The service
Messages on page
Cannot parse until a rule is active.
直到规则成为活动的,才能分析。
除非規則成為作用中,否則無法剖析。
Nelze provést analýzu, dokud je toto pravidlo aktivní.
Fortolkning kan ikke udføres, før en regel er aktiv.
Kan niet parseren tot een regel actief is.
Jäsennys ei onnistu, ennen kuin jokin sääntö on aktiivinen.
Analyse impossible tant qu'une règle n'est pas active.
Analyse kann nur durchgeführt werden, wenn eine Regel aktiv ist.
Δεν είναι δυνατή η ανάλυση αν δεν είναι ενεργός ένας κανόνας.
Cannot parse until a rule is active.
Nem lehetséges az elemzés, amíg egy szabály aktív.
Impossibile eseguire l'analisi fino a quando è attiva una regola.
ルールがアクティブになるまで解析できません。
규칙이 활성화될 때까지 구문 분석할 수 없습니다.
Kan ikke dele opp før regelen er aktiv.
Nie można analizować, dopóki reguła nie stanie się aktywna.
Не удается выполнить синтаксический анализ, пока правило остается активным.
No se puede analizar hasta que haya una regla activa.
Det går inte att tolka förrän en regel är aktiverad.
Bir kural etkin oluncaya kadar ayrıştırma yapılamaz.
直到规则成为活动的,才能分析。
除非規則成為作用中,否則無法剖析。
Não é possível analisar até que a regra esteja ativa.
'<var>X</var>' property not supported for recognition results built from a serialized stream.
从序列化流中生成的识别结果不支持“<var>X</var>”属性。
'<var>X</var>' 屬性不支援從已序列化之資料流建立的辨識結果。
Vlastnost <var>X</var> není podporována pro výsledky rozlišování podle serializovaného datového proudu.
Egenskaben <var>X</var> understøttes ikke i genkendelsesresultater, der er opbygget ud fra en serialiseret stream.
De eigenschap <var>X</var> wordt niet ondersteund voor herkenningsresultaten die zijn opgebouwd vanuit een geserialiseerde stroom.
Ominaisuus <var>X</var> ei ole tuettu sarjoitetusta virrasta muodostetuille tunnistustuloksille.
Propriété '<var>X</var>' non prise en charge pour les résultats de le reconnaissance créés à partir d'un flux sérialisé.
Die <var>X</var>-Eigenschaft wird nicht für Erkennungsergebnisse unterstützt, die aus einem serialisierten Datenstrom erstellt wurden.
Η ιδιότητα '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται για αποτελέσματα αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν από σειριοποιημένη ροή.
'<var>X</var>' property not supported for recognition results built from a serialized stream.
A(z) „<var>X</var>” tulajdonság nem támogatott szerializált adatfolyamból épített felismerési eredmények esetében.
La proprietà '<var>X</var>' non è supportata per i risultati di riconoscimento compilati da un flusso serializzato.
'<var>X</var>' プロパティでは、シリアル化ストリームから構築された認識結果についてサポートされていません。
일련 스트림에서 작성된 인식 결과에 대해 '<var>X</var>' 속성이 지원되지 않습니다.
Egenskapen <var>X</var> støttes ikke for gjenkjenning av resultater bygget fra en serialisert dataflyt.
Właściwość „<var>X</var>” nie jest obsługiwana dla wyników rozpoznawania wygenerowanych z szeregowanego strumienia.
Свойство "<var>X</var>" не поддерживается для результатов распознавания, построенных из сериализованного потока.
No se admite la propiedad '<var>X</var>' para los resultados de reconocimiento generados a partir de la secuencia serializada.
Egenskapen '<var>X</var>' stöds inte för igenkänningsresultat som skapas från en serialiserad ström.
'<var>X</var>' özelliği seri hale getirilen bir akıştan oluşturulan tanıma sonuçları için desteklenmez.
从序列化流中生成的识别结果不支持“<var>X</var>”属性。
'<var>X</var>' 屬性不支援從已序列化之資料流建立的辨識結果。
Propriedade '<var>X</var>' sem suporte para os resultados de reconhecimento criados de um fluxo serializado.
The grammar contains a node that does not have arcs.
该语法包含没有弧形的节点。
文法包含沒有弧線的節點。
Gramatika obsahuje uzel bez elips.
Grammatikken indeholder en node, der ikke har nogen buer.
De grammatica bevat een knooppunt dat geen bogen heeft.
Kielioppi sisältää solmun, jossa ei ole kaaria.
La grammaire contient un nœud qui ne possède pas d'arcs.
Die Grammatik enthält einen Knoten, der keine Bögen besitzt.
Η γραμματική περιέχει έναν κόμβο που δεν έχει τόξα.
The grammar contains a node that does not have arcs.
A nyelvtan egy átmenet nélküli csomópontot tartalmaz.
La grammatica contiene un nodo senza archi.
文法に、アークを持たないノードが含まれています。
문법에 아크가 없는 노드가 있습니다.
Grammatikken inneholder en node som ikke har buer.
Gramatyka zawiera węzeł, który nie ma łuków.
Грамматика содержит узел, у которого нет дуг.
La gramática contiene un nodo que no tiene arcos.
Grammatiken innehåller en nod som inte använder ARC.
Dilbilgisi kemerleri olmayan bir düğüm içeriyor.
该语法包含没有弧形的节点。
文法包含沒有弧線的節點。
A gramática contém um nó sem arcos.
Duplicated rule name.
规则名称重复。
重複的規則名稱。
Duplicitní název pravidla.
Regelnavnet blev dubleret.
Er is een dubbele regelnaam.
Päällekkäinen säännön nimi.
Nom de règle en double.
Doppelter Regelname.
Διπλό όνομα κανόνα.
Duplicated rule name.
Duplikált szabálynév.
Nome di regola duplicato.
重複したルール名です。
중복된 규칙 이름입니다.
Duplisert regelnavn.
Zduplikowana nazwa reguły.
Повторяющееся имя правила.
Nombre de regla duplicado.
Dubblerat regelnamn.
Yinelenen kural adı.
规则名称重复。
重複的規則名稱。
Nome de regra duplicado.
Er is geen herkenner met de vereiste ID gevonden.
Tarvittavan tunnuksen tunnistustoimintoa ei löydy.
Aucun module de reconnaissance de l'ID requis n'a été trouvé.
Es wurde kein Erkennungsmodul mit der erforderlichen ID gefunden.
Δεν βρέθηκε μονάδα αναγνώρισης του απαιτούμενου αναγνωριστικού.
No recognizer of the required ID found.
Nem található a szükséges azonosítójú felismerő.
Impossibile trovare un riconoscimento con l'ID richiesto.
必要な ID の認識エンジンが見つかりません。
필수 ID의 인식기가 없습니다.
Finner ingen gjenkjenner med den påkrevde IDen.
Nie znaleziono aparatu rozpoznawania o wymaganym identyfikatorze.
Не найден распознаватель с требуемым кодом.
No se encontró ningún reconocedor con el Id. requerido.
Ingen tolk hittades för angivet ID.
Gerekli kimliğe sahip tanıyıcı bulunamadı.
No recognizer of the required ID found.
找不到具有所需 ID 的识别器。
找不到具有要求之識別碼的辨識器。
Nebyl nalezen rozlišovač s tímto ID.
Der blev ikke fundet noget genkendelsesprogram med det påkrævede id.
找不到具有所需 ID 的识别器。
找不到具有要求之識別碼的辨識器。
Nenhum reconhecedor da identificação necessária encontrado.
Invalid phoneme '<var>X</var>'.
音素“<var>X</var>”无效。
無效的 phoneme '<var>X</var>'。
Neplatný foném <var>X</var>.
Fonemet <var>X</var> er ugyldigt.
Ongeldig foneem <var>X</var>.
Virheellinen foneemi <var>X</var>.
Phonème '<var>X</var>' non valide.
Ungültiges Phonem "<var>X</var>".
Μη έγκυρο φώνημα '<var>X</var>'.
Invalid phoneme '<var>X</var>'.
Érvénytelen fonéma: „<var>X</var>”.
Fonema non valido '<var>X</var>'.
音素 '<var>X</var>' が無効です。
음소 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다.
Ugyldig fonem <var>X</var>.
Nieprawidłowy fonem „<var>X</var>”.
Недопустимая фонема "<var>X</var>".
Fonema '<var>X</var>' no válido.
Ogiltigt fonem '<var>X</var>'.
Geçersiz fonem '<var>X</var>'.
音素“<var>X</var>”无效。
無效的 phoneme '<var>X</var>'。
Fonema '<var>X</var>' inválido.
Regola di grammatica definita con un percorso null tramite la regola.
文法ルールが、ルールを通して NULL パスで定義されました。
문법 규칙이 규칙 전체에서 null 경로로 정의되었습니다.
En grammatikkregel ble definert med en nullbane i regelen.
Reguła gramatyki została zdefiniowana z pustą ścieżką w regule.
Грамматическое правило было определено с неопределенным путем через правило.
Se definió una regla de gramática con una ruta de acceso nula a través de la regla.
En grammatikregel definierades med sökvägen null genom regeln.
Bir dilbilgisi kuralı kural üzerinden boş bir yol ile tanımlandı.
A grammar rule was defined with a null path through the rule.
某个语法规则已通过该规则使用一个空路径进行定义。
文法規則已透過規則使用空路徑定義。
Gramatické pravidlo bylo definováno s nulovou cestou.
Der blev defineret en grammatikregel, der har en sti med værdien null, gennem reglen.
Er is een grammaticaregel gedefinieerd met een pad van NULL in de regel.
Määritettiin kielioppisääntö, jossa on null-arvoinen polku.
Une règle de grammaire a été définie avec un chemin de valeur null à travers la règle.
Es wurde eine Grammatikregel mit einem Nullpfad definiert.
Ένας κανόνας γραμματικής έχει οριστεί με μηδενική διαδρομή μέσω του κανόνα.
A grammar rule was defined with a null path through the rule.
A nyelvtani szabályt nullértékű elérési úttal definiálták a teljes szabályban.
某个语法规则已通过该规则使用一个空路径进行定义。
文法規則已透過規則使用空路徑定義。
Uma regra da gramática foi definida com um caminho nulo através da regra.
Attribute 'rule' in 'script' defined more than once.
"script" 中的属性 "rule" 定义了多次。
'script' 中的屬性 'rule' 重複定義。
Atribut rule v script bylo definováno více než jednou.
Attributten rule i script er defineret mere end én gang.
Het kenmerk rule in script is meer dan één maal gedefinieerd.
script-elementissä oleva rule-määrite on määritetty useita kertoja.
Attribut 'rule' de 'script' défini plusieurs fois.
Das Attribut "rule" in "script" wurde mehrmals definiert.
Το χαρακτηριστικό 'rule' στο 'script' έχει οριστεί περισσότερες από μια φορές.
Attribute 'rule' in 'script' defined more than once.
A „rule” attribútum többször van definiálva a „script” elemben.
Attributo 'rule' definito più di una volta in 'script'.
'script' の属性 'rule' が、複数回定義されています。
'script'의 'rule' 특성이 두 번 이상 정의되었습니다.
Attributtet "rule" i "script" er definert mer enn en gang.
Atrybut „rule” w „script” występuje więcej niż raz.
Атрибут "rule" в элементе "script" определен более одного раза.
El atributo 'rule' de 'script' está definido más de una vez.
Attributet 'rule' i 'script' har definierats mer än en gång.
'script' içinde 'rule' özniteliği birden fazla tanımlandı.
“script”中的特性“rule”定义了多次。
'script' 中的屬性 'rule' 重複定義。
O atributo 'rule' em 'script' foi definido mais de uma vez.
Token deleted.
已删除令牌。
語彙基元已刪除。
Token odstraněn.
Token blev slettet.
Het token is verwijderd.
Tunnus poistettiin.
Jeton supprimé.
Das Token wurde gelöscht.
Το διακριτικό διαγράφηκε.
Token deleted.
A vezérjelet törölték.
Token eliminato.
トークンは削除されました。
토큰이 삭제되었습니다.
Tokenet ble slettet.
Token został usunięty.
Маркер удален.
Símbolo (token) eliminado.
Token borttagen.
Simge silindi.
已删除令牌。
語彙基元已刪除。
Token excluído.
The current voice is not a prompt voice.
当前语音不是提示语音。
目前的語音並非提示語音。
Aktuální hlas není hlas nápovědy.
Den aktuelle stemme er ikke en promptstemme.
De huidige stem is geen promptstem.
Nykyinen ääni ei ole kehoteääni.
La voix actuelle n'est pas une voix d'invite.
Bei der aktuellen Stimme handelt es sich nicht um eine Aufforderungsstimme.
Η τρέχουσα ομιλία δεν είναι ομιλία προτροπής.
The current voice is not a prompt voice.
A jelenlegi hang nem a rákérdezés hangja.
La voce corrente non è una voce delle istruzioni vocali.
現在の音声は、プロンプト音声ではありません。
현재 음성은 프롬프트 음성이 아닙니다.
Gjeldende stemme er ikke en talemeldingsstemme.
Bieżący głos nie jest monitem.
Текущий голос не является голосом подсказки.
La voz actual no es una voz de mensaje.
Den aktuella rösten är inte en prompt-röst.
Geçerli ses bir istem sesi değil.
当前语音不是提示语音。
目前的語音並非提示語音。
A voz atual não é uma voz de aviso.
See catalog page for all messages.