The service
Messages on page
جرت محاولات إعادة توجيه تلقائية عديدة.
尝试自动重定向的次数太多。
已經嘗試太多次自動重新導向。
Došlo k pokusu o příliš mnoho automatických přesměrování.
Der blev gjort forsøg på for mange automatiske omdirigeringer.
Er zijn te veel pogingen tot automatische omleidingen geweest.
Liian monta automaattisten uudelleenohjausten yritystä.
Les tentatives de redirection automatique ont été trop nombreuses.
Es wurden zu viele automatische Umleitungen versucht.
Έχουν γίνει πάρα πολλές αυτόματες απόπειρες ανακατεύθυνσης.
בוצעו ניסיונות רבים מדי לניתובים מחדש אוטומטיים.
Túl sok kísérlet történt automatikus átirányításra.
Sono stati tentati troppi reindirizzamenti automatici.
自動リダイレクションの試行回数が多すぎました。
자동 리디렉션을 너무 많이 시도했습니다.
For mange forsøk på automatisk omadressering.
Podjęto próbę zbyt wielu przekierowań automatycznych.
Número excessivo de tentativas de redirecionamentos automáticos.
Foram tentados demasiados redireccionamentos automáticos.
Слишком много попыток автоматического перенаправления.
Se han intentado demasiados redireccionamientos automáticos.
Försökte utföra för många automatiska omdirigeringar.
Çok fazla sayıda otomatik yeniden yönlendirme girişiminde bulunuldu.
尝试自动重定向的次数太多。
已經嘗試太多次自動重新導向。
تم إغلاق الاتصال، تم إحباط عملية النقل
连接关闭;传输中止
連接已關閉; 傳輸中止
Připojení bylo ukončeno. Přenos byl přerušen.
Forbindelsen lukkede, overførslen blev afbrudt
Verbinding verbroken; overdracht afgebroken
Yhteys on katkaistu; siirto keskeytetty
Connexion fermée. Transfert interrompu.
Verbindung geschlossen; Übertragung abgebrochen
Η σύνδεση έκλεισε. Η μεταφορά ακυρώθηκε
החיבור נסגר; ההעברה בוטלה
A kapcsolat bezárva; az átvitel megszakítva
Connessione chiusa. Trasferimento annullato.
接続は閉じています。転送を中止しました
연결이 닫혔습니다. 전송이 중단되었습니다.
Tilkobling lukket. Overføring avbrutt.
Połączenie zakończone; transmisja przerwana
Conexão fechada; transferência anulada
Ligação fechada; transferência interrompida
Соединение разорвано; передача прекращена.
Conexión cerrada; transferencia anulada
Anslutningen har stängts, överföringen avbryts
Bağlantı kapatıldı; aktarım durduruldu
连接关闭;传输中止
連接已關閉; 傳輸中止
تعليق (?#...) لم يتم إنهاؤه.
未终止的(?#...)注释。
未結束的 (?#...) 註解。
Neukončený komentář (?#...).
(?#...)-kommentaren er uafsluttet.
Niet-beëindigd (?#...)-commentaar.
Lopettamaton (?#...) kommentti.
Commentaire (?#...) inachevé.
Nicht abgeschlossener (?#...)-Kommentar.
Σχόλιο (?#...) που δεν έχει τερματιστεί.
הערת (?#...) לא גמורה.
Lezáratlan (?#...) megjegyzés.
Commento (?#...) non terminato.
未終了の (?#...) コメントです。
종결되지 않은 (?#...) 주석입니다.
Kommentaren (?#...) er ikke avsluttet.
Niezakończony komentarz (?#...).
Comentário (?#...) não finalizado.
Comentário (?#...) não terminado.
Комментарий (?#...) без признака завершения.
Comentario (?#...) sin terminar.
Obestämd (?#...)-kommentar.
Sonlandırılmayan (?#...) yorumu.
未终止的(?#...)注释。
未結束的 (?#...) 註解。
يتطلب استخدام الميزة توفر نظام التشغيل Windows Server 2003 أو أي نظام أحدث.
此功能要求 Windows Server 2003 或更高版本。
功能需要 Windows Server 2003 (含) 以後版本。
Pro tuto funkci je vyžadován systém Windows Server 2003 nebo pozdější.
Denne funktion kræver Windows Server 2003 eller nyere.
Voor deze functie is Windows Server 2003 of hoger vereist.
Ominaisuus edellyttää Windows Server 2003:n tai uudemman.
Cette fonctionnalité requiert Windows Server 2003 ou ultérieur.
Das Feature erfordert mindestens Windows Server 2003.
Για τη δυνατότητα αυτή απαιτείται ο Windows Server 2003 ή νεότερος.
עבור התכונה נדרש Windows Server 2003 ואילך.
A funkció használatához Windows Server 2003 vagy újabb verzió szükséges.
La funzionalità richiede Windows Server 2003 o versione successiva.
機能は Windows Server 2003 またはそれ以降のバージョンを必要とします。
이 기능을 사용하려면 Windows Server 2003 이상이 필요합니다.
Funksjonen krever Windows Server 2003 eller senere.
Funkcja wymaga systemu Windows Server 2003 lub nowszego.
O recurso requer o Windows Server 2003 ou posterior.
Esta funcionalidade requer o Windows Server 2003 ou posterior.
Требуется Windows Server 2003 или более поздняя версия.
Esta característica requiere Windows Server 2003 o posterior.
Funktionen kräver Windows Server 2003 eller senare.
Özellik için Windows Server 2003 veya daha yeni bir sürüm gerekiyor.
此功能要求 Windows Server 2003 或更高版本。
功能需要 Windows Server 2003 (含) 以後版本。
لا تمثل قيمة معرف الكائن OID سمة PKCS 9 صالحة.
OID 表示的不是有效的 PKCS 9 属性。
OID 不代表有效的 PKCS 9 屬性。
OID nepředstavuje platný atribut PKCS 9.
OID'et repræsenterer ikke en gyldig PKCS 9-attribut.
De OID vertegenwoordigt geen geldig PKCS 9-attribuut.
OID ei ilmaise kelvollista PKCS 9 -määritettä.
L'OID ne représente pas un attribut PKCS 9 valide.
Die OID stellt kein gültiges PKCS 9-Attribut dar.
Το OID δεν αντιπροσωπεύει έγκυρο χαρακτηριστικό PKCS 9.
ה-OID לא מייצג תכונת PKCS 9 חוקית.
Az OID azonosító nem jelent érvényes PKCS 9 attribútumot.
L'OID non rappresenta un attributo PKCS 9 valido.
OID が有効な PKCS 9 属性を表していません。
OID가 올바른 PKCS 9 특성을 나타내지 않습니다.
OIDen representerer ikke et gyldig PKCS 9-attributt.
Identyfikator OID nie jest prawidłowym atrybutem PKCS 9.
O OID não representa um atributo PKCS 9 válido.
O OID não representa um atributo PKCS 9 válido.
OID не представляет правильный атрибут PKCS 9.
OID no representa un atributo PKCS 9 válido.
OID-värdet representerar inte ett giltigt PKCS 9-attribut.
OID geçerli bir PKCS 9 özniteliğini temsil etmiyor.
OID 表示的不是有效的 PKCS 9 特性。
OID 不代表有效的 PKCS 9 屬性。
لا يدعم دفق محتوى جزئي هذه العملية أو أن وسيطة أحد الأساليب تقع خارج النطاق.
分部内容流不支持此操作,或者某些方法参数超出范围。
部分內容資料流不支援此作業,或者某個方法引數超出範圍。
Datový proud částečného obsahu nepodporuje tuto operaci nebo je některý argument metody mimo rozsah.
En delvis indholds-stream understøtter ikke denne handling, eller dele af metodeargumentet er uden for det tilladte område.
Een gedeeltelijke inhoudsstroom biedt geen ondersteuning voor deze bewerking of een argument van de methode ligt buiten het bereik.
Osittainen sisältövirta ei tue tätä toimintoa, tai jokin menetelmäargumentti ei ole alueella.
Un flux de contenu partiel ne prend pas en charge cette opération ou un argument de méthode quelconque est hors limites.
Dieser Vorgang wird von einem Stream mit Teilinhalt nicht unterstützt, oder ein Methodenargument liegt außerhalb des Bereichs.
Μια δομή μερικού περιεχομένου δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία ή το όρισμα μιας μεθόδου είναι εκτός ορίων.
זרם צל חלקי אינו תומך בפעולה זו או שארגומנט פעולת שירות כלשהו נמצא מחוץ לטווח.
A részleges tartalom-adatfolyam nem támogatja a műveletet, vagy valamelyik metódusargumentum az engedélyezett tartományon kívül esik.
Un flusso a contenuto parziale non supporta questa operazione oppure uno o più argomenti del metodo non sono compresi nell'intervallo consentito.
一部のコンテンツ ストリームはこの操作をサポートしていないか、またはメソッドの引数が範囲外です。
일부 콘텐츠 스트림에서 이 작업을 지원하지 않거나 일부 메서드 인수가 범위를 벗어났습니다.
En ufullstendig innholdsdataflyt støtter ikke operasjonen eller et metodeargument er utenfor området.
Częściowy strumień zawartości nie obsługuje tej operacji lub jeden z argumentów metody nie należy do zakresu.
Um fluxo de conteúdo parcial não oferece suporte à operação ou algum argumento do método está fora do intervalo.
Uma sequência de conteúdo parcial não suporta esta operação ou algum argumento de método está fora do intervalo.
Поток неполного содержимого не поддерживает эту операцию, или какой-то аргумент метода выходит из диапазона.
Una secuencia de contenido parcial no admite esta operación o algún argumento del método está fuera de intervalo.
En partiell innehållsström stöder inte denna åtgärd, eller så är vissa argument utanför det giltiga intervallet.
Kısmi içerik akışı bu işlemi desteklemiyor veya bazı yöntem bağımsız değişkenleri aralığın dışında.
分部内容流不支持此操作,或者某些方法参数超出范围。
部分內容資料流不支援此作業,或者某個方法引數超出範圍。
الحصول على اسم السجل الذي يتم القراءة منه والكتابة إليه أو تعيينه.
获取或设置日志的名称,以进行读取或写入。
取得或設定要讀取或寫入的記錄名稱。
Načte nebo nastaví název protokolu pro čtení či zápis.
Henter eller angiver navnet på logfilen, der skal læses fra eller skrives til.
Haalt de naam van het logboek op waaruit wordt gelezen of waarnaar wordt geschreven of stelt deze naam in.
Hakee tai määrittää sen lokitiedoston nimen, josta tietoja luetaan tai johon tietoja kirjoitetaan.
Obtient ou définit le nom du journal utilisé à des fins de lecture et d'écriture.
Ermittelt oder legt den Namen des Protokolls zum Lesen und Schreiben fest.
Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα του αρχείου καταγραφής από το οποίο θα γίνεται ανάγνωση και εγγραφή.
מקבל או מגדיר את שם היומן ממנו יש לקרוא ואליו יש לכתוב.
Visszaadja vagy beállítja a naplófájl nevét olvasáshoz vagy íráshoz.
Ottiene o imposta il nome del log da leggere e in cui scrivere.
読み取りや書き込みを行うログの名前を取得および設定します。
읽거나 작성할 대상 로그의 이름을 가져오거나 설정합니다.
Henter eller angir loggnavnet slik at det kan leses fra og skrives til.
Pobiera lub ustawia nazwę dziennika do odczytu i zapisu.
Obtém ou define o nome do log a ser lido ou gravado.
Obtém ou define o nome do registo de leitura ou de escrita.
Получает или устанавливает имя журнала для чтения или записи.
Obtiene o establece el nombre del registro desde el que leer y en el que escribir.
Hämtar eller anger namnet för den logg som ska läsas från och skrivas till.
Okunacak ve yazılacak günlüğün adını alır veya ayarlar.
获取或设置日志的名称,以进行读取或写入。
取得或設定要讀取或寫入的記錄名稱。
لم يتم تعيين وضع الفتح الخاص بـ FileObject إلى قيمة صالحة. FileObject هذا تالف.
FileObject 的打开模式未被设置为有效值。此 FileObject 已损坏。
FileObject 的開啟模式並未設定為有效值。此 FileObject 已損毀。
Režim otevření souboru FileObject není nastaven na platnou hodnotu. Tento objekt FileObject je poškozen.
Åben tilstanden for FileObject var ikke angivet til en gyldig værdi. Dette FileObject er beskadiget.
De open modus van het FileObject is niet ingesteld op een geldige waarde. Dit FileObject is beschadigd.
FileObject-objektin avoimen tilan arvo ei ollut kelvollinen. Tämä FileObject on vioittunut.
Le mode d'ouverture du FileObject n'a pas été défini à une valeur valide. Ce FileObject est endommagé.
Der FileObject-Öffnungsmodus wurde nicht auf einen gültigen Wert festgelegt. Dieses FileObject ist beschädigt.
Η ανοιχτή κατάσταση του FileObject δεν έχει ρυθμιστή σε έγκυρη τιμή. Αυτό το FileObject είναι κατεστραμμένο.
מצב פתוח של FileObject לא הוגדר עם ערך חוקי. FileObject זה פגום.
A FileObject objektum megnyitásának módja nem érvényes értékre volt beállítva. A FileObject objektum sérült.
La modalità di apertura del FileObject non è impostata su un valore valido. FileObject danneggiato.
FileObject の open モードは有効な値に設定されていませんでした。この FileObject は壊れています。
FileObject의 열기 모드가 올바른 값으로 설정되어 있지 않습니다. 이 FileObject가 손상되었습니다.
Ugyldig verdi for åpnemodusen for FileObject. FileObject er skadet.
Nie ustawiono prawidłowej wartości trybu otwartego obiektu FileObject. Ten obiekt FileObject jest uszkodzony.
O modo de abertura de FileObject não foi definido como um valor válido. O FileObject está danificado.
O modo aberto de FileObject não estava definido para um valor válido. Este FileObject está danificado.
Для режима открытия объекта FileObject не было задано правильное значение. Этот объект FileObject поврежден.
El modo de apertura de FileObject no se estableció con un valor válido. Este FileObject está dañado.
FileObject-objektets öppningsläge är ogiltigt. FileObject-objektet är skadat.
FileObject'in açma modu geçerli bir değere ayarlanmadı. Bu FileObject bozuk.
FileObject 的打开模式未被设置为有效值。此 FileObject 已损坏。
FileObject 的開啟模式並未設定為有效值。此 FileObject 已損毀。
تم تحديد ConfigurationUserLevel غير معروف.
指定了未知的 ConfigurationUserLevel。
指定了未知的 ConfigurationUserLevel。
Byl zadán neznámý výčet ConfigurationUserLevel.
Der er angivet et ukendt ConfigurationUserLevel.
Onbekend ConfigurationUserLevel opgegeven.
Tuntematon ConfigurationUserLevel määritetty.
ConfigurationUserLevel inconnu spécifié.
Angegebener ConfigurationUserLevel ist unbekannt.
Καθορίστηκε άγνωστο ConfigurationUserLevel.
צוין ConfigurationUserLevel לא ידוע.
Ismeretlen ConfigurationUserLevel érték van megadva.
Specificato ConfigurationUserLevel sconosciuto.
不明な ConfigurationUserLevel が指定されました。
알 수 없는 ConfigurationUserLevel이 지정되었습니다.
Ukjent ConfigurationUserLevel angitt.
Określono nieznaną zmienną ConfigurationUserLevel.
ConfigurationUserLevel desconhecido especificado.
ConfigurationUserLevel desconhecido especificado.
Указано неизвестное значение ConfigurationUserLevel.
Se especificó un ConfigurationUserLevel desconocido.
Okänd ConfigurationUserLevel har angetts.
Bilinmeyen ConfigurationUserLevel belirtildi.
指定了未知的 ConfigurationUserLevel。
指定了未知的 ConfigurationUserLevel。
القيمة '<var>X</var>' ليست قيمة صالحة للتعداد '<var>Y</var>'.
值“<var>X</var>”不是枚举“<var>Y</var>”的有效值。
值 '<var>X</var>' 對列舉 '<var>Y</var>' 而言不是有效的值。
Hodnota <var>X</var> není platnou hodnotou pro výčet <var>Y</var>.
Værdien '<var>X</var>' er ikke en gyldig værdi for enum '<var>Y</var>'.
De waarde <var>X</var> is geen geldige waarde voor enum <var>Y</var>.
Arvo <var>X</var> ei ole kelvollinen luettelon <var>Y</var> arvo.
La valeur '<var>X</var>' n'est pas valide pour l'enum '<var>Y</var>'.
Der Wert "<var>X</var>" ist für die Enumeration "<var>Y</var>" ungültig.
Η τιμή '<var>X</var>' για την απαρίθμηση '<var>Y</var>' δεν είναι έγκυρη.
הערך '<var>X</var>' אינו ערך חוקי עבור ה- enum '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” érték érvénytelen a következő felsoroláshoz: „<var>Y</var>”.
'<var>X</var>' non è un valore valido per l'enumeratore '<var>Y</var>'.
値 '<var>X</var>' は enum '<var>Y</var>' の有効な値ではありません。
'<var>X</var>' 값은 올바른 '<var>Y</var>' 열거형 값이 아닙니다.
Verdien <var>X</var> er en ugyldig verdi for opplistingen <var>Y</var>.
Wartość '<var>X</var>' nie jest prawidłową wartością dla wyliczenia '<var>Y</var>'.
O valor '<var>X</var>' não é um valor válido para enum '<var>Y</var>'.
O valor '<var>X</var>' não é um valor válido para enum '<var>Y</var>'.
Значение '<var>X</var>' недопустимо для перечисления '<var>Y</var>'.
El valor '<var>X</var>' no es un valor válido para '<var>Y</var>' enum.
Värdet <var>X</var> är inte ett giltigt värde för uppräkningen <var>Y</var>.
'<var>X</var>' değeri '<var>Y</var>' numaralaması için geçerli değil.
值“<var>X</var>”不是枚举“<var>Y</var>”的有效值。
值 '<var>X</var>' 對列舉 '<var>Y</var>' 而言不是有效的值。
See catalog page for all messages.