The service
Messages on page
Käyttäjä on päättänyt poistaa puheen suorittamisen käytöstä tietokoneessa tai järjestelmää ei ole asetettu suorittamaan puhetta.
L'utilisateur a choisi de désactiver la reconnaissance vocale sur l'ordinateur ou le système n'est pas configuré pour l'exécuter.
Vom Benutzer wurde festgelegt, dass auf dem Computer keine Sprache ausgeführt wird, oder der Computer ist für das Ausführen von Sprache nicht eingerichtet.
Ο χρήστης έχει επιλέξει να απενεργοποιήσει την εκτέλεση της ομιλίας στον υπολογιστή, ή το σύστημα δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί ομιλία.
The user has chosen to disable speech from running on the machine, or the system is not set up to run speech.
A felhasználó letiltotta beszéd futtatását a számítógépen, vagy a rendszer nincs beállítva beszéd futtatására.
Esecuzione del riconoscimento vocale disattivata dall'utente nel computer oppure il sistema non è configurato per l'esecuzione del riconoscimento vocale.
ユーザーがこのコンピュータ上で音声認識を実行しないことを選択したか、またはシステムが音声認識を実行するようにセットアップされていません。
사용자가 컴퓨터에서 음성이 실행되지 않도록 선택했거나 시스템이 음성을 실행할 수 있도록 설정되어 있지 않습니다.
Brukeren har valgt å deaktivere kjøring av tale på maskinen, eller systemet er ikke konfigurert til å kjøre tale.
Użytkownik wybrał wyłączenie mowy na komputerze lub system nie został skonfigurowany do uruchomienia obsługi mowy.
Пользователь отключил воспроизведение речи на компьютере, или система не настроена на воспроизведение речи.
El usuario ha elegido deshabilitar la ejecución de voz en el equipo, o bien el sistema no está configurado para ejecutar voz.
Användaren har valt att inaktivera tal på datorn, eller systemet har inte konfigurerats för att använda tal.
Kullanıcı bu makinede konuşma çalıştırmayı devre dışı bırakmış veya sistem konuşma çalıştıracak şekilde ayarlanmamış.
The user has chosen to disable speech from running on the machine, or the system is not set up to run speech.
用户已选择禁止在该计算机上运行语音,或者未设置好系统来运行语音。
使用者已選擇停用電腦上的語音功能,或系統並未設定為執行語音功能。
Brugeren har valgt at deaktivere tale på computeren, eller systemet er ikke konfigureret til at køre tale.
De gebruiker heeft ervoor gekozen geen spraak op de computer uit te voeren of het systeem is niet ingesteld voor het uitvoeren van spraak.
Uživatel se rozhodl deaktivovat hlasový vstup v počítači, nebo systém není pro hlasový vstup nastaven.
用户已选择禁止在该计算机上运行语音,或者未设置好系统来运行语音。
使用者已選擇停用電腦上的語音功能,或系統並未設定為執行語音功能。
O usuário optou por desabilitar a execução da fala na máquina, ou o sistema não está configurado para executar a fala.
Script attribute not valid.
脚本属性无效。
指令碼屬性無效。
Atribut skriptu je neplatný.
Scriptattributten er ikke gyldig.
Het scriptkenmerk is niet geldig.
Merkkijonomäärite ei kelpaa.
Attribut de script non valide.
Das Skriptattribut ist ungültig.
Το χαρακτηριστικό δέσμης ενεργειών δεν είναι έγκυρο.
Script attribute not valid.
A parancsfájl-attribútum érvénytelen.
Attributo script non valido.
スクリプト属性が無効です。
Script 특성이 잘못되었습니다.
Skriptattributtet er ugyldig.
Atrybut skryptu jest nieprawidłowy.
Недопустимый атрибут сценария.
Atributo de script no válido.
Attributet Script är ogiltigt.
Komut dosyası özniteliği geçerli değil.
脚本特性无效。
指令碼屬性無效。
O atributo de script não é válido.
De invoerstroom is onderbroken omdat het spraakherkenningsstuurprogramma recentelijk geen gegevens heeft ontvangen.
Syöttövirta keskeytetään, koska puheentunnistusohjain ei ole noutanut tietoja äskettäin.
Le flux de données est suspendu parce que le module de reconnaissance vocale n'a pas extrait de données récemment.
Der Datenstrom wurde angehalten, da vom Treiber für die Spracherkennung zuletzt keine Daten abgerufen wurden.
Η ροή εισόδου έχει διακοπεί προσωρινά επειδή το πρόγραμμα οδήγησης αναγνώρισης ομιλίας δεν έχει ανακτήσει δεδομένα πρόσφατα.
Input stream is paused because the Speech Recognizer driver has not retrieved data recently.
A bemeneti adatfolyamot a program szünetelteti, mert a beszédfelismerés illesztőprogramja egy ideje már nem kért le adatot.
Flusso di input sospeso. Nessun recupero di dati recente eseguito dal driver di riconoscimento vocale.
音声認識エンジン ドライバが最近データを取得していなかったため、入力ストリームが一時停止します。
Speech Recognizer 드라이버에서 최근에 데이터를 검색하지 않아 입력 스트림이 일시 중지되었습니다.
Inndataflyten er stanset midlertidig fordi talegjenkjenningsdriveren ikke har hentet data nylig.
Strumień wejściowy został wstrzymany, ponieważ sterownik rozpoznawania mowy nie odebrał ostatnich danych.
Входной поток приостановлен, так как драйвер распознавателя речи в последнее время не получал данные.
La secuencia de entrada está en pausa porque el controlador del reconocedor de voz no ha recuperado datos recientemente.
Indataströmmen pausas eftersom taligenkänningsdrivrutinen inte har tagit emot data under ett tag.
Konuşma Tanıyıcı sürücüsü yakında veri almadığı için giriş akışı duraklatıldı.
Input stream is paused because the Speech Recognizer driver has not retrieved data recently.
由于语音识别器驱动程序最近未检索数据,输入流被暂停。
輸入資料流已暫停,因為語音辨識器驅動程式最近並未擷取資料。
Proud vstupních dat byl pozastaven, protože ovladač rozlišovače řeči Speech Recognizer nedostal v poslední době žádná data.
Inputstreamen er standset, fordi driveren til talegenkendelse ikke har hentet data for nyligt.
由于语音识别器驱动程序最近未检索数据,输入流被暂停。
輸入資料流已暫停,因為語音辨識器驅動程式最近並未擷取資料。
O fluxo de entrada foi colocado em pausa porque o driver do Reconhecedor de Fala não recuperou os dados recentemente.
Array cannot contain null value.
数组不能含有 null 值。
陣列不能包含 null 值。
Pole nemůže obsahovat hodnotu null.
Matrix kan ikke indeholde værdien null.
De matrix kan geen waarde null bevatten.
Taulukko ei voi sisältää null-arvoa.
Le tableau ne peut pas contenir de valeur null.
Das Array kann keinen Wert vom Typ "null" enthalten.
Ό πίνακας δεν είναι δυνατόν να περιέχει τιμή null.
Array cannot contain null value.
A tömb nem tartalmazhat null értéket.
La matrice non può contenere valori null.
配列には、null 値を含めることはできません。
배열에 null 값이 있을 수 없습니다.
Matrisen kan ikke inneholde nullverdi.
Tablica nie może zawierać wartości null.
Массив не может содержать значение null.
La matriz no puede contener un valor null.
Matris får inte vara null.
Dizi null değer içeremez.
数组不能含有 null 值。
陣列不能包含 null 值。
A matriz não pode conter o valor null.
Cannot perform operation on a closed stream object.
无法在关闭的流对象上执行操作。
無法在已關閉的資料流物件上執行操作。
Tuto operaci nelze provést na zavřeném objektu datového proudu.
Handlingen kan ikke udføres i et lukket streamobjekt.
Kan de bewerking niet uitvoeren op een gesloten stroomobject.
Toimintoa ei voi suorittaa suljetulle virtaobjektille.
Impossible d'effectuer une opération sur un objet flux fermé.
Vorgang kann nicht für ein geschlossenes Datenstromobjekt ausgeführt werden.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας σε ένα κλειστό αντικείμενο ροής.
Cannot perform operation on a closed stream object.
A művelet nem végezhető el lezárt adatfolyam-objektumon.
Impossibile eseguire l'operazione su un oggetto flusso chiuso.
終了しているストリーム オブジェクトで操作を実行することはできません。
닫힌 스트림 개체에서 작업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre operasjon på et lukket dataflytobjekt.
Nie można wykonać operacji na zamkniętym obiekcie strumienia.
Не удается выполнить операцию с объектом закрытого потока.
No se puede realizar la operación en un objeto de secuencia cerrada.
Det går inte att utföra åtgärden på ett avslutat strömobjekt.
Kapatılan bir akış nesnesinde işlem gerçekleştirilemez.
无法在关闭的流对象上执行操作。
無法在已關閉的資料流物件上執行操作。
Não é possível executar a operação em um objeto de fluxo fechado.
No voice installed on the system or none available with the current security setting.
系统上未安装语音,或没有当前安全设置可用的语音。
此系統上未安裝任何語音,或沒有任何語音符合目前的安全性設定。
V systému není instalován žádný hlas, nebo pro stávající nastavení zabezpečení není žádný k dispozici.
Der er ikke installeret nogen stemme på systemet, eller ingen er tilgængelig med de aktuelle sikkerhedsindstillinger.
Er is geen stem in het systeem geïnstalleerd of er is er geen beschikbaar met de huidige beveiligingsinstelling.
Järjestelmään ei ole asennettu ääntä tai ääntä ei ole käytettävissä nykyisillä suojausasetuksilla.
Aucune voix installée sur le système ou aucune voix disponible avec le paramètre de sécurité en cours.
Es wurde keine Stimme installiert, oder es ist keine Stimme mit den aktuellen Sicherheitseinstellungen vorhanden.
Δεν έχει εγκατασταθεί ομιλία στο σύστημα ή δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη με την τρέχουσα ρύθμιση ασφαλείας.
No voice installed on the system or none available with the current security setting.
Nincs telepített hang a rendszeren, vagy a jelenlegi biztonsági beállítások mellett nincs elérhető hang.
Nessuna voce installata nel sistema oppure nessuna voce disponibile con l'impostazione di sicurezza corrente.
システムに音声がインストールされていないか、または現在のセキュリティ設定で使用可能な音声がありません。
음성이 시스템에 설치되지 않았거나 현재 보안 설정에서 사용할 수 없습니다.
Det er ikke installert noen stemme på systemet eller ingen er tilgjengelig med gjeldende sikkerhetsinnstilling.
W systemie nie zainstalowano głosu lub żaden głos nie jest dostępny dla bieżącego ustawienia zabezpieczeń.
В системе нет установленных голосов, либо они недоступны при текущих настройках безопасности.
No hay ninguna voz instalada en el sistema o ninguna disponible con la configuración de seguridad actual.
Ingen röst har installerats i systemet eller ingen är tillgänglig med de aktuella säkerhetsinställningarna.
Sistemde yüklü ses yok veya geçerli güvenlik ayarıyla kullanılabilir ses yok.
系统上未安装语音,或没有当前安全设置可用的语音。
此系統上未安裝任何語音,或沒有任何語音符合目前的安全性設定。
Nenhuma voz instalada no sistema ou nenhuma disponível com a configuração de segurança atual.
Circular reference in import rules of grammars.
语法的导入规则中的循环引用。
文法的匯入規則中發生循環參照。
Kruhový odkaz v pravidlech importu gramatik.
Der blev fundet en cirkulær reference i importreglerne for grammatik.
Er bevinden zich circulaire verwijzingen in importregels van grammatica's.
Kehäviittaus kielioppien tuontisäännöissä.
Référence circulaire dans les règles d'importation de grammaires.
Zirkelverweis in den Importregeln für Grammatiken.
Κυκλική αναφορά σε κανόνες εισαγωγής γραμματικών.
Circular reference in import rules of grammars.
Körkörös hivatkozás a nyelvtanok importálási szabályainál.
Riferimento circolare nelle regole di importazione delle grammatiche.
文法のインポート ルールに循環参照があります。
문법의 가져오기 규칙에 순환 참조가 있습니다.
Sirkulær referanse i importregler i grammatikker.
Cykliczne odwołanie w regułach importu gramatyki.
Циклическая ссылка в правилах импорта грамматик.
Referencia circular en reglas de importación de gramáticas.
Cirkelreferens i importregler för grammatik.
Dilbilgisi alma kurallarında döngüsel başvuru.
语法的导入规则中的循环引用。
文法的匯入規則中發生循環參照。
Referência circular nas regras de importação de gramáticas.
Viety sääntö <var>X</var> sisältää suoran tai epäsuoran viittauksen dynaamiseen sääntöön.
La règle exportée '<var>X</var>' contient une référence directe ou indirecte à une règle dynamique.
Die exportierte Regel "<var>X</var>" enthält einen direkten oder indirekten Verweis auf eine dynamische Regel.
Ο κανόνας '<var>X</var>' που έχει εξαχθεί περιέχει άμεση ή έμμεση αναφορά σε ένα δυναμικό κανόνα.
'<var>X</var>' exported rule contains direct or indirect reference to a dynamic rule.
A(z) „<var>X</var>” exportált szabály közvetlen vagy közvetett hivatkozást tartalmaz egy dinamikus szabályra.
La regola esportata '<var>X</var>' contiene un riferimento diretto o indiretto a una regola dinamica.
'<var>X</var>' エクスポートされたルールには、ダイナミック ルールへの直接参照または間接参照が含まれています。
'<var>X</var>' 내보낸 규칙에 동적 규칙에 대한 직접 또는 간접 참조가 있습니다.
Den eksporterte regelen <var>X</var> inneholder direkte eller indirekte referanse til en dynamisk regel.
Wyeksportowana reguła „<var>X</var>” zawiera bezpośrednie lub pośrednie odwołanie do reguły dynamicznej.
Экспортированное правило "<var>X</var>" содержит прямую или косвенную ссылку на динамическое правило.
La regla '<var>X</var>' exportada contiene una referencia directa o indirecta a una regla dinámica.
Den exporterade regeln '<var>X</var>' innehåller direkt eller indirekt referens till en dynamisk regel.
'<var>X</var>' verilen kuralı dinamik bir kurala dolaylı veya dolaysız başvuru içeriyor.
'<var>X</var>' exported rule contains direct or indirect reference to a dynamic rule.
“<var>X</var>”导出规则包含对动态规则的直接或间接引用。
'<var>X</var>' 匯出的規則包含動態規則的直接或間接參考。
Exportované pravidlo <var>X</var> obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na dynamické pravidlo.
Den eksporterede regel <var>X</var> indeholder en direkte eller indirekte reference til en dynamisk regel.
De geëxporteerde regel <var>X</var> bevat een directe of indirecte verwijzing naar een dynamische regel.
“<var>X</var>”导出规则包含对动态规则的直接或间接引用。
'<var>X</var>' 匯出的規則包含動態規則的直接或間接參考。
A regra '<var>X</var>' exportada contém referência direta ou indireta à regra dinâmica.
Insufficient data.
数据不足。
資料不足。
Nedostatek dat.
Der er ikke nok data.
Onvoldoende gegevens.
Tiedot eivät riitä.
Données insuffisantes.
Nicht genügend Daten.
Ανεπαρκή δεδομένα.
Insufficient data.
Nincs elég adat.
Dati insufficienti.
データが不十分です。
데이터가 부족합니다.
Ikke nok data.
Niewystarczające dane.
Недостаточно данных.
Datos insuficientes.
Otillräckliga data.
Yetersiz veri.
数据不足。
資料不足。
Dados insuficientes.
SSML input not valid; cannot find 'speak' element.
SSML 输入无效;找不到 "speak" 元素。
SSML 輸入無效; 找不到 'speak' 項目。
Vstup SSML je neplatný; nelze nalézt prvek speak.
SSML-input er ikke gyldigt. Elementet speak blev ikke fundet.
SSML-invoer is niet geldig. Kan element speak niet vinden.
SSML-syöte ei kelpaa. Elementtiä speak ei löydy.
Entrée SSML non valide ; impossible de trouver l'élément 'speak'.
Die SSML-Eingabe ist ungültig; das speak-Element kann nicht gefunden werden.
Η είσοδος SSML δεν είναι έγκυρη, δεν είναι δυνατή η εύρεση του στοιχείου 'speak'.
SSML input not valid; cannot find 'speak' element.
Érvénytelen SSML-bemenet, a „speak” elem nem található.
Input SSML non valido. Impossibile trovare l'elemento 'speak'.
SSML 入力が無効です。'speak' 要素を見つけることができません。
SSML 입력이 잘못되어 'speak' 요소를 찾을 수 없습니다.
Ugyldige SSML-inndata. Finner ikke elementet "speak".
Nieprawidłowe dane wejściowe SSML; nie można znaleźć elementu „speak”.
Недопустимые входные данные SSML; не удается найти элемент "speak".
Entrada SSML no válida; no se encuentra el elemento 'speak'.
SSML-indata ogiltig. Det gick inte att hitta elementet 'speak'.
SSML girişi geçerli değil; 'speak' öğesi bulunamıyor.
SSML 输入无效;找不到 "speak" 元素。
SSML 輸入無效; 找不到 'speak' 項目。
Entrada SSML não válida; não é possível encontrar o elemento 'speak'.
See catalog page for all messages.