The service
Messages on page
包含資料表屬性的資料內容型別。
نوع سياق البيانات الذي يحتوي على خاصية الجدول.
包含表属性的数据上下文类型。
包含資料表屬性的資料內容型別。
Typ datového kontextu obsahujícího vlastnost tabulky.
Datakonteksttypen, der indeholder tabelegenskaben.
Het type gegevenscontext dat de tabeleigenschap bevat.
Taulukko-ominaisuuden sisältävä tietokontekstityyppi.
Type de contexte de données qui contient la propriété de table.
Der Datenkontexttyp, der die table-Eigenschaft enthält.
Ο τύπος περιβάλλοντος δεδομένων που περιέχει την ιδιότητα πίνακα.
סוג הקשר הנתונים שמכיל את מאפיין הטבלה.
A táblatulajdonságot tartalmazó adatkörnyezet-típus
Tipo di contesto dati contenente la proprietà Table.
テーブルのプロパティを含むデータ コンテキストの種類です。
테이블 속성을 포함하는 데이터 컨텍스트 형식입니다.
Datakonteksttypen inneholder tabellegenskapen.
Typ kontekstu danych, który zawiera właściwość tabeli.
Тип контекста данных, который содержит свойство таблицы.
Tipo de contexto de datos que contiene la propiedad de la tabla.
Den datakontexttyp som innehåller tabellegenskapen.
Tablo özelliğini içeren veri içeriği türü.
包含表属性的数据上下文类型。
O tipo de contexto de dados que contém a propriedade de tabela.
ما إذا كان يجب على حقل جهاز النداء عرض زر الصفحة التالية.
页导航字段是否应显示“下一页”按钮。
頁面巡覽區欄位是否應顯示下一頁按鈕。
Určuje, zda se má v poli stránkování zobrazit tlačítko další stránky.
Angiver, om knappen Næste side skal vises i sideinddelingsfeltet.
Hiermee wordt opgegeven of de knop Volgende pagina moet worden weergegeven in het paginaveld.
Määrittää, näytetäänkö Pager-kentässä seuraavan sivun painike.
Indique si le champ du pagineur doit afficher le bouton de page suivante.
Gibt an, ob im Pagerfeld die Schaltfläche für die nächste Seite angezeigt werden soll.
Εάν το πεδίο σελιδοποίησης θα εμφανίζεται στο κουμπί επόμενης σελίδας.
קביעה אם שדה המעמד צריך להציג את לחצן הדף הבא.
Annak megadása, hogy a lapozómező megjelenítse-e a következő lapra ugró gombot
Indica se nel campo del pager deve essere visualizzato il pulsante Pagina successiva.
ページャ フィールドに次のページ ボタンを表示するかどうかを示します。
페이저 필드에 [다음 페이지] 단추를 표시할지 여부를 나타냅니다.
Angir om sidevekslingsfeltet skal vises på Neste side-knappen.
Określa, czy w polu modułu stronicowania powinien być wyświetlany przycisk następnej strony.
Должно ли поле страничного навигатора отображать кнопку следующей страницы.
Si el campo del elemento de paginación debe mostrar el botón de siguiente página.
Anger om sidindelningsfältet ska visa knappen för nästa sida.
Sayfalayıcı alanının sonraki sayfa düğmesini görüntüleyip görüntülemeyeceği.
頁面巡覽區欄位是否應顯示下一頁按鈕。
页导航字段是否应显示“下一页”按钮。
Se o campo do pager deve exibir o botão de próxima página.
تحديد ما إذا تم تمكين عملية التحديث Update أم لا.
指定是否启用了 Update 操作。
指定是否啟用 Update 作業。
Určuje, zda je povolena operace Update.
Angiver, om handlingen Update er aktiveret.
Hiermee wordt opgegeven of de bewerking Update is ingeschakeld.
Määrittää, onko Update-toiminto käytössä.
Spécifie si l'opération Update est activée.
Gibt an, ob der Update-Vorgang aktiviert ist.
Καθορίζει εάν θα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Update.
מציין אם פעולת Update מופעלת.
Annak megadása, hogy engedélyezve van-e az Update művelet
Specifica se l'operazione Update è attivata.
Update 操作が有効かどうかを指定します。
Update 작업을 사용할지 여부를 지정합니다.
Angir om Update-operasjonen er aktivert.
Określa, czy operacja Update jest włączona.
Указывает, включена ли операция Update.
Especifica si la operación Update está habilitada.
Anger huruvida Update-åtgärden har aktiverats.
Update işleminin etkin olup olmadığını belirtir.
指定是否啟用 Update 作業。
指定是否启用了 Update 操作。
Especifica se a operação Update está habilitada.
لم يتم العثور على عنصر الإدراج.
找不到插入项。
找不到插入項目。
Vkládaná položka nebyla nalezena.
Der blev ikke fundet et indsætningselement.
Er is geen in te voegen item gevonden.
Lisättävää kohdetta ei löytynyt.
Élément d'insertion introuvable.
Es wurde kein einzufügendes Element gefunden.
Δεν βρέθηκε στοιχείο εισαγωγής.
לא נמצא פריט הוספה.
Nem található egy beszúrt elem.
Impossibile trovare un elemento di inserimento.
挿入項目は見つかりませんでした。
삽입 항목이 없습니다.
Finner ikke noe innsettingselement.
Nie można odnaleźć wstawianego elementu.
Не найден элемент вставки.
No se encontró ningún elemento de inserción.
Inget infogningsobjekt hittades.
Ekleme öğesi bulunamadı.
找不到插入項目。
找不到插入项。
Não foi encontrado um item de inserção.
خصائص النمط غير معتمدة على ListView. قم بتطبيق الأنماط أو فئات CSS على العناصر بداخل قوالب ListView.
ListView 上不支持样式属性。请将样式类或 CSS 类应用于 ListView 模板内部的元素。
ListView 上不支援樣式屬性。請將樣式或 CSS 類別套用到 ListView 樣板內部的項目。
Vlastnosti stylu nejsou u objektu ListView podporovány. Styly nebo třídy CSS použijte pro prvky uvnitř šablon objektu ListView.
Typografiegenskaber understøttes ikke i ListView. Anvend udførelse eller CSS-klasser på elementerne i skabelonerne i ListView.
Stijleigenschappen worden niet ondersteund in ListView. U kunt stijlen of CSS-klassen toepassen op de elementen in de sjablonen van de ListView.
ListView ei tue tyylin ominaisuuksia. Määritä elementtien tyylit tai CSS-luokat kohteen ListView malleissa.
Les propriétés de style ne sont pas prises en charge dans ListView. Appliquez des styles ou des classes CSS aux éléments situés dans les modèles de ListView.
Stileigenschaften werden für die ListView nicht unterstützt. Wenden Sie Stilelemente oder CSS-Klassen auf die Elemente in den Vorlagen der ListView an.
Οι ιδιότητες στυλ δεν υποστηρίζονται στο ListView. Εφαρμόστε στυλ ή κλάσεις CSS στα στοιχεία μέσα στα πρότυπα του ListView.
מאפייני הסגנון אינם נתמכים ב- ListView. החל סגנון או מחלקות CSS לרכיבים בתוך התבניות של ListView.
A stílustulajdonságok nem támogatottak a ListView vezérlőnél. A ListView vezérlő sablonjaiban található elemekre alkalmazzon stílusbeállításokat vagy CSS-osztályokat.
Le proprietà di stile non sono supportate in ListView. Applicare classi di stile o classi CSS agli elementi all'interno dei modelli di ListView.
スタイルのプロパティは ListView ではサポートされません。スタイルまたは CSS クラスを ListView のテンプレート内部の要素に適用してください。
ListView에서는 Style 속성을 사용할 수 없습니다. ListView 템플릿 내부의 요소에 스타일 또는 CSS 클래스를 적용하십시오.
Stilegenskaper støttes ikke i ListView. Bruk stiler eller CSS-klasser på elementene i ListView-malene.
Właściwości stylu nie są obsługiwane w elemencie ListView. Zastosuj style lub klasy CSS do elementów wewnątrz szablonów elementu ListView.
Свойства стилей не поддерживаются в ListView. Применить стили и CSS-классы к элементам в шаблонах ListView.
No se admiten propiedades de estilo en ListView. Aplique un estilo o clases CSS a los elementos incluidos en las plantillas de ListView.
Formatmallsegenskaper stöds inte på ListView. Använd formatmalls- eller CSS-klasser för elementen i ListView-objektets mallar.
Stil özellikleri ListView'da desteklenmez. Stil oluşturmayı veya CSS sınıflarını ListView şablonları içindeki öğelere uygulayın.
ListView 上不支援樣式屬性。請將樣式或 CSS 類別套用到 ListView 樣板內部的項目。
ListView 上不支持样式属性。请将样式类或 CSS 类应用于 ListView 模板内部的元素。
Propriedades de estilo sem suporte em ListView. Aplique estilo ou classes CSS aos elementos dos modelos de ListView.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ιδιότητας ContextTypeName του LinqDataSource '<var>X</var>' μετά τη δημιουργία του περιβάλλοντος δεδομένων.
לא ניתן לשנות את המאפיין ContextTypeName של LinqDataSource ‏'<var>X</var>' לאחר שהקשר הנתונים נוצר.
A következő LinqDataSource ContextTypeName tulajdonsága nem módosítható az adatkörnyezet létrehozása után: „<var>X</var>”.
Impossibile modificare la proprietà ContextTypeName di LinqDataSource '<var>X</var>' dopo la creazione del contesto dati.
データ コンテキストが作成されると、LinqDataSource '<var>X</var>' の ContextTypeName プロパティは変更できません。
데이터 컨텍스트가 만들어진 이후에는 LinqDataSource '<var>X</var>'의 ContextTypeName 속성을 변경할 수 없습니다.
Egenskapen ContextTypeName for LinqDataSource <var>X</var> kan ikke endres etter at datakonteksten er opprettet.
Nie można zmienić właściwości ContextTypeName formantu LinqDataSource „<var>X</var>” po utworzeniu kontekstu danych.
Свойство ContextTypeName элемента управления LinqDataSource "<var>X</var>" нельзя изменить после создания контекста данных.
La propiedad ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' no se puede cambiar después de haber creado el contexto de datos.
Det går inte att ändra ContextTypeName-egenskapen för LinqDataSource <var>X</var> efter att datakontexten har skapats.
'<var>X</var>' LinqDataSource'un ContextTypeName özelliği veri içeriği oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
لا يمكن تغيير الخاصية ContextTypeName الخاصة بـ LinqDataSource '<var>X</var>' بعد إنشاء محتوى البيانات.
创建数据上下文后,将无法更改 LinqDataSource“<var>X</var>”的 ContextTypeName 属性。
建立資料內容後就無法變更 LinqDataSource '<var>X</var>' 的 ContextTypeName 屬性。
Vlastnost ContextTypeName funkce LinqDataSource <var>X</var> nelze změnit po vytvoření datového kontextu.
Egenskaben ContextTypeName for LinqDataSource '<var>X</var>' kan ikke ændres, efter at datakonteksten er oprettet.
De eigenschap ContextTypeName van LinqDataSource <var>X</var> kan niet worden gewijzigd nadat de gegevenscontext is gemaakt.
LinqDataSource-kohteen <var>X</var> ContextTypeName-ominaisuutta ei voi muuttaa sen jälkeen, kun tietokonteksti on luotu.
La propriété ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' ne peut pas être changée une fois que le contexte de données a été créé.
Die ContextTypeName-Eigenschaft der LinqDataSource "<var>X</var>" kann nach dem Erstellen des Datenkontexts nicht mehr geändert werden.
建立資料內容後就無法變更 LinqDataSource '<var>X</var>' 的 ContextTypeName 屬性。
创建数据上下文后,将无法更改 LinqDataSource“<var>X</var>”的 ContextTypeName 属性。
Não é possível alterar a propriedade ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' após a criação do contexto de dados.
القالب المستخدم لمجموعات العناصر.
用于项组的模板。
使用於項目群組的樣板。
Šablona použitá pro skupiny položek
Den skabelon, der bruges til elementgrupper.
De sjabloon die wordt gebruikt voor itemgroepen.
Kohderyhmiä varten tarkoitettu malli.
Modèle utilisé pour les groupes d'éléments.
Die für Elementgruppen verwendete Vorlage.
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για ομάδες στοιχείων.
התבנית המשמשת עבור קבוצות פריטים.
Az elemcsoportokhoz használt sablon
Modello utilizzato per i gruppi di elementi.
項目グループに使用されるテンプレートです。
항목 그룹에 사용할 템플릿입니다.
Malen som brukes for elementgrupper.
Szablon używany do grup elementów.
Шаблон, используемый для групп элементов.
Plantilla utilizada para grupos de elementos.
Mallen som används för objektgrupper.
Öğe grupları için kullanılan şablon.
使用於項目群組的樣板。
用于项组的模板。
Modelo usado para grupos de itens.
يجب أن تقوم خاصية ContextTypeName الخاصة بـ LinqDataSource '<var>X</var>' بتحديد نوع سياق بيانات.
LinqDataSource“<var>X</var>”的 ContextTypeName 属性必须指定一个数据上下文类型。
LinqDataSource '<var>X</var>' 的 ContextTypeName 屬性必須指定資料內容型別。
Vlastnost ContextTypeName zdroje dat LinqDataSource <var>X</var> musí určovat typ datového kontextu.
Egenskaben ContextTypeName for LinqDataSource '<var>X</var>' skal angive en datakonteksttype.
In de eigenschap ContextTypeName van LinqDataSource <var>X</var> moet een type gegevenscontext worden gedefinieerd.
LinqDataSource-kohteen <var>X</var> ContextTypeName-ominaisuuden on määritettävä tietokontekstityyppi.
La propriété ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' doit spécifier un type de contexte de données.
In der ContextTypeName-Eigenschaft von LinqDataSource "<var>X</var>" muss ein Datenkontexttyp angegeben werden.
Η ιδιότητα ContextTypeName του LinqDataSource '<var>X</var>' πρέπει να καθορίζει έναν τύπο περιβάλλοντος δεδομένων.
המאפיין ContextTypeName של LinqDataSource '<var>X</var>' חייב לציין סוג הקשר נתונים.
A(z) „<var>X</var>” LinqDataSource adatforrás ContextTypeName tulajdonságának meg kell adnia egy adatkörnyezet-típust.
La proprietà ContextTypeName di LinqDataSource '<var>X</var>' deve specificare un tipo di contesto dati.
LinqDataSource '<var>X</var>' の ContextTypeName プロパティでは、データ コンテキスト型を指定する必要があります。
LinqDataSource '<var>X</var>'의 ContextTypeName 속성은 데이터 컨텍스트 형식을 지정해야 합니다.
ContextTypeName-egenskapen for LinqDataSource <var>X</var> må angi en datakonteksttype.
Właściwość ContextTypeName formantu LinqDataSource „<var>X</var>” musi określać typ kontekstu danych.
Свойство ContextTypeName элемента управления LinqDataSource "<var>X</var>" должно указывает тип контекста данных.
La propiedad ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' debe especificar un tipo de contexto de datos.
Egenskapen ContextTypeName för LinqDataSource <var>X</var> måste ange en datakontexttyp.
'<var>X</var>' LinqDataSource'un ContextTypeName özelliği bir veri içeriği türü belirtmelidir.
LinqDataSource '<var>X</var>' 的 ContextTypeName 屬性必須指定資料內容型別。
LinqDataSource“<var>X</var>”的 ContextTypeName 属性必须指定一个数据上下文类型。
A propriedade ContextTypeName de LinqDataSource '<var>X</var>' deve especificar um tipo de contexto de dados.
'(' متوقع
应输入“(”
必須有 '('
Byl očekáván znak (.
'(' var forventet
'(' wordt verwacht
Odotettiin (
'(' attendue
"(" erwartet.
Αναμενόταν '('
נדרש '('
Itt „(” karakternek kellene szerepelnie.
Previsto '('
'(' が必要です
'('가 필요합니다.
Forventet (
Oczekiwano znaku „(”
Ожидалось "("
Se esperaba '('
( förväntades
'(' bekleniyor
必須有 '('
应输入“(”
'(' esperado
تعذر حساب العدد لأحد مصادر البيانات التي لا تُطبِّق ICollection.
无法计算不实现 ICollection 的数据源中的计数。
無法從未實作 ICollection 的資料來源計算 Count。
Pro zdroj dat, který neimplementuje rozhraní ICollection, nelze vypočítat hodnotu Count.
Count kan ikke beregnes for en datakilde, der ikke implementerer ICollection.
Kan Count niet berekenen voor een gegevensbron waarin ICollection niet wordt geïmplementeerd.
Count-laskua ei voi suorittaa tietolähteessä, jossa ei ole ICollection-toteutusta.
Impossible d'effectuer un calcul pour une source de données qui n'implémente pas ICollection.
Die Anzahl kann nicht für eine Datenquelle errechnet werden, die ICollection nicht implementiert.
Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του πλήθους για μια προέλευση δεδομένων που δεν υλοποιεί το ICollection.
אין אפשרות לחשב Count עבור מקור נתונים שאינו מיישם את ICollection.
Az ICollection illesztőfelületet nem megvalósító adatforrásra nem számítható ki a Count érték.
Impossibile calcolare il valore di Count per un'origine dati che non implementa ICollection.
ICollection を実装しないデータ ソースの Count を計算することはできません。
ICollection을 구현하지 않는 데이터 소스의 개수를 계산할 수 없습니다.
Kan ikke beregne Count for en datakilde som ikke implementerer ICollection.
Nie można obliczyć wartości Count dla źródła danych, które nie implementuje interfejsu ICollection.
Невозможно вычислить Count для источника данных, не имеющего реализации ICollection.
No se puede calcular el recuento para un origen de datos que no implementa ICollection.
Det går inte att beräkna Count för en datakälla som inte implementerar ICollection.
ICollection uygulamayan bir veri kaynağı için Count hesaplanamaz.
無法從未實作 ICollection 的資料來源計算 Count。
无法计算不实现 ICollection 的数据源中的计数。
Não é possível calcular a contagem de uma fonte de dados que não implementa ICollection.
See catalog page for all messages.