The service
Messages on page
Audio format is not supported.
不支持音频格式。
不支援的音訊格式。
Formát zvuku není podporován.
Lydformatet understøttes ikke.
De audio-indeling wordt niet ondersteund.
Äänimuoto ei ole tuettu.
Le format audio n'est pas pris en charge.
Das Audioformat wird nicht unterstützt.
Η μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται.
Audio format is not supported.
Az audioformátum nem támogatott.
Formato audio non supportato.
オーディオ形式はサポートされていません。
오디오 형식이 지원되지 않습니다.
Lydformatet støttes ikke.
Format audio nie jest obsługiwany.
Звуковой формат не поддерживается.
No se admite este formato de audio.
Ljudformatet stöds inte.
Ses biçimi desteklenmiyor.
不支持音频格式。
不支援的音訊格式。
Formato de áudio sem suporte.
The Speech Recognizer engine is unable to add this word to a grammar. The application may need to supply an explicit pronunciation for this word.
语音识别器引擎无法将此单词添加到语法中。应用程序可能需要为此单词提供一个明确的发音。
語音辨識器引擎無法將這個字新增到文法中。應用程式可能必須為這個字提供明確的發音。
Nástroj pro rozlišení řeči není schopen přidat toto slovo do gramatiky. Aplikace může potřebovat dodání explicitní výslovnosti pro toto slovo.
Dette ord kan ikke føjes til en grammatik i programmet til talegenkendelse. Programmet skal muligvis levere en eksplicit udtale af ordet.
Het spraakherkenningsprogramma kan dit woord niet aan een grammatica toevoegen. De toepassing moet mogelijk een expliciete uitspraak voor dit woord verstrekken.
Puheentunnistusmoduuli ei voi lisätä tätä sanaa kielioppiin. Sovelluksen on ehkä annettava eksplisiittinen ääntäminen tälle sanalle.
Le moteur de reconnaissance vocale ne peut pas ajouter ce mot à une grammaire. Il se peut que l'application ait besoin de fournir une prononciation explicite pour ce mot.
Dieses Wort kann der Grammatik vom Modul für die Spracherkennung nicht hinzugefügt werden. Von der Anwendung muss möglicherweise eine explizite Aussprache dieses Wortes bereitgestellt werden.
Ο μηχανισμός αναγνώρισης ομιλίας δεν είναι δυνατόν να προσθέσει αυτή την λέξη σε μια γραμματική. Η εφαρμογή ίσως χρειάζεται να παράσχει μια ρητή προφορά για αυτή την λέξη.
The Speech Recognizer engine is unable to add this word to a grammar. The application may need to supply an explicit pronunciation for this word.
A beszédfelismerési motor nem tudja hozzáadni a nyelvtanhoz ezt a szót. Szükség lehet arra, hogy az alkalmazás megadja a szó pontos kiejtését.
Il motore di riconoscimento vocale non è in grado di aggiungere questa parola a una grammatica. È possibile che l'applicazione debba specificare una pronuncia esplicita per la parola.
音声認識エンジンは、この単語を文法に追加できません。このアプリケーションでは、この単語に対して明示的な発音を指定しなければならない場合があります。
Speech Recognizer 엔진을 사용하여 이 단어를 문법에 추가할 수 없습니다. 응용 프로그램에서 이 단어에 대한 정확한 발음을 제공해야 할 수도 있습니다.
Talegjenkjenningsmotoren kan ikke legg dette ordet til en grammatikk. Det kan hende programmet må gi en eksplisitt uttale for dette ordet.
Aparat rozpoznawania mowy nie może dodać tego wyrazu do gramatyki. Aplikacja może wymagać jawnego określenia wymowy tego wyrazu.
Процессор распознавания речи не может добавить это слово в грамматику. Возможно, приложению придется явно предоставить произношение этого слова.
El motor del Reconocedor de voz no puede agregar esta palabra a la gramática. Puede que la aplicación deba proporcionar la pronunciación explícita de esta palabra.
Taligenkänningsmotorn kan inte lägga till detta ord för någon grammatik. Programmet kan behöva ange ett bestämt uttal för detta ord.
Konuşma Tanıyıcı altyapısı bu sözcüğü bir dilbilgisine ekleyemiyor. Uygulamanın bu sözcük için kesin bir söyleniş belirtmesi gerekebilir.
语音识别器引擎无法将此单词添加到语法中。应用程序可能需要为此单词提供一个明确的发音。
語音辨識器引擎無法將這個字新增到文法中。應用程式可能必須為這個字提供明確的發音。
O mecanismo do Reconhecedor de Fala não é capaz de adicionar esta palavra a uma gramática. O aplicativo pode ter que fornecer uma pronúncia explícita para esta palavra.
No audio input is supplied to this recognizer. Use the method SetInputToDefaultAudioDevice if a microphone is connected to the system, otherwise use SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream or SetInputToAudioStream to perform speech recognition from pre-recorded audio.
没有将任何音频输入提供给此识别器。如果已将麦克风连接到系统上,请使用方法 SetInputToDefaultAudioDevice,否则请使用 SetInputToWaveFile、SetInputToWaveStream 或 SetInputToAudioStream 从预先录制的音频执行语音识别。
沒有為此辨識器提供音訊輸入。若已連接麥克風到電腦,請使用 SetInputToDefaultAudioDevice 方法,否則請使用 SetInputToWaveFile、SetInputToWaveStream 或 SetInputToAudioStream 從預先錄製的音訊執行語音辨識。
Tento rozlišovat nedostal žádný zvukový vstup. Pokud je k systému připojen mikrofon, použijte metodu SetInputToDefaultAudioDevice, jinak použijte SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream nebo SetInputToAudioStream pro provedení rozlišení řeči z předem nahraného zvukového záznamu.
Der blev ikke leveret noget lydinput til dette genkendelsesprogram. Brug metoden SetInputToDefaultAudioDevice, hvis der er sluttet en mikrofon til systemet. Hvis ikke, skal du i stedet bruge SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream eller SetInputToAudioStream til at udføre talegenkendelse af forudoptaget lyd.
Er is geen audio-invoer opgegeven voor deze herkenner. Gebruik de methode SetInputToDefaultAudioDevice als er een microfoon op het systeem is aangesloten, of gebruik SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream of SetInputToAudioStream om spraakherkenning uit te voeren vanaf vooraf opgenomen audio.
Tälle tunnistustoiminnolle ei tuoda äänisyötteitä. Käytä SetInputToDefaultAudioDevice-metodia, jos järjestelmään on kytketty mikrofoni. Muussa tapauksessa suorita puheentunnistus etukäteen tallennetusta äänestä käyttämällä SetInputToWaveFile-, SetInputToWaveStream- tai SetInputToAudioStream-metodia.
Aucune entrée audio n'a été fournie à ce module de reconnaissance. Utilisez la méthode SetInputToDefaultAudioDevice si un micro est connecté au système, sinon utilisez SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream ou SetInputToAudioStream pour effectuer une reconnaissance vocale à partir d'un fichier audio préenregistré.
Für dieses Erkennungsmodul wird keine Audioeingabe bereitgestellt. Verwenden Sie die Methode "SetInputToDefaultAudioDevice", wenn ein Mikrofon an das System angeschlossen ist. Verwenden Sie andernfalls "SetInputToWaveFile", "SetInputToWaveStream" oder "SetInputToAudioStream", um die Spracherkennung mithilfe von vorab aufgezeichneten Audiodaten auszuführen.
Δεν παρέχεται είσοδος ήχου σε αυτήν τη μονάδα αναγνώρισης. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο SetInputToDefaultAudioDevice αν είναι συνδεδεμένο μικρόφωνο στο σύστημα, διαφορετικά χρησιμοποιήστε SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream ή SetInputToAudioStream για να εκτελέσετε αναγνώριση ομιλίας από προεγγεγραμμένο ήχο.
No audio input is supplied to this recognizer. Use the method SetInputToDefaultAudioDevice if a microphone is connected to the system, otherwise use SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream or SetInputToAudioStream to perform speech recognition from pre-recorded audio.
A felismerő nem kapott hangbemenetet. Ha a rendszerhez mikrofon csatlakozik, használja a SetInputToDefaultAudioDevice metódust. Ha előre felvett hangból szeretne beszédfelismerést végezni, akkor használja a SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream vagy SetInputToAudioStream metódust.
没有将任何音频输入提供给此识别器。如果已将麦克风连接到系统上,请使用方法 SetInputToDefaultAudioDevice,否则请使用 SetInputToWaveFile、SetInputToWaveStream 或 SetInputToAudioStream 从预先录制的音频执行语音识别。
沒有為此辨識器提供音訊輸入。若已連接麥克風到電腦,請使用 SetInputToDefaultAudioDevice 方法,否則請使用 SetInputToWaveFile、SetInputToWaveStream 或 SetInputToAudioStream 從預先錄製的音訊執行語音辨識。
Nessun input audio specificato per il riconoscimento. Utilizzare il metodo SetInputToDefaultAudioDevice se al sistema è collegato un microfono. In caso contrario, utilizzare SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream o SetInputToAudioStream per eseguire il riconoscimento vocale da audio preregistrato.
この認識エンジン用に提供されたオーディオ入力がありません。マイクがシステムに接続されている場合は、メソッド SetInputToDefaultAudioDevice を使用してください。それ以外の場合は、SetInputToWaveFile、SetInputToWaveStream、または SetInputToAudioStream を使用して、事前に録音されているオーディオから音声認識を実行してください。
이 인식기에 오디오 입력이 제공되지 않습니다. 마이크가 시스템에 연결되어 있으면 SetInputToDefaultAudioDevice 메서드를 사용하고, 그렇지 않으면 SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream 또는 SetInputToAudioStream을 사용하여 미리 녹음된 오디오에서 음성 인식을 수행하십시오.
Ingen lydinndata ble levert til denne gjenkjenneren. Bruk metoden SetInputToDefaultAudioDevice hvis det er koblet en mikrofon til systemet, eller bruk SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream eller SetInputToAudioStream til å utføre talegjenkjenning fra forhåndsinnspilt lyd.
W tym aparacie rozpoznawania nie ma wejściowych danych audio. Użyj metody SetInputToDefaultAudioDevice, jeśli do systemu podłączono mikrofon; w przeciwnym razie użyj metody SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream lub SetInputToAudioStream, aby przeprowadzić rozpoznawanie mowy z uprzednio nagranego dźwięku.
Распознавателю не предоставлены входные звуковые данные. Используйте метод SetInputToDefaultAudioDevice, если к системе подключен микрофон. В противном случае используйте методы SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream или SetInputToAudioStream, чтобы выполнить распознавание речи при обработке предварительно записанного звукового материала.
No se está proporcionando entrada de audio a este reconocedor. Use el método SetInputToDefaultAudioDevice si hay algún micrófono conectado al sistema. De lo contrario, use SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream o SetInputToAudioStream para llevar a cabo el reconocimiento de voz a partir de audio grabado previamente.
Ingen ljudinsignal skickas till denna tolk. Använd metoden SetInputToDefaultAudioDevice om en mikrofon är ansluten till systemet. Använd annars SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream eller SetInputToAudioStream för att utföra taligenkänning från inspelat ljud.
Bu tanıyıcıya ses girişi sağlanmadı. Sisteme mikrofon bağlıysa SetInputToDefaultAudioDevice yöntemini kullanın, bağlı değilse önceden kaydedilmiş sesten konuşma tanıma gerçekleştirmek için SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream veya SetInputToAudioStream kullanın.
Nenhuma entrada de áudio é fornecida a este reconhecedor. Use o método SetInputToDefaultAudioDevice se um microfone estiver conectado ao sistema; caso contrário, use SetInputToWaveFile, SetInputToWaveStream ou SetInputToAudioStream para executar o reconhecimento de fala a partir de áudio gravado anteriormente.
启动 SAPI 服务器时发生超时。
啟動 SAPI 伺服器時逾時。
A timeout occurred starting the SAPI Server.
启动 SAPI 服务器时发生超时。
啟動 SAPI 伺服器時逾時。
Vypršel čas pro spuštění SAPI serveru.
Der opstod timeout for start af SAPI-serveren.
Er is een time-out opgetreden tijdens het starten van de SAPI-server.
Aikakatkaisu käynnistettäessä SAPI-palvelinta.
Délai dépassé au démarrage du serveur SAPI.
Zeitüberschreitung beim Starten des SAPI-Servers.
Παρουσιάστηκε λήξη του χρονικού ορίου στην εκκίνηση του διακομιστή SAPI.
A timeout occurred starting the SAPI Server.
A SAPI-kiszolgáló indítása során időtúllépés történt.
Timeout durante l'avvio del server SAPI.
SAPI Server を起動するときに、タイムアウトが発生しました。
SAPI Server를 시작하는 동안 제한 시간이 초과되었습니다.
Det oppstod et tidsavbrudd ved start av SAPI-serveren.
Nastąpiło przekroczenie limitu czasu uruchomienia serwera SAPI.
Превышено время ожидания при запуске сервера SAPI.
Se agotó el tiempo de espera al iniciar el servidor SAPI.
En timeout uppstod vid start av SAPI Server.
SAPI Sunucusunu başlatırken zaman aşımı oluştu.
Ocorreu um tempo limite ao iniciar o Servidor SAPI.
An error occurred during a call to the marshaling code
在调用封送处理代码的过程中发生错误。
呼叫封送處理程式碼時發生錯誤
Nastala chyba výzvy pro inicializaci kódu řazení.
Der opstod en fejl under et kald til arrangementkoden.
Er is een fout opgetreden tijdens een aanroep naar de marshaling-code
Virhe järjestelykoodille tehdyn kutsun aikana
Une erreur s'est produite pendant un appel au code de marshaling
Fehler während eines Aufrufs des Marshallingcodes.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την κλήση στον κωδικό παράταξης
An error occurred during a call to the marshaling code
Hiba történt a szabályozókód hívása közben
Errore durante una chiamata al codice di marshalling
マーシャリング コードの呼び出し中に、エラーが発生しました
마샬링 코드를 호출하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under kall til formidlingskoden.
Wystąpił błąd podczas wywołania do kodu zestawiającego.
Во время вызова кода упаковки произошла ошибка.
Error durante una llamada al código de cálculo de referencias.
Ett fel uppstod under ett anrop till konverteringskoden
Sıralama koduna yapılan bir çağrı sırasında hata oluştu
在调用封送处理代码的过程中发生错误。
呼叫封送處理程式碼時發生錯誤
Erro durante uma chamada para o código de marshaling.
Grammar has no root rule. You must specify a rule to activate in the grammar constructor.
语法没有根规则。必须在语法构造函数中指定一个要激活的规则。
文法沒有根規則。您必須指定規則,才能在文法建構函式中啟用。
Gramatika nemá kořenové pravidlo. Musíte určit pravidlo, které se v konstruktoru gramatiky má aktivovat.
Grammatikken har ingen rodregel. Du skal angive en regel, der skal aktiveres i grammatikkonstruktøren.
De grammatica bevat geen hoofdregel. U moet een regel opgeven om in de grammatica-constructor te activeren.
Kieliopilla ei ole sääntöä. Määritä sääntö, joka aktivoidaan kieliopin konstruktorissa.
La grammaire n'a pas de règle racine. Vous devez spécifier une règle pour activer le constructeur de grammaire.
Die Grammatik besitzt keine Stammregel. Sie müssen eine zu aktivierende Regel für den Grammatikkonstruktor angeben.
Η γραμματική δεν έχει ριζικό κανόνα. Πρέπει να καθορίσετε ένα κανόνα για να ενεργοποιηθεί στην κατασκευή γραμματικής.
Grammar has no root rule. You must specify a rule to activate in the grammar constructor.
A nyelvtannak nincs gyökérszintű szabálya. A nyelvtani konstruktorban meg kell adni egy aktiválandó szabályt.
Nessuna regola radice per la grammatica. È necessario specificare una regola da attivare nel costruttore della grammatica.
文法にルート ルールがありません。文法コンストラクタでアクティブにするルールを指定する必要があります。
문법에 루트 규칙이 없습니다. 문법 생성자에서 활성화할 규칙을 지정해야 합니다.
Grammatikken har ingen rotregel. Du må angi en regel for å aktivere grammatikkonstruktøren.
Gramatyka nie ma głównej reguły. Należy określić regułę, aby ją uaktywnić w konstruktorze gramatyki.
В грамматике нет корневого правила. Необходимо задать правило для активации в конструкторе грамматики.
La gramática no tiene ninguna regla raíz. Debe especificar una regla para activarla en el constructor de gramática.
Grammatik saknar rotregel. Du måste ange en regel som ska aktiveras för grammatikkonstruktorn.
Dilbilgisinde kök kural yok. Dilbilgisi oluşturucuda etkinleştirmek üzere bir kural belirtmelisiniz.
语法没有根规则。必须在语法构造函数中指定一个要激活的规则。
文法沒有根規則。您必須指定規則,才能在文法建構函式中啟用。
A gramática não tem regra raiz. Você deve especificar uma regra para ser ativada no construtor de gramática.
Aktiiviseen äänivirtaan liitettyjä metodeja ei voi kutsua, ellei virta ole aktiivinen.
Les méthodes associées à un flux audio actif ne peuvent pas être appelées à moins que le flux ne soit actif.
Mit aktiven Audiodatenströmen verknüpfte Methoden können nur aufgerufen werden, wenn der Datenstrom aktiv ist.
Οι μέθοδοι που συσχετίζονται με ενεργή ροή ήχου δεν είναι δυνατόν να κληθούν αν δεν είναι ενεργή η ροή.
Methods associated with active audio stream cannot be called unless stream is active.
Az aktív hangadatfolyamhoz tartozó metódusok nem hívhatók, ha az adatfolyam nem aktív.
Impossibile chiamare i metodi associati al flusso audio attivo, a meno che il flusso non sia attivo.
ストリームがアクティブでない限り、アクティブなオーディオ ストリームに関連付けられたメソッドを呼び出すことはできません。
스트림이 활성화되지 않으면 활성 오디오 스트림과 연결된 메서드를 호출할 수 없습니다.
Metoder som er tilknyttet en aktiv lyddataflyt, kan ikke kalles uten at dataflyten er aktiv.
Metod skojarzonych z aktywnym strumieniem audio nie można wywołać, jeśli strumień nie jest aktywny.
Невозможно вызвать методы, связанные с активным звуковым потоком, если поток неактивен.
No se puede llamar a los métodos asociados a una secuencia de audio activa a menos que la secuencia esté activa.
Metoder associerade med aktiva ljudströmmar kan inte anropas om strömmen inte är aktiv.
Etkin ses akışıyla ilişkilendirilmiş yöntemler, akış etkin olmadığı sürece çağırılamaz.
Methods associated with active audio stream cannot be called unless stream is active.
除非流是活动的,否则无法调用与活动音频流相关联的方法。
除非資料流成為作用中,否則無法呼叫與作用中音訊資料流關聯的方法。
Metody asociované s aktivním proudem zvukových dat nelze vyvolat, pokud tento proud není aktivní.
Metoder, der er tilknyttet en aktiv lydstream, kan kun kaldes, hvis streamen er aktiv.
Methoden die zijn gekoppeld aan actieve audiostroom kunnen alleen worden aangeroepen wanneer de stroom actief is.
除非流是活动的,否则无法调用与活动音频流相关联的方法。
除非資料流成為作用中,否則無法呼叫與作用中音訊資料流關聯的方法。
Os métodos associados ao fluxo de áudio ativo não podem ser chamados a menos que o fluxo esteja ativo.
Method name cannot be the same as name of rule '<var>X</var>'.
方法名称不能与规则“<var>X</var>”的名称相同。
方法名稱不能與規則 '<var>X</var>' 的名稱相同。
Název metody nemůže být shodný s názvem pravidla <var>X</var>.
Metodenavnet kan ikke være det samme som navnet på reglen <var>X</var>.
De methodenaam kan niet hetzelfde zijn als de naam van regel <var>X</var>.
Metodin nimi ei voi olla sama kuin säännön <var>X</var> nimi.
Le nom de la méthode ne peut pas être le même que le nom de la règle '<var>X</var>'.
Der Methodenname muss sich vom Namen der Regel "<var>X</var>" unterscheiden.
Το όνομα μεθόδου δεν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο με το όνομα του κανόνα '<var>X</var>'.
Method name cannot be the same as name of rule '<var>X</var>'.
A metódus neve nem egyezhet meg a szabály nevével („<var>X</var>”).
Il nome del metodo non può essere uguale al nome della regola '<var>X</var>'.
メソッド名は、ルール '<var>X</var>' の名前と同じにすることはできません。
메서드 이름은 '<var>X</var>' 규칙의 이름과 같을 수 없습니다.
Metodenavnet kan ikke være det samme som navnet på regelen <var>X</var>.
Nazwa metody nie może być taka sama, jak nazwa reguły „<var>X</var>”.
Имя метода не может совпадать с именем правила "<var>X</var>".
El nombre del método no puede ser el mismo que el de la regla '<var>X</var>'.
Metodnamnet kan inte vara samma som namnet för regeln '<var>X</var>'.
Yöntem adı '<var>X</var>' kuralının adıyla aynı olamaz.
方法名称不能与规则“<var>X</var>”的名称相同。
方法名稱不能與規則 '<var>X</var>' 的名稱相同。
O nome do método não pode ser igual ao nome da regra '<var>X</var>'.
Must set 'language' attribute for grammars with scripts.
必须为具有脚本的语法设置 "language" 属性。
必須使用指令碼設定文法的 'language' 屬性。
Pro gramatiky se skripty nutno nastavit atribut language.
Attributten language skal angives for grammatikker med scripts.
U moet het kenmerk language instellen voor grammatica's met scripts.
Kieliopeille, jotka sisältävät komentojonoja, on määritettävä language-määrite.
Définition de l'attribut 'language' obligatoire pour les grammaires avec scripts.
Das language-Attribut muss für Grammatiken mit Skripts festgelegt werden.
Πρέπει να οριστεί το χαρακτηριστικό 'language' για γραμματικές με δέσμες εντολών.
Must set 'language' attribute for grammars with scripts.
A nyelvtanok „language” attribútumát parancsfájllal kell beállítani.
È necessario impostare l'attributo 'language' per le grammatiche con script.
スクリプトを使用して、文法に対して 'language' 属性を設定する必要があります。
스크립트로 문법에 대한 'language' 특성을 설정해야 합니다.
language-attributtet må angis for grammatikker med skript.
Atrybut „language” należy ustawić dla gramatyk ze skryptami.
Для грамматик со сценариями необходимо задавать атрибут "language".
Debe establecer el atributo 'language' para gramáticas con scripts.
Måste ange 'language'-attribut för grammatik med skript.
Komut dosyası içeren dilbilgileri için 'language' özniteliği ayarlanmalıdır.
必须为具有脚本的语法设置“language”特性。
必須使用指令碼設定文法的 'language' 屬性。
É possível definir o atributo 'language' para gramáticas com scripts.
Virran on tuettava kirjoitustoimintoa.
Le flux doit prendre en charge l'opération d'écriture.
Vom Datenstrom müssen Schreibvorgänge unterstützt werden.
Η ροή πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία εγγραφής.
Stream must support write operation.
Az adatfolyamnak támogatnia kell az írás műveletet.
Il flusso deve supportare l'operazione di scrittura.
ストリームで、書き込み操作がサポートされている必要があります。
스트림이 쓰기 작업을 지원해야 합니다.
Dataflyten må støtte skriveoperasjon.
Strumień musi obsługiwać operacje zapisu.
Поток должен поддерживать операцию записи.
La secuencia debe admitir operaciones de escritura.
Strömmen måste stödja skrivning.
Akış yazma işlemini desteklemelidir.
Stream must support write operation.
流必须支持写入操作。
資料流必須支援寫入操作。
Datový proud musí podporovat operaci zapisování.
Streamen skal understøtte skrivehandling.
De stroom moet schrijfbewerkingen ondersteunen.
流必须支持写入操作。
資料流必須支援寫入操作。
O fluxo deve oferecer suporte à operação de gravação.
See catalog page for all messages.