The service
Messages on page
There is already a root rule for this grammar.
已存在此语法的根规则。
此文法已有根規則。
Pro tuto gramatiku již existuje kořenové pravidlo.
Der findes allerede en rodregel for denne grammatik.
Er is al een hoofdregel voor deze grammatica.
Tälle kieliopille on jo pääsääntö.
Il existe déjà une règle racine pour cette grammaire.
Für diese Grammatik ist bereits eine Stammregel vorhanden.
Υπάρχει ήδη ένας ριζικός κανόνας γι' αυτή την γραμματική.
There is already a root rule for this grammar.
Ehhez a nyelvtanhoz már van gyökérszintű szabály.
Regola radice già esistente per questa grammatica.
この文法に対するルート ルールは既に存在します。
이 문법에 대한 루트 규칙이 이미 있습니다.
Det finnes allerede en rotregel for denne grammatikken.
Istnieje już główna reguła dla tej gramatyki.
В этой грамматике уже имеется корневое правило.
Ya hay una regla raíz para esta gramática.
Det finns redan en rotregel för denna grammatik.
Bu dilbilgisi için zaten bir kök kural var.
已存在此语法的根规则。
此文法已有根規則。
Já existe uma regra raiz para esta gramática.
Stream is stopped during read or write call.
在读取或写入调用过程中,流被停止。
資料流在讀取或寫入呼叫時停止。
Datový proud se zastavuje během výzvy k čtení nebo zápisu.
Streamen standsede under læse- eller skrivekaldet.
De stroom is gestopt tijdens een lees- of schrijfaanvraag.
Virta keskeytetään luku- tai kirjoituskutsun aikana.
Le flux est arrêté pendant un appel de lecture ou d'écriture.
Der Datenstrom wurde während eines Lese- oder Schreibaufrufs angehalten.
Η ροή σταμάτησε κατά την κλήση ανάγνωσης ή εγγραφής.
Stream is stopped during read or write call.
Az adatfolyam egy olvasási vagy írási hívás alatt állt le.
Flusso interrotto durante la chiamata di lettura o scrittura.
読み取り呼び出し中または書き込み呼び出し中、ストリームは停止されます。
읽기 또는 쓰기를 호출하는 동안 스트림이 중지되었습니다.
Dataflyten ble stoppet under lesing eller skriving av kall.
Strumień został zatrzymany podczas wywołania odczytu lub zapisu.
Поток остановлен на время вызова на чтение или запись.
La secuencia se detiene durante una llamada de lectura o escritura.
Strömmen är stoppad under läsnings- eller skrivningsanrop.
Okuma veya yazma çağrısı sırasında akış durdurulur.
在读取或写入调用过程中,流被停止。
資料流在讀取或寫入呼叫時停止。
O fluxo é interrompido durante a leitura ou a gravação da chamada.
Special 'ruleref' cannot have 'semantic-key' or 'params' attributes.
特殊 "ruleref" 不能有 "semantic-key" 或 "params" 属性。
特殊 'ruleref' 不能有 'semantic-key' 或 'params' 屬性。
Speciální ruleref nemůže obsahovat atributy semantic-key nebo params.
En speciel "ruleref" kan ikke have attributterne "semantic-key" eller "params".
Een speciale ruleref kan geen kenmerken semantic-key of params hebben.
Erityisellä ruleref-elementillä ei voi olla semantic-key- tai params-määritteitä.
Un 'ruleref' spécial ne peut pas avoir d'attributs 'semantic-key' ou 'params'.
Die spezielle "ruleref" darf keine Attribute vom Typ "semantic-key" oder "params" besitzen.
Το ειδικό 'ruleref' δεν είναι δυνατόν να έχει χαρακτηριστικά 'semantic-key' ή 'params'.
Special 'ruleref' cannot have 'semantic-key' or 'params' attributes.
A különleges „ruleref” nem rendelkezhet „semantic-key” vagy „params” attribútummal.
Per un elemento 'ruleref' speciale non sono consenti gli attributi 'semantic-key' e 'params'.
特別な 'ruleref' は、'semantic-key' または 'params' 属性を持つことはできません。
특수 'ruleref'에는 'semantic-key' 또는 'params' 특성이 있을 수 없습니다.
Spesial-ruleref kan ikke ha attributtene "semantic-key" eller "params".
Specjalne odwołanie „ruleref” nie może zawierać atrybutów „semantic-key” lub „params”.
Специальная ссылка "ruleref" не может иметь атрибуты "semantic-key" или "params".
El elemento 'ruleref' especial no puede tener atributos 'semantic-key' o 'params'.
Speciella 'ruleref' kan inte innehålla attributen 'semantic-key' eller 'params'.
Özel 'ruleref', 'semantic-key' veya 'params' özniteliklerine sahip olamaz.
特殊“ruleref”不能有“semantic-key”或“params”特性。
特殊 'ruleref' 不能有 'semantic-key' 或 'params' 屬性。
'ruleref' especial não pode ter os atributos 'semantic-key' ou 'params'.
Unrecognized element '<var>X</var>'.
元素“<var>X</var>”无法识别。
無法識別的項目 '<var>X</var>'。
Neznámý prvek <var>X</var>.
Elementet <var>X</var> er ukendt.
Element <var>X</var> wordt niet herkend.
Tunnistamaton elementti <var>X</var>.
Élément non reconnu '<var>X</var>'.
Unbekanntes Element "<var>X</var>".
Μη αναγνωρίσιμο στοιχείο '<var>X</var>'.
Unrecognized element '<var>X</var>'.
Ismeretlen elem: „<var>X</var>”.
Elemento '<var>X</var>' non riconosciuto.
認識できない '<var>X</var>' 要素です。
인식할 수 없는 '<var>X</var>' 요소입니다.
Ukjent element <var>X</var>.
Nierozpoznany element „<var>X</var>”.
Нераспознанный элемент "<var>X</var>".
Elemento '<var>X</var>' no reconocido.
Okänt element '<var>X</var>'.
Tanınmayan öğe '<var>X</var>'.
元素“<var>X</var>”无法识别。
無法識別的項目 '<var>X</var>'。
Elemento '<var>X</var>' não reconhecido.
Reads on paused streams will not block, and this return code indicates that all of the data has been removed from the stream.
将不会阻止读取暂停的流,此返回代码指示已从流中删除所有数据。
將不會阻止讀取已暫停的資料流,且此傳回碼表示所有資料都已從該資料流移除。
Čtení zastavených datových proudů se nezablokuje a tento návratový kód označuje, že všechna data byla z proudu odstraněna.
Læsninger af standsede streams blokeres ikke, og denne returkode angiver, at alle dataene er fjernet fra streamen.
Leesbewerkingen in onderbroken stromen worden niet geblokkeerd, en deze retourcode geeft aan dat alle gegevens uit de stroom zijn verwijderd.
Keskeytettyjen virtojen lukutoimintoja ei estetä, ja tämä palautuskoodi tarkoittaa, että virrasta on poistettu kaikki tiedot.
Les lectures sur les flux suspendus ne seront pas bloquées et ce code de retour indique que toutes les données ont été supprimées du flux.
Die Lesevorgänge in angehaltenen Datenströmen werden nicht blockiert, und dieser Rückgabecode weist darauf hin, dass sämtliche Daten aus dem Datenstrom entfernt wurden.
Οι αναγνώσεις σε ροές που έχουν διακοπεί προσωρινά δεν θα μπλοκαριστούν και αυτός ο κωδικός επιστροφής δηλώνει ότι όλα τα δεδομένα έχουν καταργηθεί από τη ροή.
Reads on paused streams will not block, and this return code indicates that all of the data has been removed from the stream.
A szüneteltetett adatfolyamok olvasása nem blokkol. Ez a visszatérési kód azt jelzi, hogy az adatfolyam összes adata el lett távolítva.
Le letture su flussi sospesi non verranno bloccate. Questo codice restituito indica che tutti i dati sono stati rimossi dal flusso.
一時停止したストリームの読み取りは、ブロックされません。このリターン コードは、すべてのデータがストリームから削除されたことを示します。
일시 중지된 스트림에서 읽기는 차단되지 않으며, 이 반환 코드는 모든 데이터가 스트림에서 제거되었음을 나타냅니다.
Lesinger av midlertidig stansede dataflyter vil ikke blokkeres, og denne returkoden indikerer at alle dataene er fjernet fra dataflyten.
Odczyt przy wstrzymanych strumieniach nie zostanie zablokowany, a kod powrotu wskazuje, że wszystkie dane zostały usunięte ze strumienia.
Операции чтения для приостановленных потоках смогли быть заблокированы, и этот код возврата указывает, что все данные были удалены из потока.
No se bloquearán las lecturas de secuencias en pausa y este código devuelto indica que se han quitado todos los datos de la secuencia.
Läsningar av pausade strömmar kommer att inte blockera och denna returkod anger att alla data har avlägsnats från strömmen.
Duraklatılan akışlardaki okumalar engellenmez ve bu dönüş kodu akıştan tüm verilerin kaldırıldığını gösterir.
将不会阻止读取暂停的流,此返回代码指示已从流中删除所有数据。
將不會阻止讀取已暫停的資料流,且此傳回碼表示所有資料都已從該資料流移除。
As leituras em fluxos colocados em pausa não serão bloqueadas e este código de retorno indicará que todos os dados foram removidos do fluxo.
Malformed SSML document. '<var>X</var>' SSML element is not valid in the context of '<var>Y</var>'.
SSML 文档格式不正确。在“<var>Y</var>”的上下文中,“<var>X</var>”SSML 元素无效。
SSML 文件的格式不正確。'<var>X</var>' SSML 項目在 '<var>Y</var>' 的內容中是無效的。
Nesprávně sestavený dokument SSML. Prvek SSML <var>X</var> není v kontextu <var>Y</var> platný.
SSML-dokumentet er udformet forkert. SSML-elementet <var>X</var> er ikke gyldigt på baggrund af <var>Y</var>.
Het SSML-document is onjuist samengesteld. Het SSML-element <var>X</var> is niet geldig binnen de context van <var>Y</var>.
Virheellisesti muodostettu SSML-asiakirja. SSML-elementti <var>X</var> ei kelpaa <var>Y</var>-kontekstissa.
Document SSML mal formé. L'élément SSML '<var>X</var>' n'est pas valide dans le contexte de '<var>Y</var>'.
Falsch formatiertes SSML-Dokument. Das SSML-Element "<var>X</var>" ist im Kontext von "<var>Y</var>" nicht gültig.
Εσφαλμένο έγγραφο SSML. Το στοιχείο SSML '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρο σε περιβάλλον '<var>Y</var>'.
Malformed SSML document. '<var>X</var>' SSML element is not valid in the context of '<var>Y</var>'.
Helytelenül formázott SSML-dokumentum. A(z) „<var>X</var>” SSML-elem „<var>Y</var>” környezetében nem érvényes.
Documento SSML in formato non corretto. L'elemento SSML '<var>X</var>' non è valido nel contesto di '<var>Y</var>'.
形式が正しくない SSML ドキュメントです。'<var>X</var>' SSML 要素は、'<var>Y</var>' コンテキストでは無効です。
잘못된 SSML 문서입니다. '<var>Y</var>'의 컨텍스트에서 '<var>X</var>' SSML 요소가 잘못되었습니다.
Feil utformet SSML-dokument. SSML-elementet <var>X</var> er ugyldig i konteksten til <var>Y</var>.
Wadliwy dokument SSML. Element SSML „<var>X</var>” nie jest prawidłowy w kontekście „<var>Y</var>”.
Неправильно сформированный документ SSML. Недопустимый элемент SSML "<var>X</var>" в контексте "<var>Y</var>".
Documento SSML con formato incorrecto. El elemento SSML '<var>X</var>' no es válido en el contexto de '<var>Y</var>'.
Felaktigt SSML-dokument. SSML-elementet '<var>X</var>' är inte giltigt i kontexten för '<var>Y</var>'.
Bozuk biçimli SSML belgesi. '<var>X</var>' SSML öğesi '<var>Y</var>' bağlamında geçerli değildir.
SSML 文档格式不正确。在“<var>Y</var>”的上下文中,“<var>X</var>”SSML 元素无效。
SSML 文件的格式不正確。'<var>X</var>' SSML 項目在 '<var>Y</var>' 的內容中是無效的。
Documento SSML malformado. O elemento SSML '<var>X</var>' não é válido no contexto de '<var>Y</var>'.
Rule without ID in 'rule'.
"rule" 中的规则没有 ID。
'rule' 中沒有 ID 的規則。
Pravidlo bez ID v rule.
Der findes en regel uden ID i denne rule.
Er is een regel zonder ID in rule.
ID-tunnukseton sääntö rule-elementissä.
Règle sans ID dans 'rule'.
Regel ohne ID in "rule".
Κανόνας χωρίς ID στο 'rule'.
Rule without ID in 'rule'.
ID azonosító nélküli szabály található a „rule” elemben.
Regola senza ID in 'rule'.
'rule' に ID がないルールです。
'rule'에 ID가 없는 규칙입니다.
Regel uten ID i "rule".
Reguła bez ID w parametrze „rule”.
В элементе "rule" имеется правило без ID.
Regla sin ID en 'rule'.
Regel utan ID i 'rule'.
'rule' içinde ID'si olmayan kural.
"rule" 中的规则没有 ID。
'rule' 中沒有 ID 的規則。
Regra sem ID em 'rule'.
Recognizer setting not supported by recognizer.
识别器不支持识别器设置。
辨識器不支援辨識器設定。
Nastavení rozlišovače není podporováno tímto rozlišovačem.
Indstillingen for genkendelsesprogrammet understøttes ikke af genkendelsesprogrammet.
De herkennerinstelling wordt niet door de herkenner ondersteund.
Tunnistustoiminto ei tue tunnistustoimintoasetusta.
Paramétrage du module de reconnaissance non pris en charge par le module de reconnaissance.
Η ρύθμιση αναγνώρισης δεν υποστηρίζεται από τη μονάδα αναγνώρισης.
Recognizer setting not supported by recognizer.
A felismerő nem támogatja a felismerőbeállítást.
Impostazione del riconoscimento non supportata dal riconoscimento.
認識エンジンの設定は、認識エンジンによってサポートされていません。
인식기에서 인식기 설정을 지원하지 않습니다.
Gjenkjennerinnstillingene støttes ikke av gjenkjenneren.
Ustawienie aparatu rozpoznawania nie jest obsługiwane przez aparat rozpoznawania.
Параметр распознавателя не поддерживается распознавателем.
Configuración del reconocedor no compatible con el reconocedor.
Tolkinställningarna stöds inte av tolken.
Tanıyıcı ayarı tanıyıcı tarafından desteklenmiyor.
Die Einstellung für das Erkennungsmodul wird nicht unterstützt.
识别器不支持识别器设置。
辨識器不支援辨識器設定。
Configuração do reconhecedor sem suporte do reconhecedor.
A sebességnek -10 és 10 közötti értéknek kell lennie.
Il valore di classificazione deve essere compreso nell'intervallo da -10 a 10.
レートは、-10 ~ 10 の範囲で指定してください。
속도는 -10에서 10 사이여야 합니다.
Hastigheten må være fra -10 til 10.
Szybkość musi należeć do przedziału od -10 do 10.
Оценка должна иметь значение от -10 до 10.
La velocidad debe ser de -10 a 10.
Hastighet måste vara mellan -10 och 10.
Oran -10 ile 10 arasında olmalıdır.
速率必须介于 -10 和 10 之间。
速率必須介於 -10 到 10 之間。
Rozsah musí být od -10 do 10.
Hastigheden skal være fra -10 til og med 10.
De snelheid moet tussen -10 en 10 liggen.
Arvon on oltava välillä -10 - 10.
Rate doit être compris entre - 10 et 10.
Die Rate muss zwischen -10 und 10 liegen.
Ο ρυθμός πρέπει να είναι από -10 έως 10.
Rate must be from -10 through 10.
Rate must be from -10 through 10.
速率必须介于 -10 和 10 之间。
速率必須介於 -10 到 10 之間。
A taxa deve ir de -10 a 10.
Double-quoted string not valid.
双引字符串无效。
以雙引號括住的字串無效。
Řetězec v uvozovkách je neplatný.
Strengen med dobbelte anførselstegn er ikke gyldig.
Een tekenreeks met dubbele aanhalingstekens is niet geldig.
Lainausmerkeissä oleva merkkijono ei kelpaa.
Chaîne entre guillemets de type double non valide.
Die Zeichenfolge mit doppelten Anführungszeichen ist ungültig.
Η συμβολοσειρά σε διπλά εισαγωγικά δεν είναι έγκυρη.
Double-quoted string not valid.
A dupla idézett karakterlánc érvénytelen.
Stringa tra virgolette doppie non valida.
二重引用符で囲まれた文字列は無効です。
큰따옴표가 있는 문자열은 올바르지 않습니다.
Ugyldig streng i dobbeltanførselstegn.
Ciąg w podwójnych cudzysłowach jest nieprawidłowy.
Недопустимая строка в двойных кавычках.
Cadena entre comillas dobles no válida.
Dubbelciterad sträng inte giltig.
Çift tırnak işaretli dize geçerli değil.
双引字符串无效。
以雙引號括住的字串無效。
Cadeia de caracteres entre aspas duplas não válida.
See catalog page for all messages.