The service
Messages on page
Er wordt geen waarde geretourneerd met methode <var>Method name</var> in type <var>Type Name</var>
Menetelmä <var>Method name</var> tyypissä <var>Type Name</var> ei palauta arvoa
La méthode '<var>Method name</var>' dans le type '<var>Type Name</var>' ne retourne pas de valeur
Die <var>Method name</var>-Methode im Typ "<var>Type Name</var>" gibt keinen Wert zurück.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' δεν επιστρέφει τιμή
פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' לא מחזירה ערך
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Method name</var>” metódusa nem ad vissza értéket.
Il metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' non restituisce alcun valore
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' は値を返しません
'<var>Type Name</var>' 형식의 '<var>Method name</var>' 메서드가 값을 반환하지 않습니다.
Metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> returnerer ikke en verdi
Metoda „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” nie zwraca wartości
Метод "<var>Method name</var>" в типе "<var>Type Name</var>" не возвращает значение
El método '<var>Method name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' no devuelve un valor
Metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> returnerar inget värde
'<var>Type Name</var>' türündeki '<var>Method name</var>' yöntemi değer döndürmüyor
لا يقوم الأسلوب '<var>Method name</var>' الموجود بالنوع '<var>Type Name</var>' بإرجاع قيمة
类型“<var>Type Name</var>”中的方法“<var>Method name</var>”不返回值
型別 '<var>Type Name</var>' 中的方法 '<var>Method name</var>' 未傳回值
Metoda <var>Method name</var> v typu <var>Type Name</var> nevrací hodnotu.
Metoden '<var>Method name</var>' i typen '<var>Type Name</var>' returnerer ikke en værdi
型別 '<var>Type Name</var>' 中的方法 '<var>Method name</var>' 未傳回值
类型“<var>Type Name</var>”中的方法“<var>Method name</var>”不返回值
O método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' não retorna um valor
تم تمرير كائن غير صالح، اسم العضو متوقع.
传入的对象无效,应为成员名称。
傳入了無效的物件,必須有成員名稱。
Byl předán neplatný objekt, očekáván název členu.
Der er overført et ugyldigt objekt. Et medlemsnavn var forventet.
Ongeldig object ingevoerd, lidnaam wordt verwacht.
Välitettiin virheellinen objekti, odotettiin jäsenen nimeä.
Objet non valide passé, nom de membre attendu.
Ein ungültiges Objekt wurde übergeben. Erwartet wurde ein Membername.
Διαβιβάστηκε μη έγκυρο αντικείμενο, αναμενόταν όνομα μέλους.
הועבר אובייקט לא חוקי, נדרש שם חבר.
Az átadott objektum érvénytelen, a rendszer tagnevet várt.
L'oggetto passato non è valido. Previsto nome di membro.
メンバ名ではなく無効なオブジェクトが渡されました。
잘못된 개체가 전달되었습니다. 멤버 이름이 필요합니다.
Ugyldig objekt sendt. Forventet medlemsnavn.
Przekazano nieprawidłowy obiekt, oczekiwano nazwy członka.
Недопустимый переданный объект, ожидается имя члена.
Se ha pasado un objeto no válido, Se esperaba un nombre de miembro.
Ogiltigt objekt skickades. Medlemsnamn förväntades.
Geçersiz nesne geçirildi, üye adı bekleniyor.
傳入了無效的物件,必須有成員名稱。
传入的对象无效,应为成员名称。
Objeto inválido transmitido, nome do associado esperado.
Δεν υπάρχει ιδιότητα ή πεδίο '<var>X</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>'
A következő típusban nem létezik „<var>X</var>” tulajdonság vagy mező: „<var>Type Name</var>”.
Nessuna proprietà o campo '<var>X</var>' esistente nel tipo '<var>Type Name</var>'
プロパティまたはフィールド '<var>X</var>' は型 '<var>Type Name</var>' に存在しません
'<var>Type Name</var>' 형식에 속성 또는 필드 '<var>X</var>'이(가) 없습니다.
Egenskapen eller feltet <var>X</var> finnes ikke i typen <var>Type Name</var>
Brak właściwości lub pola „<var>X</var>” w typie „<var>Type Name</var>”
Отсутствует свойство или поле "<var>X</var>" в типе "<var>Type Name</var>"
No existe ninguna propiedad o campo '<var>X</var>' en el tipo '<var>Type Name</var>'
Egenskap eller fält, <var>X</var>, finns inte i typen <var>Type Name</var>
'<var>Type Name</var>' türünde '<var>X</var>' özelliği veya alanı yok
לא קיים מאפיין או שדה '<var>X</var>' בסוג '<var>Type Name</var>'
لا توجد خاصية أو حقل '<var>X</var>' في النوع '<var>Type Name</var>'
类型“<var>Type Name</var>”中不存在属性或字段“<var>X</var>”
沒有屬性或欄位 '<var>X</var>' 存在於型別 '<var>Type Name</var>' 中
V typu <var>Type Name</var> neexistuje žádná vlastnost ani pole <var>X</var>.
Ingen egenskab eller felt '<var>X</var>' findes i typen '<var>Type Name</var>'
Geen eigenschap of veld <var>X</var> bestaat in type <var>Type Name</var>
Ominaisuutta tai kenttää <var>X</var> ei ole tyypissä <var>Type Name</var>
Propriété ou champ '<var>X</var>' inexistant dans le type '<var>Type Name</var>'
Im Typ "<var>Type Name</var>" ist keine Eigenschaft und kein Feld mit der Bezeichnung "<var>X</var>" enthalten.
沒有屬性或欄位 '<var>X</var>' 存在於型別 '<var>Type Name</var>' 中
类型“<var>Type Name</var>”中不存在属性或字段“<var>X</var>”
Nenhuma propriedade ou campo '<var>X</var>' existe no tipo '<var>Type Name</var>'
تمكين ScriptManager لإنشاء إصدارات مترجمة من ملفات البرنامج النصي إذا كانت متاحة.
使 ScriptManager 能够生成脚本文件的本地化版本(如果可用)。
讓 ScriptManager 產生指令碼檔的當地語系化版本 (如果有)。
Umožňuje ovládacímu prvku ScriptManager generovat lokalizované verze souborů skriptu, jsou-li k dispozici.
Sætter ScriptManager i stand til at oprette lokaliserede versioner af scriptfiler, hvis de er tilgængelige.
Hiermee kunnen gelokaliseerde versies van scriptbestanden (indien beschikbaar) worden gegenereerd in ScriptManager.
Sallii ScriptManager-ohjausobjektin luoda lokalisoidut versiot komentosarjatiedostoista, jos ne ovat käytettävissä.
Active ScriptManager afin de générer des versions localisées des fichiers de script, s'ils sont disponibles.
Ermöglicht ScriptManager das Generieren lokalisierter Versionen von Skriptdateien, falls sie verfügbar sein.
Ενεργοποιεί το ScriptManager για τη δημιουργία μεταφρασμένων εκδόσεων αρχείων δέσμης ενεργειών, εάν υπάρχουν διαθέσιμα.
מאפשר ל- ScriptManager ליצור גירסאות מותאמות לשפות אחרות של קבצי Script אם הם זמינים.
Engedélyezi a ScriptManager vezérlő számára a parancsfájlok (ha vannak ilyenek) honosított verzióinak előállítását.
Attiva ScriptManager per generare versioni localizzate dei file di script, se disponibili.
ローカライズされたバージョンのスクリプト ファイル (存在する場合) を生成するには、ScriptManager を有効にします。
스크립트 파일의 지역화된 버전을 사용할 수 있는 경우 이를 생성하도록 ScriptManager를 설정합니다.
Gjør det mulig for ScriptManager å generere lokaliserte versjoner av skriptfiler hvis de er tilgjengelige.
Umożliwia elementowi ScriptManager generowanie zlokalizowanych wersji plików skryptów, jeśli są one dostępne.
Разрешает диспетчеру ScriptManager генерировать локализованные версии файлов сценариев, если они доступны.
Permite a ScriptManager generar versiones traducidas de archivos de script si están disponibles.
Gör att ScriptManager kan generera lokaliserade versioner av skriptfiler om de är tillgängliga.
ScriptManager'ın varsa komut dosyalarının yerelleştirilmiş sürümlerini oluşturmasına olanak tanır.
讓 ScriptManager 產生指令碼檔的當地語系化版本 (如果有)。
使 ScriptManager 能够生成脚本文件的本地化版本(如果可用)。
Habilita ScriptManager para gerar versões localizadas de arquivos de script, se estiverem disponíveis.
Määrittää, luodaanko Where-lause automaattisesti WhereParameter-parametreista.
Indique si la clause Where doit être automatiquement générée à partir de WhereParameters.
Gibt an, ob die Where-Klausel automatisch aus den "WhereParameters" generiert werden soll.
Καθορίζει εάν θα δημιουργείται αυτόματα ο όρος Where από το WhereParameters.
מציין אם יש ליצור באופן אוטומטי את משפט Where מ- WhereParameters.
Annak megadása, hogy a rendszer a WhereParameters alapján automatikusan generálja-e a Where záradékot
Specifica se generare automaticamente la clausola Where da WhereParameters.
WhereParameters から Where 句を自動的に生成するかどうかを指定します。
WhereParameters에서 Where 절을 자동으로 생성할지 여부를 지정합니다.
Angir om Where-setningsdelen skal genereres automatisk fra WhereParameters.
Określa, czy klauzula Where ma być generowana automatycznie na podstawie parametru WhereParameters.
Указывает, создавать ли автоматически предложение Where из параметров WhereParameters.
Especifica si se va a generar automáticamente la cláusula Where a partir de WhereParameters.
Anger huruvida Where-instruktionen ska genereras automatiskt från WhereParameters.
Where yan tümcesinin otomatik olarak WhereParameters'dan üretilip üretilmeyeceğini belirtir.
تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء العبارة Where تلقائيًا من خلال WhereParameters أم لا.
指定是否要根据 WhereParameters 自动生成 Where 子句。
指定是否自動從 WhereParameters 產生 Where 子句。
Určuje, zda má být z dat WhereParameters automaticky generována klauzule Where.
Angiver, om Where-delsætningen automatisk skal genereres fra WhereParameters.
Hiermee wordt opgegeven of de component Where automatisch wordt gegenereerd met de WhereParameters.
指定是否自動從 WhereParameters 產生 Where 子句。
指定是否根据 WhereParameters 自动生成 Where 子句。
Especifica se a cláusula Where deve ser gerada automaticamente com base em WhereParameters.
القالب المستخدم في GroupTemplate عندما يكون عدد عناصر البيانات المتبقية أقل من GroupItemCount.
剩余数据项的数量小于 GroupItemCount 时在 GroupTemplate 中使用的模板。
當剩餘資料項目的數目少於 GroupItemCount 時,GroupTemplate 中使用的樣板。
Šablona použitá v šabloně GroupTemplate v případě, že je počet zbývajících datových položek nižší než hodnota GroupItemCount.
Den skabelon, der bruges i GroupTemplate, når antallet af tilbageværende dataelementer er mindre end GroupItemCount.
De sjabloon die wordt gebruikt in de GroupTemplate als het aantal resterende gegevensitems minder is dan GroupItemCount.
當剩餘資料項目的數目少於 GroupItemCount 時,GroupTemplate 中使用的樣板。
剩余数据项的数量小于 GroupItemCount 时在 GroupTemplate 中使用的模板。
Kohteessa GroupTemplate käytettävä malli, kun jäljellä olevien tietokohteiden määrä on pienempi kuin GroupItemCount-arvo.
Modèle utilisé dans GroupTemplate lorsque le nombre d'éléments de données restants est inférieur à GroupItemCount.
Die Vorlage, die in der GroupTemplate verwendet wird, wenn die Anzahl verbleibender Datenelemente niedriger als die GroupItemCount ist.
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο GroupTemplate όταν ο αριθμός των στοιχείων δεδομένων που απομένουν είναι μικρότερος από το GroupItemCount.
התבנית שבה נעשה שימוש ב- GroupTemplate כאשר מספר פריטי הנתונים שנותרו קטן מ- GroupItemCount.
A GroupTemplate sablonban használt sablon, amikor a hátralevő adatelemek száma kisebb, mint a GroupItemCount érték.
Modello utilizzato in GroupTemplate quando il numero di elementi di dati rimanenti è minore di GroupItemCount.
残りのデータ項目数が GroupItemCount より少ないときに GroupTemplate で使用されるテンプレートです。
남은 데이터 항목 수가 GroupItemCount보다 작을 때 GroupTemplate에서 사용할 템플릿입니다.
Malen som brukes i GroupTemplate når antallet gjenværende dataelementer er under GroupItemCount.
Szablon używany w elemencie GroupTemplate, gdy liczba pozostałych elementów danych jest mniejsza od wartości GroupItemCount.
Шаблон, используемый в случае, если число оставшихся данных меньше GroupItemCount.
Plantilla utilizada en GroupTemplate cuando el número de elementos de datos restantes es menor que GroupItemCount.
Mallen som används i GroupTemplate när antalet återstående dataobjekt är mindre än GroupItemCount.
Kalan veri öğelerinin sayısı GroupItemCount sayısından az olduğunda GroupTemplate'te kullanılan şablon.
Modelo usado no GroupTemplate quando o número de itens de dados restantes é inferior à GroupItemCount.
Tietolähteen on toteutettava ICollection, kun CreateChildControls-kohdetta kutsutaan käyttäen arvoa dataBinding=false.
La source de données doit implémenter ICollection lors de l'appel de CreateChildControls avec dataBinding=false.
Die Datenquelle muss ICollection implementieren, wenn CreateChildControls mit dataBinding=false aufgerufen wird.
Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υλοποιεί το ICollection κατά την κλήση του CreateChildControls όταν dataBinding=false.
מקור נתונים חייב ליישם ICollection בעת קריאה ל- CreateChildControls עם dataBinding=false.
Az adatforrásnak meg kell valósítania az ICollection felületet a CreateChildControls metódus dataBinding=false beállítással való meghívásakor.
L'origine dati deve implementare ICollection durante la chiamata di CreateChildControls con dataBinding=false.
dataBinding=false を指定して CreateChildControls を呼ぶとき、データ ソースは ICollection を実装しなければなりません。
dataBinding=false로 CreateChildControls를 호출하려면 데이터 소스가 ICollection을 구현해야 합니다.
Datakilden må implementere ICollection under kall til CreateChildControls med dataBinding=false.
Źródło danych musi implementować interfejs ICollection podczas wywoływania elementu CreateChildControls, gdy dataBinding=false.
Источник данных должен реализовать ICollection при вызове CreateChildControls с dataBinding=false.
El origen de datos debe implementar ICollection al llamar a CreateChildControls con dataBinding=false.
Datakällan måste implementera ICollection om CreateChildControls anropas med dataBinding=false.
dataBinding=false ile CreateChildControls çağrılırken veri kaynağının ICollection uygulaması gerekir.
以 dataBinding=false 呼叫 CreateChildControls 時,資料來源必須實作 ICollection。
以 dataBinding=false 为条件调用 CreateChildControls 时,数据源必须实现 ICollection。
يجب أن يقوم مصدر البيانات بتنفيذ ICollection عند استدعاء CreateChildControls حيث يكون dataBinding=false.
以 dataBinding=false 为条件调用 CreateChildControls 时,数据源必须实现 ICollection。
以 dataBinding=false 呼叫 CreateChildControls 時,資料來源必須實作 ICollection。
Zdroj dat musí při volání metody CreateChildControls s nastavením dataBinding=false implementovat rozhraní ICollection.
Datakilden skal implementere ICollection, når CreateChildControls kaldes med dataBinding=false.
De gegevensbron moet ICollection implementeren wanneer CreateChildControls wordt aangeroepen met dataBinding=false.
A fonte de dados deve implementar ICollection ao chamar CreateChildControls com dataBinding=false.
تم تطبيق فئة CSS على الزرين التالي والسابق.
应用于“下一页”和“上一页”按钮的 CSS 类。
套用到下一頁和上一頁按鈕的 CSS 類別。
Třída CSS použitá pro tlačítka Další a Předchozí
Den CSS-klasse, der anvendes til knapperne Næste og Forrige.
De CSS-klasse die wordt toegepast op de knoppen Volgende en Vorige.
Seuraava- ja Edellinen-painikkeissa käytetty CSS-luokka.
Classe CSS appliquée aux boutons Suivant et Précédent.
Die auf die Schaltflächen "Weiter" und "Zurück" angewendete CSS-Klasse.
Η κλάση CSS εφαρμόζεται στα κουμπιά "Επόμενο" και "Προηγούμενο".
מחלקת CSS שהוחלה על לחצנים 'הבא' ו'הקודם'.
A következő és előző lapot megjelenítő gombokra alkalmazott CSS-osztály
Classe CSS applicata ai pulsanti Precedente e Successiva.
次のボタンと前のボタンに適用される CSS クラスです。
[다음] 및 [이전] 단추에 적용된 CSS 클래스입니다.
CSS-klassen som brukes på knappene Neste og Forrige.
Klasa CSS stosowana do przycisków Następny i Poprzedni.
Класс CSS, применяемый к предыдущей и следующей кнопке.
Clase CSS aplicada a los botones siguiente y anterior.
CSS-klassen som används för nästa- och föregående-knappar.
Sonraki ve önceki düğmelerine uygulanan CSS sınıfı.
套用到下一頁和上一頁按鈕的 CSS 類別。
应用于“下一页”和“上一页”按钮的 CSS 类。
Classe CSS aplicada aos botões seguintes e anteriores.
مجموعة المعلمات التي تم استخدامها لعامل التشغيل OrderBy أثناء استعلام التحديد Select.
在执行 Select 查询期间用于 OrderBy 运算符的参数集合。
執行 Select 查詢期間用於 OrderBy 運算子的參數集合。
Kolekce parametrů použitých pro operátor OrderBy během zpracování dotazu Select.
Samling af parametre, der bruges til operatoren OrderBy under forespørgslen Select.
Parameterverzameling die wordt gebruikt door de operator OrderBy tijdens de query Select.
OrderBy-operaattorille Select-kyselyn aikana käytettyjen parametrien kokoelma.
Collection de paramètres utilisés pour l'opérateur OrderBy lors de la requête Select.
Die Auflistung von Parametern, die während einer Select-Abfrage für den OrderBy-Operator verwendet wird.
Συλλογή των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τον τελεστή OrderBy κατά το ερώτημα Select.
אוסף הפרמטרים המשמש עבור האופרטור OrderBy במהלך שאילתת Select.
A Select lekérdezés során az OrderBy operátorhoz használt paraméterek gyűjteménye
Insieme di parametri utilizzati per l'operatore OrderBy per la query Select.
Select クエリ中に OrderBy 演算子で使用されるパラメータのコレクションです。
Select 쿼리를 실행하는 동안 OrderBy 연산자에 사용되는 매개 변수 컬렉션입니다.
Samling av parametere som brukes av OrderBy-operatoren under Select-spørringen.
Kolekcja parametrów używana przez operator OrderBy w trakcie wykonywania kwerendy Select.
Коллекция параметров, используемая для оператора OrderBy во время выполнения запроса Select.
Colección de parámetros utilizados para el operador OrderBy durante la consulta Select.
Parametermängd som används för OrderBy-operatorn under Select-frågan.
Select sorgusu sırasında OrderBy işleci tarafından kullanılan parametreler koleksiyonu.
執行 Select 查詢期間用於 OrderBy 運算子的參數集合。
在执行 Select 查询期间用于 OrderBy 运算符的参数集合。
A coleção de parâmetros usada para o operador OrderBy durante a consulta Select.
الإطلاق عندما يتم إنشاء تخطيط ListView.
在创建 ListView 的布局时激发。
在建立 ListView 的配置時引發。
Je aktivována při vytvoření rozložení objektu ListView.
Udløses, når layoutet til ListView oprettes.
Deze gebeurtenis wordt gestart als de indeling van de ListView wordt gemaakt.
Käynnistyy, kun ListView-asettelu luodaan.
Se déclenche lorsque la disposition de ListView est créée.
Wird ausgelöst, wenn das Layout der ListView erstellt wird.
Πυροδοτείται όταν δημιουργείται η διάταξη του ListView.
מופעל כאשר נוצרת פריסה של ListView.
A ListView vezérlő elrendezésének létrehozásakor következik be.
Generato quando viene creato il layout di ListView.
ListView のレイアウトが作成されたときに発生します。
ListView의 레이아웃이 만들어질 때 발생합니다.
Starter når ListView-oppsettet opprettes.
Uruchamiany, gdy zostanie utworzony układ elementu ListView.
Активируется, если создается макет ListView.
Se desencadena cuando se crea el diseño de ListView.
Utlöses när layouten för ListView skapas.
ListView'un düzeni oluşturulduğunda harekete geçirilir.
在建立 ListView 的配置時引發。
在创建 ListView 的布局时激发。
Acionado quando o layout de ListView é criado.
See catalog page for all messages.