>X</var> nepodporuje přidávání záhlaví elementu WS-Addressing.
Adressering version <var>X</var> understøtter ikke tilføjelse af WS-Addressing-headere.
Addressing Version <var>X</var> ondersteunt het toevoegen van WS-Addressing-headers niet.
Addressing-versio <var>X</var> ei tue WS-Addressing-otsikoiden lisäämistä.
La version d’adressage « <var>X</var> » ne prend pas en charge l’ajout d’en-têtes WS-Addressing.
Adressierungsversion "<var>X</var>" unterstützt das Hinzufügen von WS-Adressierungsheadern nicht.
Η έκδοση διευθυνσιοδότησης '<var>X</var>' δεν υποστηρίζει την προσθήκη επικεφαλίδων διευθυνσιοδότησης WS.
‏‏גירסת המעינה '<var>X</var>' אינה תומכת בהוספת כותרות של מעינת WS.
A(z) „<var>X</var>” címzési verzió nem támogatja WS-Addressing fejlécek hozzáadását.
Versione Addressing '<var>X</var>' non supporta l'aggiunta di intestazioni WS-Addressing.
アドレス指定バージョン '<var>X</var>' は WS-Addressing ヘッダーの追加をサポートしていません。
주소 지정 버전 '<var>X</var>'이(가) WS-Addressing 헤더 추가를 지원하지 않습니다.
Adresseringsversjonen <var>X</var> støtter ikke å legge til WS-adresseringshoder.
Wersja adresowania „<var>X</var>” nie obsługuje dodawania nagłówków WS-Addressing.
A Versão de Endereçamento '<var>X</var>' não dá suporte à adição de cabeçalhos WS-Addressing.
Версия адресации "<var>X</var>" не поддерживает добавление заголовков WS-Addressing.
La versión de direccionamiento '<var>X</var>' no admite agregar encabezados WS-Addressing.
Adresseringsversion <var>X</var> stöder inte tillägg av WS-adresseringshuvuden.
'<var>X</var>' Adresleme Sürümü, WS-Addressing üstbilgileri eklemeyi desteklemez.
寻址版本“<var>X</var>”不支持添加 WS-Addressing 标头。
定址版本 '<var>X</var>' 不支援新增 WS-Addressing 標頭。
تعذّر على مضيف ويب إجراء تحويل برمجي للخدمة
Webhost 无法编译服务
Webhost 無法編譯服務
Webhost nekompiloval službu
Webværten kunne ikke kompilere tjenesten
Webhost kan de service niet compileren
Webhost ei voinut kääntää palvelua
Webhost n’a pas pu compiler le service
Der Webhost konnte den Dienst nicht kompilieren.
Το Webhost δεν μπόρεσε να μεταγλωττίσει την υπηρεσία
‏‏ל- Webhost לא היתה אפשרות להדר שירות
A webgazda nem tudta lefordítani a szolgáltatást
Webhost non è stato in grado di compilare il servizio
Web ホストがサービスをコンパイルできませんでした
Webhost가 서비스를 컴파일할 수 없습니다.
Webhost kunne ikke kompilere tjenesten
Nie można skompilować usługi za pomocą usługi Webhost
Webhost não compilou serviço
Webhost не удалось скомпилировать службу
Webhost no pudo compilar el servicio.
Webbvärden kunde inte kompilera tjänsten
Webhost, hizmeti derleyemedi
Webhost 无法编译服务
Webhost 無法編譯服務
تم تلقي رسالة تنشيط.
激活消息已收到。
收到啟動訊息。
Byla přijata aktivační zpráva.
Aktiveringsmeddelelsen blev modtaget.
Activeringsbericht ontvangen.
Aktivointisanoma vastaanotettiin.
Message d’activation reçu.
Eine Aktivierungsnachricht wurde empfangen.
Ενεργοποίηση ληφθέντος μηνύματος.
התקבלה הודעה מפעילה.
Aktiválási üzenet fogadva.
Messaggio di attivazione ricevuto.
アクティブ化メッセージを受信しました。
받은 메시지를 활성화하고 있습니다.
Mottok aktiveringsmelding.
Odebrano komunikat aktywacji.
Mensagem de ativação recebida.
Получено сообщение об активации.
Mensaje de activación recibido.
Aktiveringsmeddelandet togs emot.
Etkinleştirme iletisi alındı.
激活消息已收到。
收到啟動訊息。
Asiakas ei voinut käsitellä takaisinkutsupyyntöä sisäisen virheen vuoksi. Saat lisätietoja virheestä ottamalla käyttöön asiakkaan IncludeExceptionDetailInFaults-toiminnon (joko CallbackBehaviorAttribute-määritteen tai <clientdebug>-määrityskäyttäytymisen avulla), jolloin poikkeustiedot lähetetään takaisin palvelimeen, tai ottamalla käyttöön jäljityksen Microsoft .NET Framework 3.0 SDK -dokumentaation mukaisesti ja tutkimalla asiakkaan jäljityslokeja.</clientdebug>
Le client n’a pas pu traiter la demande de rappel en raison d’une erreur interne. Pour plus d’informations sur l’erreur, activez IncludeExceptionDetailInFaults (depuis CallbackBehaviorAttribute ou depuis le comportement de configuration <clientdebug>) sur le client pour renvoyer les informations de l’exception au serveur, ou activez le suivi conformément à la documentation du SDK de Microsoft .NET Framework 3.0 et examinez les journaux de suivi du client.</clientdebug>
Der Client konnte die Rückrufanforderung aufgrund eines internen Fehler nicht verarbeiten. Wenn Sie weitere Informationen zum Fehler erhalten möchten, aktivieren Sie entweder IncludeExceptionDetailInFaults (entweder über das CallbackBehaviorAttribute oder das <clientdebug>-Konfigurationsverhalten) für den Client, um die Ausnahmeinformationen zurück an den Server zu senden, oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung gemäß der Microsoft .NET Framework 3.0 SDK-Dokumentation, und prüfen Sie die Clientablaufverfolgungsprotokolle.</clientdebug>
Ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί την αίτηση επιστροφής κλήσης εξαιτίας ενός εσωτερικού σφάλματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα, είτε ενεργοποιήστε το IncludeExceptionDetailInFaults (είτε από το CallbackBehaviorAttribute είτε από τη συμπεριφορά ρύθμισης παραμέτρων <clientdebug>) στον υπολογιστή-πελάτη, προκειμένου να επιστρέψετε τις πληροφορίες εξαίρεσης στο διακομιστή ή ενεργοποιήστε την παρακολούθηση με βάση την τεκμηρίωση του Microsoft .NET Framework 3.0 SDK και εξετάστε τα αρχεία καταγραφής ανίχνευσης του υπολογιστή-πελάτη.</clientdebug>
‏‏ללקוח לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה להחזרת קריאה בשל שגיאה פנימית. לקבלת מידע נוסף אודות השגיאה, הפעל את IncludeExceptionDetailInFaults (מהתכונה CallbackBehaviorAttribute או מאופן הפעולה של התצורה ‎<clientdebug>‎) בלקוח כדי לשלוח את פרטי החריגה חזרה אל השרת, או הפעל מעקב כמפורט בתיעוד של Microsoft .NET Framework 3.0 SDK ובדוק את יומני מעקב הלקוח.</clientdebug>
Az ügyfél nem tudta feldolgozni visszahívási kérelmet egy belső hiba következtében. A hibával kapcsolatos további tudnivalókért kapcsolja be az ügyfél esetén az IncludeExceptionDetailInFaults attribútumot (a CallbackBehaviorAttribute attribútumból vagy a <clientdebug> konfigurációs viselkedésből), amellyel eljuttathatja a kivételinformációkat a kiszolgálóhoz, vagy kapcsolja be a nyomkövetést a Microsoft .NET-keretrendszer 3.0 SDK dokumentációjának megfelelően, majd ellenőrizze az ügyfél nyomkövetési naplóit.</clientdebug>
Il client non è stato in grado di elaborare la richiesta di callback a causa di un errore interno. Per ulteriori informazioni sull'errore, attivare IncludeExceptionDetailInFaults (da CallbackBehaviorAttribute o dal comportamento di configurazione <clientdebug>) nel client in modo da restituire le informazioni sull'eccezione al server oppure attivare la traccia come descritto nella documentazione Microsoft .NET Framework 3.0 SDK e analizzare i registri di traccia client.</clientdebug>
内部エラーのため、クライアントはコールバック要求を処理できませんでした。このエラーの詳細については、例外情報をサーバーに返信するためにクライアントで IncludeExceptionDetailInFaults を有効にするか (CallbackBehaviorAttribute または <clientdebug> 構成動作を通じて)、Microsoft .NET Framework 3.0 SDK ドキュメントに従ってトレースを有効にして、クライアントのトレース ログを調べてください。</clientdebug>
내부 오류 때문에 클라이언트가 콜백 요청을 처리할 수 없습니다. 오류에 대한 자세한 내용을 보려면 클라이언트에서 IncludeExceptionDetailInFaults(CallbackBehaviorAttribute 또는 <clientdebug> 구성 동작의 결과)를 켜서 예외 정보를 다시 서버로 보내거나, Microsoft .NET Framework 3.0 SDK 문서마다 추적을 켜고 클라이언트 추적 로그를 검사하십시오.</clientdebug>
Klienten kunne ikke behandle tilbakeringingsforespørselen på grunn av en intern feil. Hvis du vil ha mer informasjon om feilen, kan du aktivere IncludeExceptionDetailInFaults (fra CallbackBehaviorAttribute eller fra <clientdebug>-konfigurasjonsvirkemåten) på klienten slik at unntaksinformasjon sendes tilbake til serveren, eller aktivere sporing i henhold til Microsoft .NET Framework 3.0 SDK-dokumentasjonen og se i klientsporingsloggene.</clientdebug>
Klient nie mógł przetworzyć żądania wywołania zwrotnego z powodu błędu wewnętrznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat błędu, należy włączyć parametr IncludeExceptionDetailInFaults (w atrybucie CallbackBehaviorAttribute lub z zachowania konfiguracji <clientdebug>) na kliencie w celu odsyłania informacji o wyjątkach na serwer lub należy włączyć śledzenie, jak to opisano w dokumentacji pakietu Microsoft .NET Framework 3.0 SDK oraz sprawdzać dzienniki śledzenia klienta.</clientdebug>
O cliente não conseguiu processar a solicitação de retorno de chamada devido a um erro interno. Para obter mais informações sobre o erro, ative IncludeExceptionDetailInFaults (a partir da classe CallbackBehaviorAttribute ou do comportamento de configuração <clientdebug>) no cliente para enviar as informações de exceção de volta para o servidor, ou ative o rastreamento de acordo com a documentação do Microsoft .NET Framework 3.0 SDK e examine os logs de rastreamento do cliente.</clientdebug>
Клиенту не удалось обработать запрос обратного вызова из-за внутренней ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке включите IncludeExceptionDetailInFaults (или с помощью атрибута CallbackBehaviorAttribute, или из конфигурации поведения <clientdebug>) на клиенте с целью отправки информации об исключении на сервер, либо включите трассировку, согласно документации Microsoft .NET Framework 3.0 SDK, и изучите журналы трассировки клиента.</clientdebug>
El cliente no pudo procesar la solicitud de devolución de llamada debido a un error interno. Para obtener más información acerca del error, active IncludeExceptionDetailInFaults (desde CallbackBehaviorAttribute o desde el comportamiento de configuración de <clientdebug>) en el cliente para enviar la información de la excepción al servidor, o active el seguimiento según las instrucciones de la documentación de Microsoft .NET Framework 3.0 SDK y consulte los registros de seguimiento del cliente.</clientdebug>
لم يكن العميل قادراً على معالجة طلب الاستدعاء بسبب خطأ داخلي. لمزيد من المعلومات حول الخطأ، إما قم بتشغيل IncludeExceptionDetailInFaults (من CallbackBehaviorAttribute أو من سلوك التكوين <clientdebug>) على العميل لتتمكن من إرسال معلومات الاستثناء إلى الملقم، أو قم بتشغيل التتبع بحسب وثائق Microsoft .NET Framework 3.0 SDK وتفحص سجلات تتبع العميل.</clientdebug>
由于内部错误,客户端无法处理回调请求。有关该错误的详细信息,请打开客户端上的 IncludeExceptionDetailInFaults (从 CallbackBehaviorAttribute 或从 <clientdebug> 配置行为)以便将异常信息发送回服务器,或在打开每个 Microsoft .NET Framework 3.0 SDK 文档跟踪的同时检查客户端跟踪日志。</clientdebug>
由於內部錯誤,因此用戶端無法處理回呼要求。若需有關錯誤的詳細資訊,請在用戶端開啟 IncludeExceptionDetailInFaults (從 CallbackBehaviorAttribute 或從 <clientdebug> 組態行為) 以便將例外狀況資訊傳回伺服器,或是依照 Microsoft .NET Framework 3.0 SDK 文件開啟追蹤並檢查用戶端追蹤記錄檔。</clientdebug>
Klient nemohl zpracovat požadavek zpětného volání, protože došlo k vnitřní chybě. Další informace o chybě naleznete, pokud zapnete třídu IncludeExceptionDetailInFaults (z třídy CallbackBehaviorAttribute nebo z chování konfigurace <clientdebug>) v klientovi, aby byla odeslána informace o výjimce zpět na server, nebo zapnete trasování jako pro dokumentaci Microsoft .NET Framework 3.0 SDK a zkontrolujete protokoly trasování klienta.</clientdebug>
Klienten kunne ikke behandle tilbagekaldsanmodninger på grund af en intern fejl. Du kan få flere oplysninger om fejlen ved at aktivere IncludeExceptionDetailInFaults (enten fra CallbackBehaviorAttribute eller fra konfigurationens funktionsmåde <clientdebug>) på klienten, for at kunne sende undtagelsesoplysningerne tilbage til serveren, eller du kan slå sporing til som beskrevet i dokumentationen til Microsoft .NET Framework 3.0 SDK, og gennemse klientens sporingslogfiler.</clientdebug>
De client kan de retouraanroepaanvraag niet verwerken als gevolg van een interne fout. Voor meer informatie over de fout kunt u IncludeExceptionDetailInFaults inschakelen (vanuit CallbackBehaviorAttribute of vanuit het configuratiegedrag <clientdebug>) voor de client zodat de uitzonderingsgegevens naar de server worden teruggestuurd, of u kunt tracering inschakelen. Raadpleeg hiertoe de documentatie van Microsoft .NET Framework 3.0 SDK en controleer de traceringslogboeken voor de client.</clientdebug>
Klienten kunde inte bearbeta motanropsbegäran på grund av ett internt fel. Om du vill ha mer information om felet ska du aktivera IncludeExceptionDetailInFaults (Från CallbackBehaviorAttribute eller från <clientdebug>-konfigurationen) på klienten för att kunna skicka tillbaka undantagsinformationen till servern, eller aktivera spårning enligt dokumentationen för Microsoft .NET Framework 3.0 SDK och kontrollera klientens spårningsloggar.</clientdebug>
İstemci, bir iç hataya bağlı olarak geri arama isteğini işleyemedi. Hata hakkında daha fazla bilgi için istemcideki özel durum bilgilerini sunucuya geri göndermek üzere IncludeExceptionDetailInFaults işlevini etkinleştirin (CallbackBehaviorAttribute içinden ya da <istemci_hataayıklama> yapılandırma davranışından) veya izlemeyi Microsoft .NET Framework 3.0 SDK belgelendirmesi olarak açın ve istemci izleme günlüklerini inceleyin.</istemci_hataayıklama>
由于内部错误,客户端无法处理回调请求。有关该错误的详细信息,请打开客户端上的 IncludeExceptionDetailInFaults (从 CallbackBehaviorAttribute 或从 <clientdebug> 配置行为)以便将异常信息发送回服务器,或在打开每个 Microsoft .NET Framework 3.0 SDK 文档跟踪的同时检查客户端跟踪日志。</clientdebug>
由於內部錯誤,因此用戶端無法處理回呼要求。若需有關錯誤的詳細資訊,請在用戶端開啟 IncludeExceptionDetailInFaults (從 CallbackBehaviorAttribute 或從 <clientdebug> 組態行為) 以便將例外狀況資訊傳回伺服器,或是依照 Microsoft .NET Framework 3.0 SDK 文件開啟追蹤並檢查用戶端追蹤記錄檔。</clientdebug>
Tämä toiminto ei ole tuettu, koska kokoelmaa voi vain lukea.
Cette opération n’est pas prise en charge car la collection est en lecture seule.
Dieser Vorgang wird nicht unterstützt, weil die Sammlung schreibgeschützt ist.
Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται, επειδή η συλλογή είναι μόνο για ανάγνωση.
‏‏אין תמיכה בפעולה זו כיוון שהאוסף נועד לקריאה בלבד.
A művelet nem támogatott, mert a gyűjtemény írásvédett.
Operazione non supportata perché l'insieme è di sola lettura.
コレクションが読み取り専用であるため、この操作はサポートされません。
컬렉션이 읽기 전용이므로 이 작업은 지원되지 않습니다.
Ta operacja nie jest obsługiwana, ponieważ kolekcja jest tylko do odczytu.
Não há suporte para esta operação porque a coleção é somente leitura.
Эта операция не поддерживается, так как коллекция предназначена только для чтения.
Esta operación no se admite porque la colección es de sólo lectura.
Den här åtgärden stöds inte eftersom samlingen är skrivskyddad.
不支持此操作,因为该集合是只读的。
Denne operasjonen støttes ikke fordi samlingen er skrivebeskyttet.
Koleksiyon salt okunur olduğundan bu işlem desteklenmiyor.
هذه العملية غير معتمدة لأن المجموعة هي للقراءة فقط.
不支持此操作,因为该集合是只读的。
由於集合為唯讀,因此不支援此作業。
Tato operace není podporována, protože kolekce je jen pro čtení.
Handlingen understøttes ikke, da samlingen er skrivebeskyttet.
Deze bewerking wordt niet ondersteund omdat de verzameling alleen-lezen is.
由於集合為唯讀,因此不支援此作業。
حالة المفاوضات موجودة مسبقاً للسياق '<var>X</var>'.
上下文“<var>X</var>”的协商状态已存在。
內容 '<var>X</var>' 已有交涉狀態。
Pro kontext <var>X</var> již existuje stav vyjednávání.
Forhandlingstilstanden findes allerede for konteksten <var>X</var>.
Onderhandelingsstatus bestaat al voor context <var>X</var>.
Neuvottelutila on jo olemassa kontekstille <var>X</var>.
L’état de négociation existe déjà pour le contexte « <var>X</var> ».
Der Aushandlungsstatus für Kontext "<var>X</var>" ist bereits vorhanden.
Η κατάσταση διαπραγμάτευσης υπάρχει ήδη για το περιβάλλον '<var>X</var>'.
‏‏מצב המשא ומתן כבר קיים עבור ההקשר '<var>X</var>'.
Egyeztetési állapot már létezik a(z) „<var>X</var>” környezethez.
Esiste già uno stato di negoziazione per il contesto '<var>X</var>'.
コンテキスト '<var>X</var>' には既にネゴシエーションの状態があります。
컨텍스트 '<var>X</var>'에 대한 협상 상태가 이미 있습니다.
Forhandlingsstatusen finnes allerede for konteksten <var>X</var>.
Dla kontekstu „<var>X</var>” istnieje już stan negocjacji.
O estado da negociação já existe para o contexto '<var>X</var>'.
В контексте "<var>X</var>" состояние согласования уже существует.
Ya existe el estado de negociación para el contexto '<var>X</var>'.
Förhandlingsstatusen finns redan för kontext <var>X</var>
'<var>X</var>' kapsamı için anlaşma durumu zaten var.
上下文“<var>X</var>”的协商状态已存在。
內容 '<var>X</var>' 已有交涉狀態。
See catalog page for all messages.