The service
Messages on page
De eingenschap ConfigurationName moet een niet-lege tekenreeks zijn.
ConfigurationName-ominaisuuden täytyy olla merkkijono, joka ei voi olal tyhjä.
La propriété ConfigurationName doit être une chaîne non vide.
Die ConfigurationName-Eigenschaft darf keine leere Zeichenfolge sein.
Η ιδιότητα ConfigurationName δεν πρέπει να είναι κενή συμβολοσειρά.
‏‏המאפיין ConfigurationName חייב להיות מחרוזת שאינה ריקה.
A ConfigurationName tulajdonság nem lehet üres karakterlánc.
La proprietà ConfigurationName deve essere una stringa non vuota.
ConfigurationName プロパティは、空ではない文字列である必要があります。
ConfigurationName 속성은 비어 있지 않은 문자열이어야 합니다.
ConfigurationName-egenskapen må være en streng som ikke er tom.
Właściwość ConfigurationName musi być niepustym ciągiem.
A propriedade ConfigurationName deve ser uma seqüência não vazia.
ConfigurationName должно быть непустой строкой.
La propiedad ConfigurationName debe ser una cadena no vacía.
Egenskapen ConfigurationName får inte vara en tom sträng.
ConfigurationName özelliği, boş olmayan bir dize olmalıdır.
يجب أن تكون خاصية ConfigurationName سلسلة غير فارغة.
ConfigurationName 属性必须是非空字符串。
ConfigurationName 屬性必須是非空白字串。
Vlastností ConfigurationName musí být neprázdný řetězec.
Egenskaben ConfigurationName må ikke være en tom streng.
ConfigurationName 属性必须是非空字符串。
ConfigurationName 屬性必須是非空白字串。
لقد أرسلت نقطة النهاية البعيدة رسالة بروتوكول TerminateSequence بشكل عشوائي قبل انتهاء التسلسل.
远程终结点在序列完成之前错误地发送了 TerminateSequence 协议消息。
遠端端點在順序完成前誤送 TerminateSequence 通訊協定訊息。
Vzdálený koncový bod odeslal chybně zprávu protokolu TerminateSequence dříve, než skončila sekvence.
Fjernslutpunktet har fejlagtigt sendt en protokolmeddelelse af typen TerminateSequence, inden sekvensen blev fuldført.
Het externe eindpunt heeft foutievelijk een TerminateSequence-protocolbericht verzonden voordat de reeks voltooid was.
Etäpäätepiste on lähettänyt TerminateSequence-protokollasanoman ennen sekvenssin päättämistä.
Le point de terminaison distant a envoyé de façon non contrôlée un message de protocole TerminateSequence avant la fin de la séquence.
Der Remoteendpunkt hat fälschlicherweise eine TerminateSequence-Protokollnachricht gesendet, bevor die Sequenz abgeschlossen wurde.
Το απομακρυσμένο τελικό σημείο έχει στείλει εσφαλμένα ένα μήνυμα πρωτοκόλλου ακολουθίας τερματισμού πριν το τέλος της ακολουθίας.
‏‏נקודת הקצה המרוחקת שלחה בטעות הודעת פרוטוקול TerminateSequence לפני סיום הרצף.
A távoli munkamenet tévesen TerminateSequence protokollüzenetet küldött, mielőtt a szekvencia befejeződött volna.
L'endpoint remoto ha inviato erroneamente un messaggio di protocollo TerminateSequence prima del completamento della sequenza.
リモート エンドポイントは、シーケンスが完了する前に TerminateSequence プロトコル メッセージを誤って送信しました。
시퀀스가 끝나기 전에 원격 끝점이 TerminateSequence 프로토콜 메시지를 잘못 보냈습니다.
Det eksterne endepunktet sendte ved en feiltagelse en TerminateSequence-protokollmelding før sekvensen ble fullført.
Zdalny punkt końcowy błędnie wysłał komunikat protokołu TerminateSequence przed zakończeniem sekwencji.
O ponto de extremidade remoto enviou por engano uma mensagem de protocolo TerminateSequence antes da finalização da seqüência.
Удаленная сторона ошибочно отправила протокольное сообщение TerminateSequence до завершения последовательности.
El extremo remoto envió erróneamente un mensaje de protocolo TerminateSequence antes de que se completara la secuencia.
Fjärrslutpunkten har felaktigt skickat ett TerminateSequence-protokollmeddelande innan sekvensen avslutats.
Uzak bitiş noktası, sıra tamamlanmadan hatalı biçimde bir TerminateSequence protokol iletisi gönderdi.
远程终结点在序列完成之前错误地发送了 TerminateSequence 协议消息。
遠端端點在順序完成前誤送 TerminateSequence 通訊協定訊息。
Virran suojausta tarvitaan sijainnissa <var>X</var>, mutta suojauskontekstia ei ole neuvoteltu. Tämä johtuu luultavasti siitä, että etäpäätepisteen sidonnasta puuttuu StreamSecurityBindingElement.
La sécurité du flux est nécessaire à <var>X</var>, mais aucun contexte de sécurité n’a été négocié. Ce comportement est probablement dû à l’absence d’un StreamSecurityBindingElement dans la liaison du point de terminaison distant.
Für <var>X</var> ist Stream Security erforderlich, es wurde aber kein Sicherheitskontext ausgehandelt. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass in der Bindung des Remoteendpunkts ein StreamSecurityBindingElement fehlt.
Απαιτείται ασφάλεια ροής σε <var>X</var>, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε το περιεχόμενο ασφαλείας. Αυτό προκαλείται πιθανότατα από το απομακρυσμένο σημείο κατάληξης που δεν διαθέτει ένα StreamSecurityBindingElement από τη σύνδεσή του.
‏‏אבטחת זרם נדרשת ב- <var>X</var>, אך לא בוצע משא ומתן של הקשר אבטחה כלשהו. ייתכן שהגורם הוא שלנקודת הקצה המרוחקת חסר רכיב StreamSecurityBindingElement באיגוד שלה.
A(z) <var>X</var> adatfolyambiztonságot követel meg, de biztonsági kontextust nem egyeztettek. Ennek oka lehet, hogy a távoli végpont kötésében nincs benne a StreamSecurityBindingElement elem.
Stream Security richiesta su <var>X</var>, ma nessun contesto di protezione negoziato. È possibile che un endpoint remoto sia privo di un StreamSecurityBindingElement dal relativo binding.
<var>X</var> で Stream Security が必要ですが、セキュリティ コンテキストはネゴシエートされませんでした。この原因としては、リモート エンドポイントにそのバインドの StreamSecurityBindingElement がないことが考えられます。
스트림 보안이 <var>X</var>에서 필요하지만 보안 컨텍스트가 협상되지 않았습니다. 이것은 원격 끝점의 해당 바인딩에 StreamSecurityBindingElement가 없기 때문일 수 있습니다.
أمان الدفق مطلوب عند <var>X</var>، ولكن لم يتم التفاوض على سياق أمان. وسبب هذا على الأرجح أن نقطة النهاية البعيدة تفتقد StreamSecurityBindingElement من التوثيق الخاص بها.
<var>X</var> 处需要流安全,但未协商安全上下文。这可能是因为远程终结点缺少其绑定的 StreamSecurityBindingElement。
<var>X</var> 需要資料流安全性,但未交涉任何安全性內容。這可能是因為遠端端點的繫結遺失 StreamSecurityBindingElement 所造成。
Zabezpečení datového proudu je v <var>X</var> vyžadováno, ale nebyl vyjednán žádný kontext zabezpečení. To je pravděpodobně způsobeno tím, že vzdálenému koncovému bodu chybí třída StreamSecurityBindingElement z jeho vazby.
Stream-sikkerhed kræves på <var>X</var>, men der er ikke forhandlet en sikkerhedskontekst. Dette skyldes sandsynligvis, at fjernslutpunktet mangler et StreamSecurityBindingElement fra bindingen.
Stroombeveiliging is vereist voor <var>X</var>, maar er is geen beveiligingscontext onderhandeld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat op het externe eindpunt een StreamSecurityBindingElement in de binding ontbreekt.
Dataflytsikkerhet kreves på <var>X</var>, men ingen sikkerhetskontekst ble forhandlet. Dette skyldes sannsynligvis at det eksterne endepunktet mangler et StreamSecurityBindingElement fra bindingen sin.
W elemencie <var>X</var> wymagane są zabezpieczenia strumienia, ale nie wynegocjowano żadnego kontekstu zabezpieczeń. Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem elementu StreamSecurityBindingElement w wiązaniu zdalnego punktu końcowego.
A Segurança de Fluxo é necessária em <var>X</var>, mas nenhum contexto de segurança foi negociado. É provável que isso tenha sido causado pelo fato de o ponto de extremidade remoto não ter StreamSecurityBindingElement a partir de sua ligação.
Безопасность потока требуется на <var>X</var>, однако отсутствует согласование контекста безопасности. Возможно, это связано с отсутствием элемента StreamSecurityBindingElement в привязке удаленной конечной точки.
La seguridad de secuencia es necesaria en <var>X</var>, pero no se negoció ningún contexto de seguridad. Probablemente, la causa sea que falta StreamSecurityBindingElement en el enlace del extremo remoto.
Strömsäkerhet krävs för <var>X</var>, men ingen säkerhetskontext har förhandlats. Detta beror troligtvis på att slutpunkten saknar ett StreamSecurityBindingElement i bindningen.
<var>X</var> konumunda Akış Güvenliği gerekir, ancak hiçbir güvenlik kapsamı anlaşması yapılmadı. Bu, büyük olasılıkla uzak bitiş noktası bağlamasında bir StreamSecurityBindingElement öğesi bulunmaması nedeniyle oluşmuştur.
<var>X</var> 处需要流安全,但未协商安全上下文。这可能是因为远程终结点缺少其绑定的 StreamSecurityBindingElement。
<var>X</var> 需要資料流安全性,但未交涉任何安全性內容。這可能是因為遠端端點的繫結遺失 StreamSecurityBindingElement 所造成。
تمت مصادفة رمز داعم غير معروف '<var>X</var>'.
遇到无法识别的支持令牌“<var>X</var>”。
遇到無法辨識的支援權杖 '<var>X</var>'。
Byl nalezen nepodporovaný token <var>X</var>.
Der blev fundet et ukendt understøttende token <var>X</var>.
Havaittiin tunnistamaton tukeva tunnus <var>X</var>.
Le jeton de prise en charge non reconnu « <var>X</var> » a été rencontré.
Ein unbekanntes unterstützendes Token "<var>X</var>" wurde erkannt.
‏‏התגלה אסימון תמיכה '<var>X</var>' בלתי מזוהה.
Ismeretlen „<var>X</var>” támogató jogkivonat.
Riscontrato un token di supporto non riconosciuto '<var>X</var>'.
不明なサポート トークン '<var>X</var>' が見つかりました。
인식할 수 없는 지원 토큰 '<var>X</var>'을(를) 찾았습니다.
Det ble oppdaget et ukjent støttende token <var>X</var>.
Napotkano nierozpoznany token pomocniczy „<var>X</var>”.
Foi encontrado um token de suporte não reconhecido '<var>X</var>'.
Обнаружен нераспознанный поддерживающий маркер "<var>X</var>".
Se encontró el token auxiliar no reconocido '<var>X</var>'.
Okänd stödjande token <var>X</var> påträffades.
'<var>X</var>' tanınmayan destekleme belirteci ile karşılaşıldı.
遇到无法识别的支持令牌“<var>X</var>”。
Er is een niet-herkend ondersteunend token <var>X</var> aangetroffen.
Παρουσιάστηκε ένα μη αναγνωρίσιμο διακριτικό υποστήριξης '<var>X</var>'.
遇到無法辨識的支援權杖 '<var>X</var>'。
Instance ServiceDurableInstance « <var>X</var> » supprimée du magasin de persistance.
Die ServiceDurableInstance "<var>X</var>" wurde aus dem persistenten Speicher gelöscht.
Το ServiceDurableInstance '<var>X</var>' διαγράφηκε από τον αποθηκευτικό χώρο διατήρησης.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' נמחק ממאגר ההתמדה.
A ServiceDurableInstance („<var>X</var>”) törölve a megőrző tárolóból.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' eliminata dall'archivio di persistenza.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' が永続化ストアから削除されました。
ServiceDurableInstance '<var>X</var>'이(가) 지속성 저장소에서 삭제되었습니다.
ServiceDurableInstance <var>X</var> slettet fra vedvarende lager.
Obiekt ServiceDurableInstance „<var>X</var>” został usunięty z magazynu informacji o trwałości stanów.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' excluído do armazenamento de persistência.
ServiceDurableInstance "<var>X</var>" удален из постоянного хранилища.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' se ha eliminado del almacén de persistencia.
ServiceDurableInstance <var>X</var> togs bort ur det beständiga arkivet.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' sürdürme deposundan silindi.
تم حذف ServiceDurableInstance '<var>X</var>' من المخزن الدائم.
已从永久性存储中删除 ServiceDurableInstance“<var>X</var>”。
已從持續性存放區刪除 ServiceDurableInstance '<var>X</var>'。
ServiceDurableInstance <var>X</var> byla odstraněna z úložiště pro trvalé uložení stavu.
ServiceDurableInstance '<var>X</var>' blev slettet fra fastholdelseslageret.
ServiceDurableInstance <var>X</var> verwijderd uit opslag voor persistentie.
ServiceDurableInstance-kohde <var>X</var> poistettiin pysyvästä säilöstä.
已从永久性存储中删除 ServiceDurableInstance“<var>X</var>”。
已從持續性存放區刪除 ServiceDurableInstance '<var>X</var>'。
لا يتم دعم MessageVersion '<var>X</var>' في هذا السيناريو. بل يتم فقط دعم MessageVersion '<var>Y</var>'.
在此方案中不支持 MessageVersion“<var>X</var>”。仅支持 MessageVersion“<var>Y</var>”。
在此情況中,不支援 MessageVersion '<var>X</var>'。僅支援 MessageVersion '<var>Y</var>'。
V tomto scénáři není podporována třída MessageVersion <var>X</var>. Je podporována pouze třída MessageVersion <var>Y</var>.
MessageVersion '<var>X</var>' understøttes ikke i dette scenarie. Kun MessageVersion '<var>Y</var>' understøttes.
MessageVersion <var>X</var> wordt niet ondersteund in dit scenario. Alleen MessageVersion <var>Y</var> wordt ondersteund.
MessageVersion-kohdetta <var>X</var> ei tueta tässä skenaariossa. Vain MessageVersion-kohdetta <var>Y</var> tuetaan.
La propriété MessageVersion '<var>X</var>' n'est pas prise en charge dans ce scénario. Seule la propriété MessageVersion '<var>Y</var>' est prise en charge.
MessageVersion "<var>X</var>" wird in diesem Szenario nicht unterstützt. Es wird nur MessageVersion "<var>Y</var>" unterstützt.
Η έκδοση MessageVersion '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται στην περίπτωση αυτή. Μόνο η έκδοση MessageVersion '<var>Y</var>' υποστηρίζεται.
MessageVersion '<var>X</var>' אינו נתמך בתרחיש זה. רק MessageVersion '<var>Y</var>' נתמך.
MessageVersion „<var>X</var>” értéke ebben a helyzetben nem támogatott. Csak MessageVersion „<var>Y</var>” értéke támogatott.
Oggetto MessageVersion '<var>X</var>' non supportato in questo scenario. È supportato solo l'oggetto MessageVersion '<var>Y</var>'.
このシナリオでは、MessageVersion '<var>X</var>' はサポートされていません。MessageVersion '<var>Y</var>' のみがサポートされています。
이 시나리오에서는 MessageVersion '<var>X</var>'이(가) 지원되지 않습니다. MessageVersion '<var>Y</var>'만 지원됩니다.
MessageVersion <var>X</var> støttes ikke i dette scenariet. Bare MessageVersion <var>Y</var> støttes.
Element MessageVersion „<var>X</var>” nie jest obsługiwany w tym scenariuszu. Obsługiwany jest tylko element MessageVersion „<var>Y</var>”.
Não há suporte para MessageVersion '<var>X</var>' nesse cenário. Só há suporte para MessageVersion '<var>Y</var>'.
MessageVersion "<var>X</var>" не поддерживается в этом сценарии. Поддерживается только MessageVersion "<var>Y</var>".
No se admite MessageVersion '<var>X</var>' en este escenario. Solo se admite MessageVersion '<var>Y</var>'.
MessageVersion <var>X</var> stöds inte i det här scenariot. Endast MessageVersion <var>Y</var> stöds.
Bu senaryoda MessageVersion '<var>X</var>' desteklenmiyor. Yalnızca MessageVersion '<var>Y</var>' destekleniyor.
在此方案中不支持 MessageVersion“<var>X</var>”。仅支持 MessageVersion“<var>Y</var>”。
在此情況中,不支援 MessageVersion '<var>X</var>'。僅支援 MessageVersion '<var>Y</var>'。
Binaarikoodausistunnon tiedot ylittivät enimmäiskoon kiintiön (<var>X</var>). Voit suurentaa kiintiötä BinaryMessageEncodingBindingElement-määrityksen MaxSessionSize-ominaisuuden avulla.
Les informations de session du codeur binaire ont dépassé le quota de taille maximale autorisée (<var>X</var>). Pour augmenter ce quota, utilisez la propriété MaxSessionSize sur l’élément BinaryMessageEncodingBindingElement.
Die Sitzungsinformationen für den binären Encoder haben die maximale Kontingentgröße (<var>X</var>) überschritten. Verwenden Sie die MaxSessionSize-Eigenschaft für das BinaryMessageEncodingBindingElement, um dieses Kontingent zu erhöhen.
Οι πληροφορίες της περιόδου λειτουργίας του δυαδικού κωδικοποιητή ξεπέρασαν το όριο μέγιστου μεγέθους (<var>X</var>). Για να αυξήσετε αυτό το όριο, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα MaxSessionSize στην BinaryMessageEncodingBindingElement.
‏‏המידע אודות הפעלת המקודד הבינארי חרג ממיכסת הגודל המרבי (<var>X</var>). כדי להגדיל מיכסה זו, השתמש במאפיין MaxSessionSize ברכיב BinaryMessageEncodingBindingElement.
A bináris kódoló munkamenetadatai túllépték a maximális méretkvótát (<var>X</var>). A kvótát a BinaryMessageEncodingBindingElement MaxSessionSize tulajdonságának módosításával növelheti.
Le informazioni sulla sessione del codificatore binario hanno superato la quota massima delle dimensioni (<var>X</var>). Per aumentare la quota, utilizzare la proprietà MaxSessionSize in BinaryMessageEncodingBindingElement.
バイナリ エンコーダのセッション情報が、最大サイズ クォータ (<var>X</var>) を超えました。このクォータを増やすには、BinaryMessageEncodingBindingElement で MaxSessionSize プロパティを使用してください。
이진 인코더 세션 정보가 최대 크기 할당량(<var>X</var>)을 초과했습니다. 이 할당량을 늘리려면 BinaryMessageEncodingBindingElement에서 MaxSessionSize 속성을 사용하십시오.
Informasjonen om den binære kodeøkten overskred den maksimale størrelseskvoten (<var>X</var>). Hvis du vil øke denne kvoten, bruker du egenskapen MaxSessionSize på BinaryMessageEncodingBindingElement.
Informacje sesji kodera binarnego przekroczyły maksymalną wielkość limitu przydziału (<var>X</var>). Ten limit przydziału można zwiększyć za pomocą właściwości MaxSessionSize elementu BinaryMessageEncodingBindingElement.
As informações da sessão de codificador binário excederam a cota de tamanho máximo (<var>X</var>). Para aumentar essa cota, use a propriedade MaxSessionSize em BinaryMessageEncodingBindingElement.
Данные о сеансе двоичного кодировщика превышают квоту максимального размера (<var>X</var>). Для увеличения квоты используйте свойство MaxSessionSize элемента BinaryMessageEncodingBindingElement.
La información de la sesión del codificador binario superó la cuota de tamaño máximo (<var>X</var>). Para aumentar la cuota, use la propiedad MaxSessionSize en BinaryMessageEncodingBindingElement.
Informationen i binärkodarsessinen överskred den maximala storlekskvoten (<var>X</var>). Öka kvoten genom att använda MaxSessionSize-egenskapen på BinaryMessageEncodingBindingElement.
İkili kodlama oturumu bilgileri kota boyutu üst sınırını aştı (<var>X</var>). Kotayı artırmak için BinaryMessageEncodingBindingElement üstündeki MaxSessionSize özelliğini kullanın.
معلومات جلسة عمل المرمّز الثنائي تتجاوز الحصة النسبية القصوى للحجم (<var>X</var>). ولزيادة الحصة النسبية، استخدم الخاصية MaxSessionSize على BinaryMessageEncodingBindingElement.
二进制编码器会话信息超过大小配额(<var>X</var>)的最大值。若要增大此配额,请使用 BinaryMessageEncodingBindingElement 上的 MaxSessionSize 属性。
二進位編碼器工作階段資訊超出配額 (<var>X</var>) 上限。若要增加此配額,請使用 BinaryMessageEncodingBindingElement 上的 MaxSessionSize 屬性。
Informace o relaci binárního kodéru přesahují maximální kvótu velikosti (<var>X</var>). Chcete-li tuto kvótu zvýšit, použijte vlastnost MaxSessionSize ve třídě BinaryMessageEncodingBindingElement.
Oplysningerne til den binære kodersession overskrider den maksimale størrelseskvota (<var>X</var>). Du kan øge kvotaen ved at bruge egenskaben MaxSessionSize for BinaryMessageEncodingBindingElement.
De sessie-informatie van de binaire codering heeft het quotum voor maximumgrootte (<var>X</var>) overschreden. U kunt dit quotum verhogen door de MaxSessionSize-eigenschap op het BinaryMessageEncodingBindingElement te gebruiken.
二进制编码器会话信息超过大小配额(<var>X</var>)的最大值。若要增大此配额,请使用 BinaryMessageEncodingBindingElement 上的 MaxSessionSize 属性。
二進位編碼器工作階段資訊超出配額 (<var>X</var>) 上限。若要增加此配額,請使用 BinaryMessageEncodingBindingElement 上的 MaxSessionSize 屬性。
RequestSecurityTokenResponse له عناصر RequestedProofToken متعددة.
RequestSecurityTokenResponse 具有多个 RequestedProofToken 元素。
RequestSecurityTokenResponse 具有多個 RequestedProofToken 項目。
Třída RequestSecurityTokenResponse má více elementů RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse indeholder flere elementer af typen RequestedProofToken.
Het RequestSecurityTokenResponse heeft meerdere RequestedProofToken-elementen.
RequestSecurityTokenResponse-kohteella on useita RequestedProofToken-elementtejä.
RequestSecurityTokenResponse contient plusieurs éléments RequestedProofToken.
Die RequestSecurityTokenResponse hat mehrere RequestedProofToken-Elemente.
Το RequestSecurityTokenResponse διαθέτει πολλαπλά στοιχεία RequestedProofToken.
‏‏הרכיב RequestSecurityTokenResponse מכיל רכיבי RequestedProofToken רבים.
A RequestSecurityTokenResponse több RequestedProofToken elemmel rendelkezik.
RequestSecurityTokenResponse ha più elementi RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse には、複数の RequestedProofToken 要素があります。
RequestSecurityTokenResponse에 여러 RequestedProofToken 요소가 있습니다.
RequestSecurityTokenResponse har flere RequestedProofToken-elementer.
Element RequestSecurityTokenResponse ma wiele elementów RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse possui vários elementos RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse имеет несколько элементов RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse tiene varios elementos RequestedProofToken.
RequestSecurityTokenResponse har flera RequestedProofToken-element.
RequestSecurityTokenResponse, birden çok RequestedProofToken öğesine sahip.
RequestSecurityTokenResponse 具有多个 RequestedProofToken 元素。
RequestSecurityTokenResponse 具有多個 RequestedProofToken 項目。
ComPlus: جاري استدعاء أسلوب.
ComPlus: 正在调用方法。
ComPlus:正在叫用方法。
ComPlus:Vyvolání metody.
ComPlus: Aktiverer metode.
ComPlus:methode wordt aangeroepen.
ComPlus:Kutsutaan metodia.
ComPlus:Méthode en cours d’appel.
ComPlus:Methode wird aufgerufen
ComPlus:Κλήση μεθόδου.
‏‏ComPlus:מפעיל פעולת שירות.
ComPlus:Metódus hívása.
ComPlus:richiamo metodo.
ComPlus: メソッドを呼び出しています。
ComPlus:메서드를 호출하는 중입니다.
ComPlus:Aktiverer metode.
ComPlus:Wywoływanie metody.
ComPlus:Método de chamada.
ComPlus:Вызов метода.
ComPlus:se está llamando a un método.
ComPlus:Startar metod.
ComPlus:Uygulama yöntemi.
ComPlus: 正在调用方法。
ComPlus:正在叫用方法。
ComPlus:تم تنفيذ بالمعاملة.
ComPlus: 事务已提交。
ComPlus:交易已認可。
ComPlus:Transakce byla potvrzena.
ComPlus: Transaktionen blev sendt.
ComPlus:transactie is toegekend.
ComPlus:Tapahtuma vahvistettu.
ComPlus:Transaction validée.
ComPlus:Für eine Transaktion wurde ein Commit ausgeführt.
ComPlus:Η συναλλαγή δεσμεύτηκε.
‏‏ComPlus:בוצעה פעולת Commit בטרנזקציה.
ComPlus:Tranzakció véglegesítve.
ComPlus:commit delle transazioni effettuato.
ComPlus: トランザクションがコミットされました。
ComPlus:트랜잭션이 커밋되었습니다.
ComPlus:Transaksjon utført.
ComPlus:Transakcja przekazana.
ComPlus:Transação confirmada.
ComPlus:Транзакция зафиксирована.
ComPlus:se confirmó la transacción.
ComPlus:Transaktion bekräftad.
ComPlus:İşlem gerçekleştirildi.
ComPlus: 事务已提交。
ComPlus:交易已認可。
See catalog page for all messages.