The service
Messages on page
FilterRepeater '<var>X</var>' 與某個資料表有關聯,但是遺漏內容型別名稱。請確定其 ContextTypeName 屬性包含有效的內容型別。
Ovládací prvek FilterRepeater <var>X</var> je přidružený k tabulce, ale chybí název typu kontextu. Ujistěte se, že jeho vlastnost ContextTypeName má platný typ kontextu.
FilterRepeater '<var>X</var>' er associeret med en tabel, men har ikke et konteksttypenavn. Kontroller, at egenskaben ContextTypeName har en gyldig konteksttype.
FilterRepeater <var>X</var> is gekoppeld aan een tabel, maar heeft geen contexttypenaam. Zorg ervoor dat de bijbehorende eigenschap ContextTypeName een geldige contexttypenaam bevat.
FilterRepeater <var>X</var> on liitetty taulukkoon, mutta siltä puuttuu kontekstityypin nimi. Varmista, että sen ContextTypeName-ominaisuus sisältää kelvollisen kontekstityypin.
Le FilterRepeater '<var>X</var>' est associé à une table mais n'a pas de nom de type de contexte. Assurez-vous que sa propriété ContextTypeName a un type de contexte valide.
FilterRepeater "<var>X</var>" ist einer Tabelle zugeordnet, der Kontexttypname fehlt aber. Die ContextTypeName-Eigenschaft muss einen gültigen Kontexttypnamen enthalten.
Το FilterRepeater '<var>X</var>' συσχετίζεται με έναν πίνακα, αλλά λείπει το όνομα τύπου περιβάλλοντος. Βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα ContextTypeName έχει έγκυρο τύπο περιβάλλοντος.
FilterRepeater '<var>X</var>' משויך לטבלה אך חסר בו שם סוג הקשר. ודא שמאפיין ContextTypeName שלו מכיל שם סוג הקשר חוקי.
A(z) „<var>X</var>” FilterRepeater hozzá van rendelve egy táblához, de nem tartalmazza a környezettípus nevét. Győződjön meg arról, hogy a ContextTypeName tulajdonsága egy érvényes környezettípus nevét tartalmazza.
FilterRepeater '<var>X</var>' è associato a una tabella ma manca un nome di tipo di contesto. Accertarsi che la proprietà ContextTypeName contenga un tipo di contesto valido.
FilterRepeater '<var>X</var>' 與某個資料表有關聯,但是遺漏內容型別名稱。請確定其 ContextTypeName 屬性包含有效的內容型別。
يقترن FilterRepeater '<var>X</var>' بجدول، ولكنه يفتقد إلى اسم نوع سياق. تأكد من أن خاصية ContextTypeName الخاصة به تحتوي على نوع سياق صالح.
FilterRepeater“<var>X</var>”与一个表相关联,但是缺少上下文类型名称。请确保其 ContextTypeName 属性具有有效的上下文类型。
FilterRepeater '<var>X</var>' はテーブルに関連付けられていますが、コンテキスト型の名前がありません。ContextTypeName プロパティに有効なコンテキスト型が含まれていることを確認してください。
FilterRepeater '<var>X</var>'이(가) 테이블에 연결되어 있지만 컨텍스트 형식 이름이 없습니다. ContextTypeName 속성에 유효한 컨텍스트 형식이 들어 있는지 확인하십시오.
FilterRepeater <var>X</var> er tilknyttet en tabell, men mangler et konteksttypenavn. Pass på at ContextTypeName-egenskapen har en gyldig konteksttype.
Formant FilterRepeater „<var>X</var>” jest skojarzony z tabelą, ale nie ma nazwy typu kontekstu. Upewnij się, czy jego właściwość ContextTypeName ma prawidłowy typ kontekstu.
FilterRepeater "<var>X</var>" связан с таблицей, но не содержит имя типа контекста. Убедитесь, что свойство ContextTypeName содержит допустимое имя типа контекста.
El elemento FilterRepeater '<var>X</var>' está asociado con una tabla, pero le falta un nombre de tipo de contexto. Asegúrese de que su propiedad ContextTypeName tiene un tipo de contexto válido.
FilterRepeater <var>X</var> associeras med en tabell men saknar ett kontexttypsnamn. Se till att egenskapen ContextTypeName har en giltig kontexttyp.
'<var>X</var>' FilterRepeater'ı bir tabloyla ilişkili ancak bir bağlam türü adı yok. ContextTypeName özelliğinin geçerli bir bağlam türü içerdiğinden emin olun.
FilterRepeater“<var>X</var>”与一个表相关联,但是缺少上下文类型名称。请确保其 ContextTypeName 属性具有有效的上下文类型。
FilterRepeater '<var>X</var>' está associado a uma tabela, mas um nome de tipo de contexto está ausente. Verifique se a propriedade ContextTypeName tem um tipo de contexto válido.
資料表 '<var>X</var>' 沒有名為 '<var>Y</var>' 的資料行。
لا يحتوي الجدول '<var>X</var>' على عمود بالاسم '<var>Y</var>'.
表“<var>X</var>”没有名为“<var>Y</var>”的列。
資料表 '<var>X</var>' 沒有名為 '<var>Y</var>' 的資料行。
Tabulka <var>X</var> neobsahuje sloupec s názvem <var>Y</var>.
Tabellen '<var>X</var>' indeholder ikke en kolonne med navnet '<var>Y</var>'.
De tabel <var>X</var> heeft geen kolom met de naam <var>Y</var>.
Taulukossa <var>X</var> ei ole saraketta nimeltä <var>Y</var>.
La table '<var>X</var>' n'a pas de colonne nommée '<var>Y</var>'.
In der Tabelle "<var>X</var>" ist keine Spalte namens "<var>Y</var>" vorhanden.
Ο πίνακας '<var>X</var>' δεν περιέχει στήλη με όνομα '<var>Y</var>'.
לטבלה '<var>X</var>' אין עמודה בשם '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” tábla nem tartalmaz „<var>Y</var>” nevű oszlopot.
La tabella '<var>X</var>' non ha una colonna denominata '<var>Y</var>'.
テーブル '<var>X</var>' には、'<var>Y</var>' という名前の列がありません。
'<var>X</var>' 테이블에 이름이 '<var>Y</var>'인 열이 없습니다.
Tabellen <var>X</var> har ikke en kolonne med navnet <var>Y</var>.
Tabela „<var>X</var>” nie zawiera kolumny o nazwie „<var>Y</var>”.
В таблице "<var>X</var>" отсутствует столбец с именем "<var>Y</var>".
La tabla '<var>X</var>' no tiene ninguna columna con el nombre '<var>Y</var>'.
Tabellen <var>X</var> har ingen kolumn med namnet <var>Y</var>.
'<var>X</var>' tablosunda '<var>Y</var>' adlı bir sütun yok.
表“<var>X</var>”没有名为“<var>Y</var>”的列。
A tabela '<var>X</var>' não tem uma coluna chamada '<var>Y</var>'.
Tuntematon entiteetin tyyppi <var>Type Name</var>. Tämä entiteetin tyyppi ei ole osa mitään rekisteröityä kontekstia.
Type d'entité inconnu '<var>Type Name</var>'. Ce type d'entité ne fait partie d'aucun contexte inscrit.
Unbekannter Entitätstyp "<var>Type Name</var>". Dieser Entitätstyp gehört zu keinem registrierten Kontext.
Άγνωστος τύπος οντότητας '<var>Type Name</var>'. Αυτός ο τύπος οντότητας δεν αποτελεί τμήμα κανενός καταχωρημένου περιβάλλοντος.
Ismeretlen entitástípus: „<var>Type Name</var>”. Ez az entitástípus egyetlen regisztrált környezetnek sem része.
Tipo di entità '<var>Type Name</var>' sconosciuto. Questo tipo di entità non è stato registrato.
不明なエンティティの種類 <var>Type Name</var> です。このエンティティの種類は登録されているどのコンテキストの一部でもありません。
'<var>Type Name</var>'은(는) 알 수 없는 엔터티 형식입니다. 이 엔터티 형식은 등록된 어떠한 컨텍스트에도 속하지 않습니다.
Ukjent enhetstype <var>Type Name</var>. Denne enhetstypen er ikke en del av en registrert kontekst.
Nieznany typ encji „<var>Type Name</var>”. Ten typ encji nie jest częścią żadnego zarejestrowanego kontekstu.
Тип объекта "<var>Type Name</var>" неизвестен. Этот тип объекта не является частью зарегистрированного контекста.
Tipo de entidad '<var>Type Name</var>' desconocido. Este tipo de entidad no forma parte de ningún contexto registrado.
Den okända entitetstypen <var>Type Name</var>. Den här entitetstypen tillhör inte någon registrerad kontext.
Bilinmeyen varlık türü: '<var>Type Name</var>'. Bu varlık türü kayıtlı herhangi bir bağlamın bir parçası değil.
סוג הישות לא ידוע '<var>Type Name</var>'. סוג ישות זה אינו חלק מכל הקשר רשום.
未知的實體型別 '<var>Type Name</var>'。這個實體型別不屬於任何已註冊的內容。
نوع الوحدة '<var>Type Name</var>' غير معروف. نوع الوحدة هذا ليس جزءًا من أي سياق مسجل.
未知的实体类型“<var>Type Name</var>”。此实体类型不属于任何已注册的上下文。
未知的實體型別 '<var>Type Name</var>'。這個實體型別不屬於任何已註冊的內容。
Neznámý typ entity <var>Type Name</var>. Tento typ entity není součástí žádného registrovaného kontextu.
Ukendt enhedstype '<var>Type Name</var>'. Denne enhedstype er ikke en del af nogen registreret kontekst.
Onbekend entiteitstype <var>Type Name</var>. Dit entiteitstype maakt geen deel uit van een geregistreerde context.
未知的实体类型“<var>Type Name</var>”。此实体类型不属于任何已注册的上下文。
Tipo de entidade desconhecida '<var>Type Name</var>'. Esse tipo de entidade não é parte de qualquer contexto registrado.
يتضمن FilterRepeater '<var>X</var>' اسم نوع سياق غير معروف '<var>Y</var>' وغير مسجل مع أي نموذج. تأكد من أن خاصية ContextTypeName الخاصة به تحتوي على اسم نوع سياق صالح تم تسجيله مع MetaModel.
FilterRepeater“<var>X</var>”具有未向任何模型注册的未知的上下文类型名称“<var>Y</var>”。请确保其 ContextTypeName 属性包含已向 MetaModel 注册的有效上下文类型名称。
Ovládací prvek FilterRepeater <var>X</var> má neznámý název typu kontextu <var>Y</var>, který není registrovaný u žádného modelu. Ujistěte se, že jeho vlastnost ContextTypeName obsahuje platný název typu kontextu, který byl zaregistrován u objektu MetaModel.
FilterRepeater '<var>X</var>' har det ukendte konteksttypenavn '<var>Y</var>', der ikke er registreret med nogen model. Kontroller, at egenskaben ContextTypeName indeholder et gyldigt konteksttypenavn, der er registreret med en MetaModel.
FilterRepeater '<var>X</var>' 包含尚未註冊任何模型的未知內容型別名稱 '<var>Y</var>'。請確定其 ContextTypeName 屬性包含已註冊 MetaModel 的有效內容型別名稱。
FilterRepeater <var>X</var> heeft een onbekende contexttypenaam <var>Y</var> die niet is geregistreerd in een model. Zorg ervoor dat de bijbehorende eigenschap ContextTypeName een geldige contexttypenaam heeft die is geregistreerd in een MetaModel.
FilterRepeater-kohteella <var>X</var> on tuntematon kontekstityypin nimi <var>Y</var>, jota ei ole rekisteröity mihinkään malliin. Varmista, että kohteen ContextTypeName-ominaisuus sisältää kelvollisen kontekstityypin nimen, joka on rekisteröity MetaModel-malliin.
Le FilterRepeater '<var>X</var>' a un nom de type de contexte inconnu '<var>Y</var>' qui n'est inscrit auprès d'aucun modèle. Assurez-vous que sa propriété ContextTypeName contient un nom de type de contexte valide inscrit auprès de MetaModel.
Für FilterRepeater "<var>X</var>" ist der unbekannte Kontexttypname "<var>Y</var>" vorhanden, der bei keinem Modell registriert ist. Die ContextTypeName-Eigenschaft muss einen gültigen Kontexttypnamen enthalten, der bei einem MetaModel registriert wurde.
Το FilterRepeater '<var>X</var>' έχει άγνωστο όνομα τύπου περιβάλλοντος '<var>Y</var>', το οποίο δεν είναι καταχωρημένο σε κανένα μοντέλο. Βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα ContextTypeName περιέχει ένα έγκυρο όνομα τύπου περιβάλλοντος που είναι καταχωρημένο σε ένα μοντέλο MetaModel.
FilterRepeater ‏'<var>X</var>' כולל שם סוג הקשר לא מוכר '<var>Y</var>' שאינו רשום עם אף מודל. ודא כי המאפיין שלו ContextTypeName מכיל שם סוג הקשר חוקי שנרשם עם MetaModel.
A(z) „<var>X</var>” FilterRepeater ismeretlen „<var>Y</var>” környezettípusnevet tartalmaz, amely egyetlen modellnél sincs regisztrálva. Győződjön meg arról, hogy a ContextTypeName tulajdonsága egy érvényes környezettípus nevét tartalmazza, amelyet regisztráltak egy MetaModellnél.
FilterRepeater '<var>X</var>' ha il nome di tipo di contesto '<var>Y</var>' sconosciuto che non è registrato con un modello. Accertarsi che la proprietà ContextTypeName contenga un nome di tipo di contesto valido che sia stato registrato con un MetaModel.
FilterRepeater '<var>X</var>' には、どのモデルにも登録されていない不明なコンテキスト型の名前 '<var>Y</var>' があります。ContextTypeName プロパティに、MetaModel に登録されている有効なコンテキスト型の名前が含まれていることを確認してください。
FilterRepeater '<var>X</var>'의 컨텍스트 형식 이름 '<var>Y</var>'을 인식할 수 없으며 어떠한 모델에도 이러한 이름이 등록되지 않았습니다. MetaModel에 등록된 유효한 컨텍스트 형식 이름이 ContextTypeName 속성에 들어 있는지 확인하십시오.
FilterRepeater <var>X</var> har et ukjent konteksttypenavn <var>Y</var>, som ikke er registrert med noen modell. Pass på at ContextTypeName-egenskapen inneholder et gyldig konteksttypenavn som er registrert med en MetaModel.
Formant FilterRepeater „<var>X</var>” ma nieznaną nazwę typu kontekstu „<var>Y</var>”, która nie jest zarejestrowana w żadnym modelu. Upewnij się, czy jego właściwość ContextTypeName zawiera prawidłową nazwę typu kontekstu, która jest zarejestrowana w MetaModel.
FilterRepeater "<var>X</var>" содержит неизвестное имя типа контекста "<var>Y</var>", которое не зарегистрировано ни в одной модели. Убедитесь, что свойство ContextTypeName содержит допустимое имя типа контекста, зарегистрированное в MetaModel.
El elemento FilterRepeater '<var>X</var>' tiene un nombre de tipo de contexto desconocido ('<var>Y</var>') que no está registrado en ningún modelo. Asegúrese de que su propiedad ContextTypeName contiene un nombre de tipo de contexto válido que esté registrado en un elemento MetaModel.
FilterRepeater <var>X</var> har det okända kontexttypsnamnet <var>Y</var> som inte är registrerat med någon modell. Se till att egenskapen ContextTypeName innehåller ett giltigt kontexttypsnamn som har registrerats med en MetaModel.
'<var>X</var>' FilterRepeater'ı hiçbir modelde kayıtlı olmayan bir bilinmeyen '<var>Y</var>' bağlam türü adına sahip. ContextTypeName özelliğinin bir MetaModel'da kayıtlı geçerli bir bağlam türü adı içerdiğinden emin olun.
FilterRepeater '<var>X</var>' 包含尚未註冊任何模型的未知內容型別名稱 '<var>Y</var>'。請確定其 ContextTypeName 屬性包含已註冊 MetaModel 的有效內容型別名稱。
FilterRepeater“<var>X</var>”具有未向任何模型注册的未知的上下文类型名称“<var>Y</var>”。请确保其 ContextTypeName 属性包含已向 MetaModel 注册的有效上下文类型名称。
FilterRepeater '<var>X</var>' tem um nome de tipo de contexto desconhecido '<var>Y</var>' que não está registrado com nenhum modelo. Verifique se a propriedade ContextTypeName contém um nome de tipo de contexto válido registrado com um MetaModel.
نوع السياق '<var>Type Name</var>' غير مدعوم.
不支持上下文类型“<var>Type Name</var>”。
不支援 '<var>Type Name</var>' 內容型別。
Typ kontextu <var>Type Name</var> není podporován.
Konteksttypen '<var>Type Name</var>' understøttes ikke.
Het contexttype <var>Type Name</var> wordt niet ondersteund.
Kontekstin tyyppiä <var>Type Name</var> ei tueta.
Le type de contexte '<var>Type Name</var>' n'est pas pris en charge.
Der Kontexttyp "<var>Type Name</var>" wird nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζεται ο τύπος περιβάλλοντος '<var>Type Name</var>'.
סוג הקשר '<var>Type Name</var>' אינו נתמך.
A következő környezettípus nem támogatott: „<var>Type Name</var>”.
Tipo di contesto '<var>Type Name</var>' non supportato.
コンテキスト型 '<var>Type Name</var>' はサポートされません。
'<var>Type Name</var>' 컨텍스트 형식은 지원되지 않습니다.
Konteksttypen <var>Type Name</var> støttes ikke.
Typ kontekstu „<var>Type Name</var>” nie jest obsługiwany.
Тип контекста "<var>Type Name</var>" не поддерживается.
No se admite el tipo de contexto '<var>Type Name</var>'.
Kontexttypen <var>Type Name</var> stöds inte.
'<var>Type Name</var>' bağlam türü desteklenmiyor.
不支援 '<var>Type Name</var>' 內容型別。
不支持上下文类型“<var>Type Name</var>”。
Não há suporte para o tipo de contexto '<var>Type Name</var>'.
تعذر العثور على عنصر التحكم '<var>X</var>'.
找不到控件“<var>X</var>”。
找不到控制項 '<var>X</var>'。
Ovládací prvek <var>X</var> nelze nalézt.
Kontrolelementet '<var>X</var>' blev ikke fundet.
Het besturingselement <var>X</var> is niet gevonden.
Ohjausobjektia <var>X</var> ei löytynyt.
Le contrôle '<var>X</var>' est introuvable.
Das <var>X</var>-Steuerelement konnte nicht gefunden werden.
Δεν βρέθηκε το στοιχείο ελέγχου '<var>X</var>'.
הפקד '<var>X</var>' לא נמצא.
A következő vezérlő nem található: „<var>X</var>”.
Impossibile trovare il controllo '<var>X</var>'.
コントロール '<var>X</var>' が見つかりませんでした。
'<var>X</var>' 컨트롤을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke kontrollen <var>X</var>.
Nie można znaleźć formantu „<var>X</var>”.
Не удается найти элемент управления "<var>X</var>".
No se encontró el control '<var>X</var>'.
Det går inte att hitta kontrollen <var>X</var>.
'<var>X</var>' denetimi bulunamadı.
找不到控制項 '<var>X</var>'。
未能找到控件“<var>X</var>”。
Não foi possível encontrar o controle '<var>X</var>'.
لا يعتبر '<var>X</var>' عمودًا فرعيًا وبالتالي لا يمكن استخدامه هنا.
“<var>X</var>”不是一个子列,因此不能在此使用。
'<var>X</var>' 不是子資料行,而且不能用在這裡。
<var>X</var> není podřízený sloupec a nelze jej zde použít.
'<var>X</var>' er ikke en underordnet kolonne og kan ikke benyttes her.
<var>X</var> is geen onderliggende kolom en kan hier niet worden gebruikt.
<var>X</var> ei ole alisarake, eikä sitä voi käyttää tässä.
'<var>X</var>' n'est pas une colonne enfant et ne peut pas être utilisé ici.
"<var>X</var>" ist keine untergeordnete Spalte und kann an dieser Stelle nicht verwendet werden.
Το '<var>X</var>' δεν είναι θυγατρική στήλη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ.
<var>X</var>' אינה עמודת בת ולא ניתן להשתמש בה כאן.
A következő nem gyermekoszlop, ezért itt nem használható: „<var>X</var>”.
Impossibile utilizzare '<var>X</var>' perché non è una colonna figlio.
'<var>X</var>' は子列でないため、ここでは使用できません。
'<var>X</var>'은(는) 자식 열이 아니므로 여기에서 사용할 수 없습니다.
<var>X</var> er ikke en underordnet kolonne og kan ikke brukes her.
Kolumna „<var>X</var>” nie jest kolumną podrzędną i nie może być tutaj używana.
"<var>X</var>" не является дочерним столбцом, и его нельзя использовать здесь.
'<var>X</var>' no es una columna con elementos secundarios y no se puede usar aquí.
<var>X</var> är inte en underordnad kolumn och kan inte användas här.
'<var>X</var>' bir alt sütun değil ve burada kullanılamaz.
'<var>X</var>' 不是子資料行,而且不能用在這裡。
“<var>X</var>”不是一个子列,因此不能在此使用。
'<var>X</var>' não é uma coluna filho e não pode ser usada aqui.
لا ينتمي عمود الفرز المحدد لجدول إنهاء الاقتران هذا.
给定排序列不属于此关联的结束表。
指定的排序資料行不屬於這個關聯的結尾資料表。
Zadaný sloupec řazení nepatří do koncové tabulky tohoto přidružení.
Den angivne sorteringskolonne hører ikke til denne associerings sluttabel.
De opgegeven sorteerkolom maakt geen deel uit van de eindtabel van deze koppeling.
Määritetty lajittelusarake ei kuulu tämän liitoksen lopputaulukkoon.
La colonne de tri indiquée n'appartient pas à la table de fin de cette association.
Die angegebene Sortierspalte gehört nicht zur Endtabelle dieser Zuordnung.
Η στήλη ταξινόμησης που έχει δοθεί δεν ανήκει στον τελικό πίνακα αυτής της συσχέτισης.
עמודת המיון הנתונה לא שייכת לטבלת הסיום של השיוך.
A megadott rendezési oszlop nem tartozik ezen társítás végtáblájához.
La colonna di ordinamento specificata non appartiene alla tabella finale dell'associazione.
指定した並べ替え列は、この関連付けのエンド テーブルに属していません。
지정된 정렬 열이 이 연결의 끝점 테이블에 속하지 않습니다.
Den angitte sorteringskolonnen tilhører ikke sluttabellen for denne tilknytningen.
Dana kolumna sortowania nie należy do tabeli końcowej tego skojarzenia.
Данный столбец сортировки не принадлежит конечной таблице этой ассоциации.
La columna de ordenación dada no pertenece a la tabla final de esta asociación.
Den angivna sorteringskolumnen tillhör inte associationens sluttabell.
Verilen sıralama sütunu bu ilişkilendirmenin bitiş tablosuna ait değil.
指定的排序資料行不屬於這個關聯的結尾資料表。
给定排序列不属于此关联的结束表。
A coluna de classificação fornecida não pertence a essa tabela de fim da associação.
اسم الجدول '<var>X</var>' غير معروف.
未知的表名称“<var>X</var>”。
未知的資料表名稱 '<var>X</var>'。
Neznámý název tabulky <var>X</var>.
Ukendt tabelnavn '<var>X</var>'.
Onbekende tabelnaam <var>X</var>.
Nom de table inconnu '<var>X</var>'.
Unbekannter Tabellenname "<var>X</var>".
Άγνωστο όνομα πίνακα '<var>X</var>'.
שם טבלה לא ידוע '<var>X</var>'.
Ismeretlen táblanév: „<var>X</var>”.
Nome di tabella '<var>X</var>' sconosciuto.
不明なテーブル名 '<var>X</var>' です。
'<var>X</var>'은(는) 알 수 없는 테이블 이름입니다.
Ukjent tabellnavn <var>X</var>.
Nieznany typ tabeli „<var>X</var>”.
Неизвестное имя таблицы "<var>X</var>".
Nombre de tabla '<var>X</var>' desconocido.
Det okända tabellnamnet <var>X</var>.
Bilinmeyen tablo adı: '<var>X</var>'.
Tuntematon taulukon nimi <var>X</var>.
未知的資料表名稱 '<var>X</var>'。
未知的表名称“<var>X</var>”。
Nome de tabela desconhecido '<var>X</var>'.
يتعارض تجاوز الاسم '<var>X</var>' للوحدة '<var>Y</var>' الموجود في السياق '<var>Z</var>' مع اسم الوحدة '<var>A</var>' الموجود في السياق '<var>B</var>'.
上下文“<var>Z</var>”中的实体“<var>Y</var>”的名称替代“<var>X</var>”与上下文“<var>B</var>”中的实体“<var>A</var>”的名称冲突。
實體 '<var>Y</var>' 在內容 '<var>Z</var>' 中的名稱覆寫 '<var>X</var>',與實體 '<var>A</var>' 在內容 '<var>B</var>' 中的名稱發生衝突。
Přepsání názvu <var>X</var> pro entitu <var>Y</var> v kontextu <var>Z</var> koliduje s názvem pro entitu <var>A</var> v kontextu <var>B</var>.
Navnetilsidesættelsen '<var>X</var>' for enheden '<var>Y</var>' i konteksten '<var>Z</var>' er i konflikt med navnet på enheden '<var>A</var>' i konteksten '<var>B</var>'.
De naamoverschrijving <var>X</var> voor entiteit <var>Y</var> in context <var>Z</var> conflicteert met de naam voor entiteit <var>A</var> in context <var>B</var>.
Kontekstissa <var>Z</var> olevan entiteetin <var>Y</var> nimen korvaus <var>X</var> on ristiriidassa kontekstissa <var>B</var> olevan entiteetin <var>A</var> nimen kanssa.
La substitution de nom '<var>X</var>' pour l'entité '<var>Y</var>' dans le contexte '<var>Z</var>' est en conflit avec le nom de l'entité '<var>A</var>' dans le contexte '<var>B</var>'.
Die Namensüberschreibung "<var>X</var>" für die Entität "<var>Y</var>" im Kontext "<var>Z</var>" verursacht einen Konflikt mit dem Namen für die Entität "<var>A</var>" im Kontext "<var>B</var>".
Το όνομα αντικατάστασης '<var>X</var>' για την οντότητα '<var>Y</var>' στο περιβάλλον '<var>Z</var>' έρχεται σε διένεξη με το όνομα της οντότητας '<var>A</var>' στο περιβάλλον '<var>B</var>'.
עקיפת השם '<var>X</var>' עבור הישות '<var>Y</var>' בהקשר '<var>Z</var>' מתנגש עם השם עבור הישות '<var>A</var>' בהקשר '<var>B</var>'.
A(z) „<var>Z</var>” környezetben levő „<var>Y</var>” entitás nevének „<var>X</var>” névfelülbírálása ütközik a(z) „<var>B</var>” környezetben levő „<var>A</var>” entitás nevével.
L'override del nome '<var>X</var>' per l'entità '<var>Y</var>' nel contesto '<var>Z</var>' è in conflitto con il nome per l'entità '<var>A</var>' nel contesto '<var>B</var>'.
コンテキスト '<var>Z</var>' にあるエンティティ '<var>Y</var>' の名前のオーバーライド '<var>X</var>' が、コンテキスト '<var>B</var>' にあるエンティティ '<var>A</var>' の名前と競合しています。
'<var>Z</var>' 컨텍스트의 '<var>Y</var>' 엔터티에 대한 이름 재정의인 '<var>X</var>'이(가) '<var>B</var>' 컨텍스트의 '<var>A</var>' 엔터티 이름과 충돌합니다.
Navnoverstyringen <var>X</var> for enheten <var>Y</var> i konteksten <var>Z</var> er i konflikt med navnet på enheten <var>A</var> i konteksten <var>B</var>.
Zastąpienie nazwy „<var>X</var>” dla encji „<var>Y</var>” w kontekście „<var>Z</var>” jest w konflikcie z nazwą encji „<var>A</var>” w kontekście „<var>B</var>”.
Переопределение имени "<var>X</var>" для объекта "<var>Y</var>" в контексте "<var>Z</var>" конфликтует с именем объекта "<var>A</var>" в контексте "<var>B</var>".
La invalidación de nombre '<var>X</var>' de la entidad '<var>Y</var>' en el contexto '<var>Z</var>' está en conflicto con el nombre de la entidad '<var>A</var>' en el contexto '<var>B</var>'.
Namnåsidosättningen <var>X</var> för entiteten <var>Y</var> i kontexten <var>Z</var> är i konflikt med namnet på entiteten <var>A</var> i kontexten <var>B</var>.
'<var>Z</var>' bağlamındaki '<var>Y</var>' varlığının '<var>X</var>' ad geçersiz kılması '<var>B</var>' bağlamındaki '<var>A</var>' varlığının adıyla çakışıyor.
實體 '<var>Y</var>' 在內容 '<var>Z</var>' 中的名稱覆寫 '<var>X</var>',與實體 '<var>A</var>' 在內容 '<var>B</var>' 中的名稱發生衝突。
上下文“<var>Z</var>”中的实体“<var>Y</var>”的名称替代“<var>X</var>”与上下文“<var>B</var>”中的实体“<var>A</var>”的名称冲突。
A substituição de nome '<var>X</var>' da entidade '<var>Y</var>' no contexto '<var>Z</var>' conflita com o nome da entidade '<var>A</var>' no contexto'<var>B</var>'.
See catalog page for all messages.