The service
Messages on page
Tapahtuu, kun tiedoston tai kansion luominen vastaa suodatinta.
Se produit lorsque la création d'un fichier et/ou d'un répertoire correspond au filtre.
Tritt auf, wenn das Erstellen einer Datei und/oder eines Verzeichnisses das Filterkriterium erfüllt.
Συμβαίνει όταν η δημιουργία ενός αρχείου ή/και ενός καταλόγου συμφωνεί με το φίλτρο.
מתרחש כאשר יצירת קובץ ו/או ספריה תואמת למסנן.
Akkor következik be, amikor egy fájl és/vagy könyvtár létrehozása megfelel a szűrőnek.
Generato quando la creazione di un file e/o una directory corrisponde al filtro.
ファイルまたはディレクトリの作成がフィルタと一致したときに発生します。
파일 및/또는 디렉터리 만들기가 필터와 일치할 때 발생합니다.
Forekommer når en fil- og/eller katalogoppretting samsvarer med filteret.
Występuje, gdy utworzenie pliku i/lub katalogu pasuje do filtru.
Ocorre quando uma criação de arquivo e/ou diretório corresponde ao filtro.
Ocorre quando a criação de ficheiro e/ou de directório corresponde ao filtro.
Происходит, когда создание файла и/или каталога соответствует фильтру.
Se produce cuando la creación de un archivo y/o directorio coincide con el filtro.
Inträffar när ett skapande av en fil och/eller katalog matchar filtret.
Bir dosya ve/veya dizin oluşturma süzgeçle eşleştiğinde oluşur.
يحدث عندما يطابق إنشاء ملف و/أو دليل عامل التصفية.
在文件和/或目录创建与筛选器匹配时发生。
當檔案和 (或) 目錄的建立與篩選條件相符時會發生這種情況。
Vyvolá se, když událost vytvoření souboru nebo adresáře odpovídá filtru.
Dette sker, når oprettelse af en fil og/eller en mappe svarer til filteret.
Treedt op als het maken van een map en/of bestand overeenkomt met het filter.
在文件和/或目录创建与筛选器匹配时发生。
當檔案和 (或) 目錄的建立與篩選條件相符時會發生這種情況。
لا يمكن استخدام الخاصية 'File' مع الخاصية ConfigSource.
“File”属性不能和 ConfigSource 属性一起使用。
'File' 屬性不能配合 ConfigSource 屬性使用。
Vlastnost File nelze použít společně s vlastností ConfigSource.
Egenskaben 'File' kan ikke bruges sammen med egenskaben ConfigSource.
Kan de eigenschap File niet gebruiken met de eigenschap ConfigSource.
File-ominaisuutta ei voi käyttää ConfigSource-ominaisuuden kanssa.
La propriété 'File' ne peut pas être utilisée avec la propriété ConfigSource.
Die File-Eigenschaft kann nicht mit der ConfigSource-Eigenschaft verwendet werden.
Η ιδιότητα 'File' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ιδιότητα ConfigSource.
המאפיין 'File' לא יכול להיות בשימוש עם המאפיין ConfigSource.
A ConfigSource tulajdonsággal nem használható együtt a „File” tulajdonság.
Impossibile utilizzare la proprietà 'File' con la proprietà ConfigSource.
'File' プロパティを、ConfigSource プロパティと共に使用することはできません。
'File' 속성은 ConfigSource 속성과 함께 사용할 수 없습니다.
Kan ikke bruke egenskapen File med egenskapen ConfigSource.
Właściwości 'Plik' nie można używać z właściwością ConfigSource.
A propriedade 'File' não pode ser usada com a propriedade ConfigSource.
A propriedade 'File' não pode ser utilizada com a propriedade ConfigSource.
Свойство 'File' нельзя использовать со свойством ConfigSource.
La propiedad 'File' no se puede utilizar con la propiedad ConfigSource.
Egenskapen File kan inte användas med egenskapen ConfigSource.
'Dosya' özelliği ConfigSource özelliğiyle kullanılamaz.
“File”属性不能和 ConfigSource 属性一起使用。
'File' 屬性不能配合 ConfigSource 屬性使用。
نطاق الطلب (المحدد بواسطة المستخدم)، Range: <var>X</var>.
范围请求(用户指定的),Range: <var>X</var>。
範圍要求 (使用者指定),Range: <var>X</var>。
Požadavek rozsahu (uživatelský), Range: <var>X</var>.
Områdeanmodning (brugerdefineret), område: <var>X</var>.
Range Request (opgegeven door de gebruiker), Range: <var>X</var>.
Alueen pyyntö (käyttäjän määrittämä), alue: <var>X</var>.
Plage de demande (spécifiée par l'utilisateur), Range: <var>X</var>.
Bereichsanforderung (benutzerdefiniert), Range: <var>X</var>.
Περιοχή αίτησης (καθορίζεται από το χρήστη), Περιοχή: <var>X</var>.
בקשת טווח (צוינה על-ידי המשתמש), Range: <var>X</var>.
Tartománykérelem (felhasználó által megadott), Range: <var>X</var>.
Richiesta intervallo (specificata dall'utente). Intervallo: <var>X</var>.
範囲要求 (ユーザー指定)、Range: <var>X</var>。
요청 범위(사용자 지정), Range: <var>X</var>.
Forespørselsområde (brukerspesifisert), område: <var>X</var>.
Żądanie (definiowane przez użytkownika), Zakres: <var>X</var>.
Solicitação de Intervalo (especificada pelo usuário), Range: <var>X</var>.
Pedido de Intervalo (especificado pelo utilizador), Range: <var>X</var>.
Range Request (указывается пользователем), Range: <var>X</var>.
Solicitud de intervalo (especificada por el usuario). Range: <var>X</var>.
Intervallbegäran (användardefinierad), Range: <var>X</var>.
Aralık İsteği (kullanıcı tarafından belirtilen), Range: <var>X</var>.
范围请求(用户指定的),Range: <var>X</var>。
範圍要求 (使用者指定),Range: <var>X</var>。
تعذر إنشاء قناة SSL/TLS آمنة
未能创建 SSL/TLS 安全通道
無法建立 SSL/TLS 的安全通道
Nelze vytvořit zabezpečený kanál SSL/TLS.
Der kunne ikke etableres en sikker kanal til SSL/TLS
Kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken
SSL/TLS-suojatun kanavan luonti ei onnistu
Impossible de créer un canal sécurisé SSL/TLS
Es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ασφαλούς καναλιού SSL/TLS
לא הייתה אפשרות ליצור ערוץ מאובטח של SSL/TLS
Nem sikerült létrehozni az SSL/TLS biztonságos csatornát
Impossibile creare un canale sicuro SSL/TLS.
SSL/TLS のセキュリティで保護されているチャネルを作成できませんでした
SSL/TLS 보안 채널을 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal
Nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL/TLS
Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS
Não foi possível criar um canal seguro SSL/TLS
Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS
No se puede crear un canal seguro SSL/TLS
Det gick inte att skapa en säker SSL/TLS-kanal
SSL/TLS güvenli kanalı oluşturulamadı
未能创建 SSL/TLS 安全通道
無法建立 SSL/TLS 的安全通道
AppDomain 正在关闭时无法执行该操作。
AppDomain 關閉時,無法執行此作業。
Tuto operaci nelze provést během ukončování domény AppDomain.
Denne handling kan ikke udføres, mens AppDomain er lukket ned.
Kan deze bewerking niet uitvoeren terwijl het AppDomain wordt afgesloten.
Tätä toimintoa ei voi tehdä, kun AppDomain sulkeutuu.
Cette opération ne peut pas avoir lieu lors de l'arrêt du AppDomain.
Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden, während die AppDomain heruntergefahren wird.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας ενώ το AppDomain κλείνει.
אין אפשרות לבצע פעולה זו בזמן ש- AppDomain מבצע כיבוי.
Ez a művelet nem hajtható végre, amíg az AppDomain leállítás alatt van.
Questa operazione non può essere eseguita durante la chiusura di AppDomain.
AppDomain をシャットダウンしている間は、この操作を実行できません。
AppDomain을 종료하는 동안에는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre operasjonen når AppDomain avsluttes.
Tej operacji nie można wykonać, gdy trwa zamykanie AppDomain.
Não será possível executar a operação enquanto AppDomain estiver sendo encerrado.
Esta operação não pode ser efectuada enquanto o AppDomain é encerrado.
Эта операция не может быть выполнена во время отключения AppDomain.
Esta operación no puede realizarse mientras AppDomain se está cerrando.
Denna åtgärd kan inte utföras samtidigt som AppDomain stängs ned.
AppDomain kapatılırken bu işlem gerçekleştirilemez.
لا يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء إغلاق AppDomain.
AppDomain 正在关闭时无法执行该操作。
AppDomain 關閉時,無法執行此作業。
يجب أن تحتوي المعلمة <var>X</var> على عنصر أو أكثر.
参数 <var>X</var> 必须包含一个或多个元素。
參數 <var>X</var> 必須包含一或多個項目。
Parametr <var>X</var> musí obsahovat jeden nebo více prvků.
Parameteren <var>X</var> skal indeholde et eller flere elementer.
De parameter <var>X</var> moet een of meer elementen bevatten.
Parametrin <var>X</var> on sisällettävä vähintään yksi elementti.
Le paramètre <var>X</var> doit contenir un ou plusieurs éléments.
Der Parameter <var>X</var> muss ein oder mehrere Elemente enthalten.
Η παράμετρος <var>X</var> πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία.
הפרמטר <var>X</var> חייב להכיל אלמנט אחד או יותר.
A(z) <var>X</var> paraméternek egy vagy több elemet kell tartalmaznia.
Il parametro <var>X</var> deve contenere uno o più elementi.
パラメータ <var>X</var> は 1 つ以上の要素を含んでいなければなりません。
<var>X</var> 매개 변수에 하나 이상의 요소가 포함되어 있어야 합니다.
Parameteren <var>X</var> må inneholde ett eller flere elementer.
Parametr <var>X</var> musi zawierać co najmniej jeden element.
O parâmetro <var>X</var> deve conter um ou mais elementos.
O parâmetro <var>X</var> tem de conter um ou mais elementos.
Параметр <var>X</var> должен содержать один или несколько элементов.
El parámetro <var>X</var> debe contener uno o más elementos.
Parametern <var>X</var> måste innehålla ett eller flera element.
<var>X</var> parametresi bir veya birden çok öğe içermelidir.
参数 <var>X</var> 必须包含一个或多个元素。
參數 <var>X</var> 必須包含一或多個項目。
لم يقم مفوَّض العميل بتوفير شهادة؛ ولكن توجد شهادات أخرى تم توفيرها بواسطة المستخدم".
客户端委托未提供证书,但有其他用户提供的证书。
用戶端委派未提供憑證,但是有其他使用者提供的憑證"。
Delegát klienta neposkytl certifikát, ale k dispozici jsou jiné uživatelské certifikáty.
Klientstedfortræderen angav ikke et certifikat, men der er andre brugerangivne certifikater.
Gemachtigde van client heeft geen certificaat opgegeven. Er zijn echter andere door de gebruiker opgegeven certificaten.
Asiakkaan edustaja ei antanut sertifikaattia, mutta muita käyttäjän antamia sertifikaatteja on.
Le délégué du client n'a pas fourni de certificat ; toutefois, il existe d'autres certificats fournis par l'utilisateur".
Der Clientdelegat hat kein Zertifikat bereitgestellt, es sind aber andere, vom Benutzer bereitgestellte Zertifikate vorhanden".
Η παραπομπή του υπολογιστή-πελάτη δεν παρείχε πιστοποιητικό αλλά υπάρχουν άλλα πιστοποιητικά από χρήστη".
נציג הלקוח לא סיפק אישור, אך קיימים אישורים אחרים שסופקו על-ידי המשתמש".
Az ügyfél meghatalmazottja nem adott meg tanúsítványt, de vannak másik, a felhasználó által megadott tanúsítványok”.
Il delegato client non ha fornito alcun certificato, ma sono presenti altri certificati forniti dall'utente".
クライアント デリゲートは証明書を提供しませんでしたが、ユーザーに指定された別の証明書があります。
클라이언트 대리자가 인증서를 제공하지 않았지만 사용자가 제공한 다른 인증서가 있습니다."
Klientrepresentanten hadde ikke et sertifikat, men det finnes andre brukersertifikater.
Delegat klienta nie dostarczył certyfikatu, ale są inne certyfikaty dostarczane przez użytkownika".
A delegação de cliente não forneceu um certificado; mas há outros certificados fornecidos pelo usuário".
O delegado cliente não forneceu um certificado; mas existem outros certificados fornecidos pelo utilizador".
Делегат клиента не предоставил сертификата, но есть другие сертификаты, предоставляемые пользователем".
El delegado del cliente no proporcionó un certificado, pero hay otros certificados proporcionados por el usuario".
Klientens delegerade skickade inte ett certifikat, men det finns andra användardefinierade certifikat.
İstemci temsilcisi sertifika sağlamadı, ancak kullanıcı tarafından sağlanan başka sertifikalar var".
客户端委托未提供证书,但有其他用户提供的证书。
用戶端委派未提供憑證,但是有其他使用者提供的憑證"。
SSPI-kontekstin vanhentumisaikaa ei saada.
Impossible d'obtenir l'heure d'expiration du contexte SSPI.
Ablaufzeit des SSPI-Kontexts kann nicht abgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η λήψη του χρόνου λήξης του περιβάλλοντος SSPI.
אין אפשרות לקבל את זמן התפוגה של הקשר SSPI.
Nem lehet beolvasni az SSPI-környezet lejárati idejét.
Impossibile ottenere la scadenza del contesto SSPI.
SSPI コンテキストの有効期限を取得できません。
SSPI 컨텍스트의 만료 시간을 가져올 수 없습니다.
Kan ikke hente utløpstidspunktet fra SSPI-konteksten.
Nie można uzyskać czasu wygaśnięcia kontekstu SSPI.
Não é possível obter o horário de expiração do contexto SSPI.
Impossível obter a hora de expiração do contexto SSPI.
Не удается получить время окончания действия контекста SSPI.
No se puede obtener la hora de expiración del contexto SSPI.
Det gick inte att hämta sista giltighetstid från SSPI-kontexten.
SSPI içeriğinin süre sonu zamanı alınamıyor.
لا يمكن الحصول على وقت انتهاء الصلاحية لسياق SSPI.
无法获取 SSPI 上下文的失效时间。
無法取得 SSPI 內容的過期時間。
Nelze získat čas vypršení platnosti kontextu SSPI.
Udløbstiden for SSPI-konteksten kan ikke hentes.
Kan de verlooptijd van de SSPI-context niet opvragen.
无法获取 SSPI 上下文的失效时间。
無法取得 SSPI 內容的過期時間。
تعذر العثور على محول نوع لتحويل الكائن إذا كان النوع '<var>Type Name</var>' من سلسلة.
找不到将对象从字符串转换为类型“<var>Type Name</var>”的类型转换器。
如果從字串轉換型別 '<var>Type Name</var>',便找不到型別轉換子來轉換物件。
Nebyl nalezen konvertor typu pro převod objektu typu <var>Type Name</var> z řetězce.
Der blev ikke fundet et typekonverteringsprogram, der kunne konvertere objektet hvis type '<var>Type Name</var>' fra strengen.
Kan geen type-conversieprogramma vinden om het object te converteren als het type <var>Type Name</var> uit de tekenreeks is.
Objektin merkkijonosta muuntamiseen ei löydy lajimuunninta, jos laji on <var>Type Name</var>.
Impossible de trouver un convertisseur de type pour convertir le type d'objet '<var>Type Name</var>' à partir d'une chaîne.
Es wurde kein Typkonverter gefunden, um ein Objekt des Typs <var>Type Name</var> aus einer Zeichenfolge zu konvertieren.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός μετατροπέα τύπου για τη μετατροπή του αντικειμένου αν έχει τύπο '<var>Type Name</var>' από τη συμβολοσειρά.
לא הייתה אפשרות לאתר ממיר סוגים כדי להמיר אובייקט אם הסוג '<var>Type Name</var>' נלקח ממחרוזת.
Az objektum átalakítására nem sikerült típuskonvertálót találni, ha a típust karakterláncról „<var>Type Name</var>” formátumra kell átalakítani.
Impossibile trovare un convertitore dei tipi per convertire l'oggetto se di tipo '<var>Type Name</var>' da stringa.
型 '<var>Type Name</var>' である場合に文字列から変換する型変換が見つかりませんでした。
문자열에서 '<var>Type Name</var>' 형식의 개체로 변환하는 형식 변환기를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke en typekonvertering for å konvertere objektet fra streng hvis typen er <var>Type Name</var>.
Nie można znaleźć konwertera typów, za pomocą którego można konwertować obiekt, jeśli typ '<var>Type Name</var>' jest przesyłany z ciągu.
Não foi possível encontrar um conversor de tipo para converter o objeto se for o tipo '<var>Type Name</var>' da seqüência de caracteres.
Não foi possível localizar um conversor de tipos para converter o tipo se do objecto '<var>Type Name</var>' da cadeia.
Не удается найти преобразователь типов для преобразования объекта из строки в тип '<var>Type Name</var>'.
No se pudo encontrar un convertidor de tipos para convertir el objeto si es del tipo '<var>Type Name</var>' desde cadena.
Det gick inte att hitta en typkonverterare som kan skapa ett objekt av typen <var>Type Name</var> från en sträng.
'<var>Type Name</var>' türündeki nesneyi dizeden dönüştürmek için tür dönüştürücüsü bulunamadı.
未能找到将对象从字符串转换为类型“<var>Type Name</var>”的类型转换器。
如果從字串轉換型別 '<var>Type Name</var>',便找不到型別轉換子來轉換物件。
تعذر فتح السجل للمصدر <var>X</var>. قد لا يكون لديك حق الوصول للكتابة.
无法打开源“<var>X</var>”的日志。您可能不具有写访问权。
無法開啟來源 '<var>X</var>' 的記錄。您可能沒有寫入權限。
Protokol pro zdroj <var>X</var> nelze otevřít. Pravděpodobně nemáte přístupová práva pro zápis.
Logfilen til kilden '<var>X</var>' kunne ikke åbnes. Du har muligvis ikke skriveadgang.
Kan het logboek voor de bron <var>X</var> niet openen. U hebt mogelijk geen schrijfmachtigingen.
Lähteen <var>X</var> lokin avaaminen ei onnistunut. Kirjoitusoikeudet saattavat puuttua.
Impossible d'ouvrir le journal pour la source '<var>X</var>'. Vérifiez que vous bénéficiez de l'accès en écriture requis.
Das Protokoll für die Quelle <var>X</var> kann nicht geöffnet werden. Möglicherweise haben Sie keinen Schreibzugriff.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου καταγραφής για την προέλευση '<var>X</var>'. Ίσως να μην διαθέτετε δικαιώματα εγγραφής.
אין אפשרות לפתוח יומן עבור מקור '<var>X</var>'. ייתכן שאין ברשותך גישת כתיבה.
Nem nyitható meg a következő forráshoz tartozó napló: „<var>X</var>”. Lehet, hogy nincs írási joga.
Impossibile aprire il log per l'origine '<var>X</var>'. È possibile che non si disponga dell'accesso in scrittura.
ソース '<var>X</var>' のログを開けません。ユーザーに書き込みアクセス権がありません。
소스 '<var>X</var>'의 로그를 열 수 없습니다. 쓰기 권한이 없을 수 있습니다.
Kan ikke åpne loggen for kilden <var>X</var>. Det er ikke sikkert du har skrivetilgang.
Nie można otworzyć dziennika dla źródła '<var>X</var>'. Być może nie masz uprawnień do zapisu.
Não é possível abrir o log para a fonte <var>X</var>. Talvez você não tenha acesso para gravação.
Não é possível abrir o registo para a origem '<var>X</var>'. Pode não ter acesso de escrita.
Невозможно открыть журнал для источника <var>X</var>. Возможно, у вас нет доступа для записи.
No se puede abrir el registro para el código fuente '<var>X</var>'. Puede que no tenga acceso de escritura.
Det gick inte att öppna loggen för källan <var>X</var>. Kontrollera att du har skrivrättigheter.
'<var>X</var>' kaynağı için günlük açılamıyor. Yazma erişiminiz olmayabilir.
无法打开源“<var>X</var>”的日志。您可能不具有写访问权。
無法開啟來源 '<var>X</var>' 的記錄。您可能沒有寫入權限。
See catalog page for all messages.