The service
Messages on page
'<var>X</var>' dictation topic not found.
未找到“<var>X</var>”听写主题。
找不到 '<var>X</var>' 聽寫主題。
Téma diktování <var>X</var> nenalezeno.
Dikteringsemnet <var>X</var> blev ikke fundet.
Dicteeronderwerp <var>X</var> is niet gevonden.
Sanelun aihetta <var>X</var> ei löytynyt.
Rubrique de la dictée '<var>X</var>' introuvable.
Diktatthema "<var>X</var>" wurde nicht gefunden.
Το θέμα υπαγόρευσης '<var>X</var>' δεν βρέθηκε.
'<var>X</var>' dictation topic not found.
A(z) „<var>X</var>” diktálási témakör nem található.
Argomento di dettatura '<var>X</var>' non trovato.
'<var>X</var>' ディクテーション トピックが見つかりません。
'<var>X</var>' 받아쓰기 항목이 없습니다.
Finner ikke dikteringsemnet <var>X</var>.
Nie znaleziono tematu dyktowania „<var>X</var>”.
Раздел диктовки "<var>X</var>" не найден.
No se encontró el tema de dictado '<var>X</var>'.
Diktamenavsnittet '<var>X</var>' hittades inte.
'<var>X</var>' dikte konusu bulunamadı.
未找到“<var>X</var>”听写主题。
找不到 '<var>X</var>' 聽寫主題。
Tópico do ditado '<var>X</var>' não localizado.
Grammar mode value not valid
语法模式值无效
文法模式值無效
Hodnota gramatického režimu je neplatná.
Værdien af grammatiktilstanden er ikke gyldig.
De waarde voor de grammaticamodus is niet geldig
Kieliopin tila-arvo ei kelpaa
Valeur du mode grammaire non valide
Der Wert für den Grammatikmodus ist ungültig.
Η τιμή λειτουργίας γραμματικής δεν είναι έγκυρη
Grammar mode value not valid
A nyelvtan módértéke érvénytelen
Valore della modalità grammatica non valido
文法モード値が無効です
문법 모드 값이 잘못되었습니다.
Grammatikkmodusverdien er ugyldig.
Wartość trybu gramatyki jest nieprawidłowa.
Недопустимое значение режима грамматики
El valor del modo de gramática no es válido
Värdet för grammatikläge är ogiltigt
Dilbilgisi modu değeri geçerli değil
语法模式值无效
文法模式值無效
Valor do modo de gramática não válido
Variable parameter list cannot contain 'null' value.
变量参数列表不能包含 "null" 值。
變數參數清單不能包含 'null' 值。
Seznam proměnných parametrů nemůže obsahovat hodnotu null.
Listen over variable parametre kan ikke indeholde værdien "null".
De lijst met variabele parameters kan geen waarde null bevatten.
Muuttujaparametriluettelo ei voi sisältää null-arvoa.
La liste de paramètres de variables ne peut pas contenir la valeur 'null'.
Die variable Parameterliste kann nicht den Wert "null" enthalten.
Η λίστα μεταβλητών παραμέτρων δεν είναι δυνατόν να περιέχει τιμή 'null'.
Variable parameter list cannot contain 'null' value.
A változó paraméterlista nem tartalmazhat „null” értéket.
L'elenco dei parametri variabili non può contenere un valore 'null'.
変数パラメータ一覧に、'null' 値を含めることはできません。
가변 매개 변수 목록에 'null' 값이 포함될 수 없습니다.
Variabel parameterliste kan ikke inneholde verdien null.
Lista parametrów zmiennej nie może zawierać wartości „null”.
Список параметров переменной не может содержать значение "null".
La lista de parámetros de variable no puede contener el valor 'null'.
Listan över variabla parametrar kan inte innehålla värdet 'null'.
Değişken parametre listesi 'null' değer içeremez.
变量参数列表不能包含 "null" 值。
變數參數清單不能包含 'null' 值。
A lista de parâmetros variáveis não pode conter o valor 'null'.
SelectEngine called while a recognition context exists, or SetInput called in the shared instance case.
识别上下文存在时调用 SelectEngine,或在共享实例情形下调用 SetInput。
當辨識內容存在時 SelectEngine 被呼叫,或是 SetInput 在共用執行個體情況下被呼叫。
Vyvolán nástroj SelectEngine během existence kontextu rozlišování, nebo byl vyvolán nástroj SetInput v případě sdílené instance.
SelectEngine blev kaldt, mens der findes en genkendelseskontekst, eller SetInput blev kaldt i den delte forekomst.
SelectEngine is aangeroepen terwijl er een herkenningscontext aanwezig is of SetInput is aangeroepen in het geval van een gedeeld exemplaar.
SelectEngine teki kutsun tunnistuskontekstin ollessa olemassa tai SetInput teki kutsun jaetun esiintymän tapauksessa.
SelectEngine appelé tandis qu'existe un contexte de reconnaissance ou SetInput appelé dans le cas d'une instance partagée.
"SelectEngine" wurde bei vorhandenem Erkennungskontext aufgerufen, oder "SetInput" wurde im Fall einer freigegebenen Instanz aufgerufen.
Το SelectEngine κλήθηκε ενώ υπάρχει ένα περιβάλλον αναγνώρισης, ή το SetInput κλήθηκε στην περίπτωση κοινόχρηστης παρουσίας.
SelectEngine called while a recognition context exists, or SetInput called in the shared instance case.
Felismerőkörnyezeten belüli SelectEngine-hívás történt, vagy SetInput-hívás történt a megosztott példány esetében.
Chiamata di SelectEngine con un contesto di riconoscimento esistente oppure chiamata di SetInput nel caso di un'istanza condivisa.
認識コンテキストが存在している間に SelectEngine が呼び出されたか、または共有インスタンス ケースで SetInput が呼び出されました。
인식 컨텍스트가 있지만 SelectEngine을 호츨했거나, 공유 인스턴스 케이스에서 SetInput을 호출했습니다.
SelectEngine ble kalt mens en gjenkjenningskontekst finnes, eller SetInput ble kalt i et tilfelle med delt forekomst.
Wywołano metodę SelectEngine, gdy istniał kontekst rozpoznawania, lub wywołano metodę SetInput w przypadku udostępnianych instancji.
Выполнен вызов SelectEngine, когда существует контекст распознавания, или вызов SetInput в случае экземпляра с общим доступом.
Se llamó a SelectEngine mientras existía un contexto de reconocimiento, o se llamó a SetInput en el caso de una instancia compartida.
SelectEngine anropade medan det finns en igenkänningskontext, eller SetInput anropade i händelse av delad instans.
Bir tanıma bağlamı varken SelectEngine çağırıldı veya paylaşılan örnek durumunda SetInput çağırıldı.
识别上下文存在时调用 SelectEngine,或在共享实例情形下调用 SetInput。
當辨識內容存在時 SelectEngine 被呼叫,或是 SetInput 在共用執行個體情況下被呼叫。
SelectEngine chamado durante o contexto de reconhecimento, ou SetInput chamado no caso de instância compartilhada.
De eigenschap kan niet negatief zijn of langer dan 100 seconden.
Ominaisuus ei voi olla negatiivinen tai suurempi kuin 100 sekuntia.
La propriété ne peut pas être négative ou supérieure à 100 secondes.
Die Eigenschaft darf nicht negativ oder größer als 100 Sekunden sein.
Η ιδιότητα δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητική ή μεγαλύτερη από 100 δευτερόλεπτα.
Property cannot be negative or greater than 100 seconds.
A tulajdonság nem lehet negatív vagy 100 másodpercnél nagyobb értékű.
Il valore della proprietà non può essere negativo o maggiore di 100 secondi.
プロパティの値を、負の値にしたり、100 秒より大きくしたりすることはできません。
속성은 음수이거나 100초보다 커야 합니다.
Egenskapen kan ikke være negativ eller større enn 100 sekunder.
Wartość właściwości nie może być ujemna lub większa niż 100 sekund.
Значение свойства не может быть отрицательным или большим 100 секунд.
Una propiedad no puede ser negativa ni superior a 100 segundos.
Egenskapen kan inte vara negativ eller större än 100 sekunder.
Özellik negatif veya 100 saniyeden büyük olamaz.
Property cannot be negative or greater than 100 seconds.
属性不能为负数或大于 100 秒。
屬性不能為負數,也不能大於 100 秒。
Hodnota vlastnosti nemůže být záporná nebo větší než 100 sekund.
Egenskaben kan ikke være negativ eller større end 100 sekunder.
属性不能为负数或大于 100 秒。
屬性不能為負數,也不能大於 100 秒。
A propriedade não pode ser negativa ou maior que 100 segundos.
A timeout occurred obtaining the lock for starting or connecting to SAPI Server.
获取用于启动或连接到 SAPI 服务器的锁定时发生超时。
取得鎖定以啟動或連線到 SAPI 伺服器時逾時。
Vypršel čas pro získání zámku pro spuštění SAPI serveru nebo připojení se k němu.
Der opstod timeout for hentning af låsen til start eller tilslutning til SAPI-serveren.
Er is een time-out opgetreden tijdens het verkrijgen van de vergrendeling voor het starten van of verbinding maken met de SAPI-server.
Aikakatkaisu haettaessa lukitusta SAPI-palvelimen käynnistämistä tai siihen yhteyden muodostamista varten.
Délai dépassé lors de l'obtention du verrou pour le démarrage ou la connexion au serveur SAPI.
Zeitüberschreitung beim Abrufen der Sperre zum Starten des SAPI-Servers bzw. zum Herstellen einer Verbindung mit dem SAPI-Server.
Παρουσιάστηκε λήξη χρονικού ορίου στη λήψη του κλειδώματος για την εκκίνηση ή σύνδεση στον διακομιστή SAPI.
A timeout occurred obtaining the lock for starting or connecting to SAPI Server.
Időtúllépés történt a zárolás elérése közben. A művelet célja a SAPI-kiszolgálóhoz való csatlakozás vagy annak elindítása volt.
Timeout durante il recupero del blocco per l'avvio o la connessione al server SAPI.
SAPI サーバーの起動または接続のためにロックを取得するときに、タイムアウトが発生しました。
SAPI Server를 시작하거나 연결하기 위한 잠금을 가져오는 동안 제한 시간이 초과되었습니다.
Det oppstod et tidsavbrudd ved henting av låset for start av eller tilkobling til SAPI-serveren.
Przekroczono limit czas uzyskania blokady dla uruchomienia blokady lub połączenia z serwerem SAPI.
Превышено время ожидания при получении блокировки для запуска сервера SAPI или подключения к нему.
Se agotó el tiempo de espera al obtener el bloqueo para iniciar o conectarse al servidor SAPI.
En timeout uppstod under start eller anslutning till SAPI Server.
SAPI Sunucusunu başlatma veya bağlanma kilidi alınırken zaman aşımı oluştu.
获取用于启动或连接到 SAPI 服务器的锁定时发生超时。
取得鎖定以啟動或連線到 SAPI 伺服器時逾時。
Ocorreu tempo limite na obtenção do bloqueio para iniciar ou conectar ao Servidor SAPI.
Repeat count out of range. Expect 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
重复计数超出范围。期望 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256。
重複計數超出範圍。預期應為 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256。
Počet opakování mimo rozsah. Očekávaný rozsah 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Gentagelsestællingen ligger uden for området. Der forventes 0 <= min (<var>X</var>) <= maks (<var>Y</var>) < 256.
Het aantal herhalingen ligt buiten het bereik. Verwacht werd 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Toistomäärä on alueen ulkopuolella. Odotettiin seuraavaa: 0 <= vähimmäismäärä (<var>X</var>) <= enimmäismäärä (<var>Y</var>) < 256.
Nombre de répétitions en dehors des limites. Attendu 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Die Anzahl von Wiederholungen liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Erwartet: 0 <= min ("<var>X</var>") <= max "(<var>Y</var>") < 256.
Η επαναληπτική μέτρηση είναι εκτός περιοχής. Αναμένεται 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Repeat count out of range. Expect 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Az ismétlési szám a tartományon kívül esik. A várt értékek: 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Conteggio di ripetizioni non compreso nell'intervallo valido. Previsto 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
繰り返し数が範囲外です。必要な条件は、0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256 です。
반복 횟수가 범위를 벗어납니다. 반복 횟수는 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256이어야 합니다.
Antall gjentagelser er utenfor området. Forventer 0 <= min (<var>X</var>) <= maks (<var>Y</var>) < 256.
Liczba powtórzeń poza zakresem. Oczekiwano 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Число повторов лежит вне допустимого диапазона. Ожидается 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Número de repeticiones fuera del intervalo. Se espera 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Upprepningsräknaren utanför giltigt intervall. Förväntat 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
Yineleme sayısı aralık dışında. Beklenen 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256.
重复计数超出范围。期望 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256。
重複計數超出範圍。預期應為 0 <= min (<var>X</var>) <= max (<var>Y</var>) < 256。
Contagem de repetição fora do intervalo. Era esperado 0 <= mín (<var>X</var>) <= máx (<var>Y</var>) < 256.
Must normalize word before passing to the GetPronunciations interface.
在传递给 GetPronunciations 接口之前,必须正常化单词。
必須先將文字正常化,才能傳遞到 GetPronunciations 介面。
Před předáním slova rozhraní GetPronunciations je třeba slovo normalizovat.
Ordet skal normaliseres, før det sendes til GetPronunciations-grænsefladen.
Het woord moet worden genormaliseerd voordat het wordt doorgegeven aan de GetPronunciations-interface.
Sana on normalisoitava, ennen kuin se siirretään GetPronunciations-liittymään.
Normalisation obligatoire du mot avant de le passer à l'interface GetPronunciations.
Das Wort muss erst normalisiert werden, bevor es an die GetPronunciations-Schnittstelle weitergegeben wird.
Πρέπει να κανονικοποιηθεί η λέξη για να περάσει στη διασύνδεση GetPronunciations.
Must normalize word before passing to the GetPronunciations interface.
A GetPronunciations felületnek való átadás előtt normalizálni kell a szót.
È necessario normalizzare la parola prima di passarla all'interfaccia GetPronunciations.
GetPronunciations インターフェイスに渡す前に、単語を標準化する必要があります。
GetPronunciations 인터페이스에 전달하려면 먼저 단어를 표준화해야 합니다.
Ordet må normaliseres før det sendes til GetPronunciations-grensesnittet.
Należy znormalizować wyraz przed jego przesłaniem do interfejsu GetPronunciations.
Перед передачей в интерфейс GetPronunciations слово должно быть нормализовано.
Se debe normalizar la palabra antes de pasarla a la interfaz GetPronunciations.
Måste normalisera ord innan de skickas till gränssnittet GetPronunciations.
GetPronunciations arabirimine geçirilmeden önce sözcük normalleştirilmelidir.
在传递给 GetPronunciations 接口之前,必须正常化单词。
必須先將文字正常化,才能傳遞到 GetPronunciations 介面。
É necessário normalizar a palavra antes de transferi-la para a interface GetPronunciations.
The wave device is busy.
波形设备正忙。
聲波裝置忙碌中。
Vlnové zařízení je zaneprázdněno.
Waveenheden er optaget.
Het wave-apparaat is bezet.
Äänilaite on varattu.
Le périphérique son est occupé.
Das Wavegerät ist ausgelastet.
Η συσκευή κυματομορφής είναι απασχολημένη.
The wave device is busy.
A hanghullámeszköz foglalt.
Dispositivo wave occupato.
WAVE デバイスはビジーです。
웨이브 장치를 사용 중입니다.
Bølgeenheten er opptatt.
Urządzenie typu wave jest zajęte.
Звуковое устройство занято.
El dispositivo de onda está ocupado.
Wave-enheten är upptagen.
Dalga aygıtı meşgul.
波形设备正忙。
聲波裝置忙碌中。
O dispositivo de onda está ocupado.
Den dynamiske regel kan ikke være en rod eller offentlig.
Een dynamische regel kan geen hoofdelement en niet openbaar zijn.
Dynaaminen sääntö ei voi olla pääsääntö tai yleinen sääntö.
La règle dynamique ne peut pas être une racine ou publique.
Die dynamische Regel kann kein Stamm oder öffentlich sein.
Ο δυναμικός κανόνας δεν είναι δυνατόν να είναι ριζικός ή δημόσιος.
Dynamic rule cannot be root or public.
A dinamikus szabály nem lehet gyökérszintű vagy nyilvános.
La regola dinamica non può essere un elemento radice o pubblico.
ダイナミック ルールを、ルートまたはパブリックにすることはできません。
동적 규칙은 루트 또는 공용일 수 없습니다.
Dynamisk regel kan ikke være rot eller felles.
Dynamiczna reguła nie może być podstawowa ani publiczna.
Динамическое правило не может быть корневым или общим.
Una regla dinámica no puede ser raíz ni pública.
Dynamisk regel kan inte vara rot eller offentlig.
Dinamik kural kök veya genel olamaz.
Dynamic rule cannot be root or public.
动态规则不能为根或公用。
動態規則不能是 root 或 public。
Dynamické pravidlo nemůže být kořenové nebo veřejné.
动态规则不能为根或公用。
動態規則不能是 root 或 public。
A regra dinâmica não pode ser root nem public.
See catalog page for all messages.