The service
Messages on page
Bestandsnaam <var>X</var> kan niet naar een map verwijzen.
Tiedostonimi <var>X</var> ei voi osoittaa kansioon.
Le nom de fichier '<var>X</var>' ne peut pas pointer vers un répertoire.
Von dem Dateinamen "<var>X</var>" kann nicht auf ein Verzeichnis verwiesen werden.
Το όνομα αρχείου '<var>X</var>' δεν είναι δυνατόν να οδηγεί σε έναν κατάλογο.
'<var>X</var>' file name cannot point to a directory.
A(z) „<var>X</var>” fájlnév nem mutathat könyvtárra.
Il nome di file '<var>X</var>' non può puntare a una directory.
'<var>X</var>' ファイル名は、特定のディレクトリを指すことはできません。
'<var>X</var>' 파일 이름이 디렉토리를 가리킬 수 없습니다.
Filnavnet <var>X</var> kan ikke peke til en katalog.
Nazwa pliku „<var>X</var>” nie może wskazywać na katalog.
Имя файла "<var>X</var>" не может указывать на каталог.
El nombre de archivo '<var>X</var>' no puede señalar a un directorio.
Filnamnet '<var>X</var>' kan inte peka på en katalog.
'<var>X</var>' dosya adı bir dizini gösteremez.
'<var>X</var>' file name cannot point to a directory.
“<var>X</var>”文件名无法指向目录。
'<var>X</var>' 檔案名稱無法指向目錄。
Název souboru <var>X</var> nemůže ukazovat na adresář.
Filnavnet <var>X</var> kan ikke pege på en mappe.
“<var>X</var>”文件名无法指向目录。
'<var>X</var>' 檔案名稱無法指向目錄。
O nome de arquivo '<var>X</var>' não pode apontar para um diretório.
Tag format not valid. Expected format is: 'semantics-ms/1.0' or 'properties-ms/1.0'.
标记格式无效。所希望的格式是: "semantics-ms/1.0" 或 "properties-ms/1.0"。
標記格式無效。預期格式為: 'semantics-ms/1.0' 或 'properties-ms/1.0'。
Formát značky není platný. Očekávaný formát je: semantics-ms/1.0 nebo properties-ms/1.0.
Kodeformat er ikke gyldigt. Forventet format er: 'semantics-ms/1.0' eller 'properties-ms/1.0'.
De code-indeling is niet geldig. De verwachte indeling is: "semantics-ms/1.0" of "properties-ms/1.0".
Tunnistemuoto ei kelpaa. Odotettu muoto on 'semantics-ms/1.0' tai 'properties-ms/1.0.'.
Format de balise non valide. Le format attendu est : 'semantics-ms/1.0' ou 'properties-ms/1.0'.
Das Tagformat ist ungültig. Erwartetes Format: "semantics-ms/1.0' oder 'properties-ms/1.0".
Η μορφή ετικέτας δεν είναι έγκυρη. Η αναμενόμενη μορφή είναι: 'semantics-ms/1.0' ή 'properties-ms/1.0'.
Tag format not valid. Expected format is: 'semantics-ms/1.0' or 'properties-ms/1.0'.
A címkeformátum érvénytelen. A várt formátum: „semantics-ms/1.0” vagy „properties-ms/1.0”.
Formato di tag non valido. Formato previsto: 'semantics-ms/1.0' o 'properties-ms/1.0'.
タグ形式が無効です。必要な形式は、'semantics-ms/1.0' または 'properties-ms/1.0' です。
태그 서식이 잘못되었습니다. 필요한 서식은 'semantics-ms/1.0' 또는 'properties-ms/1.0'입니다.
Kodeformatet er ugyldig. Forventet format er: semantics-ms/1.0 eller properties-ms/1.0.
Format znacznika jest nieprawidłowy. Oczekiwany format: „semantics-ms/1.0” lub „properties-ms/1.0”.
Недопустимый формат тега. Ожидается формат: "semantics-ms/1.0" или "properties-ms/1.0".
Formato de etiqueta no válido. Formato esperado: 'semantics-ms/1.0' o 'properties-ms/1.0'.
Taggformatet är ogiltigt. Förväntat format är: 'semantics-ms/1.0' eller 'properties-ms/1.0'.
Etiket biçimi geçerli değil. Beklenen biçim: 'semantics-ms/1.0' veya 'properties-ms/1.0'.
Tag format not valid. Expected format is: 'semantics-ms/1.0' or 'properties-ms/1.0'.
標記格式無效。預期格式為: 'semantics-ms/1.0' 或 'properties-ms/1.0'。
Formato de marca não válido. O formato esperado é: 'semantics-ms/1.0' ou 'properties-ms/1.0'.
必须设置属值才能读取它。
必須設定屬性值才能讀取。
Nutno nastavit hodnotu vlastnosti, než bude načtena.
Der skal angives en egenskabsværdi, før den kan læses.
U moet de eigenschapswaarde instellen voordat deze kan worden gelezen.
Ominaisuusarvo on asetettava, ennen kuin se voidaan lukea.
Définition obligatoire de la valeur de la propriété avant de pouvoir la lire.
Der Eigenschaftswert muss zum Lesen zunächst festgelegt werden.
Πρέπει να οριστεί η τιμή ιδιότητας για να διαβαστεί.
Must set property value before it can be read.
A tulajdonságértéket be kell állítani annak olvasása előtt.
È necessario impostare il valore della proprietà prima di poterla leggere.
プロパティ値は、読み取る前に設定する必要があります。
속성 값을 읽으려면 먼저 해당 값을 설정해야 합니다.
Egenskapsverdien må angis før den kan leses.
Należy ustawić wartość właściwości zanim będzie możliwy odczyt.
Необходимо задать значение свойства до чтения свойства.
Se debe establecer el valor de la propiedad para poder leerla.
Måste ange egenskapsvärde innan det kan läsas.
Okunabilmesi için önce özellik değerinin ayarlanması gerekir.
Must set property value before it can be read.
必须设置属值才能读取它。
必須設定屬性值才能讀取。
É necessário definir o valor da propriedade antes que ela possa ser lida.
Terminating rule path is missing.
缺少正在终止的规则路径。
結束規則路徑遺失。
Chybí cesta ukončovacího pravidla.
Der mangler en sti til en afsluttende regel.
Het pad voor de beëindigingsregel ontbreekt.
Päättävän säännön polku puuttuu.
Chemin de la règle de terminaison manquant.
Ein terminierender Regelpfad fehlt.
Η διαδρομή τερματισμού κανόνα λείπει.
Terminating rule path is missing.
Nem található lezáró szabályelérési út.
Percorso di terminazione della regola mancante.
終了するルール パスがありません。
종료 규칙 경로가 없습니다.
Bane til avslutningsregel mangler.
Brak zakończenia ścieżki reguły.
Отсутствует путь к завершающему правилу.
Falta la ruta de acceso de la regla de finalización.
Avslutande regelsökväg saknas.
Sonlandırıcı kural yolu eksik.
缺少正在终止的规则路径。
結束規則路徑遺失。
O término do caminho de regra está ausente.
'<var>X</var>' attribute in 'item' not valid.
"item" 中的“<var>X</var>”属性无效。
'item' 中的 '<var>X</var>' 屬性無效。
Atribut <var>X</var> v item je neplatný.
Attributten <var>X</var> i "item" er ikke gyldig.
Het kenmerk <var>X</var> in "item" is niet geldig.
Määrite <var>X</var> item-elementissä ei kelpaa.
Attribut '<var>X</var>' de 'item' non valide.
Das Attribut "<var>X</var>" in "item" ist ungültig.
Το χαρακτηριστικό '<var>X</var>' στο 'item' δεν είναι έγκυρο.
'<var>X</var>' attribute in 'item' not valid.
Az „item” „<var>X</var>” attribútuma nem érvényes.
L'attributo '<var>X</var>' in 'item' non è valido.
'item' の '<var>X</var>' 属性が無効です。
'item'의 '<var>X</var>' 특성이 잘못되었습니다.
Attributtet <var>X</var> i "item" er ugyldig.
Atrybut „<var>X</var>” w elemencie „item” jest nieprawidłowy.
Недопустимый атрибут "<var>X</var>" в элементе "item".
Atributo '<var>X</var>' en 'item' no válido.
Attributet '<var>X</var>' är inte giltigt i 'item'.
'item' içindeki '<var>X</var>' özniteliği geçerli değil.
“item”中的“<var>X</var>”特性无效。
'item' 中的 '<var>X</var>' 屬性無效。
O atributo '<var>X</var>' em 'item' não é válido.
The method called is not supported for the shared recognizer.
共享识别器不支持调用的方法。
共用辨識器不支援呼叫的方法。
Vyvolaná metoda není podporována sdíleným rozlišovačem.
Den kaldte metode understøttes ikke for det delte genkendelsesprogram.
De aangeroepen methode wordt niet ondersteund voor de gedeelde herkenner.
Kutsuttu metodi ei ole tuettu jaetussa tunnistustoiminnossa.
La méthode appelée n'est pas prise en charge pour le module de reconnaissance partagé.
Die aufgerufene Methode wird für das freigegebene Erkennungsmodul nicht unterstützt.
Η μέθοδος που κλήθηκε δεν υποστηρίζεται για την κοινόχρηστη αναγνώριση.
The method called is not supported for the shared recognizer.
A hívott metódus nem támogatott a megosztott felismerés során.
Il metodo chiamato non è supportato per il riconoscimento condiviso.
呼び出されたメソッドは、共有認識エンジンではサポートされていません。
호출된 메서드가 공유 인식기에서 지원되지 않습니다.
Wywołana metoda nie jest obsługiwana przez udostępniony aparat rozpoznawania.
Вызванный метод не поддерживается для общего распознавателя.
Den anropade metoden stöds inte för delad tolkning.
Çağırılan yöntem paylaşılan tanıyıcı için desteklenmez.
Metoden som kalles, støttes ikke for den delte gjenkjenneren.
El método llamado no es compatible con el reconocedor compartido.
共享识别器不支持调用的方法。
共用辨識器不支援呼叫的方法。
O método chamado não tem suporte do reconhecedor compartilhado.
Grammar loading failed.
语法加载失败。
文法載入失敗。
Načítání gramatiky se nezdařilo.
Indlæsning af grammatikken blev ikke gennemført.
Het laden van de grammatica is mislukt.
Kieliopin lataaminen epäonnistui.
Le chargement de la grammaire a échoué.
Fehler beim Laden der Grammatik.
Η φόρτωση της γραμματικής απέτυχε.
Grammar loading failed.
A nyelvtan betöltése nem sikerült.
Caricamento della grammatica non riuscito.
文法の読み込みに失敗しました。
문법을 로드하지 못했습니다.
Innlasting av grammatikk mislyktes.
Nie można załadować gramatyki.
Сбой при загрузке грамматики.
No se pudo cargar la gramática.
Grammatik kunde inte läsas in.
Dilbilgisi yüklenemedi.
语法加载失败。
文法載入失敗。
Falha no carregamento da gramática.
SRGS element cannot be empty '<var>X</var>'.
SRGS 項目不能是空的 '<var>X</var>'。
Prvek SRGS nemůže být prázdný <var>X</var>.
SRGS-elementet kan ikke være tomt <var>X</var>.
Het SRGS-element kan niet leeg zijn <var>X</var>.
SRGS-elementti ei voi olla tyhjä <var>X</var>.
L'élément SRGS ne peut pas être vide '<var>X</var>'.
Bei dem SRGS-Element kann es sich nicht um ein leeres <var>X</var>-Element handeln.
Το στοιχείο SRGS δεν είναι δυνατόν να είναι κενό '<var>X</var>'.
SRGS element cannot be empty '<var>X</var>'.
Az SRGS-elem nem lehet üres „<var>X</var>”.
L'elemento SRGS non può essere vuoto '<var>X</var>'.
SRGS 要素を、空の '<var>X</var>' にすることはできません。
SRGS 요소는 비어 있는 '<var>X</var>'일 수 없습니다.
SRGS-elementet kan ikke være tomt, <var>X</var>.
Element SRGS nie może być pusty „<var>X</var>”.
Элемент SRGS "<var>X</var>" не может быть пустым.
El elemento SRGS no puede estar vacío; '<var>X</var>' .
SRGS-element kan inte vara tomt '<var>X</var>'.
SRGS öğesi boş olamaz '<var>X</var>'.
SRGS 元素不能为空“<var>X</var>”。
SRGS 元素不能为空“<var>X</var>”。
SRGS 項目不能是空的 '<var>X</var>'。
O elemento SRGS não pode estar vazio '<var>X</var>'.
'OnInit' arguments have type mismatch.
“OnInit”参数类型不匹配。
'OnInit' 引數型別不相符。
U argumentů OnInit nesouhlasí typy.
OnInit-argumenter indeholder typeuoverensstemmelse.
De typen OnInit-argumenten komen niet overeen.
OnInit-argumenttien tyypit eivät täsmää.
Le type des arguments 'OnInit' ne concorde pas.
Bei OnInit-Argumenten ist ein Typenkonflikt vorhanden.
Τα ορίσματα 'OnInit' έχουν ασυμφωνία τύπου.
'OnInit' arguments have type mismatch.
Az „OnInit” argumentumok típusa eltér.
Tipi non corrispondenti per gli argomenti 'OnInit'.
'OnInit' 引数には、型の不一致があります。
'OnInit' 인수의 형식이 일치하지 않습니다.
Argumentet OnInit er av feil type.
Niezgodny typ argumentów „OnInit”.
Несогласованный тип аргументов "OnInit".
Los argumentos 'OnInit' no son del mismo tipo.
Typmatchningsfel för argumentet 'OnInit'.
'OnInit' bağımsız değişkenlerinde tür uyumsuzluğu var.
“OnInit”参数类型不匹配。
'OnInit' 引數型別不相符。
Os argumentos 'OnInit' têm tipos incompatíveis.
Virhe SML-luonnissa.
Erreur dans la génération SML.
Fehler bei der SML-Generierung.
Σφάλμα στη δημιουργία SML.
Error in SML generation.
Hiba történt az SML-generálás során.
Errore nella generazione SML.
SML 生成でエラーが発生しました。
SML을 생성하는 동안 오류가 발생했습니다.
Feil i SML-genereringen.
Błąd podczas generowania SML.
Ошибка при генерации SML.
Error en la generación de SML.
Fel vid SML-generering.
SML oluşturmada hata.
Error in SML generation.
SML 生成中有错误。
產生 SML 時發生錯誤。
Chyba generování SML.
Der opstod en fejl i SML-genereringen.
Fout bij genereren van SML.
SML 生成中有错误。
產生 SML 時發生錯誤。
Erro na geração SML.
See catalog page for all messages.