The service
Messages on page
RejectionThreshold must be between 0.0 and 1.0.
RejectionThreshold 必须介于 0.0 和 1.0 之间。
RejectionThreshold 必須介於 0.0 到 1.0 之間。
Práh odmítnutí RejectionThreshold musí být v rozmezí 0,0 až 1,0.
RejectionThreshold skal ligge mellem 0,0 og 1,0.
RejectionThreshold moet tussen 0,0 en 1,0 liggen.
RejectionThreshold-arvon on oltava välillä 0,0 - 1,0.
RejectionThreshold doit être compris entre 0,0 et 1,0.
"RejectionThreshold" muss zwischen 0,0 und 1,0 liegen.
Το RejectionThreshold πρέπει να είναι μεταξύ 0.0 και 1.0.
RejectionThreshold must be between 0.0 and 1.0.
A RejectionThreshold értéknek 0,0 és 1,0 között kell lennie.
Il valore RejectionThreshold deve essere compreso tra 0,0 e 1,0.
RejectionThreshold は、0.0 ~ 1.0 の範囲で指定してください。
RejectionThreshold는 0.0에서 1.0 사이에 있어야 합니다.
RejectionThreshold må være mellom 0,0 og 1,0.
Wartość RejectionThreshold musi należeć do przedziału od 0,0 do 1,0.
Значение RejectionThreshold должно быть между 0,0 и 1,0.
RejectionThreshold debe ser entre 0.0 y 1.0.
RejectionThreshold måste vara mellan 0,0 och 1,0.
RejectionThreshold değeri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır.
RejectionThreshold 必须介于 0.0 和 1.0 之间。
RejectionThreshold 必須介於 0.0 到 1.0 之間。
RejectionThreshold deve estar entre 0,0 e 1,0.
Spraakherkenning wordt niet ondersteund op 64-bits versies van Windows XP en Windows Server 2003.
Puheentunnistus ei ole tuettu Windows XP- ja Windows Server 2003 -järjestelmien 64-bittisissä versioissa.
Reconnaissance vocale non prise en charge sur les versions 64 bits de Windows XP et Windows Server 2003.
Die Spracherkennung wird von den 64-Bit-Versionen von Windows XP und Windows Server 2003 nicht unterstützt.
Η αναγνώριση ομιλίας δεν υποστηρίζεται σε εκδόσεις 64-bit των Windows XP και Windows Server 2003.
Speech Recognition not supported on 64-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003.
A Windows XP és a Windows Server 2003 64 bites változatain a beszédfelismerés nem támogatott.
Riconoscimento vocale non supportato nelle versioni a 64 bit di Windows XP e Windows Server 2003.
音声認識は、64 ビット バージョンの Windows XP および Windows Server 2003 ではサポートされていません。
64 비트 버전의 Windows XP 및 Windows Server 2003에서는 Speech Recognition이 지원되지 않습니다.
Talegjenkjenning støttes ikke på 64-biters versjoner av Windows XP og Windows Server 2003.
Rozpoznawanie mowy nie jest obsługiwane w 64-bitowych wersjach systemu Windows XP i Windows Server 2003.
Распознавание речи не поддерживается на 64-разрядных версиях Windows XP и Windows Server 2003.
No se admite el reconocimiento de voz en las versiones de 64 bits de Windows XP y Windows Server 2003.
Taligenkänning stöds inte på 64-bitarsversioner av Windows XP och Windows Server 2003.
Ses Tanıma Windows XP ve Windows Server 2003'ün 64 bit sürümlerinde desteklenmez.
Speech Recognition not supported on 64-bit versions of Windows XP and Windows Server 2003.
在 64 位版本的 Windows XP 和 Windows Server 2003 上不支持语音识别。
64 位元版本的 Windows XP 與 Windows Server 2003 上不支援語音辨識。
Rozpoznávání hlasu Speech Recognition není podporováno 64-bitovými verzemi Windows XP a Windows Server 2003.
Talegenkendelse understøttes ikke på 64-bit versioner af Windows XP og Windows Server 2003.
在 64 位版本的 Windows XP 和 Windows Server 2003 上不支持语音识别。
64 位元版本的 Windows XP 與 Windows Server 2003 上不支援語音辨識。
O Reconhecimento de Fala não tem suporte em versões de 64 bits do Windows XP e do Windows Server 2003.
Return type not valid for method '<var>Method name</var>' in rule '<var>X</var>'.
规则“<var>X</var>”中的方法“<var>Method name</var>”的返回类型无效。
傳回型別對於規則 '<var>X</var>' 中之方法 '<var>Method name</var>' 而言是無效的。
Neplatný typ vrácený pro metodu <var>Method name</var> pravidla <var>X</var>.
Returtypen er ikke gyldig for metoden <var>Method name</var> i reglen <var>X</var>.
Retourtype is niet geldig voor methode <var>Method name</var> in regel <var>X</var>.
Palautustyyppi ei kelpaa säännön <var>X</var> metodille <var>Method name</var>.
Type de retour non valide pour la méthode '<var>Method name</var>' de la règle '<var>X</var>'.
Der Rückgabetyp ist für die Methode "<var>Method name</var>" in der Regel "<var>X</var>" nicht gültig.
Ο τύπος επιστροφής δεν είναι έγκυρος για τη μέθοδο '<var>Method name</var>' στον κανόνα '<var>X</var>'.
Return type not valid for method '<var>Method name</var>' in rule '<var>X</var>'.
A visszatérési típus érvénytelen a(z) „<var>X</var>” szabály „<var>Method name</var>” metódusában.
Tipo restituito non valido per il metodo '<var>Method name</var>' nella regola '<var>X</var>'.
ルール '<var>X</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' に対する戻り値の型は無効です。
<var>X</var>' 규칙의 '<var>Method name</var>' 메서드에 대한 반환 형식이 잘못되었습니다.
Returtypen er ugyldig for metoden <var>Method name</var> i regelen <var>X</var>.
Typ powrotu jest nieprawidłowy dla metody „<var>Method name</var>” w regule „<var>X</var>”.
Недопустимый тип возврата для метода "<var>Method name</var>" в правиле "<var>X</var>".
Tipo devuelto no válido para el método '<var>Method name</var>' en la regla '<var>X</var>'.
Ogiltig returtyp för metoden '<var>Method name</var>' i regeln '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' kuralındaki '<var>Method name</var>' yöntemi için dönüş türü geçerli değil.
规则“<var>X</var>”中的方法“<var>Method name</var>”的返回类型无效。
傳回型別對於規則 '<var>X</var>' 中之方法 '<var>Method name</var>' 而言是無效的。
Tipo de retorno não válido para o método '<var>Method name</var>' na regra '<var>X</var>'.
Ambiguous construct. An 'item' having a repeat count where the minimum and maximum value are different cannot contain only tag elements.
二义性构造。具有最小值和最大值不同的重复计数的“项目”不能仅包含标记元素。
模稜兩可的建構。具有重複計數,且最小值與最大值不同的 'item' 不能只包含標記項目。
Nejednoznačná konstrukce. Položka s počtem opakování a rozdílnými hodnotami minima a maxima nemůže obsahovat pouze prvky tagů.
Der blev fundet en tvetydig konstruktion. Et "item" med en gentaget tælling, hvor minimum- og maksimumværdien er forskellige, kan ikke kun indeholde tagelementer.
Dubbelzinnige constructie. Een item dat een aantal herhalingen bevat waar de minimum- en maximumwaarde verschillen, kan niet alleen code-elementen bevatten.
Epäselvä rakenne. Elementti 'item', jonka toistumismäärän vähimmäis- ja enimmäisarvot ovat erilaiset, ei voi sisältää vain tunniste-elementtejä.
Construction ambiguë. Un 'item' ayant un nombre de répétitions où les valeurs minimum et maximum sont différentes ne peuvent pas contenir uniquement des éléments de balise.
Mehrdeutiges Konstrukt. Ein "item", das über eine Anzahl von Wiederholungen verfügt, wobei sich der Minimal- und Maximalwert unterscheiden, darf nicht nur Tagelemente enthalten.
Ασαφής κατασκευή. Ένα 'item' που έχει ένα πλήθος επανάληψης όπου οι ελάχιστη και μέγιστη τιμή διαφέρουν δεν είναι δυνατόν να περιέχει μόνο στοιχεία ετικέτας.
Ambiguous construct. An 'item' having a repeat count where the minimum and maximum value are different cannot contain only tag elements.
Kétértelmű konstrukció. Az olyan ismétlési számmal rendelkező „item”, ahol a minimális és a maximális érték különbözik, nem tartalmazhat csak címke elemeket.
Costruttore ambiguo. Un 'item' con un conteggio di ripetizioni in cui il valore minimo e il valore massimo sono diversi non può contenere solo elementi tag.
あいまいな構造です。最小および最大値が異なる繰り返し数を持つ 'item' にタグ要素のみを含めることはできません。
구성이 정확하지 않습니다. 반복 횟수의 최소 및 최대 값이 다른 '항목'에 태그 요소만 포함될 수 없습니다.
Tvetydig oppbygning. Et element som har et gjentatt antall der minimums- og maksimumsverdiene er forskjellig, kan ikke inneholde bare kodeelementer.
Niejednoznaczna konstrukcja. Element „item” zawierający liczbę powtórzeń, gdzie minimalna i maksymalna wartość są różne, nie może zawierać tylko elementów znacznika.
Неоднозначный конструктор. Элемент "item", имеющий число повторов с различными минимальным и максимальным значениями, не может сдержать только элементы тегов.
Construcción ambigua. Un 'item' que tenga un recuento repetido donde los valores mínimo y máximo son distintos no puede contener sólo elementos de etiqueta.
Oklar konstruktion. 'Item' med en upprepningsräknare med olika minimalt och maximal värde kan inte innehålla endast taggelement.
Belirsiz yapı. En az ve en fazla değerin farklı olduğu yinelenen sayıda bir 'öğe' yalnızca etiket öğeleri içeremez.
二义性构造。具有最小值和最大值不同的重复计数的“项目”不能仅包含标记元素。
模稜兩可的建構。具有重複計數,且最小值與最大值不同的 'item' 不能只包含標記項目。
Construção indefinida. Um 'item', com uma contagem de repetição onde os valores mínimo e máximo são diferentes, não pode conter somente elementos de marca.
Stream ended unexpectedly.
流意外结束。
資料流意外結束。
Datový proud neočekávaně skončil.
Streamen endte uventet.
De stroom is onverwacht beëindigd.
Virta päättyi odottamatta.
Flux terminé de façon inattendue.
Unerwartetes Datenstromende.
Η ροή τερματίστηκε απροσδόκητα.
Stream ended unexpectedly.
Az adatfolyam nem várt módon ért véget.
Fine imprevista del flusso.
ストリームが予期せずに終了しました。
스트림이 예기치 않게 종료되었습니다.
Dataflyten ble uventet avsluttet.
Nieoczekiwany koniec strumienia.
Неожиданное окончание потока.
La secuencia terminó inesperadamente.
Strömmen avslutades oväntat.
Akış beklenmedik şekilde sona erdir.
流意外结束。
資料流意外結束。
O fluxo terminou inesperadamente.
'<var>X</var>' string format not valid. It must contain backslashes or a percent sign.
“<var>X</var>”字符串格式无效。它必须包含反斜杠或百分号。
'<var>X</var>' 字串格式無效。它必須包含反斜線或百分比符號。
Neplatný formát řetězce <var>X</var>. Řetězec musí obsahovat obrácená lomítka nebo znak pro procenta.
Strengformatet <var>X</var> er ikke gyldigt. Det skal indeholde omvendte skråstreger eller et procenttegn.
Tekenreeksindeling <var>X</var> is niet geldig. Deze moet backslashes of een percentageteken bevatten.
Merkkijonon muoto <var>X</var> ei kelpaa. Sen on sisällettävä kenoviivoja tai prosenttimerkki.
Format de la chaîne '<var>X</var>' non valide. Il doit comporter des barres obliques ou un signe pourcentage.
Das Zeichenfolgenformat "<var>X</var>" ist ungültig. Das Format muss umgekehrte Schrägstriche oder ein Prozentzeichen enthalten.
Η μορφή συμβολοσειράς '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να περιέχει αντίστροφες καθέτους ή ένα σύμβολο ποσοστού.
'<var>X</var>' string format not valid. It must contain backslashes or a percent sign.
A(z) „<var>X</var>” karakterlánc-formátum érvénytelen. Tartalmaznia kell fordított perjeleket vagy százalékjelet.
Il formato della stringa '<var>X</var>' non è valido. Deve includere barre rovesciate o un segno di percentuale.
'<var>X</var>' 文字列形式が無効です。\ 記号または %% 記号が含まれている必要があります
'<var>X</var>' 문자열 형식이 잘못되었습니다. 백슬래시 또는 백분률 기호가 포함되어 있어야 합니다.
Strengformatet <var>X</var> er ugyldig. Det må inneholde omvendte skråstreker eller et prosenttegn.
Format ciągu „<var>X</var>” jest nieprawidłowy. Musi zawierać kreskę ułamkową odwróconą lub znak procentu.
Недопустимый формат строки "<var>X</var>". Она должна содержать обратные косые черты или знак процента.
El formato de la cadena '<var>X</var>' no es válido. Debe contener barras diagonales inversas o un signo de porcentaje.
Strängformatet '<var>X</var>' är inte giltigt. Det måste innehålla omvända snedstreck eller procenttecken.
'<var>X</var>' dize biçimi geçerli değil. Ters eğik çizgiler veya yüzde işareti içermelidir.
“<var>X</var>”字符串格式无效。它必须包含反斜杠或百分号。
'<var>X</var>' 字串格式無效。它必須包含反斜線或百分比符號。
O formato da cadeia de caracteres '<var>X</var>' não é válido. Ela deve conter barras invertidas ou o sinal de porcentagem.
'EndSentence' requires matching 'StartSentence'.
"EndSentence" 要求匹配的 "StartSentence"。
'EndSentence' 需要對應的 'StartSentence'。
Třída konce věty EndSentence vyžaduje odpovídající začátek věty StartSentence.
EndSentence kræver en tilsvarende StartSentence.
EndSentence vereist een overeenkomende StartSentence.
EndSentence-metodi edellyttää vastaavaa StartSentence-metodia.
'EndSentence' nécessite un 'StartSentence' correspondant.
"EndSentence" erfordert passenden "StartSentence".
Το 'EndSentence' απαιτεί 'StartSentence' που να συμφωνεί.
'EndSentence' requires matching 'StartSentence'.
Az „EndSentence” elemhez illeszkedő „StartSentence” szükséges.
'EndSentence' richiede una 'StartSentence' corrispondente.
'EndSentence' には、対応する 'StartSentence' が必要です。
'EndSentence'에 일치하는 'StartSentence'가 필요합니다.
EndSentence krever samsvarende StartSentence.
Parametr „EndSentence” wymaga zgodnej wartości „StartSentence”.
Для "EndSentence" требуется соответствующий элемент "StartSentence".
'EndSentence' requiere el elemento 'StartSentence' correspondiente.
'EndSentence' kräver matchande 'StartSentence'.
'EndSentence' için eşleşen 'StartSentence' gerekir.
"EndSentence" 要求匹配的 "StartSentence"。
'EndSentence' 需要對應的 'StartSentence'。
'EndSentence' requer 'StartSentence' correspondente.
Priority must be between -128 and 127.
优先级必须介于 -128 和 127 之间。
優先順序必須介於 -128 到 127 之間。
Priorita se musí pohybovat v rozmezí -128 až 127.
Prioritet skal ligge mellem -128 og 127.
De prioriteit moet tussen -128 en 127 liggen.
Prioriteetin on oltava välillä -128 - 127.
Priority doit être compris entre - 128 et 127.
Die Priorität muss zwischen -128 und 127 liegen.
Η προτεραιότητα πρέπει να είναι μεταξύ -128 και 127.
Priority must be between -128 and 127.
A prioritásértéknek -128 és 127 között kell lennie.
La priorità deve essere compresa tra -128 e 127.
優先度は、-128 ~ 127 の範囲で指定してください。
우선 순위는 -128에서 127 사이여야 합니다.
Prioriteten må være mellom -128 og 127.
Priorytet musi należeć do przedziału od -128 do 127.
Приоритет должен иметь значение от -128 до 127.
La prioridad debe ser entre -128 y 127.
Priority måste vara mellan -128 och 127.
Öncelik -128 ile 127 arasında olmalıdır.
优先级必须介于 -128 和 127 之间。
優先順序必須介於 -128 到 127 之間。
A prioridade deve estar entre -128 e 127.
The 'tag-format' for grammars that include .NET semantics must be 'tag-format="properties-ms/1.0"'
包含 .NET 语义的语法的 "tag-format" 必须为 "tag-format="properties-ms/1.0""
包含 .NET 語意之文法的 'tag-format' 必須是 'tag-format="properties-ms/1.0"'
tag-format pro gramatiky, který obsahuje sémantiku .NET, musí být tag-format="properties-ms/1.0
Det "tag-format" for grammatik, der omfatter .NET-semantik, skal være 'tag-format="properties-ms/1.0"'
De tag-format voor grammatica's die .NET-semantiek bevatten moet zijn 'tag-format="properties-ms/1.0"'
.NET-semantiikkaa sisältävien kielioppien tag-format-muodon on oltava tag-format="properties-ms/1.0"
Le 'tag-format' des grammaires qui incluent la sémantique .NET doit être 'tag-format="properties-ms/1.0'"
"tag-format" für Grammatiken, die .NET-Semantik enthalten, muss folgendes Format aufweisen: 'tag-format="properties-ms/1.0"'
Το 'tag-format' για γραμματικές που περιλαμβάνουν σημασιολογία .NET πρέπει να είναι 'tag-format="properties-ms/1.0"'
The 'tag-format' for grammars that include .NET semantics must be 'tag-format="properties-ms/1.0"'
A .NET szemantikát tartalmazó nyelvtanok „tag-format” elemének „tag-format="properties-ms/1.0"” kell lennie.
'tag-format' per le grammatiche che includono semantica .NET deve essere 'tag-format="properties-ms/1.0"'
.NET セマンティクスを含む文法の 'tag-format' は、'tag-format="properties-ms/1.0"' です。
.NET 의미가 포함된 문법에 대한 'tag-format'은 'tag-format="properties-ms/1.0"'이어야 합니다.
Variabelen tag-format for grammatikker som inkluderer .NET-semantikk, må være tag-format="properties-ms/1.0"
Parametr „tag-format” dla gramatyk zawierających semantyki .NET musi mieć postać „tag-format="properties-ms/1.0"”
Строка "tag-format" для грамматик, включающих семантику .NET, должна иметь вид: tag-format="properties-ms/1.0"
El valor 'tag-format' para gramáticas que incluyen semántica .NET debe ser 'tag-format="properties-ms/1.0"'
'tag-format' för grammatik, that inkluderar .NET-semantik, måste vara 'tag-format="properties-ms/1.0"'
.NeT anlambilimi içeren dilbilgisi için 'tag-format', 'tag-format="properties-ms/1.0"' olmalıdır
包含 .NET 语义的语法的 "tag-format" 必须为 "tag-format="properties-ms/1.0""
包含 .NET 語意之文法的 'tag-format' 必須是 'tag-format="properties-ms/1.0"'
O 'tag-format' para gramáticas que incluem a semântica .NET deve ser 'tag-format="properties-ms/1.0"'
'example' can only be defined at the beginning of a rule.
只能在规则的开头定义 "example"。
'example' 只能在規則的開頭定義。
example může být definován pouze na začátku pravidla.
example kan kun defineres i starten af en regel.
example kan alleen aan het begin van een regel worden gedefinieerd.
Elementti example voidaan määrittää vain säännön alkuun.
'example' ne peut être défini qu'en début de règle.
"example" kann nur am Anfang einer Regel definiert werden.
Το 'example' μπορεί να οριστεί μόνο στην αρχή ενός κανόνα.
'example' can only be defined at the beginning of a rule.
Az „example” értéket csak szabály elején lehet definiálni.
È possibile definire 'example' solo all'inizio di una regola.
'example' は、ルールの先頭にのみ定義することができます。
규칙의 시작에서만 'example'을 정의할 수 있습니다.
"example" kan bare defineres i begynnelsen av en regel.
Element „example” można zdefiniować tylko na początku reguły.
Определение "example" допускается только в начале правила.
'example' sólo se puede definir al principio de una regla.
'example' kan endast definieras i början av en regel.
'example' yalnızca bir kuralın başında tanımlanabilir.
只能在规则的开头定义 "example"。
'example' 只能在規則的開頭定義。
'example' somente pode estar definido no início de uma regra.
See catalog page for all messages.