The service
Messages on page
Kaikkia sanoja ei voi pyytää säilösanakirjatiedostosta yhtä aikaa.
Impossible de demander tous les mots à la fois à partir d'un lexique conteneur.
Aus einem Containerlexikon können nicht sämtliche Wörter gleichzeitig abgefragt werden.
Δεν είναι δυνατόν να ζητηθούν όλες οι λέξεις ταυτόχρονα από ένα λεξικό κοντέινερ.
Cannot request all words at once from a container lexicon.
Nem kérhető le egyszerre az összes szó a tárolólexikonból.
Impossibile richiedere tutte le parole contemporaneamente da un lessico contenitore.
コンテナ辞書から一度にすべての単語を要求することはできません。
컨테이너 어휘집에서 모든 단어를 동시에 요청할 수 없습니다.
Kan ikke be om alle ordene samtidig fra et beholderleksikon.
Nie można zażądać wszystkich wyrazów jednocześnie z leksykonu kontenera.
Не удается запросить все слова одновременно в лексиконе контейнера.
No se pueden solicitar todas las palabras de un léxico contenedor de una vez.
Det går inte att begära alla ord samtidigt från en behållare i ett lexikon.
Bir kapsayıcı sözlüğünden bir kerede tüm sözcükler istenemez.
无法从容器词典一次请求所有单词。
無法從容器 Lexicon 一次要求所有字。
Cannot request all words at once from a container lexicon.
无法从容器词典一次请求所有单词。
無法從容器 Lexicon 一次要求所有字。
Nelze požadovat všechna slova ze zásobníku lexikonu najednou.
Det er ikke muligt at anmode om alle ord samtidigt fra et beholderleksikon.
Kan niet alle woorden tegelijkertijd uit een containerlexicon opvragen.
Não é possível solicitar todas as palavras ao mesmo tempo de um léxico do contêiner.
Rule 'A' refers to a second rule 'B' which, in turn, refers to rule 'A'.
规则 "A" 引用另一个规则 "B",规则 "B" 依次引用规则 "A"。
規則 'A' 參考第二個規則 'B',而第二個規則參考規則 'A'。
Pravidlo A odkazuje na druhé pravidlo B, které zase odkazuje na pravidlo A.
Regel A henviser til regel B, der henviser til regel A.
Regel A verwijst naar een tweede regel B die, op zijn beurt, weer naar regel A verwijst.
Sääntö A viittaa toiseen sääntöön B, joka puolestaan viittaa sääntöön A.
La règle 'A' fait référence à une deuxième règle 'B' qui, à son tour, fait référence à la règle 'A'.
Von der Regel "A" wird auf eine zweite Regel ("B") verwiesen, von der wiederum auf die Regel "A" verwiesen wird.
Ο κανόνας 'A' αναφέρεται σε έναν δεύτερο κανόνα 'B' ο οποίος, αναφέρεται, με τη σειρά του, σε κανόνα 'A'.
Rule 'A' refers to a second rule 'B' which, in turn, refers to rule 'A'.
Az „A” szabály egy másik, „B” szabályra hivatkozik, az pedig az „A” szabályra.
La regola 'A' fa riferimento a una seconda regola 'B' che a sua volta fa riferimento alla regola 'A'.
ルール 'A' が 2 つ目のルール 'B' を参照し、同様にルール 'B' がルール 'A' を参照しています。
규칙 'A'가 두 번째 규칙 'B'를 참조하며, 규칙 'B'는 다시 규칙 'A'를 참조합니다.
Regel A refererer til en annen regel B som igjen refererer til regel A.
Reguła „A” odwołuje się innej reguły „B”, która z kolei odwołuje się do reguły „A”.
Правило "А" ссылается на второе правило "Б", которое, в свою очередь, ссылается на правило "А".
La regla 'A' hace referencia a una segunda regla 'B' que, a su vez, hace referencia a la regla 'A'.
Regel 'A' hänvisar till en andra regel 'B', som i sin tur hänvisar till regel 'A'.
'A' kuralı 'B' kuralı olmak üzere ikinci bir kurala başvuruyor ve buna karşılık bu da 'A' kuralına başvuruyor.
规则 "A" 引用另一个规则 "B",规则 "B" 依次引用规则 "A"。
規則 'A' 參考第二個規則 'B',而第二個規則參考規則 'A'。
A regra 'A' faz referência a uma segunda regra 'B', que, por sua vez, faz referência à regra 'A'.
'EndParagraph' requires matching 'StartParagraph'.
"EndParagraph" 要求匹配的 "StartParagraph"。
'EndParagraph' 需要對應的 'StartParagraph'。
Třída konce odstavce EndParagraph vyžaduje odpovídající začátek odstavce StartParagraph.
EndParagraph kræver en tilsvarende StartParagraph.
EndParagraph vereist een overeenkomende StartParagraph.
EndParagraph-metodi edellyttää vastaavaa StartParagraph-metodia.
'EndParagraph' nécessite un 'StartParagraph' correspondant.
"EndParagraph" erfordert passenden "StartParagraph".
Το 'EndParagraph' απαιτεί 'StartParagraph' που να συμφωνεί.
'EndParagraph' requires matching 'StartParagraph'.
Az „EndParagraph” elemhez illeszkedő „StartParagraph” szükséges.
'EndParagraph' richiede un 'StartParagraph' corrispondente.
'EndParagraph' には、対応する 'StartParagraph' が必要です。
'EndParagraph'에 일치하는 'StartParagraph'가 필요합니다.
EndParagraph krever samsvarende StartParagraph.
Parametr „EndParagraph” wymaga zgodnej wartości „StartParagraph”.
Для "EndParagraph" требуется соответствующий элемент "StartParagraph".
'EndParagraph' requiere el elemento 'StartParagraph' correspondiente.
'EndParagraph' kräver matchande 'StartParagraph'.
'EndParagraph' için eşleşen 'StartParagraph' gerekir.
"EndParagraph" 要求匹配的 "StartParagraph"。
'EndParagraph' 需要對應的 'StartParagraph'。
'EndParagraph' requer 'StartParagraph' correspondente.
Cannot load grammar that is already loaded.
无法加载已加载的语法。
無法載入已載入的文法。
Nelze načíst gramatiku, která již byla načtena.
En grammatik, der allerede er indlæst, kan ikke indlæses.
Kan geen grammatica laden die al is geladen.
Jo ladattua kielioppia ei voi ladata.
Impossible de charger une grammaire déjà chargée.
Die bereits geladene Grammatik kann nicht erneut geladen werden.
Δεν είναι δυνατόν να φορτωθεί γραμματική που έχει ήδη φορτωθεί.
Cannot load grammar that is already loaded.
A már betöltött nyelvtan nem tölthető be.
Impossibile caricare una grammatica già caricata.
既に読み込まれている文法を読み込むことはできません。
이미 로드된 문법을 로드할 수 없습니다.
Kan ikke laste inn grammatikk som allerede er lastet inn.
Nie można załadować gramatyki, która została już załadowana.
Невозможно загрузить уже загруженную грамматику.
No se puede cargar una gramática que ya está cargada.
Det går inte att läsa in grammatik som redan har lästs in.
Zaten yüklenmiş olan dilbilgisi yüklenemez.
无法加载已加载的语法。
無法載入已載入的文法。
Não é possível carregar a gramática já carregada.
The result does not contain any audio, nor does the portion of the element chain of the result contain any audio.
结果不包含任何音频,结果的元素链部分也不包含任何音频。
結果並未包含任何音訊,且結果的項目鏈部分也不包含任何音訊。
Výsledek ani část řetězce prvků výsledku neobsahují zvukový prvek.
Resultatet indeholder ingen lyd. Det gør den del af elementkæden, der findes i resultatet, heller ikke.
Het resultaat bevat geen audio en ook bevat het gedeelte van de elementketen van het resultaat geen audio.
Tulos ja tuloksen elementtiketjun osa eivät sisällä ääntä.
Ni le résultat ni la partie de la chaîne d'élément du résultat ne contiennent de son audio.
Weder im Ergebnis noch im Teil der Elementkette des Ergebnisses ist Audio enthalten.
Το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει ήχο, όπως επίσης δεν περιλαμβάνεται ήχος στο τμήμα της αλυσίδας στοιχείων του αποτελέσματος.
The result does not contain any audio, nor does the portion of the element chain of the result contain any audio.
Az eredmény nem tartalmaz hangot, és az eredmény elemláncának részei sem.
Il risultato non contiene audio, così come la parte della catena di elementi del risultato.
結果にオーディオが含まれていないか、または結果の要素チェーンの部分にオーディオが含まれていません。
결과에 오디오가 없거나 결과에 대한 요소 체인의 일부에 오디오가 없습니다.
Resultatet inneholder ikke lyd, og det gjør heller ikke delen av elementkjeden.
Wynik nie zawiera żadnego dźwięku, ani żadna część łańcucha elementów wyników nie zawiera żadnego dźwięku.
Результат не содержит звуковых данных, их нет и в части цепочки элементов результата.
Ni el resultado ni la parte de la cadena de elementos del resultado contienen audio.
Resultatet innehåller inte något ljud, och delen av elementkedjan för resultatet innehåller heller inte något ljud.
Sonuç ses içermiyor ve sonucun öğe zinciri bölümü de ses içermiyor.
结果不包含任何音频,结果的元素链部分也不包含任何音频。
結果並未包含任何音訊,且結果的項目鏈部分也不包含任何音訊。
O resultado e a parte da cadeia do elemento do resultado não contêm áudio.
Metadata block signature not valid.
元数据块签名无效。
中繼資料區塊簽章無效。
Signatura bloku metadat je neplatná.
Signaturen for metadatablokken er ikke gyldig.
Handtekening van metagegevensblok is niet geldig.
Metatietojen estoallekirjoitus ei kelpaa.
Signature du bloc des métadonnées non valide.
Die Signatur des Metadatenblocks ist ungültig.
Η υπογραφή μπλοκ μεταδεδομένων δεν είναι έγκυρη.
Metadata block signature not valid.
A metaadatblokk aláírása érvénytelen.
Firma del blocco di metadati non valida.
メタデータ ブロック署名が無効です。
메타데이터 차단 서명이 잘못되었습니다.
Signaturen for metadatablokkering er ugyldig.
Podpis bloku metadanych jest nieprawidłowy.
Недопустимая подпись блока метаданных.
Firma de bloque de metadatos no válida.
Metadatablocksignaturen inte giltig.
Meta veri blok imzası geçerli değil.
元数据块签名无效。
中繼資料區塊簽章無效。
Assinatura do bloco de metadados não válida.
'<var>X</var>' parameter cannot be null.
“<var>X</var>”参数不能为空。
'<var>X</var>' 參數不能是空值。
Parametr <var>X</var> nemůže mít hodnotu nula.
Parameteren <var>X</var> kan ikke have værdien null.
De parameter <var>X</var> kan niet NULL zijn.
Parametri <var>X</var> ei voi olla null-arvoinen.
La paramètre '<var>X</var>' ne peut pas avoir la valeur null.
Der Parameter "<var>X</var>" darf nicht NULL sein.
Η παράμετρος '<var>X</var>' δεν είναι δυνατόν να είναι μηδενική.
'<var>X</var>' parameter cannot be null.
A(z) „<var>X</var>” paraméter nem lehet nullértékű.
Il parametro '<var>X</var>' non può essere null.
'<var>X</var>' パラメータを NULL にすることはできません。
'<var>X</var>' 매개 변수는 null일 수 없습니다.
Parameteren <var>X</var> kan ikke være null.
Parametr „<var>X</var>” nie może mieć wartości null.
Параметр "<var>X</var>" не может быть неопределенным.
'<var>X</var>' parametresi boş olamaz.
“<var>X</var>”参数不能为空。
El parámetro '<var>X</var>' no puede ser null.
Parametern '<var>X</var>' kan inte vara null.
'<var>X</var>' 參數不能是空值。
O parâmetro '<var>X</var>' não pode ser nulo.
Cannot have duplicate rule '<var>X</var>'.
不能有重复的规则“<var>X</var>”。
不能有重複的規則 '<var>X</var>'。
Pravidlo <var>X</var> nesmí být duplicitní.
Reglen <var>X</var> kan ikke være dubleret.
Er kan geen dubbele regel <var>X</var> zijn.
Päällekkäistä sääntöä <var>X</var> ei voi olla.
Impossible d'avoir la règle en double '<var>X</var>'.
Die Regel "<var>X</var>" darf nicht mehrmals vorhanden sein.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διπλός κανόνας '<var>X</var>'.
Nem lehet kettőzött szabály: „<var>X</var>”.
Impossibile definire la regola duplicata '<var>X</var>'.
重複したルール '<var>X</var>' を持つことはできません。
중복 규칙 '<var>X</var>'을(를) 사용할 수 없습니다.
Kan ikke ha duplikat av regelen <var>X</var>.
Reguła „<var>X</var>” nie może być zduplikowana.
Наличие повторяющегося правила "<var>X</var>" не допускается.
No se puede tener una regla '<var>X</var>' duplicada.
Regeln '<var>X</var>' kan inte vara dubblerad.
Yinelenen '<var>X</var>' kuralı olamaz.
不能有重复的规则“<var>X</var>”。
Cannot have duplicate rule '<var>X</var>'.
不能有重複的規則 '<var>X</var>'。
Não é possível ter a regra '<var>X</var>' duplicada.
Puhevirhe {0:x}.
Erreur vocale '{0:x}'.
Sprachfehler "{0:x}".
Σφάλμα ομιλίας '{0:x}'.
Speak error '{0:x}'.
Errore di input vocale '{0:x}'.
読み上げエラー '{0:x}' です。
말하기 오류 '{0:x}'입니다.
Talefeil {0:x}.
Błąd mowy „{0:x}”.
Ошибка речи "{0:x}".
Error de habla '{0:x}'.
Talfel '{0:x}'.
Konuşma hatası '{0:x}'.
Beszédhiba: „{0:x}”.
Speak error '{0:x}'.
讲话错误“{0:x}”。
發音錯誤 '{0:x}'。
Chyba řeči {0:x}.
Der er fejl i tale {0:x}.
Spraakfout {0:x}.
讲话错误“{0:x}”。
發音錯誤 '{0:x}'。
Erro de fala '{0:x}'.
Error updating recognizer setting.
更新识别器设置时出错。
更新辨識器設定時發生錯誤。
Chyba aktualizace nastavení rozlišovače.
Der opstod en fejl under opdatering af indstillingen for genkendelsesprogrammet.
Er is een fout opgetreden tijdens het bijwerken van de herkennerinstelling.
Virhe päivitettäessä tunnistustoimintoasetusta.
Erreur lors de la mise à jour du paramétrage du module de reconnaissance.
Fehler beim Aktualisieren der Einstellung des Erkennungsmoduls.
Σφάλμα κατά την ενημέρωση ρύθμισης της μονάδας αναγνώρισης.
Error updating recognizer setting.
Hiba a felismerő beállításainak frissítése során.
Errore durante l'aggiornamento dell'impostazione del riconoscimento.
認識エンジンの設定を更新するときにエラーが発生しました。
인식기 설정을 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다.
Feil ved oppdatering av gjenkjennerinnstillinger.
Błąd aktualizacji ustawienia aparatu rozpoznawania.
Ошибка обновления параметра распознавателя.
Error al actualizar la configuración del reconocedor.
Fel vid uppdatering av tolkens inställningar.
Tanıyıcı ayarı güncelleştirilirken hata oluştu.
更新识别器设置时出错。
更新辨識器設定時發生錯誤。
Erro ao atualizar a configuração do reconhecedor.
See catalog page for all messages.