The service
Messages on page
指定了未知的序列化格式。
指定的序列化格式未知。
Byl zadán neznámý formát serializace.
Der er angivet et ukendt serialiseringsformat.
Onbekende serialisatie-indeling opgegeven.
Tuntematon sarjoitusmuoto määritetty.
Format de sérialisation spécifié inconnu.
Unbekanntes Serialisierungsformat angegeben.
Καθορίστηκε άγνωστη μορφή σειριοποίησης.
צוינה תבנית עריכה בסידרה לא ידועה.
Ismeretlen szerializációs formátum van megadva.
Specificato formato di serializzazione sconosciuto.
不明なシリアル化形式が指定されました。
알 수 없는 serialization 형식을 지정했습니다.
Ukjent serialiseringsformat angitt.
Określono nieznany format serializacji.
Formato de serialização desconhecido especificado.
Formado de serialização desconhecido especificado.
Указан неизвестный формат сериализации.
Se especificó un formato de serialización desconocido.
Okänt serialiseringsformat har angetts.
Bilinmeyen seri hale getirme biçimi belirtildi.
تم تحديد تنسيق غير معروف لعملية تحويل البيانات إلى ملف.
指定了未知的序列化格式。
指定的序列化格式未知。
رسالة "تعليمات".
帮助消息。
說明訊息。
Zpráva nápovědy
Hjælp-meddelelse.
Help-bericht.
Ohjesanoma.
Message d'aide.
Hilfemeldung.
Μήνυμα βοήθειας.
הודעת עזרה.
Súgóüzenet.
Messaggio di aiuto.
ヘルプ メッセージです。
도움말 메시지입니다.
Hjelpemelding.
Komunikat Pomocy.
Mensagem da Ajuda.
Mensagem de ajuda.
Справочное сообщение.
Mensaje de ayuda.
Hjälpmeddelande.
Yardım iletisi.
帮助消息。
說明訊息。
(سلسلة فارغة)
(空字符串)
(空字串)
(prázdný řetězec)
(tom streng)
(lege tekenreeks)
(tyhjä merkkijono)
(chaîne vide)
(leere Zeichenfolge)
(κενή συμβολοσειρά)
(מחרוזת ריקה)
(üres karakterlánc)
(stringa vuota)
(空の文字列)
(빈 문자열)
(tom streng)
(ciąg pusty)
(seqüência vazia)
(cadeia de caracteres vazia)
(пустая строка)
(cadena vacía)
(tom sträng)
(boş dize)
(空字符串)
(空字串)
فشل إنشاء سياق غير متزامن.
异步上下文创建失败。
非同步內容建立失敗。
Vytvoření asynchronního kontextu se nezdařilo.
Oprettelsen af en asynkron kontekst mislykkedes.
Het maken van een asynchrone context is mislukt.
Asynkroninen kontekstin luonti epäonnistui.
Échec de la création d'un contexte asynchrone.
Fehler beim Erstellen des asynchronen Kontexts.
Η δημιουργία ασύγχρονου περιεχομένου απέτυχε.
יצירת הקשר אסינכרוני נכשלה.
Sikertelen volt az aszinkron környezet létrehozása.
Impossibile creare il contesto asincrono.
非同期コンテキストの作成に失敗しました。
비동기 컨텍스트를 만들지 못했습니다.
Oppretting av asynkron kontekst mislyktes.
Asynchroniczne tworzenie kontekstu nie powiodło się.
Falha na criação de contexto assíncrono.
Falha de criação de contexto assíncrono.
Сбой при создании асинхронного контекста.
Error de la creación del contexto asíncrono.
Det gick inte att skapa den asynkrona kontexten.
Zaman uyumsuz içerik oluşturulamadı.
异步上下文创建失败。
非同步內容建立失敗。
ينبغي إزالة إدخال ذاكرة التخزين المؤقت، ولكن هذا غير ممكن بسبب حالة الاستجابة غير المتوقعة = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
出现意外的响应状态 (<var>X</var>) <var>Y</var>,因此虽然现有缓存项应该移除,但却无法移除。
現有快取項目應該移除,但由於未預期的回應狀態 = (<var>X</var>) <var>Y</var> 而無法移除。
Existující položka mezipaměti by měla být odebrána, nelze ji však odebrat vzhledem k neočekávanému stavu odpovědi (<var>X</var>) <var>Y</var>.
En eksisterende cachepost skal, men kan ikke, kasseres på grund af et uventet svar status = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Een bestaande cachevermelding zou moeten worden verwijderd. Dit is echter niet mogelijk vanwege het onverwachte antwoord Status = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Aiemmin luotu välimuistin merkintä pitää poistaa, mutta se ei onnistu odottamattoman vastauksen tilan (<var>X</var>) <var>Y</var> vuoksi.
L'entrée de cache existante doit être supprimée mais cela est impossible en raison d'un code d'état de réponse inattendu = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Der vorhandene Cacheeintrag sollte entfernt werden, dies ist jedoch aufgrund eines unerwarteten Antwortstatus = (<var>X</var>) <var>Y</var> nicht möglich.
Η υπάρχουσα καταχώρηση χώρου αποθήκευσης θα έπρεπε να καταργηθεί αλλά δεν είναι δυνατή η κατάργησή της εξαιτίας μη αναμενόμενης κατάστασης απόκρισης = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
יש להסיר ערך מטמון קיים אך לא ניתן להסירו עקב מצב תגובה לא צפוי = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Egy meglévő gyorsítótári bejegyzést el kellene távolítani, de ez nem lehetséges egy nem várt válaszállapot miatt: (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Impossibile rimuovere la voce della cache esistente da cancellare a causa di uno stato della risposta imprevisto = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
既存のキャッシュ エントリは削除されなければなりませんが、予期しない応答状態 (<var>X</var>) <var>Y</var> であるため、削除できません。
예기치 않은 응답 상태 = (<var>X</var>) <var>Y</var> 때문에 기존 캐시 엔트리를 제거해야 하는데 제거하지 못했습니다.
Kan ikke fjerne en eksisterende hurtigbufferoppføring som bør fjernes på grunn av uventet svarstatus = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Istniejący wpis pamięci podręcznej powinno, ale nie może być usunięte w wyniku nieoczekiwanego stanu odpowiedzi = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
A entrada de cache existente deve ser removida, mas não é possível fazê-lo devido a um Status de resposta inesperado = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
A entrada de cache existente deveria mas não pode ser removida devido a uma resposta inesperada de Estado = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Существующий элемент кэша следует удалить, но это невозможно из-за неожиданного состояния ответа Status = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Se debe eliminar una entrada de caché existente, pero no se puede debido a un estado de respuesta inesperado = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Befintlig cachepost bör men kan inte tas bort på grund av oväntat svar, status = (<var>X</var>) <var>Y</var>.
Varolan bir önbellek girdisini atılması gerekiyor ancak beklenmeyen yanıt Durumu = (<var>X</var>) <var>Y</var> nedeniyle atılamıyor.
出现意外的响应状态(<var>X</var>) <var>Y</var>,因此虽然现有缓存项应该移除,但却无法移除。
現有快取項目應該移除,但由於未預期的回應狀態 = (<var>X</var>) <var>Y</var> 而無法移除。
ThreadPool-kohteen BindHandle epäonnistui tälle kahvalle.
Échec de BindHandle pour ThreadPool sur ce handle.
Fehler bei BindHandle für ThreadPool auf diesem Handle.
Αποτυχία του BindHandle για το ThreadPool σε αυτό το δείκτη χειρισμού.
BindHandle ל- ThreadPool נכשל במטפל זה.
A leíróra sikertelenül futott le ThreadPool BindHandle metódusa.
BindHandle per ThreadPool non riuscito su questo handle.
ThreadPool の BindHandle がこのハンドルで失敗しました。
이 핸들에서 ThreadPool의 BindHandle이 실패했습니다.
BindHandle for ThreadPool mislyktes for denne referansen.
Operacja BindHandle dla elementu ThreadPool nie powiodło się na tym uchwycie.
Falha de BindHandle para ThreadPool neste identificador.
Falha de BindHandle para ThreadPool neste identificador.
Сбой при применении метода BindHandle класса ThreadPool для этого дескриптора.
Error en el identificador de BindHandle para ThreadPool.
BindHandle för ThreadPool misslyckades för den här referensen.
Bu işleyicide ThreadPool için BindHandle başarısız oldu.
فشل BindHandle لـ ThreadPool في هذا المؤشر.
ThreadPool 的 BindHandle 在此句柄上失败。
ThreadPool 的 BindHandle 在此控制代碼上失敗。
Funkce BindHandle pro fond ThreadPool se pro tento popisovač nezdařila.
BindHandle til ThreadPool mislykkedes på denne handle.
BindHandle voor ThreadPool voor deze koppeling is mislukt.
ThreadPool 的 BindHandle 在此句柄上失败。
ThreadPool 的 BindHandle 在此控制代碼上失敗。
لا يتطابق كاتب الإخراج الخاص بإنشاء التعليمات البرمجية الأساسية مع الكاتب الذي تم توفيره ولا يمكن استخدامه. ينتج ذلك عادة عن التطبيق غير الصحيح لفئة مشتقة من CodeGenerator.
代码生成的输出编写器与提供的编写器不匹配,无法使用。这通常是由 CodeGenerator 派生类的错误实现引起的。
用於產生程式碼的輸出寫入器和提供的寫入器不相符,無法使用。這通常是由於 CodeGenerator 衍生類別實作不正確所導致。
Modul pro zápis výstupu za účelem generování kódu a uvedený modul pro zápis si neodpovídají a nelze je použít. Tento problém je většinou způsoben chybnou implementací odvozené třídy CodeGenerator.
Outputskriveren til kodeoprettelse og den angivne skriver stemmer ikke overens og kan derfor ikke anvendes. Dette skyldes sædvanligvis forkert implementering af en klasse afledt fra CodeGenerator.
De uitvoerschrijffunctie voor het genereren van code en de opgegeven schrijffunctie komen niet overeen en kunnen niet worden gebruikt. Dit probleem is meestal het gevolg van de slechte implementatie van een afgeleide CodeGenerator-klasse.
Koodin luomiselle määritetty tulostuksen kirjoitustoiminto ja määritetty kirjoitustoiminto eivät vastaa toisiaan, eikä niitä voi käyttää. Tämä johtuu yleensä CodeGenerator-johdetun luokan virheellisestä käytöstä.
Le writer de sortie pour la génération de code et le writer fourni ne correspondent pas et ne peuvent pas être utilisés. En règle générale, cela est dû à une mauvaise implémentation d'une classe dérivée CodeGenerator.
Der Ausgabewriter für die Codegenerierung und der angegebene Writer stimmen nicht überein und können nicht verwendet werden. Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn eine von CodeGenerator abgeleitete Klasse falsch implementiert wird.
Η εγγραφή εξόδου για τη δημιουργία κώδικα και η εγγραφή που έχει δοθεί δεν συμφωνούν και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. Αυτό συνήθως οφείλεται σε εσφαλμένη υλοποίηση μιας κλάσης που προέρχεται από το CodeGenerator.
אין התאמה בין כותב הפלט עבור הפקת קוד לבין הכותב שסופק ואין אפשרות להשתמש בו. הגורם לכך הוא בדרך-כלל מימוש שגוי של מחלקה נגזרת CodeGenerator.
A kódgenerálás kimenetírója nem egyezik meg az átadott íróval, ezért nem használható. Ezt általában a CodeGenerator osztályból származtatott osztály hibás megvalósítása okozza.
Il writer di output per la generazione del codice non corrisponde a quello fornito e non può essere utilizzato. Il problema è in genere dovuto all'implementazione errata della classe derivata CodeGenerator.
コード生成のための出力ライタと指定されたライタが一致しないため、使用できません。通常、CodeGenerator 派生クラスの実装が不適切な場合に、このエラーが発生します。
제공된 작성기가 코드 생성에 사용할 출력 작성기와 일치하지 않으므로 사용할 수 없습니다. 일반적으로 CodeGenerator 파생 클래스를 잘못 구현했을 때 발생합니다.
Utdataskriveren for kodegenerering og skriveren som er angitt, stemmer ikke overens og kan dermed ikke brukes. Dette skyldes som oftest en ugyldig implementering av en CodeGenerator-avledet klasse.
Moduł zapisujący dane wyjściowe w celu generowania kodu i dostarczony moduł zapisujący nie są zgodne i nie mogą być używane. Jest to zazwyczaj spowodowane złą implementacją klasy pochodzącej od elementu CodeGenerator.
O gravador de saída para geração de código e o gravador fornecido não coincidem e não podem ser usados. Normalmente, isso é gerado por uma implementação errada de uma classe derivada de CodeGenerator.
O escritor de saída para a geração de código e o escritor fornecido não correspondem e não podem ser utilizados. Normalmente, esta situação ocorre devido a uma implementação incorrecta de uma classe derivada CodeGenerator.
Выходное устройство записи для создания кода и указанное устройство записи не соответствуют друг другу и не могут быть использованы. Обычно это вызывается неправильной реализацией класса, производного от CodeGenerator.
El sistema de escritura de resultados para generación de código y el sistema de escritura proporcionado no coinciden y no se pueden utilizar. Normalmente se debe a una implementación incorrecta de una clase derivada CodeGenerator.
Utdataskrivaren för kodgenerering och den angivna skrivaren matchar inte och kan därför inte användas. Detta orsakas vanligen av felaktig implementering av en CodeGenerator-härledd klass.
Kod üretiminin çıkış yazmanıyla verilen yazman eşleşmiyor ve kullanılamaz. Bunun nedeni genellikle CodeGenerator öğesinden üretilen sınıfın hatalı uygulanmasıdır.
代码生成的输出编写器与提供的编写器不匹配,无法使用。这通常是由 CodeGenerator 派生类的错误实现引起的。
用於產生程式碼的輸出寫入器和提供的寫入器不相符,無法使用。這通常是由於 CodeGenerator 衍生類別實作不正確所導致。
Arrayet '<var>X</var>' må ikke indeholde null-elementer.
Matrix <var>X</var> kan geen null-invoer bevatten.
Taulukko <var>X</var> ei voi sisältää null-merkintöjä.
Le tableau '<var>X</var>' ne peut pas contenir des entrées null.
Array <var>X</var> darf keine NULL-Einträge enthalten.
Το Array '<var>X</var>' δεν μπορεί να περιέχει καταχωρήσεις null.
מערך '<var>X</var>' אינו יכול להכיל ערכי Null.
A(z) „<var>X</var>” tömb nem tartalmazhat null bejegyzéseket.
La matrice '<var>X</var>' non può contenere voci null.
配列 '<var>X</var>' は null エントリを含むことができません。
'<var>X</var>' 배열은 null 항목을 포함할 수 없습니다.
Matrisen <var>X</var> kan ikke inneholde nulloppføringer.
Tablica '<var>X</var>' nie może zawierać pustych pozycji.
A matriz '<var>X</var>' não pode conter entradas nulas.
A matriz '<var>X</var>' não pode conter entradas nulas.
Массив '<var>X</var>' не может содержать пустые элементы.
La matriz '<var>X</var>' no puede contener entradas nulas.
Matrisen <var>X</var> kan inte innehålla element som är null.
'<var>X</var>' dizisi null girdiler içeremez.
لا يمكن أن يحتوى الصفيف '<var>X</var>' على إدخالات فارغة.
数组“<var>X</var>”不能包含 Null 项。
陣列 '<var>X</var>' 不能包含 null 項目。
Pole <var>X</var> nemůže obsahovat položky s hodnotou NULL.
数组“<var>X</var>”不能包含 null 项。
陣列 '<var>X</var>' 不能包含 null 項目。
الحد الأقصى لحجم مجموعة العمل غير صالح. يجب أن يكون الحد الأقصى أكبر من الحد الأدنى لحجم مجموعة العمل أو مساويًا له.
最大工作集大小无效。它必须大于或等于最小工作集大小。
最大的工作集大小無效。它必須大於或等於最小的工作集大小。
Maximální velikost pracovní sady je neplatná. Tato hodnota nesmí být menší než minimální velikost pracovní sady.
Maksimumstørrelsen for arbejdssæt er ugyldig. Den skal være større end eller lig med minimumstørrelsen for arbejdssæt.
De maximale grootte van de werkset is ongeldig. Deze moet groter dan of gelijk zijn aan de minimumgrootte van de werkset.
Työjoukon enimmäiskoko ei kelpaa. Työjoukon enimmäiskoon on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin työjoukon vähimmäiskoon.
La taille maximale du jeu de travail est non valide. Elle doit être supérieure ou égale à la taille minimale du jeu de travail.
Die maximale Größe der Arbeitsseiten ist ungültig. Sie muss größer als die minimale Größe der Arbeitsseiten sein oder ihr entsprechen.
Το μέγιστο μέγεθος του συνόλου των εργασιών δεν είναι έγκυρο. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ελάχιστου μεγέθους του συνόλου εργασιών.
גודל ערכת העבודה המירבי אינו חוקי. עליו להיות שווה או גדול מגודל ערכת העבודה המינימלי.
A munkahalmaz maximális mérete érvénytelen. Nem lehet kisebb a munkahalmaz minimális méreténél.
La dimensione massima del working set non è valida. Deve essere maggiore o uguale alla dimensione minima del working set.
最大作業セット サイズが無効です。サイズは、最小作業セット サイズ以上でなければなりません。
최대 작업 집합 크기가 잘못되었습니다. 최소 작업 집합 크기보다 크거나 같아야 합니다.
Maksimumsstørrelsen for arbeidssettet er ugyldig. Den må være større enn eller lik minimumsstørrelsen.
Maksymalny rozmiar zestawu roboczego jest nieprawidłowy. Musi być większy od minimalnego rozmiaru zestawu roboczego lub mu równy.
Tamanho máximo do conjunto de trabalho inválido. Ele deve ser maior ou igual ao tamanho mínimo do conjunto de trabalho.
O tamanho máximo do conjunto de trabalho é inválido. Tem de ser maior que ou igual ao tamanho mínimo do conjunto de trabalho.
Недопустимый максимальный размер рабочего набора. Он должен быть больше или равен минимальному размеру рабочего набора.
El tamaño máximo del espacio de trabajo no es válido. Debe ser mayor o igual que el tamaño mínimo del espacio de trabajo.
Den maximala storleken för växlingsminnet är ogiltig. Den måste vara större än eller lika med den minimala storleken för växlingsminnet.
En büyük çalışma kümesi boyutu geçerli değil. En küçük çalışma kümesi boyutundan büyük veya eşit olmalıdır.
最大工作集大小无效。它必须大于或等于最小工作集大小。
最大的工作集大小無效。它必須大於或等於最小的工作集大小。
EndRead قابل للاستدعاء فقط في حالة وجود قارئ غير متزامن معلق واحد.
仅当有一个挂起的异步读取器时,EndRead 才可被调用。
只有在有一個暫止非同步讀取器時,才可呼叫 EndRead。
Funkci EndRead lze volat pouze v případě, kdy existuje jedno čekající asynchronní čtecí zařízení.
EndRead kan kun kaldes, når der er en ventende asynkron læser.
EndRead kan alleen worden aangeroepen als er een asynchrone lezer in behandeling is.
EndRead voidaan kutsua vain, kun olemassa on yksi odottava asynkroninen lukutoiminto.
EndRead peut uniquement être appelé lorsqu'un lecteur asynchrone est en attente.
EndRead kann nur aufgerufen werden, wenn es einen anstehenden asynchronen Reader gibt.
Μπορεί να γίνει κλήση του EndRead μόνο όταν υπάρχει ένας ασύγχρονος αναγνώστης σε αναμονή.
ניתן לקרוא ל- EndRead רק כאשר קורא אסינרוני אחד ממתין.
Az EndRead metódus csak akkor hívható meg, ha van egy várakozó aszinkron olvasó.
EndRead può essere chiamato solo se è presente un reader asincrono in sospeso.
EndRead は、保留中の非同期リーダーが 1 つあるときにのみ使用できます。
EndRead는 보류 중인 비동기 판독기 한 개가 있는 경우에만 호출할 수 있습니다.
EndRead kan bare kalles når det er én ventende asynkron leser.
EndRead można wywołać, tylko jeśli istnieje tylko jeden czytnik asynchroniczny.
EndRead só pode ser chamado quando há um leitor assíncrono pendente .
EndRead só pode ser chamado quando existe um leitor assíncrono pendente.
Для вызова метода EndRead требуется асинхронный считыватель в состоянии ожидания.
Sólo se puede llamar a EndRead cuando hay un lector asincrónico pendiente.
Det går bara att anropa EndRead om det finns en väntande asynkron läsare.
EndRead ancak tek zaman uyumsuz okuyucu olduğunda çağrılabilir.
仅当有一个挂起的异步读取器时,EndRead 才可被调用。
只有在有一個暫止非同步讀取器時,才可呼叫 EndRead。
See catalog page for all messages.