The service
Messages on page
Kontekstilla <var>X</var> ei ole taulukkoa, jonka kontekstikohtainen nimi on <var>Y</var>.
Le contexte '<var>X</var>' n'a pas de table avec le nom spécifique au contexte '<var>Y</var>'.
Für den Kontext "<var>X</var>" ist keine Tabelle mit dem kontextspezifischen Namen "<var>Y</var>" vorhanden.
Το περιβάλλον '<var>X</var>' δεν έχει έναν πίνακα με το όνομα '<var>Y</var>' για το συγκεκριμένο περιβάλλον.
להקשר '<var>X</var>' אין טבלה עם שם ספציפי להקשר '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” környezet nem tartalmazza a környezetspecifikus „<var>Y</var>” nevű táblát.
Il contesto '<var>X</var>' non ha una tabella con il nome specifico del contesto '<var>Y</var>'.
コンテキスト '<var>X</var>' にはコンテキスト固有の名前 <var>Y</var> を持つテーブルがありません。
'<var>X</var>' 컨텍스트에 컨텍스트별 이름이 '<var>Y</var>'인 테이블이 없습니다.
Konteksten <var>X</var> har ikke en tabell med det kontekstspesifikke navnet <var>Y</var>.
Kontekst „<var>X</var>” nie zawiera tabeli o nazwie „<var>Y</var>” specyficznej dla kontekstu.
Таблица с контекстно-зависимым именем "<var>Y</var>" отсутствует в контексте "<var>X</var>".
El contexto '<var>X</var>' no tiene ninguna tabla con el nombre específico del contexto '<var>Y</var>'.
Kontexten <var>X</var> har inte någon tabell med det kontextspecifika namnet <var>Y</var>.
'<var>X</var>' bağlamının bağlama özel adı'<var>Y</var>' olan bir tablosu yok.
لا يحتوي السياق '<var>X</var>' على جدول ذي اسم خاص بالسياق '<var>Y</var>'.
上下文“<var>X</var>”没有具有特定于上下文的名称“<var>Y</var>”的表。
內容 '<var>X</var>' 沒有特定內容名稱為 '<var>Y</var>' 的資料表。
Kontext <var>X</var> nemá tabulku s názvem specifickým pro kontext <var>Y</var>.
Konteksten '<var>X</var>' har ikke en tabel med det kontekstspecifikke navn '<var>Y</var>'.
De context <var>X</var> heeft geen tabel met de contextspecifieke naam <var>Y</var>.
內容 '<var>X</var>' 沒有特定內容名稱為 '<var>Y</var>' 的資料表。
上下文“<var>X</var>”没有具有特定于上下文的名称“<var>Y</var>”的表。
O contexto '<var>X</var>' não tem uma tabela com o nome específico ao contexto '<var>Y</var>'.
نوع النموذج <var>Type Name</var> غير معروف.
未知的模型类型 <var>Type Name</var>。
未知的模型類型 <var>Type Name</var>。
Neznámý typ modelu <var>Type Name</var>.
Ukendt modeltype <var>Type Name</var>.
Onbekend modeltype <var>Type Name</var>.
Tuntematon mallityyppi <var>Type Name</var>.
Unbekannter Modelltyp "<var>Type Name</var>".
Άγνωστος τύπος μοντέλου <var>Type Name</var>.
סוג המודל לא ידוע <var>Type Name</var>.
Ismeretlen modelltípus: <var>Type Name</var>.
Tipo di modello <var>Type Name</var> sconosciuto.
不明なモデル タイプ <var>Type Name</var> です。
알 수 없는 모델 형식 <var>Type Name</var>입니다.
Ukjent modelltype <var>Type Name</var>.
Nieznany typ modelu „<var>Type Name</var>”.
Неизвестный тип модели <var>Type Name</var>.
Tipo de modelo <var>Type Name</var> desconocido.
Den okända modelltypen <var>Type Name</var>.
Bilinmeyen model türü: <var>Type Name</var>.
Type de modèle inconnu <var>Type Name</var>.
未知的模型類型 <var>Type Name</var>。
未知的模型类型 <var>Type Name</var>。
Tipo de modelo desconhecido <var>Type Name</var>.
FilterRepeater-kohde <var>X</var> ei määritä kontekstityypin nimeä ja taulukon nimeä, eikä näitä tietoja voitu päätellä URL-osoitteesta. Määritä tälle ohjausobjektille ContextTypeName- ja TableName-ominaisuudet tai varmista, että tämän pyynnön polku vastaa rekisteröityä Dynamic Data Route -reittiä.
Le FilterRepeater '<var>X</var>' ne spécifie pas de nom de type de contexte ni de nom de table, et il n'a pas été possible de déduire ces informations à partir de l'URL. Définissez les propriétés ContextTypeName et TableName pour ce contrôle, ou assurez-vous que le chemin d'accès à cette requête est mappé à un itinéraire de données dynamiques inscrit.
In FilterRepeater "<var>X</var>" sind weder ein Kontexttypname noch ein Tabellenname angegeben, und diese Informationen konnten nicht per Rückschluss von der URL abgeleitet werden. Legen Sie die ContextTypeName- und die TableName-Eigenschaft für dieses Steuerelement fest, oder stellen Sie sicher, dass dem Pfad für diese Anforderung eine registrierte Route für dynamische Daten zugeordnet ist.
Το FilterRepeater '<var>X</var>' δεν καθορίζει ένα όνομα τύπου περιβάλλοντος και ένα όνομα πίνακα και αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν δυνατό να παρεμβληθούν από τη διεύθυνση URL. Ορίστε τις ιδιότητες ContextTypeName και TableName σε αυτό το στοιχείο ελέγχου ή βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή για αυτήν την αίτηση αντιστοιχεί σε καταχωρημένη δρομολόγηση δυναμικών δεδομένων.
FilterRepeater '<var>X</var>' אינו מציין שם סוג הקשר ושם טבלה לא ניתן להסיק מידע זה מכתובת ה- URL. הגדר את המאפיינים ContextTypeName ו- TableName בפקד זה או ודא שהנתיב לבקשה זו ממפה לנתיב נתונים דינאמי.
A(z) „<var>X</var>” FilterRepeater nem adja meg egy környezettípus nevét és egy tábla nevét, és ez az információ nem állapítható meg az URL-címből. Állítsa be a vezérlő ContextTypeName és TableName tulajdonságát, vagy győződjön meg arról, hogy a kérelem elérési útja leképezhető egy regisztrált dinamikus adatelérési útra.
FilterRepeater '<var>X</var>' non specifica un nome di tipo di contesto e un nome di tabella e non è stato possibile dedurre tali informazioni dall'URL. Impostare le proprietà ContextTypeName e TableName in questo controllo o accertarsi che il percorso della richiesta sia associato a una route di dati dinamici registrata.
FilterRepeater '<var>X</var>' にはコンテキスト型の名前とテーブルの名前が指定されていません。この情報を URL から推論できませんでした。このコントロールに ContextTypeName プロパティと TableName プロパティを設定し、この要求のパスが、登録されている動的データ ルートにマップされていることを確認してください。
FilterRepeater '<var>X</var>'에서 컨텍스트 형식 이름 및 테이블 이름을 지정하지 않으며 URL에서 이 정보를 유추할 수 없습니다. 이 컨트롤의 ContextTypeName 및 TableName 속성을 설정하거나, 이 요청의 경로가 등록된 동적 데이터 경로에 매핑되는지 확인하십시오.
FilterRepeater <var>X</var> angir ikke et navn for konteksttypen og et tabellnavn, og denne informasjonen kan ikke utledes fra URL-adressen. Angi egenskapene ContextTypeName og TableName for denne kontrollen, eller kontroller at banen for denne forespørselen er tilordnet til en registrert rute for dynamiske data.
Formant FilterRepeater „<var>X</var>” nie określa nazwy typu kontekstu ani nazwy tabeli, a tych informacji nie można wywnioskować na podstawie adresu URL. Ustaw właściwości ContextTypeName i TableName tego formantu lub upewnij się, że ścieżka dla tego żądania jest mapowana na zarejestrowaną trasę danych dynamicznych.
FilterRepeater "<var>X</var>" не указывает ни имени контекстного типа, ни имени таблицы, и эти сведения не могут быть получены из URL-адреса. Установите свойства ContextTypeName и TableName для этого элемента управления или убедитесь, что путь этого запроса сопоставлен зарегистрированному маршруту динамических данных.
لا يحدد FilterRepeater '<var>X</var>' اسم نوع سياق واسم جدول، وقد تعذر اشتقاق هذه المعلومات من عنوان URL. قم بتعيين الخاصيتين ContextTypeName وTableName على عنصر التحكم هذا، أو تأكد من تعيين مسار هذا الطلب إلى مسار بيانات ديناميكية مسجل.
FilterRepeater“<var>X</var>”未指定上下文类型名称和表名称,且无法从 URL 推断出这些信息。请在此控件上设置 ContextTypeName 和 TableName 属性,或确保此请求的路径映射到已注册的动态数据路由。
FilterRepeater '<var>X</var>' 沒有指定內容型別名稱和資料表名稱,因此無法從 URL 推斷這項資訊。請在這個控制項上設定 ContextTypeName 和 TableName 屬性,或是確定這個要求的路徑有對應到已註冊的「動態資料路由」。
Ovládací prvek FilterRepeater <var>X</var> neurčuje název typu kontextu a název tabulky a tyto informace nelze odvodit z adresy URL. Nastavte vlastnosti ContextTypeName a TableName tohoto ovládacího prvku nebo se ujistěte, že cesta pro tento požadavek se mapuje na registrovanou trasu dynamických dat.
FilterRepeater '<var>X</var>' angiver ikke et konteksttypenavn og et tabelnavn, og denne oplysning kunne ikke afledes af URL-adressen. Angiv egenskaberne ContextTypeName og TableName på kontrolelementet, eller sørg for, at stien for denne anmodning er knyttet til en registreret dynamisk datarute.
In FilterRepeater <var>X</var> worden geen contexttypenaam en tabelnaam opgegeven, en deze informatie kan niet worden afgeleid van de URL. Stel de eigenschappen ContextTypeName en TableName in dit besturingselement in of zorg dat het pad voor de aanvraag wordt toegewezen aan een geregistreerde Dynamische gegevens-route.
FilterRepeater '<var>X</var>' 沒有指定內容型別名稱和資料表名稱,因此無法從 URL 推斷這項資訊。請在這個控制項上設定 ContextTypeName 和 TableName 屬性,或是確定這個要求的路徑有對應到已註冊的「動態資料路由」。
FilterRepeater“<var>X</var>”未指定上下文类型名称和表名称,且未能从 URL 推断出这些信息。请在此控件上设置 ContextTypeName 和 TableName 属性,或确保此请求的路径映射到已注册的动态数据路由。
El elemento FilterRepeater '<var>X</var>' no especifica un nombre de tipo de contexto y un nombre de tabla, y no se pudo inferir esta información de la dirección URL. Establezca las propiedades ContextTypeName y TableName en este control o asegúrese de que la ruta de acceso de esta solicitud está asignada a una ruta de datos dinámicos registrada.
FilterRepeater <var>X</var> anger inte ett kontexttypsnamn och ett tabellnamn, och den här informationen kan inte härledas från URL:en. Ange egenskaperna ContextTypeName och TableName för den här kontrollen eller se till att sökvägen för denna begäran mappas till en registrerad dynamisk dataväg.
'<var>X</var>' FilterRepeater'ı bir bağlam türü adı ve bir tablo adı belirtmiyor ve bu bilgiler URL'den çıkarılamadı. Bu denetimde ContextTypeName ve TableName özelliklerini ayarlayın ya da bu isteğin yolunun kayıtlı bir Dinamik Veri Yoluna eşlendiğinden emin olun.
FilterRepeater '<var>X</var>' não especifica um nome de tipo de contexto e um nome de tabela, mas essas informações não puderam ser determinadas da URL. Defina as propriedades ContextTypeName e TableName nesse controle ou verifique se o caminho dessa solicitação é mapeado para um Roteiro de Dados Dinâmico registrado.
لا يمكن أن تكون الصفحة خالية. برجاء التأكد من أن هذه العملية جاري تنفيذها في سياق طلب ASP.NET.
页面不能为 null。请确保此操作正在 ASP.NET 请求的上下文中执行。
頁面不可為 null。請確認此作業是否正在 ASP.NET 要求的內容中執行。
Stránka nemůže mít hodnotu Null. Zkontrolujte, zda je tato operace prováděna v kontextu požadavku ASP.NET.
Siden må ikke være null. Kontroller, at denne handling udføres inden for konteksten af en ASP.NET-anmodning.
De pagina kan niet null zijn. Controleer of deze bewerking wordt uitgevoerd in de context van een ASP.NET-aanvraag.
Sivun arvona ei voi olla null. Tarkista, että tämä toiminto suoritetaan ASP.NET-pyynnön kontekstissa.
La page ne peut pas être null. Assurez-vous que cette opération est effectuée dans le contexte d'une demande ASP.NET.
Die Seite darf nicht NULL sein. Stellen Sie sicher, dass dieser Vorgang im Kontext einer ASP.NET-Anforderung ausgeführt wird.
Η σελίδα δεν μπορεί να είναι null. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία εκτελείται στο πλαίσιο μιας αίτησης ASP.NET.
הדף אינו יכול להיות Null. נא ודא כי פעולה זו מתבצעת בהקשר של בקשת ASP.NET.
A lap nem lehet null értékű. Ügyeljen arra, hogy ez a művelet egy ASP.NET-kérés környezetében legyen végrehajtva.
Page non può essere null. Assicurarsi che questa operazione venga eseguita nel contesto di una richiesta ASP.NET.
ページは null にできません。この操作は ASP.NET 要求のコンテキストで実行されるようにしてください。
페이지는 null일 수 없습니다. 이 작업이 ASP.NET 요청의 컨텍스트에서 수행되고 있는지 확인하십시오.
Side kan ikke være null. Kontroller at denne operasjonen blir utført i konteksten for en ASP.NET-forespørsel.
Strona nie może być zerowa. Sprawdź, czy ta operacja jest wykonywana w kontekście żądania ASP.NET.
Страница не может быть нулевой. Убедитесь, что данная операция выполняется в контексте запроса ASP.NET.
La página no puede ser nula. Asegúrese de que esta operación se realiza en el contexto de una solicitud de ASP.NET.
Page får inte vara null. Kontrollera att åtgärden utförs i en ASP.NET-begäran.
Sayfa null olamaz. Lütfen bu işlemin bir ASP.NET isteği bağlamında gerçekleştirildiğinden emin olun.
頁面不可為 null。請確認此作業是否正在 ASP.NET 要求的內容中執行。
页面不能为 null。请确保此操作正在 ASP.NET 请求的上下文中执行。
A página não pode ser nula. Verifique se esta operação está sendo executada no contexto de uma solicitação do ASP.NET.
Το στοιχείο ελέγχου φίλτρου '<var>X</var>' έχει άγνωστο όνομα τύπου περιβάλλοντος '<var>Y</var>', το οποίο δεν είναι καταχωρημένο σε κανένα μοντέλο. Βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα ContextTypeName περιέχει ένα έγκυρο όνομα τύπου περιβάλλοντος που είναι καταχωρημένο σε ένα μοντέλο MetaModel.
פקד המסנן '<var>X</var>' כולל שם סוג הקשר לא מוכר '<var>Y</var>' שאינו רשום עם אף מודל. ודא כי המאפיין שלו ContextTypeName מכיל שם סוג הקשר חוקי שנרשם עם MetaModel.
A(z) „<var>X</var>” szűrő vezérlő ismeretlen „<var>Y</var>” környezettípusnevet tartalmaz, amely egyetlen modellnél sincs regisztrálva. Győződjön meg arról, hogy a ContextTypeName tulajdonsága egy érvényes környezettípus nevét tartalmazza, amelyet regisztráltak egy MetaModellnél.
Il controllo filtro '<var>X</var>' ha il nome di tipo di contesto '<var>Y</var>' sconosciuto che non è registrato con un modello. Accertarsi che la proprietà ContextTypeName contenga un nome di tipo di contesto valido che sia stato registrato con un MetaModel.
フィルタ コントロール '<var>X</var>' には、どのモデルにも登録されていない不明なコンテキスト型の名前 '<var>Y</var>' があります。ContextTypeName プロパティに、MetaModel に登録されている有効なコンテキスト型の名前が含まれていることを確認してください。
'<var>X</var>' 필터 컨트롤의 컨텍스트 형식 이름 '<var>Y</var>'을(를) 인식할 수 없으며 어떠한 모델에도 이러한 이름이 등록되지 않았습니다. MetaModel에 등록된 유효한 컨텍스트 형식 이름이 ContextTypeName 속성에 들어 있는지 확인하십시오.
Filterkontrollen <var>X</var> har et ukjent konteksttypenavn <var>Y</var>, som ikke er registrert med noen modell. Pass på at ContextTypeName-egenskapen inneholder et gyldig konteksttypenavn som er registrert med en MetaModel.
Formant filtru „<var>X</var>” ma nieznaną nazwę typu kontekstu „<var>Y</var>”, która nie jest zarejestrowana w żadnym modelu. Upewnij się, czy jego właściwość ContextTypeName zawiera prawidłową nazwę typu kontekstu, która jest zarejestrowana w MetaModel.
Элемент управления фильтром "<var>X</var>" содержит неизвестное имя типа контекста "<var>Y</var>", которое не зарегистрировано ни в одной модели. Убедитесь, что свойство ContextTypeName содержит допустимое имя типа контекста, зарегистрированное в MetaModel.
El control de filtro '<var>X</var>' tiene un nombre de tipo de contexto desconocido ('<var>Y</var>') que no está registrado en ningún modelo. Asegúrese de que su propiedad ContextTypeName contiene un nombre de tipo de contexto válido que esté registrado en un elemento MetaModel.
Filterkontrollen <var>X</var> har det okända kontexttypsnamnet <var>Y</var> som inte är registrerat med någon modell. Se till att egenskapen ContextTypeName innehåller ett giltigt kontexttypsnamn som har registrerats med en MetaModel.
'<var>X</var>' filtre denetimi hiçbir modelde kayıtlı olmayan bir bilinmeyen '<var>Y</var>' bağlam türü adına sahip. ContextTypeName özelliğinin bir MetaModel'da kayıtlı geçerli bir bağlam türü adı içerdiğinden emin olun.
يتضمن عنصر تحكم عامل التصفية '<var>X</var>' اسم نوع سياق غير معروف '<var>Y</var>' وهو غير مسجل مع أي نموذج. تأكد من أن خاصية ContextTypeName الخاصة به تحتوي على اسم نوع سياق صالح تم تسجيله مع MetaModel.
筛选器控件“<var>X</var>”具有未向任何模型注册的未知的上下文类型名称“<var>Y</var>”。请确保其 ContextTypeName 属性包含已向 MetaModel 注册的有效上下文类型名称。
篩選控制項 '<var>X</var>' 包含尚未註冊任何模型的未知內容型別名稱 '<var>Y</var>'。請確定其 ContextTypeName 屬性包含已註冊 MetaModel 的有效內容型別名稱。
Ovládací prvek filtru <var>X</var> má neznámý název typu kontextu <var>Y</var>, který není registrovaný u žádného modelu. Ujistěte se, že jeho vlastnost ContextTypeName obsahuje platný název typu kontextu, který byl zaregistrován u objektu MetaModel.
Filterkontrolelementet '<var>X</var>' har det ukendte konteksttypenavn '<var>Y</var>', der ikke er registreret med nogen model. Kontroller, at egenskaben ContextTypeName indeholder et gyldigt konteksttypenavn, der er registreret med en MetaModel.
Het filterbesturingselement <var>X</var> heeft een onbekende contexttypenaam <var>Y</var> die niet is geregistreerd in een model. Zorg ervoor dat de bijbehorende eigenschap ContextTypeName een geldige contexttypenaam heeft die is geregistreerd in een MetaModel.
Suodatinohjausobjektilla <var>X</var> on tuntematon kontekstityypin nimi <var>Y</var>, jota ei ole rekisteröity mihinkään malliin. Varmista, että ohjausobjektin ContextTypeName-ominaisuus sisältää kelvollisen kontekstityypin nimen, joka on rekisteröity MetaModel-malliin.
Le contrôle de filtre '<var>X</var>' a un nom de type de contexte inconnu '<var>Y</var>' qui n'est inscrit auprès d'aucun modèle. Assurez-vous que sa propriété ContextTypeName contient un nom de type de contexte valide inscrit auprès de MetaModel.
Für das Filtersteuerelement "<var>X</var>" ist der unbekannte Kontexttypname "<var>Y</var>" vorhanden, der bei keinem Modell registriert ist. Die ContextTypeName-Eigenschaft muss einen gültigen Kontexttypnamen enthalten, der bei einem MetaModel registriert wurde.
篩選控制項 '<var>X</var>' 包含尚未註冊任何模型的未知內容型別名稱 '<var>Y</var>'。請確定其 ContextTypeName 屬性包含已註冊 MetaModel 的有效內容型別名稱。
筛选器控件“<var>X</var>”具有未向任何模型注册的未知的上下文类型名称“<var>Y</var>”。请确保其 ContextTypeName 属性包含已向 MetaModel 注册的有效上下文类型名称。
O controle de filtro '<var>X</var>' tem um nome de tipo de contexto desconhecido '<var>Y</var>' que não está registrado com qualquer modelo. Verifique se a propriedade ContextTypeName contém um nome de tipo de contexto válido registrado com um MetaModel.
عمود الفرز '<var>X</var>' المحدد للجدول '<var>Y</var>' غير موجود.
为表“<var>Y</var>”指定的排序列“<var>X</var>”不存在。
針對資料表 '<var>Y</var>' 指定的排序資料行 '<var>X</var>'不存在。
Sloupec řazení <var>X</var> zadaný pro tabulku <var>Y</var> neexistuje.
Sorteringskolonnen '<var>X</var>', der er angivet for tabellen '<var>Y</var>', findes ikke.
De sorteerkolom <var>X</var> die is opgegeven voor de tabel <var>Y</var>, bestaat niet.
Taulukolle <var>Y</var> määritettyä lajittelusaraketta <var>X</var> ei ole.
針對資料表 '<var>Y</var>' 指定的排序資料行 '<var>X</var>'不存在。
La colonne de tri '<var>X</var>' spécifiée pour la table '<var>Y</var>' n'existe pas.
Die für die Tabelle "<var>Y</var>" angegebene Sortierspalte "<var>X</var>" ist nicht vorhanden.
Δεν υπάρχει η στήλη ταξινόμησης '<var>X</var>' που καθορίζεται για τον πίνακα '<var>Y</var>'.
A következő táblához megadott „<var>X</var>” rendezési oszlop nem létezik: „<var>Y</var>”.
La colonna di ordinamento '<var>X</var>' specificata per la tabella '<var>Y</var>' non esiste.
テーブル '<var>Y</var>' に指定された並べ替え列 '<var>X</var>' が存在しません。
'<var>Y</var>' 테이블에 지정된 정렬 열인 '<var>X</var>'이(가) 없습니다.
Sorteringskolonnen <var>X</var> som er angitt for tabellen <var>Y</var>, finnes ikke.
Kolumna sortowania „<var>X</var>” określona dla tabeli „<var>Y</var>” nie istnieje.
Сортировочный столбец "<var>X</var>", указанный для таблицы "<var>Y</var>", не существует.
La columna de ordenación '<var>X</var>' especificada para la tabla '<var>Y</var>' no existe.
Sorteringskolumnen <var>X</var> som anges för tabellen <var>Y</var> finns inte.
'<var>Y</var>' tablosu için belirtilen '<var>X</var>' sıralama sütunu yok.
עמודת המיון '<var>X</var>' שצוינה עבור הטבלה '<var>Y</var>' אינה קיימת.
为表“<var>Y</var>”指定的排序列“<var>X</var>”不存在。
A coluna de classificação '<var>X</var>' especificada para a tabela '<var>Y</var>' não existe.
'<var>X</var>' 不是外部索引鍵資料行,而且不能用在這裡。
لا يعتبر '<var>X</var>' عمود مفتاح خارجيًا وبالتالي لا يمكن استخدامه هنا.
“<var>X</var>”不是一个外键列,因此不能在此使用。
'<var>X</var>' 不是外部索引鍵資料行,而且不能用在這裡。
<var>X</var> není sloupec cizího klíče a nelze jej zde použít.
'<var>X</var>' er ikke en fremmed nøglekolonne og kan ikke benyttes her.
<var>X</var> is geen afwijkende-sleutelkolom en kan hier niet worden gebruikt.
<var>X</var> ei ole viiteavainsarake, eikä sitä voi käyttää tässä.
'<var>X</var>' n'est pas une colonne de clé étrangère et ne peut pas être utilisé ici.
"<var>X</var>" ist keine Fremdschlüsselspalte und kann an dieser Stelle nicht verwendet werden.
Το '<var>X</var>' δεν είναι στήλη εξωτερικού κλειδιού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ.
<var>X</var>' אינו מפתח זר ולא ניתן להשתמש בו כאן.
A következő nem külső kulcs oszlopa, ezért itt nem használható: „<var>X</var>”.
Impossibile utilizzare '<var>X</var>' perché non è una colonna di chiave esterna.
'<var>X</var>' は外部キー列でないため、ここでは使用できません。
'<var>X</var>'은(는) 외래 키 열이 아니므로 여기에서 사용할 수 없습니다.
<var>X</var> er ikke en fremmed nøkkelkolonne og kan ikke brukes her.
Kolumna „<var>X</var>” nie jest kolumną klucza obcego i nie może być tutaj używana.
"<var>X</var>" не является столбцом внешнего ключа, и его нельзя использовать здесь.
'<var>X</var>' no es una columna de clave externa y no se puede usar aquí.
<var>X</var> är inte en extern nyckelkolumn och kan inte användas här.
'<var>X</var>' bir yabancı anahtar sütunu değil ve burada kullanılamaz.
“<var>X</var>”不是一个外键列,因此不能在此使用。
'<var>X</var>' não é uma coluna de chave estrangeira e não pode ser usada aqui.
Ohjausobjektia <var>X</var> ei voi käyttää pääohjausobjektina.
Le contrôle '<var>X</var>' ne peut pas être utilisé comme contrôle parent.
Das <var>X</var>-Steuerelement kann nicht als übergeordnetes Steuerelement verwendet werden.
Το στοιχείο ελέγχου '<var>X</var>' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γονικό στοιχείο ελέγχου.
לא ניתן להשתמש בפקד '<var>X</var>' כפקד אב.
A következő vezérlő nem használható szülő vezérlőként: „<var>X</var>”.
Impossibile utilizzare '<var>X</var>' come controllo padre.
コントロール '<var>X</var>' は、親コントロールとして使用できません。
'<var>X</var>' 컨트롤은 부모 컨트롤로 사용할 수 없습니다.
Kontrollen <var>X</var> kan ikke brukes som en overordnet kontroll.
Formant „<var>X</var>” nie może być używany jako formant nadrzędny.
Элемент управления "<var>X</var>" нельзя использовать как родительский элемент управления.
El control '<var>X</var>' no se puede usar como control primario.
Kontrollen <var>X</var> kan inte användas som en överordnad kontroll.
'<var>X</var>' denetimi üst denetim olarak kullanılamaz.
控制項 '<var>X</var>' 不能當做父控制項使用。
لا يمكن استخدام عنصر التحكم '<var>X</var>' كعنصر تحكم أصلي.
控件“<var>X</var>”不能用作父控件。
控制項 '<var>X</var>' 不能當做父控制項使用。
Kontrolelementet '<var>X</var>' kan ikke benyttes som et overordnet kontrolelement.
Het besturingselement <var>X</var> kan niet worden gebruikt als bovenliggend besturingselement.
Ovládací prvek <var>X</var> nelze použít jako nadřazený ovládací prvek.
控件“<var>X</var>”不能用作父控件。
O controle '<var>X</var>' não pode ser usado como um controle pai.
يتعارض اسم الوحدة '<var>X</var>' الموجود في السياق '<var>Y</var>' مع اسم الوحدة '<var>Z</var>' الموجود في السياق '<var>A</var>'.
上下文“<var>Y</var>”中的实体“<var>X</var>”的名称与上下文“<var>A</var>”中的实体“<var>Z</var>”的名称冲突。
實體 '<var>X</var>' 在內容 '<var>Y</var>' 中的名稱,與實體 '<var>Z</var>' 在內容 '<var>A</var>' 中的名稱發生衝突。
Název pro entitu <var>X</var> v kontextu <var>Y</var> koliduje s názvem pro entitu <var>Z</var> v kontextu <var>A</var>.
Navnet på enheden '<var>X</var>' i konteksten '<var>Y</var>' er i konflikt med navnet på enheden '<var>Z</var>' i konteksten '<var>A</var>'.
De naam voor entiteit <var>X</var> in context <var>Y</var> conflicteert met de naam voor entiteit <var>Z</var> in context <var>A</var>.
Kontekstin <var>Y</var> sisältämän entiteetin <var>X</var> nimi on ristiriidassa kontekstissa <var>A</var> olevan entiteetin <var>Z</var> nimen kanssa.
Le nom de l'entité '<var>X</var>' dans le contexte '<var>Y</var>' est en conflit avec le nom de l'entité '<var>Z</var>' dans le contexte '<var>A</var>'.
Der Name für die Entität "<var>X</var>" im Kontext "<var>Y</var>" verursacht einen Konflikt mit dem Namen für die Entität "<var>Z</var>" im Kontext "<var>A</var>".
Το όνομα της οντότητας '<var>X</var>' στο περιβάλλον '<var>Y</var>' έρχεται σε διένεξη με το όνομα της οντότητας '<var>Z</var>' στο περιβάλλον '<var>A</var>'.
實體 '<var>X</var>' 在內容 '<var>Y</var>' 中的名稱,與實體 '<var>Z</var>' 在內容 '<var>A</var>' 中的名稱發生衝突。
שם הישות '<var>X</var>' בהקשר '<var>Y</var>' מתנגש עם שם הישות '<var>Z</var>' בהקשר '<var>A</var>'.
A(z) „<var>Y</var>” környezetben levő „<var>X</var>” entitás neve ütközik a(z) „<var>A</var>” környezetben levő „<var>Z</var>” entitás nevével.
Il nome per l'entità '<var>X</var>' nel contesto '<var>Y</var>' è in conflitto con il nome per l'entità '<var>Z</var>' nel contesto '<var>A</var>'.
コンテキスト '<var>Y</var>' にあるエンティティ '<var>X</var>' の名前が、コンテキスト '<var>A</var>' にあるエンティティ '<var>Z</var>' の名前と競合しています。
'<var>Y</var>' 컨텍스트의 '<var>X</var>' 엔터티 이름이 '<var>A</var>' 컨텍스트의 '<var>Z</var>' 엔터티 이름과 충돌합니다.
Navnet på enheten <var>X</var> i konteksten <var>Y</var> er i konflikt med navnet på enheten <var>Z</var> i konteksten <var>A</var>.
Nazwa encji „<var>X</var>” w kontekście „<var>Y</var>” jest w konflikcie z nazwą encji „<var>Z</var>” w kontekście „<var>A</var>”.
Имя объекта "<var>X</var>" в контексте "<var>Y</var>" конфликтует с именем объекта "<var>Z</var>" в контексте "<var>A</var>".
El nombre de la entidad '<var>X</var>' en el contexto '<var>Y</var>' está en conflicto con el nombre de la entidad '<var>Z</var>' en el contexto '<var>A</var>'.
Namnet på entiteten <var>X</var> i kontexten <var>Y</var> är i konflikt med namnet på entiteten <var>Z</var> i kontexten <var>A</var>.
'<var>Y</var>' bağlamındaki '<var>X</var>' varlığının adı '<var>A</var>' bağlamındaki '<var>Z</var>' varlığının adıyla çakışıyor.
上下文“<var>Y</var>”中的实体“<var>X</var>”的名称与上下文“<var>A</var>”中的实体“<var>Z</var>”的名称冲突。
O nome da entidade '<var>X</var>' no contexto '<var>Y</var>' conflita com o nome da entidade '<var>Z</var>' no contexto '<var>A</var>'.
實體型別 <var>Type Name</var> 不屬於任何已註冊的模型。
لا ينتمي نوع الوحدة <var>Type Name</var> إلى أي من النماذج المسجلة.
实体类型 <var>Type Name</var> 不属于任何已注册的模型。
實體型別 <var>Type Name</var> 不屬於任何已註冊的模型。
Typ entity <var>Type Name</var> nepatří k žádnému registrovanému modelu.
Enhedstypen <var>Type Name</var> tilhører ikke nogen registreret model.
Het entiteitstype <var>Type Name</var> maakt geen deel uit van een geregistreerd model.
Entiteetin tyyppi <var>Type Name</var> ei kuulu mihinkään rekisteröityyn malliin.
Le type d'entité <var>Type Name</var> ne fait partie d'aucun modèle inscrit.
Der Entitätstyp "<var>Type Name</var>" gehört zu keinem registrierten Modell.
Ο τύπος οντότητας <var>Type Name</var> δεν ανήκει σε κανένα καταχωρημένο μοντέλο.
A(z) <var>Type Name</var> entitástípus egyetlen regisztrált modellhez sem tartozik.
Il tipo di entità <var>Type Name</var> non appartiene a un modello registrato.
エンティティの種類 <var>Type Name</var> は登録されているどのモデルにも属していません。
<var>Type Name</var> 엔터티 형식은 등록된 어떠한 모델에도 속하지 않습니다.
Enhetstypen <var>Type Name</var> tilhører ikke en registrert modell.
Typ encji <var>Type Name</var> nie należy do żadnego zarejestrowanego modelu.
Тип объекта <var>Type Name</var> не принадлежит ни к одной из зарегистрированных моделей.
El tipo de entidad <var>Type Name</var> no pertenece a ningún modelo registrado.
Entitetstypen <var>Type Name</var> tillhör inte någon registrerad modell.
סוג הישות <var>Type Name</var> לא שייך לאף מודל רשום.
<var>Type Name</var> varlık türü kayıtlı modellerin hiçbirine ait değil.
实体类型 <var>Type Name</var> 不属于任何已注册的模型。
O tipo de entidade <var>Type Name</var> não pertence a qualquer modelo registrado.
See catalog page for all messages.