The service
Messages on page
تمكين زر الخيار "الصفحة الحالية" وتعطيله.
启用和禁用“当前页”选项按钮。
啟用和停用 [目前的頁面] 選項按鈕。
Povolí nebo zakáže přepínač Aktuální stránka.
Aktiverer og deaktiverer alternativknappen Aktiv side.
Hiermee wordt het keuzerondje Huidige pagina in- en uitgeschakeld.
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Nykyinen sivu -valintanapin.
Active ou désactive la case d'option Page active.
Aktiviert und deaktiviert die Optionsschaltfläche "Aktuelle Seite".
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το κουμπί της επιλογής "Τρέχουσα σελίδα".
מפעיל או מבטל את האפשרות Current Page.
Engedélyezi vagy letiltja az Aktuális oldal választógomb megjelenítését.
Attiva e disattiva il pulsante di opzione della pagina corrente.
[現在のページ] オプション ボタンをオンまたはオフにします。
[현재 페이지] 옵션 단추의 사용 여부를 설정합니다.
Aktiverer og deaktiverer alternativknappen på gjeldende side.
Włącza i wyłącza przycisk opcji Bieżąca strona.
Habilita e desabilita o botão de opção Página Atual.
Активирует и дезактивирует кнопку режима Current Page.
Habilita y deshabilita el botón de opción Página actual.
Aktiverar och inaktiverar alternativknappen Aktuell sida.
Geçerli Sayfa seçenek düğmesini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
启用和禁用“当前页”选项按钮。
啟用和停用 [目前的頁面] 選項按鈕。
Merkkijono, joka määrittää ominaisuuden tai sarakkeen, josta noudetaan avattavasta luettelosta valittuja vaihtoehtoja vastaavat arvot.
Une chaîne qui spécifie la propriété ou la colonne à partir de laquelle obtenir les valeurs qui correspondent aux sélections de la zone de liste déroulante.
Zeichenfolge, die die Eigenschaft oder Spalte angibt, aus der Werte abgerufen werden, die der Auswahl in der Dropdownliste entsprechen.
Μια συμβολοσειρά που καθορίζει την ιδιότητα ή τη στήλη από την οποία θα ληφθούν οι τιμές που αντιστοιχούν στις επιλογές της αναπτυσσόμενης λίστας.
מחרוזת שמציינת את המאפיין או העמודה מהם יש לקבל ערכים התואמים לבחירות ברשימה הנפתחת.
Egy olyan karakterlánc, amely megadja azt a tulajdonságot vagy oszlopot, amelyből ki kell olvasni a kombinált lista választási lehetőségeinek megfelelő értékeket.
Una stringa che specifica la proprietà o la colonna da cui ottenere i valori che corrispondono alle selezioni nell'elenco a discesa.
ドロップダウン リスト内の選択肢に対応する値を取得するためのプロパティまたは列を指定する文字列です。
드롭다운 목록의 선택 항목에 해당하는 값을 가져올 열 또는 속성을 지정하는 문자열입니다.
En streng som angir egenskapen eller kolonnen som verdier som tilsvarer valgene i rullegardinlisten, skal hentes fra.
Ciąg, który określa właściwość lub kolumnę, z której są pobierane wartości, które odpowiadają zaznaczeniom na liście rozwijanej.
Uma seqüência de caracteres que especifica a propriedade ou coluna da qual obter valores que correspondam às seleções na lista suspensa.
Строка, определяющая свойство или столбец, из которых извлекаются значения, соответствующие вариантам в раскрывающемся списке.
Una cadena que especifica la propiedad o la columna desde la que se obtienen los valores que corresponden a las selecciones de la lista desplegable.
En sträng som anger egenskapen eller kolumnen från vilken värden hämtas och som motsvarar valen i listrutan.
Birleşik kutulardaki seçimlere karşılık gelen değerlerin alınacağı özelliği veya sütunu belirten dize.
السلسلة التي تحدد الخاصية أو العمود الذي سيتم منه الحصول على قيم مطابقة لتحديدات القائمة المنسدلة.
一个字符串,该字符串指定从中获取与下拉列表中所选内容对应的值的属性或列。
字串,可指定屬性或資料行以從中取得下拉式清單之選取範圍的對應值。
Řetězec určující vlastnost nebo sloupec, ze kterých mají být načteny hodnoty odpovídající výběrům v rozevíracím seznamu
En streng, der angiver, hvilken egenskab eller kolonne de værdier, der svarer til valgene på rullelisten, skal hentes fra.
Een tekenreeks die opgeeft uit welke eigenschap of kolom waarden moeten worden opgevraagd die overeenkomen met de selecties in de vervolgkeuzelijst.
一个字符串,该字符串指定从中获取与下拉列表中所选内容对应的值的属性或列。
字串,可指定屬性或資料行以從中取得下拉式清單之選取範圍的對應值。
VirtualMode غير معتمد في طريقة العرض "تجانب".
在平铺视图中不支持 VirtualMode。
在並排顯示時不支援 VirtualMode。
Vlastnost VirtualMode není v zobrazení Tile podporována.
VirtualMode understøttes ikke ved visning side om side.
VirtualMode wordt niet ondersteund in de weergave Tile.
VirtualMode-tilaa ei tueta Vierekkäin-näkymässä.
VirtualMode n'est pas pris en charge en mode Tile.
VirtualMode wird in der Tile-Ansicht nicht unterstützt.
Η προβολή σε παράθεση δεν υποστηρίζεται σε VirtualMode.
VirtualMode אינה נתמכת בתצוגת Tile.
Mozaik nézet esetén VirtualMode használata nem támogatott.
VirtualMode non supportata in visualizzazione affiancata.
VirtualMode はタイル ビューでサポートされていません。
Tile 보기에서는 VirtualMode가 지원되지 않습니다.
VirtualMode støttes ikke i Tile-visning.
Tryb VirtualMode nie jest obsługiwany w widoku sąsiadującym.
Não há suporte para VirtualMode na exibição lado a lado.
VirtualMode не поддерживается в представлении Tile.
VirtualMode no se admite en la vista de mosaico.
VirtualMode stöds inte i vyn sida vid sida.
Tile görünümünde VirtualMode desteklenmiyor.
在平铺视图中不支持 VirtualMode。
在並排顯示時不支援 VirtualMode。
Opstår, når værdien af egenskaben AllowUserToOrderColumns ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap AllowUserToOrderColumns wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun AllowUserToOrderColumns-ominaisuuden arvo muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété AllowUserToOrderColumns change.
Tritt auf, wenn sich der Wert der AllowUserToOrderColumns-Eigenschaft ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας AllowUserToOrderColumns.
מתרחש כאשר ערך המאפיין AllowUserToOrderColumns משתנה.
Az AllowUserToOrderColumns tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà AllowUserToOrderColumns cambia.
AllowUserToOrderColumns プロパティの値が変更したときに発生します。
AllowUserToOrderColumns 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når verdien for egenskapen AllowUserToOrderColumns endres.
Występuje, gdy wartość właściwości AllowUserToOrderColumns zostanie zmieniona.
Ocorre quando o valor da propriedade AllowUserToOrderColumns é alterado.
Возникает при изменении значения свойства AllowUserToOrderColumns.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad AllowUserToOrderColumns cambia.
Inträffar när värdet på egenskapen AllowUserToOrderColumns ändras.
AllowUserToOrderColumns özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية AllowUserToOrderColumns.
AllowUserToOrderColumns 属性值更改时发生。
AllowUserToOrderColumns 屬性的值變更時發生。
Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti AllowUserToOrderColumns.
AllowUserToOrderColumns 属性值更改时发生。
AllowUserToOrderColumns 屬性的值變更時發生。
تمكين المعالجة التلقائية للنص الذي يمتد خارج نطاق عرض عنصر تحكم التسمية التوضيحية.
启用对扩展到标签控件宽度以外的文本的自动处理。
啟用自動處理,以處理超出標籤控制項寬度的文件。
Umožňuje automatické zpracování textu, který je delší než šířka ovládacího prvku popisku.
Aktiverer automatisk håndtering af tekst, der overskrider bredden af etiketobjektet.
Hiermee schakelt u de functie in voor de automatische verwerking van tekst die breder is dan het labelbesturingselement.
Mahdollistaa otsikko-ohjausobjektin alueen ulkopuolelle jatkuvan tekstin automaattisen käsittelyn.
Active la gestion automatique du texte qui dépasse les limites de largeur du contrôle label.
Aktiviert die automatische Behandlung von Text, der über die Breite des Label-Steuerelements hinausgeht.
Επιτρέπει τον αυτόματο χειρισμό κειμένου που επεκτείνεται πέρα από το πλάτος του στοιχείου ελέγχου της ετικέτας.
מאפשר טיפול אוטומטי בטקסט החורג מעבר לרוחב פקד התווית.
Lehetővé teszi a címke vezérlő szélességénél hosszabb szöveg automatikus kezelését.
Consente la gestione automatica del testo che non è contenuto all'interno della larghezza del controllo etichetta.
ラベル コントロールの幅を越えるテキストの自動処理を有効にします。
레이블 컨트롤의 너비보다 큰 텍스트를 자동으로 처리합니다.
Aktiverer automatisk behandling av tekst som går utover bredden på etikettkontrollen.
Włącza automatyczną obsługę tekstu, który mieści się w szerokości formantu etykiety.
Permite a manipulação automática de texto que ultrapassa a largura do controle de rótulo.
Включает автоматическую обработку текста, выходящего за пределы ширины элемента управления с подписью.
Permite el control automático del texto que se extiende más allá del ancho del control de la etiqueta.
Aktiverar den automatiska texthanteringen som sträcker sig utanför bredden på etikettskontrollen.
Etiket denetimi genişliğini aşan metnin otomatik işlenmesini sağlar.
启用对扩展到标签控件宽度以外的文本的自动处理。
啟用自動處理,以處理超出標籤控制項寬度的文件。
当设置为 true 时,在 ToolTip 显示或隐藏时使用动画。
設定為 true 時,將使用動畫顯示或隱藏工具提示。
Při nastavení na hodnotu true se používají animace, pokud je ovládací prvek ToolTip zobrazený nebo skrytý.
Når dette angives til sand, benyttes der animationer, når værktøjstip vises eller skjules.
Als deze optie is ingesteld op true, worden animaties getoond wanneer de ToolTip wordt weergegeven of verborgen.
Kun arvona on True, työkaluvihjeiden näyttämisessä ja piilottamisessa käytetään animaatioita.
Quand sa valeur est true, des animations sont utilisées lorsque l'info-bulle est affichée ou masquée.
Wenn auf "true" festgelegt, werden beim Ein- oder Ausblenden der QuickInfo Animationen verwendet.
Όταν η τιμή είναι true, χρησιμοποιούνται κινούμενες εικόνες όταν το ToolTip εμφανίζεται ή είναι κρυφό.
כאשר מוגדר כ- true, נעשה שימוש בהנפשות כאשר תיאור הכלי מוצג או מוסתר.
Igaz értéke esetén a rendszer animációt jelenít meg az eszközleírás megjelenítésekor vagy elrejtésekor.
Se impostata su true, verranno utilizzate animazioni quando il componente ToolTip verrà visualizzato o nascosto.
true に設定されると、ツール ヒントが表示されるとき、または非表示になるときにアニメーションが使用されます。
true로 설정되면 도구 설명을 표시하거나 숨길 때 애니메이션이 사용됩니다.
Når satt til sann, brukes animasjoner når ToolTip vises eller skjules.
Po ustawieniu na wartość true animacje są używane, gdy element ToolTip jest pokazywany lub ukryty.
Quando definido como verdadeiro, animações são usadas quando ToolTip é mostrado ou oculto.
Если этот параметр равен true, при отображении и скрытии подсказки используется анимация.
Cuando se establece en true, se utilizan las animaciones si la información sobre herramientas se muestra o está oculta.
Om true, används animationer när ToolTip visas eller döljs.
True olarak ayarlandığında, ToolTip gösterildiğinde veya gizlendiğinde animasyonlar kullanılır.
عند التعيين إلى true، يتم استخدام العناصر المتحركة في حالة عرض تلميح الأدوات أو إخفائه.
当设置为 true 时,在 ToolTip 显示或隐藏时使用动画。
設定為 true 時,將使用動畫顯示或隱藏工具提示。
المفتاح الموجود في قيمة ImageList والذي يمثل الصورة المطلوب عرضها عندما تكون عقدة الشجرة في حالة التحديد.
ImageList 值中的键,表示当树节点处于选定状态时要显示的图像。
樹狀節點處於選取狀態時,表示要顯示之影像的 ImageList 值中的索引鍵。
Klíč v hodnotě ovládacího prvku ImageList, která představuje obrázek zobrazený v případě, že je uzel stromové struktury ve vybraném stavu
Den nøgle i billed-listeværdien, der repræsenterer det billede, som vises, når træknuden er i markeret tilstand.
De sleutel in de ImageList-waarde die de afbeelding vertegenwoordigt die moet worden weergegeven als het structuurknooppunt is ingeschakeld.
ImageList-luettelon avain, joka edustaa kuvaa, joka näytetään, kun puun solmu on valitussa tilassa.
La clé dans la valeur ImageList qui représente l'image à afficher lorsque le noeud d'arbre est en état sélectionné.
Der Schlüssel im ImageList-Wert, der das Bild darstellt, das angezeigt wird, wenn sich der Strukturknoten im ausgewählten Zustand befindet.
Το πλήκτρο στην τιμή ImageList που αντιπροσωπεύει την εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ο κόμβος του δέντρου είναι επιλεγμένος.
המפתח בערך של ImageList אשר מייצג את התמונה לתצוגה כאשר צומת העץ במצב נבחר.
A kulcs az ImageList képlista azon értékében, amely megfelel a megjelenítendő képnek, amikor a fa csomópontja kijelölt állapotban van.
La chiave nel valore del componente ImageList che rappresenta l'immagine da visualizzare quando il nodo della struttura è selezionato.
ツリー ノードが選択された状態であるときに、表示するイメージを表す ImageList 値のキーです。
트리 노드가 선택된 상태인 경우 표시할 이미지를 나타내는 ImageList 값의 키입니다.
Nøkkelen i ImageList-verdien som representerer bildet som skal vises når trenoden er i merket tilstand.
Klucz w wartości ImageList reprezentujący obraz wyświetlany, gdy węzeł drzewa jest w stanie zaznaczenia.
A chave no valor ImageList que representa a imagem a ser exibida quando o nó da árvore está no estado selecionado.
Ключ в значении ImageList, определяющий изображение, которое нужно показать, когда узел дерева выделен.
Nyckeln i ImageList som representerar bilden som ska visas när trädnoden är markerat.
Ağaç düğümü seçili durumdayken görüntülenecek resmi temsil eden ImageList değerindeki anahtar.
Calve del valor de la lista de imágenes que representa la imagen que se muestra cuando el nodo del árbol está en estado seleccionado.
ImageList 值中的键,表示当树节点处于选定状态时要显示的图像。
樹狀節點處於選取狀態時,表示要顯示之影像的 ImageList 值中的索引鍵。
Hvis elementet er markeret, bestemmer denne værdi, om kontrolformatet er en alternativknap.
Als het item is ingeschakeld, bepaalt deze waarde of selectie plaatsvindt door middel van een keuzerondje.
Jos kohde on valittu, tämä arvo määrää, onko tyylinä valintanappi.
Si l'élément est activé, cette valeur détermine si le style de sélection est une case d'option.
Wenn das Element aktiviert wird, bestimmt der Wert, ob dafür ein Optionsfeld verwendet wird.
Εάν το στοιχείο είναι επιλεγμένο, αυτή η τιμή θα καθορίσει εάν το στυλ ελέγχου είναι κουμπί επιλογής.
אם הפריט מסומן, ערך זה יקבע אם סגנון הסימון הוא לחצן אפשרויות.
Ha az elem be van jelölve, akkor ez az érték határozza meg, hogy a jelölés stílusa választógomb-e.
Se la voce è selezionata, questo valore indica se lo stile di selezione è un pulsante di opzione.
この項目がチェックされると、この値は、チェック スタイルをオプション ボタンにするかどうかを決定します。
항목이 선택되는 경우 이 값은 선택 스타일이 라디오 단추인지 여부를 결정합니다.
Hvis elementet er avmerket, bestemmer denne verdien om avmerkingsstilen er en alternativknapp.
Jeżeli element jest zaznaczony, ta wartość określa, czy stylem zaznaczenia jest przycisk radiowy.
Se o item estiver marcado, o valor determinará se o estilo de verificação é um botão de seleção.
Если этот пункт выбран, данное значение будет определять, является ли данный элемент переключателем.
Si el elemento se activa, este valor determinará si el estilo de activación será un botón de opción.
Om alternativet är markerat avgör det här värdet om markeringsformatet är en alternativknapp.
Öğe işaretliyse, bu değer işaret stilinin radyo düğmesi olup olmadığını belirler.
إذا كان العنصر محددًا، ستحدد هذه القيمة ما إذا كان نمط التحديد عبارة زر اختيار أم لا.
如果选中该项,则此值确定选择样式是否是单选按钮。
如果已核取項目,此值將決定核取樣式是否為選項按鈕。
Pokud je položka zaškrtnuta, bude tato hodnota určovat, zda je stylem zaškrtnutí přepínač.
如果选中该项,则此值确定选择样式是否是单选按钮。
如果已核取項目,此值將決定核取樣式是否為選項按鈕。
تحديد ما إذا كان العنصر يملأ المساحة المتبقية.
指定项是否填满剩余的空间。
指定項目是否填滿剩餘的空間。
Určuje, zda položka zaplňuje zbývající prostor.
Angiver, om elementet udfylder den resterende plads.
Hiermee wordt opgegeven of de resterende ruimte door het item wordt opgevuld.
Määrittää, täyttääkö kohde jäljellä olevan tilan.
Spécifie si l'élément remplit l'espace restant.
Gibt an, ob das Element den verbleibenden Platz ausfüllt.
Καθορίζει εάν το στοιχείο γεμίζει το χώρο που απομένει.
מציין אם הפריט ממלא את השטח הנותר.
Megadja, hogy az elem kitölti-e a fennmaradó helyet.
Specifica se l'elemento deve riempire lo spazio rimanente.
アイテムが残りの領域を埋めるかどうかを指定します。
항목이 남은 공간을 채우는지 여부를 지정합니다.
Angir om elementet skal fylle opp resten av plassen.
Określa, czy element wypełnia pozostałe miejsce.
Especifica se o item preencherá o espaço restante.
Определяет, будет ли элемент заполнять оставшееся место.
Especifica si el elemento rellena el espacio restante.
Anger om objektet fyller upp återstående yta.
Öğenin kalan boşluğu doldurup doldurmayacağını belirtir.
指定项是否填满剩余的空间。
指定項目是否填滿剩餘的空間。
الإشارة إلى ما إذا كان مسموحًا للمستخدم بحذف صفوف من DataGridView.
指示是否允许用户从 DataGridView 删除行。
表示是否允許使用者從 DataGridView 刪除資料列。
Určuje, zda má uživatel povoleno odstraňovat řádky z ovládacího prvku DataGridView.
Angiver, om brugeren kan slette rækker fra DataGridView.
Hiermee wordt aangegeven of de gebruiker rijen kan verwijderen uit de DataGridView.
Ilmaisee, voiko käyttäjä poistaa rivejä DataGridView-näkymästä.
Indique si l'utilisateur est autorisé à supprimer des lignes du DataGridView.
Gibt an, ob der Benutzer Zeilen aus der DataGridView löschen kann.
Δηλώνει εάν επιτρέπεται στον χρήστη να διαγράψει γραμμές από το DataGridView.
מציין אם יותר למשתמש למחוק שורות מ- DataGridView.
Azt jelzi, hogy a felhasználó törölhet-e sorokat a DataGridView vezérlőből.
Indica se l'eliminazione delle righe da DataGridView è consentita all'utente.
ユーザーが DataGridView から行を削除できるかどうかを示します。
사용자가 DataGridView에서 행을 삭제할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Angir om brukeren kan slette rader fra DataGridView.
Wskazuje, czy użytkownikowi wolno usuwać wiersze z formantu DataGridView.
Indica se o usuário pode excluir linhas de DataGridView.
Указывает, может ли пользователь удалять строки из DataGridView.
Indica si el usuario puede eliminar filas de DataGridView.
Anger om användaren får ta bort rader från DataGridView.
Kullanıcının DataGridView'den satır silmesine izin verilip verilmediğini gösterir.
指示是否允许用户从 DataGridView 删除行。
表示是否允許使用者從 DataGridView 刪除資料列。
See catalog page for all messages.