The service
Messages on page
هذا طلب مورد برنامج نصي غير صالح.
此请求是无效的脚本资源请求。
這是無效的指令碼資源要求。
Tento požadavek na prostředek skriptu je neplatný.
Dette er en ugyldig scriptressourceanmodning.
Dit is een ongeldige scriptbronaanvraag.
Tämä on virheellinen komentosarjaresurssipyyntö.
Il s'agit d'une demande de ressource de script non valide.
Dies ist eine ungültige Skriptressourcenanforderung.
Αυτή είναι μη έγκυρη αίτηση πόρων δέσμης ενεργειών.
זוהי בקשה לא חוקית למשאב Script.
Ez egy érvénytelen parancsfájlerőforrás-kérés.
Richiesta di risorsa script non valida.
無効なスクリプト リソース要求です。
잘못된 스크립트 리소스 요청입니다.
Dette er en ugyldig skriptressurstforespørsel.
To jest nieprawidłowe żądanie zasobu skryptu.
Недопустимый запрос на ресурс сценария.
Esta solicitud de recursos de script no es válida.
Detta är en ogiltig skriptresursbegäran.
Bu geçersiz bir komut dosyası kaynağı isteği.
這是無效的指令碼資源要求。
此请求是无效的脚本资源请求。
Esta é uma solicitação inválida de recursos de script.
لا توجد عبارة 'it' في النطاق
作用域中没有“it”
'it' 不在範圍內
Obor neobsahuje žádný operátor it.
Ingen 'it' er i området
Er bevindt zich geen 'it' in het bereik
Käyttöalueella ei ole kohdetta it
Aucun 'it' dans la portée
Innerhalb des Bereichs ist kein "it" verfügbar.
Δεν υπάρχει 'it' στην εμβέλεια
לא נמצא אף 'it' בטווח
A hatókörben nem található „it” objektum.
Nessun 'it' nell'ambito
'it' はスコープに存在しません
범위에 'it'이 없습니다.
Ingen it i området
Brak elementu „it” w zakresie
В области отсутствует "it"
No hay ningún 'it' dentro del ámbito
Det finns inget it i området
Kapsamda hiç 'it' yok
'it' 不在範圍內
作用域中没有“it”
Não há 'it' no escopo
Le type '<var>Type Name</var>' n'est pas pris en charge pour la sérialisation/désérialisation d'un dictionnaire, les clés doivent être des chaînes ou des objets.
Der Typ "<var>Type Name</var>" wird für die Serialisierung/Deserialisierung eines Wörterbuchs nicht unterstützt. Schlüssel müssen Zeichenfolgen oder Objekte sein.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' δεν υποστηρίζεται για σειριοποίηση/αποσειριοποίηση ενός λεξικού, τα κλειδιά πρέπει να είναι συμβολοσειρές ή αντικείμενα.
הסוג '<var>Type Name</var>' אינו נתמך עבור עריכה בסידרה/ביטול עריכה בסידרה של מילום, המפתחות חייבים להיות מחרוזות או אובייקטים.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus nem támogatott a szótárak szerializálása, illetve deszerializálása esetén, a kulcsoknak karakterláncnak vagy objektumnak kell lenniük.
Tipo '<var>Type Name</var>' non supportato per la serializzazione/deserializzazione di un dizionario. Le chiavi devono essere stringhe o oggetti.
型 '<var>Type Name</var>' は辞書のシリアル化/逆シリアル化に対してサポートされていません。キーは文字列またはオブジェクトである必要があります。
'<var>Type Name</var>' 형식은 사전의 serialization/deserialization에 사용할 수 없습니다. 키는 문자열 또는 개체여야 합니다.
Typen <var>Type Name</var> støttes ikke for serialisering/deserialisering av en ordliste. Nøkler må være strenger eller objekter.
Typ „<var>Type Name</var>” nie jest obsługiwany przy serializacji/deserializacji słownika, klucze muszą być ciągami lub obiektami.
Тип "<var>Type Name</var>" не поддерживается для сериализации или десериализации словаря, причем ключи должны быть строками или объектами.
El tipo '<var>Type Name</var>' no se admite para serialización o deserialización de un diccionario. Las claves deben ser cadenas u objetos.
Typen <var>Type Name</var> stöds inte för serialisering/deserialisering av uppslagslista.Nycklar måste vara strängar eller objekt.
Sözlüğün seri hale getirilmesi/serisinin kaldırılması için '<var>Type Name</var>' türü desteklenmiyor, anahtarlar dize veya nesne olmalıdır.
النوع '<var>Type Name</var>' غير معتمد لإجراء تسلسل/إلغاء تسلسل قاموس، يجب أن تكون المفاتيح سلاسل أو كائنات.
字典的序列化/反序列化不支持类型“<var>Type Name</var>”,键必须为字符串或对象。
字典的序列化/還原序列化不支援 '<var>Type Name</var>' 型別,索引鍵必須是字串或物件。
Typ <var>Type Name</var> není podporovaným typem pro serializaci/deserializaci slovníku - klíče musí být řetězce nebo objekty.
Typen '<var>Type Name</var>' understøttes ikke for serialisering/deserialisering af en ordbog. Nøglerne skal være strenge eller objekter.
Type <var>Type Name</var> wordt niet ondersteund voor serialisatie/deserialisatie van een woordenboek, sleutels moeten tekenreeksen of objecten zijn.
Tyyppiä <var>Type Name</var> ei tueta sanaston sarjoittamisessa tai sarjoituksen purkamisessa. Avainten on oltava merkkijonoja tai objekteja.
字典的序列化/還原序列化不支援 '<var>Type Name</var>' 型別,索引鍵必須是字串或物件。
字典的序列化/反序列化不支持类型“<var>Type Name</var>”,键必须为字符串或对象。
O tipo '<var>Type Name</var>' não é suportado para serialização/desserialização de um dicionário. As chaves devem ser cadeias de caracteres ou objetos.
تحتوي على تفضيلات لخدمة المصادقة من جانب العميل.
包含客户端身份验证服务的首选项。
包含用戶端驗證服務的參考。
Obsahuje předvolby pro službu ověřování na straně klienta.
Indeholder indstillinger for godkendelsestjenesten på klientsiden.
Bevat de voorkeuren voor de verificatieservice aan de clientzijde.
Sisältää asiakaspuolen todennuspalvelun asetukset.
Contient les préférences du service d'authentification côté client.
Enthält Einstellungen für den clientseitigen Authentifizierungsdienst.
Περιέχει προτιμήσεις για την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας από πλευράς υπολογιστή-πελάτη.
מכיל העדפות עבור שירות האימות בצד הלקוח.
Az ügyféloldali hitelesítési szolgáltatás egyéni beállításait tartalmazza.
Contiene le preferenze per il servizio di autenticazione lato client.
クライアント側認証サービスの設定が含まれます。
클라이언트측 인증 서비스에 대한 기본 설정을 포함합니다.
Inneholder preferanser for godkjenningstjenesten på klienten.
Zawiera preferencje dotyczące usługi uwierzytelniania po stronie klienta.
Содержит настройки службы проверки подлинности на стороне клиента.
Contiene las preferencias del servicio de autenticación del cliente.
Innehåller inställningar för autentiseringstjänsten på klientsidan.
İstemci tarafı kimlik doğrulama hizmeti için tercihleri içerir.
包含用戶端驗證服務的參考。
包含客户端身份验证服务的首选项。
Contém preferências para o serviço de autenticação do cliente.
ProgressTemplate, joka näytetään asynkronisten takaisinlähetysten aikana.
ProgressTemplate affiché durant les publications asynchrones.
Die ProgressTemplate, die während asynchroner Postbacks angezeigt wird.
Το ProgressTemplate που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ασύγχρονων καταχωρήσεων προς τα πίσω.
ProgressTemplate שמוצג במהלך פריטי postback אסינכרוניים.
Az aszinkron visszaküldések során megjelenített ProgressTemplate sablon.
ProgressTemplate visualizzato durante i postback asincroni.
非同期ポストバック中に表示される ProgressTemplate。
비동기 포스트백 중 표시되는 ProgressTemplate입니다.
ProgressTemplate som vises under asynkrone tilbakesendinger.
Element ProgressTemplate wyświetlany podczas asynchronicznego ogłaszania zwrotnego.
ProgressTemplate, который отображается во время асинхронных повторных вызовов.
ProgressTemplate que se muestra durante las devoluciones de llamada asincrónicas.
ProgressTemplate som visas under asynkrona återanslag.
Zaman uyumsuz geri göndermeler sırasında görüntülenen ProgressTemplate.
ProgressTemplate الذي يتم عرضه أثناء عمليات إعادة النشر غير المتزامنة.
在异步回发过程中显示的 ProgressTemplate。
在非同步回傳期間顯示的 ProgressTemplate。
Objekt ProgressTemplate, který se zobrazuje během operací asynchronního zpětného odeslání.
Den ProgressTemplate, som vises under asynkrone tilbagesendelser.
ProgressTemplate die wordt weergegeven tijdens asynchrone terugpostacties.
在非同步回傳期間顯示的 ProgressTemplate。
在异步回发过程中显示的 ProgressTemplate。
ProgressTemplate que é exibido durante postbacks assíncronos.
تحديد ما إذا كان يتم عرض قالب التقدم بصورة ديناميكية.
确定是否动态呈现进度模板。
決定進度樣板是否要以動態方式呈現。
Určuje, zda má být šablona průběhu dynamicky vykreslována.
Bestemmer, om forløbsskabelonen gengives dynamisk.
Hiermee wordt bepaald of de voortgangssjabloon dynamisch wordt weergegeven.
Määrittää, muunnetaanko tilamalli dynaamisesti.
Détermine si le modèle de progression est rendu dynamiquement.
Bestimmt, ob die Statusvorlage dynamisch gerendert wird.
Καθορίζει εάν γίνεται δυναμική απόδοση του προτύπου προόδου.
קובע אם תבנית ההתקדמות מעובדת באופן דינאמי.
Annak megadása, hogy a folyamatsablon megjelenítése dinamikusan történjen-e
Determina se viene eseguito il rendering dinamico del modello di stato.
プログレス テンプレートを動的に表示するかどうかを指定します。
ProgressTemplate을 동적으로 렌더링할지 여부를 결정합니다.
Fastsetter om fremdriftsmalen gjengis dynamisk.
Określa, czy szablon postępu jest renderowany dynamicznie.
Определяет, динамично ли отображается ход выполнения шаблона.
Determina si la plantilla de progreso se representa dinámicamente.
Bestämmer om förloppsmallen ska renderas dynamiskt.
İlerleme durumu şablonunun dinamik olarak işlenip işlenmeyeceğini belirler.
決定進度樣板是否要以動態方式呈現。
确定是否动态呈现进度模板。
Determina se o modelo de progresso é processado dinamicamente.
عدد صحيح حرفي غير صالح '<var>X</var>'
整数“<var>X</var>”无效
無效的整數常值 '<var>X</var>'
Neplatný celočíselný literál <var>X</var>
Ugyldig heltalskonstant '<var>X</var>'
Ongeldige integer-literal <var>X</var>
Virheellinen kokonaislukuliteraali <var>X</var>
Littéral d'entier non valide '<var>X</var>'
Ungültiges Ganzzahlliteral "<var>X</var>".
Μη έγκυρη ακέραιη σταθερά '<var>X</var>'
ליטרל מספר שלם לא חוקי '<var>X</var>'
Érvénytelen egész típusú konstans: „<var>X</var>”.
Valore letterale integer '<var>X</var>' non valido
整数リテラル '<var>X</var>' は無効です
잘못된 정수 리터럴 '<var>X</var>'
Ugyldig heltallslitteral <var>X</var>
Nieprawidłowy literał typu liczba całkowita „<var>X</var>”
Недопустимый целый литерал "<var>X</var>"
Literal entero '<var>X</var>' no válido
Ogiltig heltalslitteral: <var>X</var>
Geçersiz tamsayı sabit değeri '<var>X</var>'
無效的整數常值 '<var>X</var>'
整数“<var>X</var>”无效
Literal de inteiro inválida '<var>X</var>'
Es wurde kein UpdatePanel für AssociatedUpdatePanelID "<var>X</var>" gefunden.
Δεν βρέθηκε UpdatePanel για το AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
לא נמצא UpdatePanel עבור AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
Nem található UpdatePanel vezérlő a következő AssociatedUpdatePanelID tulajdonsághoz: „<var>X</var>”.
Impossibile trovare un UpdatePanel per l'AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>' の UpdatePanel が見つかりませんでした。
AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'에 대한 UpdatePanel이 없습니다.
Finner ingen UpdatePanel for AssociatedUpdatePanelID <var>X</var>.
Nie można odnaleźć elementu UpdatePanel dla wartości AssociatedUpdatePanelID „<var>X</var>”.
UpdatePanel не найдена для AssociatedUpdatePanelID "<var>X</var>".
No se encontró ningún control UpdatePanel para AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta någon UpdatePanel för AssociatedUpdatePanelID <var>X</var>.
'<var>X</var>' AssociatedUpdatePanelID'si için UpdatePanel bulunamadı.
لم يتم العثور على UpdatePanel لـ AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
没有为 AssociatedUpdatePanelID“<var>X</var>”找到 UpdatePanel。
找不到 AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>' 的 UpdatePanel。
Nebyl nalezen žádný prvek UpdatePanel pro hodnotu AssociatedUpdatePanelID <var>X</var>.
Der blev ikke fundet et UpdatePanel til AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
Er is geen UpdatePanel gevonden voor AssociatedUpdatePanelID <var>X</var>.
AssociatedUpdatePanelID-arvoa <var>X</var> vastaavaa UpdatePanel-ohjausobjektia ei löydy.
UpdatePanel introuvable pour AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
找不到 AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>' 的 UpdatePanel。
没有为 AssociatedUpdatePanelID“<var>X</var>”找到 UpdatePanel。
Nenhum UpdatePanel encontrado para AssociatedUpdatePanelID '<var>X</var>'.
يظهر الحدث قبل تنفيذ عملية الإدراج Insert.
执行 Insert 操作前引发的事件。
在執行 Insert 作業之前引發的事件。
Událost aktivovaná před spuštěním operace Insert.
Hændelse, der udføres, før handlingen Insert udføres.
De gebeurtenis die optreedt voordat de bewerking Insert is uitgevoerd.
Ennen Insert-toiminnon suorittamista käynnistettävä tapahtuma.
Événement déclenché avant l'exécution de l'opération Insert.
Das Ereignis, das vor dem Ausführen eines Insert-Vorgangs ausgelöst wird.
Συμβάν που προκαλείται πριν την εκτέλεση της λειτουργίας Insert.
אירוע המופעל לפני שפעולת Insert מתבצעת.
Az Insert művelet végrehajtása előtt kiváltott esemény
Evento generato prima dell'esecuzione dell'operazione Insert.
Insert 操作が実行される前に発生するイベントです。
Insert 작업이 실행되기 전에 이벤트가 발생합니다.
Hendelse startet etter at Insert-operasjonen er utført.
Zdarzenie wywoływane przed wykonaniem operacji Insert.
Событие, возникающее до выполнения операции Insert.
Evento desencadenado antes de que se ejecute la operación Insert.
Händelse som aktiveras innan Insert-åtgärden körs.
Insert işlemi yürütülmeden önce oluşturulan olay.
在執行 Insert 作業之前引發的事件。
执行 Insert 操作前引发的事件。
Evento gerado antes da execução da operação Insert.
يمكن استدعاء التحديد فقط على عنصر بيانات صالح.
Select 只能在有效的資料項目上呼叫。
只能对有效的数据项调用选择操作。
Select 只能在有效的資料項目上呼叫。
Funkci výběru lze volat pouze pro platnou datovou položku.
Markering kan kun kaldes i et gyldigt dataelement.
Select-menetelmää voidaan kutsua vain kelvollisesta tietokohteesta.
Select ne peut être appelé que sur un élément de données valide.
"Select" kann nur für ein gültiges Datenelement aufgerufen werden.
Μπορεί να γίνει κλήση του Select μόνο σε ένα έγκυρο στοιχείο δεδομένων.
ניתן לקרוא לפעולת בחירה רק בפריט נתונים חוקי.
Kijelölési művelet csak érvényes adatelemnél hívható.
Select può essere chiamato solo su un elemento di dati valido.
選択を呼び出せるのは、有効なデータ項目のみです。
올바른 데이터 항목에 대해서만 Select를 호출할 수 있습니다.
Select kan bare kalles for et gyldig dataelement.
Polecenie wyboru można wywołać tylko w prawidłowym elemencie danych.
Команда "Выбрать" может быть вызвана только по отношению к допустимому элементу данных.
Sólo se puede llamar a Select en un elemento de datos válido.
Det går bara att anropa Select för ett giltigt dataobjekt.
Select ancak geçerli bir veri öğesinde çağrılabilir.
Selecteren kan alleen worden aangeroepen voor een geldig gegevensitem.
只能对有效的数据项调用选择操作。
Selecionar só pode ser chamado em um item de dados válido.
See catalog page for all messages.