The service
Messages on page
المسار إلى الخدمة التي تمت الإشارة إليها.
所引用服务的路径。
所參考之服務的路徑。
Cesta k odkazované službě.
Stien til den tjeneste, der refereres til.
Er wordt verwezen naar het pad naar de service.
Viitatun palvelun polku.
Chemin d'accès au service référencé.
Der Pfad zu dem referenzierten Dienst.
Η διαδρομή προς την υπηρεσία στην οποία γίνεται αναφορά.
הנתיב לשירות שאליו בוצעה הפניה.
A hivatkozott szolgáltatás elérési útja
Percorso del servizio a cui viene fatto riferimento.
참조되고 있는 서비스의 경로입니다.
Banen til tjenesten det refereres til.
Ścieżka do usługi, której dotyczy odwołanie.
Выполняется ссылка на путь к службе.
Ruta de acceso al servicio al que se hace referencia.
Sökvägen till tjänsten som refereras.
Başvuruda bulunulan hizmetin yolu.
サービスの参照パスです。
所參考之服務的路徑。
所引用服务的路径。
O caminho para o serviço que está sendo usado como referência.
الإطلاق عندما يتم إنشاء حدث بداخل ListView.
在 ListView 内生成事件时激发。
在 ListView 內產生事件時引發
Je aktivována při vygenerování události v objektu ListView.
Udløses, når der oprettes en hændelse i ListView.
Deze gebeurtenis wordt gestart als een gebeurtenis wordt gegenereerd in de ListView.
Käynnistyy, kun ListView-kohteessa luodaan tapahtuma.
Se déclenche lorsqu'un événement est généré dans ListView.
Wird ausgelöst, wenn in der ListView ein Ereignis generiert wird.
Πυροδοτείται όταν δημιουργείται ένα συμβάν μέσα στο ListView.
מופעל כאשר אירוע נוצר בתוך ListView.
Akkor következik be, amikor esemény történik a ListView vezérlőben.
Generato quando un evento viene generato all'interno di ListView.
ListView 内でイベントが生成されたときに発生します。
ListView 내부에서 이벤트가 생성될 때 발생합니다.
Starter når det genereres en hendelse i ListView.
Uruchamiany, gdy w elemencie ListView zostanie wygenerowane zdarzenie.
Активируется, если в ListView возникает событие.
Se desencadena cuando se genera un evento dentro de ListView.
Utlöses när en händelse genereras i ListView.
ListView içinde bir olay oluşturulduğunda harekete geçirilir.
在 ListView 內產生事件時引發
在 ListView 内生成事件时激发。
Acionado quando um evento é gerado dentro de ListView.
在启用了 Delete、Insert 或 Update 操作时,LinqDataSource“<var>X</var>”使用的表属性必须扩展 Table<t>。</t>
當啟用 Delete、Insert 或 Update 作業時,LinqDataSource '<var>X</var>' 所使用的資料表屬性必須延伸 Table<t>。</t>
Pokud jsou povoleny operace Delete, Insert nebo Update, musí vlastnost tabulky použitá ve zdroji dat LinqDataSource <var>X</var> rozšiřovat tabulku Table<t>.</t>
Tabelegenskaben, der bruges af LinqDataSource '<var>X</var>', skal udvide Table<t>, når handlingerne Delete, Insert eller Update er aktiveret.</t>
De tabeleigenschap die wordt gebruikt in LinqDataSource <var>X</var> moet Table<t> uitbreiden als de bewerking Delete, Insert of Update is ingeschakeld.</t>
LinqDataSource-kohteen <var>X</var> käyttämän taulukko-ominaisuuden on laajennettava Table<t>, kun Delete-, Insert- tai Update-toiminnot ovat käytössä.</t>
La propriété de table utilisée par LinqDataSource '<var>X</var>' doit étendre la table<t> lorsque les opérations Delete, Insert ou Update sont activées.</t>
Die von LinqDataSource "<var>X</var>" verwendete table-Eigenschaft muss "Table<t>" erweitern, wenn Delete-, Insert- oder Update-Vorgänge aktiviert sind.</t>
Η ιδιότητα πίνακα που χρησιμοποιείται από το LinqDataSource '<var>X</var>' πρέπει να επεκτείνει το Table<t> όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Delete, Insert ή Update.</t>
מאפיין הטבלה הנמצא בשימוש על-ידי LinqDataSource '<var>X</var>' חייב להרחיב את Table<t> כאשר פעולות Delete, Insert או Update מופעלות.</t>
A(z) „<var>X</var>” LinqDataSource adatforrás által használt táblatulajdonságnak ki kell terjesztenie a Table<t> táblát, ha engedélyezve van a Delete, az Insert vagy az Update művelet.</t>
La proprietà Table utilizzata da LinqDataSource '<var>X</var>' deve estendere Table<t> quando vengono attivate le operazioni Delete, Insert o Update.</t>
يجب أن تقوم خاصية الجدول المُستخدمة من قبل LinqDataSource '<var>X</var>' بمد Table<t> عند تمكين عمليات الحذف Delete أو الإدراج Insert أو التحديث Update.</t>
Delete、Insert、または Update 操作が有効である場合、Table<t> は LinqDataSource '<var>X</var>' で使用されるテーブル プロパティによって拡張される必要があります。</t>
Delete, Insert 또는 Update 작업이 설정되어 있으면 LinqDataSource '<var>X</var>'에서 사용하는 테이블 속성에서 Table<t>를 확장해야 합니다.</t>
Tabellegenskapen som brukes av LinqDataSource <var>X</var>, må utvide Table<t> når Delete-, Insert- eller Update-operasjonen er aktivert.</t>
Właściwość tabeli używana przez formant LinqDataSource „<var>X</var>” musi rozszerzać element Table<t>, gdy jest włączona operacja Delete, Insert lub Update.</t>
Свойство таблицы, используемое LinqDataSource "<var>X</var>", должно расширять Table<t>, если включены операции Delete, Insert или Update.</t>
La propiedad de tabla utilizada por LinqDataSource '<var>X</var>' debe extender Table<t> si las operaciones Delete, Insert o Update están habilitadas.</t>
Tabellegenskapen som används av LinqDataSource <var>X</var> måste utöka Table<t> när åtgärderna Delete, Insert eller Update har aktiverats.</t>
LinqDataSource '<var>X</var>' tarafından kullanılan tablo özelliği, Delete, Insert veya Update işlemleri etkinleştirildiğinde Table<t> öğesini genişletmelidir.</t>
啟用 Delete、Insert 或 Update 作業時,LinqDataSource '<var>X</var>' 使用的資料表屬性必須是泛型型別,而且具有一個延伸 ITable 的參數。
在启用了 Delete、Insert 或 Update 操作时,LinqDataSource“<var>X</var>”使用的表属性必须是包含一个扩展 ITable 的参数的泛型类型。
A propriedade de tabela usada por LinqDataSource '<var>X</var>' deve ser um tipo genérico com um parâmetro que estenda ITable, quando as operações Delete, Insert ou Update estiverem habilitadas.
محدد موقع المعلومات (URL) لصورة زر الصفحة السابقة إذا كان ButtonType هو صورة.
“上一页”按钮的图像的 URL (如果 ButtonType 为 Image)。
上一頁按鈕影像 (如果 ButtonType 為影像) 的 URL。
Adresa URL obrázku na tlačítku předchozí stránky, pokud má vlastnost ButtonType hodnotu Image
URL-adressen for det billede, der skal bruges til knappen Forrige side, hvis ButtonType er Image.
De URL van de afbeelding voor de knop Vorige pagina als het ButtonType Afbeelding is.
Edellisen sivun painikkeen kuvan URL-osoite, jos ButtonType-arvona on Image.
URL de l'image du bouton de page précédente si ButtonType a la valeur Image.
Die URL des Bilds für die Schaltfläche für die vorherige Seite, wenn der ButtonType "Image" ist.
Το URL της εικόνας του κουμπιού προηγούμενης σελίδας εάν το ButtonType είναι Image.
כתובת ה- URL של התמונה של לחצן הדף הקודם אם ButtonType מוגדר כ- Image.
Az előző lapra ugró gombon látható kép URL-címe, ha a ButtonType tulajdonság értéke Image.
URL dell'immagine del pulsante Pagina precedente se ButtonType è Image.
前のページ ボタンの画像 URL です (ButtonType が Image の場合)。
ButtonType이 Image인 경우 [이전 페이지] 단추의 이미지 URL입니다.
URL-adressen for bildet på Forrige side-knappen hvis ButtonType er Image.
Adres URL obrazu przycisku poprzedniej strony, jeśli właściwość ButtonType ma wartość Image.
URL-адрес изображения кнопки предыдущей страницы, если ButtonType является изображением.
Dirección URL de la imagen del botón de página anterior si ButtonType es Image.
URL för bilden på knappen för föregående sida om värdet för ButtonType är Image.
ButtonType değeri Image olduğunda önceki sayfa düğme görüntüsünün URL'si.
上一頁按鈕影像 (如果 ButtonType 為影像) 的 URL。
“上一页”按钮的图像的 URL (如果 ButtonType 为 Image)。
URL da imagem do botão de página anterior, se ButtonType for Image.
لا يمكن تحويل القيمة الخالية إلى نوع قيمة.
无法将 null 转换为值类型。
無法將 null 轉換成實值型別。
Hodnotu Null nelze převést na typ hodnoty.
Null kan ikke konverteres til en værditype.
Kan null niet naar een waardetype converteren.
Null-arvoa ei voi muuntaa arvotyypiksi.
Impossible de convertir une valeur null en type valeur.
NULL kann nicht in einen Werttyp konvertiert werden.
Δεν είναι δυνατή η μετατροπή της τιμής null σε τύπο τιμής.
לא ניתן להמיר Null לסוג ערך.
Null érték nem konvertálható értéktípusra.
Impossibile convertire il valore null in un tipo di valore.
null を値型に変換できません。
null을 값 형식으로 변환할 수 없습니다.
Kan ikke konvertere null til en verditype.
Nie można przekonwertować zera na typ wartości.
Не удается преобразовать значение NULL в тип значения.
No se puede convertir un valor nulo en un tipo de valor.
Det går inte att konvertera null till en värdetyp.
Null, bir değer türüne dönüştürülemiyor.
無法將 null 轉換成實值型別。
无法将 null 转换为值类型。
Não é possível converter nulo em um tipo de valor.
触发器的目标控件 ID。
觸發程序的目標控制項 ID。
ID cílového ovládacího prvku spouštěče.
Udløserens destinationsobjekt-id.
De id van het doelbesturingselement van de trigger.
Käynnistimen kohdeohjausobjektin tunnus.
ID de contrôle de la cible du déclencheur.
Die Zielsteuerelement-ID des Triggers.
Το αναγνωριστικό στοιχείου ελέγχου προορισμού του εναύσματος.
מזהה פקד היעד של הגורם המפעיל.
Az eseményindító célvezérlőjének azonosítója.
ID del controllo di destinazione del trigger.
トリガの対象コントロール ID です。
트리거의 대상 컨트롤 ID입니다.
Målkontroll-IDen for utløseren.
Identyfikator formantu docelowego wyzwalacza.
Идентификатор элемента управления конечным объектом триггера.
Id. del control de destino del desencadenador.
Utlösarens målkontrolls-ID.
Tetikleyicinin hedef denetim kimliği.
معرف عنصر التحكم الهدف الخاص بالمشغل.
觸發程序的目標控制項 ID。
触发器的目标控件 ID。
A identificação do controle de destino do disparador.
التشغيل بعد ربط بيانات أحد العناصر.
在项被数据绑定后激发。
在項目資料繫結之後引發。
Je aktivována po vytvoření datové vazby k položce.
Udløses, efter at et element er bundet til data.
Deze gebeurtenis wordt gestart nadat gegevensbinding is toegepast op een item.
Käynnistyy, kun kohde on sidottu tietoihin.
Se déclenche après la liaison d'un élément aux données.
Wird ausgelöst, nachdem ein Element an Daten gebunden wurde.
Ενεργοποιείται μετά τη σύνδεση ενός στοιχείου με δεδομένα.
מופעל לאחר שבוצע איגוד נתונים עבור פריט.
Elem adathoz kötése után következik be.
Generato dopo l'associazione di un elemento ai dati.
項目がデータバインドされた後に発生します。
항목이 데이터 바인딩된 후에 발생합니다.
Starter etter at et element er bundet til data.
Uruchamiany po powiązaniu elementu z danymi.
Активируется после связывания элемента списка с данными.
Se desencadena cuando se enlaza a datos un elemento.
在項目資料繫結之後引發。
在项被数据绑定后激发。
Utlöses efter att ett objekt har bundits till data.
Bir öğe veriye bağlandıktan sonra harekete geçirilir.
Acionado após a associação de dados de um item.
Nell'espressione manca una clausola 'as'
式に 'as' 句がありません
식에 'as' 절이 없습니다.
Uttrykket mangler en as-setningsdel
W wyrażeniu brakuje klauzuli „as”
В выражении отсутствует предложение "as"
Falta una cláusula 'as' en la expresión
Uttrycket saknar en as-instruktion
İfade bir 'as' yam tümcesi eksik
表达式缺少“as”子句
運算式缺少 'as' 子句
Er ontbreekt een as-component in de expressie
Lausekkeesta puuttuu as-lause
Clause 'as' manquante dans l'expression
Im Ausdruck fehlt eine as-Klausel.
Λείπει ένας όρος 'as' από την παράσταση
משפט 'as' חסר בביטוי
A kifejezésből hiányzik az „as” záradék.
運算式缺少 'as' 子句
表达式缺少“as”子句
توجد عبارة 'as' مفقودة في التعبير
V klauzuli as chybí výraz.
Udtrykket mangler en 'as'-delsætning
Uma cláusula 'as' está faltando na expressão
لم يتم العثور على مورد الويب '<var>X</var>'.
找不到 Web 资源“<var>X</var>”。
找不到 Web 資源 '<var>X</var>'。
Webový prostředek <var>X</var> nebyl nalezen.
Webressourcen '<var>X</var>' blev ikke fundet.
Webbron <var>X</var> is niet gevonden.
WWW-resurssia <var>X</var> ei löytynyt.
La ressource Web '<var>X</var>' est introuvable.
Die Webressource "<var>X</var>" wurde nicht gefunden.
Ο πόρος Web '<var>X</var>' δεν βρέθηκε.
משאב האינטרנט '<var>X</var>' לא נמצא.
A következő webes erőforrás nem található: „<var>X</var>”.
Impossibile trovare la risorsa Web '<var>X</var>'.
Web リソース '<var>X</var>' が見つかりませんでした。
웹 리소스 '<var>X</var>'이(가) 없습니다.
Finner ikke webressursen <var>X</var>.
Nie można odnaleźć zasobu sieci Web „<var>X</var>”.
Веб-ресурс "<var>X</var>" не найден.
No se encontró el recurso web '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta webbresursen <var>X</var>.
'<var>X</var>' web kaynağı bulunamadı.
找不到 Web 資源 '<var>X</var>'。
找不到 Web 资源“<var>X</var>”。
O recurso da Web '<var>X</var>' não foi encontrado.
التشغيل بعد تنفيذ الأمر "حذف" على مصدر البيانات.
对数据源执行 Delete 命令后激发。
在資料來源上執行 Delete 命令之後引發。
Je aktivována po provedení příkazu k odstranění ve zdroji dat.
Udløses, efter at der er udført en Delete-kommando på datakilden.
Deze gebeurtenis wordt gestart nadat een opdracht Verwijderen is uitgevoerd voor de gegevensbron.
Käynnistyy sen jälkeen, kun tietolähteessä on suoritettu poistokomento.
Se déclenche après l'exécution d'une commande Delete sur la source de données.
Wird ausgelöst, nachdem ein Löschbefehl für die Datenquelle ausgeführt wurde.
Πυροδοτείται μετά την εκτέλεση εντολής διαγραφής στην προέλευση δεδομένων.
מופעל לאחר שפקודת מחיקה מתבצעת במקור הנתונים.
Az után következik be, hogy az adatforráson megtörténik a törlési parancs végrehajtása.
Generato dopo l'esecuzione di un comando Delete sull'origine dati.
削除コマンドがデータ ソースで実行された後に発生します。
데이터 소스에 Delete 명령을 실행한 후에 발생합니다.
Starter etter at en Delete-kommando er utført på datakilden.
Uruchamiany po wykonaniu polecenia Usuń w źródle danych.
Активируется после выполнения команды Delete в источнике данных.
Se desencadena cuando se ejecuta un comando Delete en el origen de datos.
Genereras efter att ett borttagningskommando körts på datakällan.
Veri kaynağında Silme Komutu yürütüldükten sonra harekete geçirilir.
在資料來源上執行 Delete 命令之後引發。
对数据源执行 Delete 命令后激发。
Acionado após a execução do comando Delete na fonte de dados.
See catalog page for all messages.