The service
Messages on page
AutoGenerateOrderByClause-arvona ei voi olla true, jos OrderBy määritetään.
AutoGenerateOrderByClause ne peut pas avoir la valeur true si OrderBy est défini.
AutoGenerateOrderByClause kann nicht 'true' sein, wenn OrderBy definiert ist.
Το AutoGenerateOrderByClause δεν μπορεί να έχει τιμή true εάν έχει καθοριστεί το OrderBy.
AutoGenerateOrderByClause אינו יכול להיות True אם OrderBy מוגדר.
AutoGenerateOrderByClause nem lehet true értékű, ha definiálva van az OrderBy tulajdonság.
AutoGenerateOrderByClause non può essere true se è stato definito OrderBy.
OrderBy が定義されている場合、AutoGenerateOrderByClause を true にすることはできません。
OrderBy가 정의된 경우 AutoGenerateOrderByClause를 true로 지정할 수 없습니다.
AutoGenerateOrderByClause kan ikke være true hvis OrderBy er definert.
Właściwość AutoGenerateOrderByClause nie może mieć wartości True, jeśli zdefiniowano właściwość OrderBy.
AutoGenerateOrderByClause не может иметь значение true, если задано OrderBy.
AutoGenerateOrderByClause no puede ser si se ha definido OrderBy.
AutoGenerateOrderByClause kan inte vara true om OrderBy definieras.
OrderBy tanımlıysa AutoGenerateOrderByClause true olamaz.
لا يمكن أن يكون AutoGenerateOrderByClause حقيقيًا إذا كان OrderBy معرفًا.
如果定义了 OrderBy,则 AutoGenerateOrderByClause 不能为 true。
如果定義 OrderBy,AutoGenerateOrderByClause 就不可為 true。
AutoGenerateOrderByClause nemůže být True, pokud je definována klauzule OrderBy.
AutoGenerateOrderByClause kan ikke være sand, hvis OrderBy er defineret.
AutoGenerateOrderByClause kan niet waar zijn als OrderBy is gedefinieerd.
如果定義 OrderBy,AutoGenerateOrderByClause 就不可為 true。
如果定义了 OrderBy,则 AutoGenerateOrderByClause 不能为 true。
AutoGenerateOrderByClause não pode ser verdadeiro caso OrderBy esteja definido.
الحدث الذي تم إظهاره قبل إنشاء ObjectContext. يسمح للمستخدم بتحديد ObjectContext عادي.
创建 ObjectContext 前引发的事件。允许用户指定自定义 ObjectContext。
在建立 ObjectContext 之前引發的事件。讓使用者能夠指定自訂的 ObjectContext。
Událost volaná před vytvořením objektu ObjectContext. Umožňuje uživateli zadat vlastní ObjectContext.
Hændelse, der udløses, før ObjectContext oprettes. Giver brugeren mulighed for at angive en brugerdefineret ObjectContext.
Gebeurtenis die optreedt voordat ObjectContext wordt gemaakt. Biedt de mogelijkheid een aangepaste ObjectContext-instance op te geven.
ObjectContext-kohteen luomista ennen käynnistettävä tapahtuma, joka sallii käyttäjän määrittää mukautetun ObjectContext-kohteen.
Événement déclenché avant la création de l'ObjectContext. Permet à l'utilisateur de spécifier un ObjectContext personnalisé.
Ereignis, das vor dem Erstellen von ObjectContext ausgelöst wird. Ermöglicht dem Benutzer die Angabe eines benutzerdefinierten ObjectContext.
在建立 ObjectContext 之前引發的事件。讓使用者能夠指定自訂的 ObjectContext。
Εκδήλωση συμβάντος πριν τη δημιουργία του ObjectContext. Επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει ένα προσαρμοσμένο ObjectContext.
אירוע הועלה לפני ש- ObjectContext נוצר. מאפשר למשתמש לציין ObjectContext מותאם אישית.
Az ObjectContext környezet létrehozása előtt kiváltott esemény. Lehetővé teszi a felhasználónak egyéni ObjectContext megadását.
Evento generato prima della creazione di ObjectContext. Consente all'utente di specificare un ObjectContext personalizzato.
ObjectContext の作成前に発生するイベント。ユーザーはカスタムの ObjectContext を指定できます。
ObjectContext가 만들어지기 전에 이벤트가 발생합니다. 사용자가 사용자 지정 ObjectContext를 지정할 수 있도록 합니다.
Hendelse oppstått før ObjectContext er opprettet. Gjør at brukeren kan angi egendefinert ObjectContext.
Zdarzenie wywoływane przed utworzeniem obiektu ObjectContext. Umożliwia użytkownikowi określenie niestandardowego obiektu ObjectContext.
Событие, создаваемое перед созданием ObjectContext. Позволяет пользователю задавать нестандартный контекст ObjectContext.
Evento desencadenado antes de la creación de ObjectContext. Permite al usuario especificar un ObjectContext personalizado.
Händelse som aktiveras innan ObjectContext skapas. Gör det möjligt för användaren att ange anpassat ObjectContext.
ObjectContext oluşturulmadan önce oluşturulan olay. Kullanıcının özel ObjectContext belirtebilmesini sağlar.
创建 ObjectContext 前引发的事件。允许用户指定自定义 ObjectContext。
Evento gerado antes da criação de ObjectContext. Permite que o usuário especifique um ObjectContext personalizado.
除非指定 Select,否則無法指定 SelectParameters。
لا يمكن تحديد SelectParameters إلا إذا تم تحديد Select.
除非指定了 Select,否则不能指定 SelectParameters。
除非指定 Select,否則無法指定 SelectParameters。
SelectParameters nelze zadat, pokud není zadána klauzule Select.
SelectParameters kan ikke være angivet, medmindre Select er angivet.
SelectParameters kan alleen worden opgegeven als Select is opgegeven.
SelectParameters-parametreja ei voi määrittää, ellei Select-arvoa määritetä.
SelectParameters ne peut être spécifié que si Select est spécifié.
SelectParameters kann nur angegeben werden, wenn Select angegeben ist.
Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του SelectParameters εκτός εάν έχει καθοριστεί το Select.
לא ניתן לציין את SelectParameters אלא אם כן Select צוין.
SelectParameters nem adható meg, csak a Select tulajdonság megadása esetén.
Impossibile specificare SelectParameters a meno che non sia stato specificato Select.
Select が指定されている場合を除き、SelectParameters を指定することはできません。
Select가 지정된 경우에만 SelectParameters를 지정할 수 있습니다.
SelectParameters kan ikke angis med mindre Select er angitt.
Nie można określić właściwości SelectParameters, jeśli nie została określona właściwość Select.
SelectParameters можно задать, только если задано свойство Select.
SelectParameters no se puede especificar a menos que se especifique Select.
SelectParameters kan inte anges såvida inte Select anges.
Select belirtilmedikçe SelectParameters belirtilemez.
除非指定了 Select,否则不能指定 SelectParameters。
SelectParameters não pode ser especificado a não ser que Select seja especificado.
对于 EntityDataSource,如果查询指定投影并启用分页,则必须定义排序表达式。请将 OrderBy 属性或 AutoGenerateOrderByClause 设置为 true。
對於 EntityDataSource,如果查詢指定了投影而且已啟用分頁,就必須定義排序運算式。請設定 OrderBy 屬性,或將 AutoGenerateOrderByClause 設定為 true。
Pro třídu EntityDataSource platí, že pokud dotaz specifikuje projekci a je povoleno stránkování, musí být definován výraz řazení. Nastavte vlastnost OrderBy nebo nastavte vlastnost AutoGenerateOrderByClause na hodnotu true.
Hvis forespørgslen ved EntityDataSource angiver en projektion, og sideinddeling er aktiveret, skal der defineres et sorteringsudtryk. Enten skal egenskaben OrderBy angives, eller AutoGenerateOrderByClause skal angives til "true".
Als in de query voor EntityDataSource een projectie is opgegeven en paginering is ingeschakeld, moet een sorteerexpressie worden gedefinieerd. Stel de eigenschapOrderBy in of stel AutoGenerateOrderByClause in op true.
Jos kysely määrittää EntityDataSource-kohteen osalta projektion ja sivutus on käytössä, lajittelulauseke on määritettävä. Määritä OrderBy-ominaisuus tai aseta AutoGenerateOrderByClause-arvoksi true.
Pour EntityDataSource, si la requête spécifie une projection et que la pagination est activée, une expression de tri doit être définie. Définissez la propriété OrderBy ou affectez à AutoGenerateOrderByClause la valeur true.
Falls die Abfrage eine Projektion angibt und Paging aktiviert ist, muss für die EntityDataSource ein Sortierungsausdruck definiert werden. Legen Sie entweder die OrderBy-Eigenschaft oder AutoGenerateOrderByClause als 'true' fest.
Για το EntityDataSource, εάν το ερώτημα καθορίζει ότι είναι ενεργοποιημένη μια προβολή και σελιδοποίηση, τότε πρέπει να καθοριστεί μια παράσταση ταξινόμησης. Ρυθμίστε την ιδιότητα OrderBy ή ρυθμίστε την τιμή του AutoGenerateOrderByClause σε true.
עבור ה- EntityDataSource, אם השאילתה מציינת הקרנה וקידוד מופעל, יש להגדיר ביטוי מיון. הגדר את המאפיין OrderBy או הגדר את AutoGenerateOrderByClause כ- true.
Az EntityDataSource vezérlőnél egy rendezési kifejezést kell definiálni, ha a lekérdezés egy projekciót ad meg, és engedélyezve van a lapozás. Vagy állítsa be az OrderBy tulajdonságot, vagy állítsa true értékűre az AutoGenerateOrderByClause tulajdonságot.
Se per EntityDataSource la query specifica una proiezione e il paging è attivato, sarà necessario definire un'espressione di ordinamento. Impostare la proprietà OrderBy oppure impostare AutoGenerateOrderByClause su true.
EntityDataSource では、クエリによってプロジェクションが指定され、ページングが有効になっている場合に、並べ替え式を定義する必要があります。OrderBy プロパティを設定するか、AutoGenerateOrderByClause を true に設定してください。
EntityDataSource에 대해 쿼리에서 프로젝션을 지정하고 페이징이 설정되면 정렬 식을 정의해야 합니다. OrderBy 속성을 설정하거나 AutoGenerateOrderByClause를 true로 설정하십시오.
Det må deferes et sorteringsuttykk for EntityDataSource hvis spørringen angir en projeksjon og sideveksling er aktivert. Sett egenskapen OrderBy eller AutoGenerateOrderByClause til true.
Jeśli w przypadku obiektu EntityDataSource kwerenda określa projekcję i jest włączone stronicowanie, musi być zdefiniowane wyrażenie sortowania. Ustaw właściwość OrderBy lub wartość true dla właściwości AutoGenerateOrderByClause.
Если в EntityDataSource запрос указывает проекцию и включено разбиение на страницы, то необходимо определить выражение сортировки. Задайте свойство OrderBy или установите AutoGenerateOrderByClause в значение true.
Para EntityDataSource, si la consulta especifica una proyección y la paginación está habilitada, se debe definir una expresión de ordenación. Establezca la propiedad OrderBy o AutoGenerateOrderByClause en true.
Om frågan anger en projektion för EntityDataSource och sidindelning har aktiverats, måste ett sorteringsuttryck definieras. Ange egenskapen OrderBy eller ange AutoGenerateOrderByClause till true.
EntityDataSource için, eğer sorgu bir yansıtma belirtiyorsa ve disk belleği etkinleştirilmişse bir sıralama ifadesi tanımlanmalıdır. Ya OrderBy özelliğini ayarlayın ya da AutoGenerateOrderByClause'u true olarak ayarlayın.
對於 EntityDataSource,如果查詢指定了投影而且已啟用分頁,就必須定義排序運算式。請設定 OrderBy 屬性,或將 AutoGenerateOrderByClause 設定為 true。
بالنسبة إلى EntityDataSource، إذا كان الاستعلام يحدد عرضًا وكان ترحيل الصفحات يعمل، فيجب تعريف تعبير تصنيف. إما أن تقوم بتعيين الخاصية OrderBy property أو الخاصية AutoGenerateOrderByClause على القيمة true.
对于 EntityDataSource,如果查询指定投影并启用分页,则必须定义排序表达式。请将 OrderBy 属性或 AutoGenerateOrderByClause 设置为 true。
Para EntityDataSource, se a consulta especificar uma projeção e a paginação estiver habilitada, uma expressão de classificação deverá ser definida. Defina a propriedade OrderBy ou defina AutoGenerateOrderByClause como true.
لا يدعم واصف الخاصية هذا الطريقة SetValue.
此属性描述符不支持 SetValue 方法。
這個屬性描述項不支援 SetValue 方法。
Tento popisovač vlastnosti nepodporuje metodu SetValue.
Denne egenskabsbeskriver understøtter ikke metoden SetValue.
Deze eigenschapsdescriptor biedt geen ondersteuning voor de methode SetValue.
Tämä ominaisuuden kuvaus ei tue SetValue-menetelmää.
Ce descripteur de propriété ne prend pas en charge la méthode SetValue.
Diese Eigenschaftenbeschreibung unterstützt die SetValue-Methode nicht.
Αυτή η περιγραφή ιδιότητας δεν υποστηρίζει τη μέθοδο SetValue.
מתאר מאפיין זה אינו תומך בפעולת השירות SetValue.
Ez a tulajdonságleíró nem támogatja a SetValue metódust.
Metodo SetValue non supportato dal descrittore di proprietà.
このプロパティ記述子は SetValue メソッドをサポートしません。
이 속성 설명자는 SetValue 메서드를 지원하지 않습니다.
Denne egenskapsbeskrivelsen støtter ikke SetValue-metoden.
Ten deskryptor właściwości nie obsługuje metody SetValue.
Дескриптор свойства не поддерживает метод SetValue.
El descriptor de esta propiedad no admite el método SetValue.
Den här egenskapsbeskrivaren stöder inte metoden SetValue.
Bu özellik tanımlayıcısı SetValue yöntemini desteklemiyor.
這個屬性描述項不支援 SetValue 方法。
此属性描述符不支持 SetValue 方法。
Este descritor de propriedade não dá suporte ao método SetValue.
Funktionen Delete er deaktiveret for dette kontrolelement.
Delete is uitgeschakeld voor dit besturingselement.
Poistamista (Delete) ei sallita tämän ohjausobjektin osalta.
Delete est désactivée pour ce contrôle.
'Delete' ist für dieses Steuerelement deaktiviert.
Το Delete έχει απενεργοποιηθεί για αυτό το στοιχείο ελέγχου.
Delete מושבתת עבור פקד זה.
A Delete művelet le van tiltva ennél a vezérlőnél.
Delete disattivato per il controllo.
このコントロールに対する Delete は無効です。
이 컨트롤에서는 Delete를 사용할 수 없습니다.
Delete er deaktivert for denne kontrollen.
Operacja Delete jest wyłączona dla tego formantu.
Для этого элемента управления отключено действие Delete.
La operación Delete está deshabilitada para este control.
Delete är inaktiverad för den här kontrollen.
Bu denetim için Delete devre dışı bırakıldı.
تم تعطيل Delete لهذا التحكم.
对此控件禁用 Delete。
這個控制項已停用 Delete。
Odstraňování (operace Delete) je pro tento ovládací prvek zakázáno.
這個控制項已停用 Delete。
对此控件禁用 Delete。
Delete desabilitado para este controle.
Az ObjectContext környezet létrehozása után kiváltott esemény. Hivatkozást biztosít a felhasználónak az új ObjectContext környezetre.
Evento generato dopo la creazione di ObjectContext. Fornisce all'utente un riferimento al nuovo ObjectContext.
ObjectContext の作成後に発生するイベント。新しい ObjectContext への参照をユーザーに提供します。
ObjectContext가 만들어진 후에 이벤트가 발생합니다. 사용자에게 새로운 ObjectContext에 대한 참조를 제공합니다.
Hendelse oppstått etter at ObjectContext er opprettet. Gir brukeren en referanse til ny ObjectContext.
Zdarzenie wywoływane po utworzeniu obiektu ObjectContext. Dostarcza użytkownikowi odwołanie do nowego obiektu ObjectContext.
Событие, создаваемое после создания ObjectContext. Дает пользователю ссылку на новый контекст ObjectContext.
Evento desencadenado después de la creación de ObjectContext. Proporciona al usuario una referencia al nuevo ObjectContext.
Händelse som aktiveras efter att ObjectContext skapas. Förser användaren med en referens till nytt ObjectContext.
ObjectContext oluşturulduktan sonra oluşturulan olay. Kullanıcıya yeni ObjectContext için başvuru sağlar.
الحدث الذي تم إظهاره بعد إنشاء ObjectContext. يوفر للمستخدم مرجعًا إلى ObjectContext الجديد.
创建 ObjectContext 后引发的事件。为用户提供对新 ObjectContext 的引用。
在建立 ObjectContext 之後引發的事件。請為使用者提供新 ObjectContext 的參考。
Hændelse, der udløses, efter at ObjectContext er oprettet. Giver brugeren en reference til den nye ObjectContext.
Gebeurtenis die optreedt nadat ObjectContext is gemaakt. Biedt een verwijzing naar de nieuwe ObjectContext-instance.
ObjectContext-kohteen luomisen jälkeen käynnistettävä tapahtuma, joka viittaa uuteen ObjectContext-kohteeseen.
Événement déclenché après la création de l'ObjectContext. Fournit à l'utilisateur une référence au nouvel ObjectContext.
Ereignis, das nach dem Erstellen von ObjectContext ausgelöst wird. Gibt dem Benutzer einen Verweis auf den neuen ObjectContext an.
Εκδήλωση συμβάντος πριν τη δημιουργία του ObjectContext. Παρέχει στο χρήστη μια αναφορά για το νέο ObjectContext.
אירוע הועלה לאחר ש- ObjectContext נוצר. מספק למשתמש הפניה ל- ObjectContext החדש.
Událost volaná po vytvoření objektu ObjectContext. Poskytuje uživateli odkaz na nový objekt ObjectContext.
在建立 ObjectContext 之後引發的事件。請為使用者提供新 ObjectContext 的參考。
创建 ObjectContext 后引发的事件。为用户提供对新 ObjectContext 的引用。
Evento gerado após a criação de ObjectContext. Fornece ao usuário uma referência ao novo ObjectContext.
ظهر الحدث بعد اكتمال عملية Delete.
完成 Delete 操作后引发的事件。
在 Delete 作業執行完成之後引發的事件。
Událost volaná po dokončení operace Delete
Hændelse, der udløses, efter handlingen Delete er fuldført.
Gebeurtenis die optreedt nadat de Delete-bewerking is voltooid.
Delete-toiminnon suorittamisen jälkeen käynnistettävä tapahtuma.
Événement déclenché après la fin de l'opération Delete.
Ereignis, das nach Abschließen des Delete-Vorgangs ausgelöst wird.
Εκδήλωση συμβάντος πριν την ολοκλήρωση της λειτουργίας Delete.
אירוע המופעל לאחר השלמת פעולת Delete .
A Delete művelet befejezése után kiváltott esemény
Evento generato dopo il completamento dell'operazione Delete.
Delete 操作完了後に発生するイベント。
Delete 작업이 완료된 후에 이벤트가 발생합니다.
Hendelse oppstått etter at Delete-operasjonen er fullført.
Zdarzenie wywoływane po ukończeniu operacji Delete.
Событие, создаваемое после завершения операции Delete.
Evento desencadenado después de completada la operación Delete.
Händelse som aktiveras efter att Delete-åtgärden har slutförts.
Delete işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulan olay.
在 Delete 作業執行完成之後引發的事件。
完成 Delete 操作后引发的事件。
Evento gerado após a conclusão da operação Delete.
內含要查詢之實體的 EntityContainer 名稱。
اسم EntityContainer الذي يحتوي على الوحدات التي سيتم الاستعلام عنها.
包含要查询的实体的 EntityContainer 的名称。
內含要查詢之實體的 EntityContainer 名稱。
Název objektu EntityContainer, který obsahuje dotazované entity.
Navnet på den EntityContainer, som indeholder enhederne, der skal forespørges.
De naam van de EntityContainer-instance die de entiteiten bevat waarop de query moet worden uitgevoerd.
Kyseltävät entiteetit sisältävän EntityContainer-kohteen nimi.
Nom du EntityContainer contenant les entités à interroger.
Der EntityContainer-Name, der die abzufragenden Entitäten enthält.
Το όνομα του EntityContainer που περιέχει τις οντότητες για τις οποίες θα γίνει υποβολή ερωτήματος.
שם ה- EntityContainer שמכיל את הישויות לשאילתה.
A lekérdezendő entitásokat tartalmazó EntityContainer tároló neve
Nome di EntityContainer che contiene le entità su cui eseguire la query.
クエリ対象のエンティティを含む EntityContainer の名前。
쿼리할 엔터티가 포함된 EntityContainer의 이름입니다.
Navnet på EntityContainer som inneholder enhetene det skal spørres etter.
Nazwa obiektu EntityContainer zawierającego jednostki, które będą używane w kwerendzie.
Имя контейнера EntityContainer, который содержит сущности для запроса.
Nombre de EntityContainer que contiene las entidades a consultar.
Namnet på den EntityContainer som innehåller entiteterna som frågas efter.
Sorgulanacak varlıkları içeren EntityContainer'ın adı.
包含要查询的实体的 EntityContainer 的名称。
O nome do EntityContainer que contém as entidades a serem consultadas.
تعذر تحديد المخطط لأنه لم يتم تعيين واحدة أو أكثر من الخصائص. الخصائص المطلوبة هي ConnectionString وDefaultContainerName وEntitySetName أو CommandText.
由于未设置一个或多个必需属性,因此无法确定架构。必需属性为 ConnectionString、DefaultContainerName 以及 EntitySetName 或 CommandText。
無法決定結構描述,因為尚未設定一或多個需要的屬性。需要的屬性為 ConnectionString、DefaultContainerName,以及 EntitySetName 或 CommandText。
Schéma nebylo možné určit, protože minimálně jedna z požadovaných vlastností nebyla nastavena. Požadované vlastnosti: ConnectionString, DefaultContainerName a EntitySetName nebo CommandText.
Skemaet kunne ikke bestemmes, fordi en eller flere nødvendige egenskaber ikke er indstillet. De nødvendige egenskaber er ConnectionString, DefaultContainerName og EntitySetName eller CommandText.
Het schema kan niet worden vastgesteld omdat een of meer vereiste eigenschappen niet zijn ingesteld. De vereiste eigenschappen zijn ConnectionString, DefaultContainerName en EntitySetName of CommandText.
Rakennetta ei voitu määrittää, koska yhtä tai useaa pakollista ominaisuutta ei ole määritetty. Pakolliset ominaisuudet ovat ConnectionString, DefaultContainerName ja EntitySetName tai CommandText.
Le schéma n'a pas pu être déterminé, car une ou plusieurs propriétés requises n'ont pas été définies. Les propriétés requises sont ConnectionString, DefaultContainerName et EntitySetName ou CommandText.
Das Schema konnte nicht bestimmt werden, da mindestens eine erforderliche Eigenschaft nicht festgelegt wurde. Die erforderlichen Eigenschaften lauten ConnectionString, DefaultContainerName und EntitySetName oder CommandText.
Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του σχήματος διότι μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες ιδιότητες δεν έχει οριστεί. Οι απαιτούμενες ιδιότητες είναι οι ConnectionString, DefaultContainerName και EntitySetName ή CommandText.
לא היתה אפשרות לקבוע את הסכימה מאחר שאחד או יותר מהמאפיינים הדרושים לא הוגדר. המאפיינים הדרושים הם ConnectionString,‏ DefaultContainerName ו- EntitySetName או CommandText.
A séma meghatározása sikertelen, mert egy vagy több szükséges tulajdonságot nem állítottak be. A szükséges tulajdonságok: ConnectionString, DefaultContainerName, valamint EntitySetName vagy CommandText.
Impossibile determinare lo schema perché non sono state impostate una o più proprietà obbligatorie. Le proprietà obbligatorie sono: ConnectionString, DefaultContainerName e EntitySetName o CommandText.
1 つ以上の必須プロパティが設定されていないため、スキーマを決定できませんでした。必須のプロパティは、ConnectionString、DefaultContainerName、および EntitySetName または CommandText です。
하나 이상의 필요한 속성이 설정되지 않았으므로 스키마를 확인할 수 없습니다. 필요한 속성은 ConnectionString, DefaultContainerName 및 EntitySetName 또는 CommandText입니다.
Kan ikke fastsette skjemaet fordi én eller flere obligatoriske egenskaper ikke er angitt. De obligatoriske egenskapene er ConnectionString, DefaultContainerName og EntitySetName eller CommandText.
Nie można ustalić schematu, ponieważ nie ustawiono co najmniej jednej z wymaganych właściwości. Wymagane właściwości to ConnectionString, DefaultContainerName oraz EntitySetName lub CommandText.
Не удалось определить схему, так как не задано одно или несколько необходимых свойств. Необходимо установить свойства ConnectionString, DefaultContainerName и EntitySetName или CommandText.
No se pudo determinar el esquema porque no se han establecido una o más propiedades obligatorias. Las propiedades obligatorias son ConnectionString, DefaultContainerName y EntitySetName o CommandText.
Det gick inte att fastställa schemat eftersom en eller flera egenskaper som behövs inte har angetts. De egenskaper som behövs är ConnectionString, DefaultContainerName och EntitySetName eller CommandText.
無法決定結構描述,因為尚未設定一或多個需要的屬性。需要的屬性為 ConnectionString、DefaultContainerName,以及 EntitySetName 或 CommandText。
Gerekli özelliklerden biri veya daha fazlası ayarlanmadığından şema belirlenemedi. Gereken özellikler şunlardır: ConnectionString, DefaultContainerName ve EntitySetName veya CommandText.
由于未设置一个或多个必需属性,因此无法确定架构。必需属性为 ConnectionString、DefaultContainerName 以及 EntitySetName 或 CommandText。
Não foi possível determinar o esquema, pois uma ou mais propriedades necessárias não foram definidas. As propriedades necessárias são ConnectionString, DefaultContainerName e EntitySetName ou CommandText.
See catalog page for all messages.