The service
Messages on page
يجب أن يتم استدعاء TableBegin() قبل استخدام هذا الأسلوب.
使用此方法前必须调用 TableBegin()。
使用此方法之前,必須先呼叫 TableBegin()。
Před použitím této metody musí být volána metoda TableBegin().
TableBegin() skal kaldes, før denne metode benyttes.
TableBegin() moet worden aangeroepen voordat deze methode kan worden gebruikt.
TableBegin()-toimintoa on kutsuttava ennen tämän menetelmän käyttämistä.
TableBegin() doit être appelé préalablement à l'utilisation de cette méthode.
TableBegin() muss aufgerufen werden, bevor diese Methode verwendet wird.
Η ιδιότητα TableBegin() πρέπει να καλείται πριν από τη χρήση αυτής της μεθόδου.
יש לקרוא ל- TableBegin()‎ לפני שימוש בשיטה זו.
TableBegin() hívása mindenképpen szükséges e metódus használata előtt.
Chiamare TableBegin() prima di utilizzare questo metodo.
このメソッドを使用する前に TableBegin() を呼び出さなければなりません。
TableBegin()은 이 메서드를 사용하기 전에 호출해야 합니다.
TableBegin() må kalles før denne metoden brukes.
Przed użyciem tej metody należy wywołać element TableBegin().
TableBegin() deve ser chamado antes do uso deste método.
Перед использованием данного метода нужно вызвать TableBegin().
Se debe llamar a TableBegin() antes de utilizar este método.
TableBegin() måste anropas innan den här metoden kan användas.
Bu yöntem kullanılmadan önce TableBegin() çağrılmalıdır.
使用此方法前必须调用 TableBegin()。
使用此方法之前,必須先呼叫 TableBegin()。
Er is geen rij om een kopie van te maken. Er moet een rij aan het besturingselement DataGridView worden toegevoegd voordat u kopieën ervan kunt toevoegen.
Yhtään kopioitavaa riviä ei ole. DataGridView-ohjausobjektiin on lisättävä ensimmäinen rivi, jotta siitä voi lisätä kopioita.
La ligne à copier n'existe pas. Vous devez d'abord ajouter une première ligne au contrôle DataGridView avant de pouvoir en ajouter des copies.
Es gibt keine Zeile, die kopiert werden kann. Sie müssen dem DataGridView-Steuerelement eine erste Zeile hinzufügen, bevor Sie Kopien dieser Zeile hinzufügen können.
Δεν υπάρχουν γραμμές από τις οποίες να δημιουργήσετε αντίγραφα. Θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια πρώτη γραμμή στο στοιχείο ελέγχου DataGridView για να μπορέσετε να προσθέσετε αντίγραφα από αυτό.
לא קיימת שורה ליצירת עותק של. יש להוסיף שורה ראשונה לפקד DataGridView לפני שניתן יהיה להוסיף עותקים שלה.
Nem létezik sor, amelyről másolatot lehetne készíteni. Először fel kell venni egy első sort a DataGridView vezérlőbe, csak ezt követően veheti fel a sor másolatait.
Non sono disponibili righe per la copia. Per poter effettuare copie di una riga, aggiungere una prima riga al controllo DataGridView.
コピーを作成する行はありません。行のコピーを追加できるようにする前に、最初の行を DataGridView コントロールに追加する必要があります。
복사본을 만들 행이 없습니다. 첫 번째 행을 DataGridView 컨트롤에 추가해야 행의 복사본을 추가할 수 있습니다.
Det finnes ingen rad som kan kopieres. Den første raden må legges til i DataGridView-kontrollen før du kan legge til kopier av den.
Nie istnieją wiersze do skopiowania. Pierwszy wiersz musi być dodany do formantu DataGridView, aby można było dodawać jego kopie.
Não há nenhuma linha para copiar. É necessário adicionar uma primeira linha ao controle DataGridView antes de adicionar cópias dela.
Отсутствует строка для копирования. Необходимо добавить первую строку в элемент управления DataGridView, а затем добавлять ее копии.
No hay ninguna fila de la que realizar una copia. Antes de poder agregar copias de una fila, se debe agregar primero una fila al control DataGridView.
Det finns ingen rad att göra en kopia av. En första rad måste läggas till i DataGridView-kontrollen innan du kan lägga till kopior av den.
Kopyalanacak satır yok. Kopyalarını eklemeden önce DataGridView denetimine ilk satır eklenmelidir.
لا يوجد صف ليتم نسخه. يجب إضافة صف أول إلى عنصر التحكم DataGridView قبل التمكن من إضافة نسخ له.
没有可创建副本的行。需要先向 DataGridView 控件中添加一行,然后才能添加行的副本。
沒有可以建立複本的資料列。必須先將第一筆資料列加入 DataGridView 控制項,才能加入其複本。
Neexistuje žádný řádek, jehož kopii by bylo možné vytvořit. Do ovládacího prvku DataGridView musí být přidán první řádek. Teprve potom bude možné do ovládacího prvku přidávat jeho kopie.
Der er ikke nogen række at kopiere. Der skal føjes en første række til DataGridView-objektet, før du kan tilføje kopier af den.
没有可创建副本的行。需要先向 DataGridView 控件中添加一行,然后才能添加行的副本。
沒有可以建立複本的資料列。必須先將第一筆資料列加入 DataGridView 控制項,才能加入其複本。
يقدم معلومات وقت التشغيل أو نص وصفي لعنصر تحكم.
为控件提供运行时信息或说明性文字。
提供控制項的執行階段資訊或描述文字。
Poskytuje běhové informace nebo popisný text pro ovládací prvek.
Viser oplysninger eller beskrivende tekst til et objekt på kørselstidspunktet.
Hiermee wordt runtime-informatie of beschrijvende tekst voor een besturingselement geboden.
Antaa suorituksenaikaista tietoa tai luo ohjausobjektin kuvaavan tekstin.
Fournit des informations d'exécution ou un texte descriptif pour un contrôle.
Stellt Laufzeitinformationen oder deskriptiven Text für ein Steuerelement bereit.
Παρέχει πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης ή περιγραφικό κείμενο για ένα στοιχείο ελέγχου.
מספק מידע זמן ריצה או טקסט תיאורי עבור פקד.
Futásidejű információt vagy ismertető szöveget biztosít egy vezérlő számára.
Fornisce informazioni di runtime o testo descrittivo per un controllo.
コントロールの実行時の情報または説明用のテキストを提供します。
컨트롤에 대한 설명 텍스트나 런타임 정보를 제공합니다.
Gir kjøretidsinformasjon eller beskrivende tekst for en kontroll.
Wyświetla informacje o wykonaniu lub tekst opisowy dla formantu.
Fornece informações em tempo de execução ou texto descritivo para um controle.
Предоставляет элементу управления текст описания либо информацию во время выполнения.
Proporciona información en tiempo de ejecución o texto descriptivo para un control.
Ger körningsinformation eller beskrivande text för en kontroll.
Bir denetim için çalışma zamanı bilgileri veya açıklayıcı metin sağlar.
为控件提供运行时信息或说明性文字。
提供控制項的執行階段資訊或描述文字。
يمكّنك من تجميع مجموعات من عناصر التحكم.
允许对控件集合分组。
讓您可以群組控制項集合。
Umožňuje seskupit kolekce ovládacích prvků.
Gør det muligt at gruppere samlinger af objekter.
Hiermee kunt u verzamelingen besturingselementen groeperen.
Sallii ohjausobjektikokoelmien ryhmittelemisen.
Vous permet de grouper des collections de contrôles.
Ermöglicht das Gruppieren von Steuerelementauflistungen.
Σας επιτρέπει να ομαδοποιείτε συλλογές στοιχείων ελέγχου.
מאפשר לקבץ אוספים של פקדים.
Lehetővé teszi vezérlőkből álló gyűjtemények csoportosítását.
Consente di raggruppare insiemi di controlli.
ユーザーがコントロールのコレクションをグループ化できるようにします。
컨트롤의 컬렉션을 그룹화할 수 있습니다.
Lar deg å gruppere en samling med kontroller.
Umożliwia grupowanie kolekcji formantów.
Permite agrupar coleções de controles.
Позволяет пользователю группировать коллекции элементов управления.
Permite agrupar colecciones de controles.
Gör så att du kan gruppera en mängd kontroller.
Denetim koleksiyonlarını gruplamanıza olanak tanır.
允许对控件集合分组。
讓您可以群組控制項集合。
Určuje, zda bude ovládacímu prvku WebBrowser odesláno oznámení o dokončení přetažení.
Angiver, om objektet WebBrowser modtager beskeder om slip.
Hiermee wordt opgegeven of het besturingselement WebBrowser meldingen over neerzetten ontvangt.
Määrittää, saako WebBrowser-ohjausobjekti vedä ja pudota -ilmoitukset.
Spécifie si le contrôle WebBrowser va obtenir des notifications glisser.
Gibt an, ob das WebBrowser-Steuerelement Drop-Benachrichtigungen erhalten wird.
Καθορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου WebBrowser θα λαμβάνει ειδοποιήσεις απόθεσης.
מציין אם הפקד WebBrowser יקבל הודעות drop.
Meghatározza, hogy a WebBrowser vezérlő kap-e majd értesítést az egérrel való elengedésről.
Specifica se il controllo WebBrowser riceverà notifiche di trascinamento della selezione.
WebBrowser コントロールが、ドロップ通知を受け取るかどうかを指定します。
WebBrowser 컨트롤에서 놓기 알림을 받는지 여부를 지정합니다.
Angir om WebBrowser-kontrollen skal motta varsler om slipp.
Określa, czy formant WebBrowser będzie otrzymywać powiadomienia o upuszczeniu.
Especifica se o controle WebBrowser receberá notificações de descarte.
Указывает, может ли элемент WebBrowser получать уведомления о перетаскивании.
Especifica si el control WebBrowser recibirá notificaciones de colocar.
Anger om WebBrowser-kontrollen får släppmeddelanden.
WebBrowser denetiminin bırak bildirimleri alıp almayacağını belirtir.
指定 WebBrowser 控件是否接收拖动通知。
指定 WebBrowser 控制項是否會收到放下告知。
تحديد ما إذا كان عنصر التحكم WebBrowser سيتلقى إعلامات إفلات.
指定 WebBrowser 控件是否接收拖动通知。
指定 WebBrowser 控制項是否會收到放下告知。
لا توجد مساحة لعرض الصفوف.
没有可供显示行的空间。
沒有可以顯示列的空間。
K dispozici není místo k zobrazení řádků.
Der er ingen tilgængelig plads til at vise rækker.
Er is geen ruimte om rijen weer te geven.
Rivien näyttämiseen ei ole tilaa.
Aucune place disponible pour afficher les lignes.
Für die Anzeige von Zeilen ist nicht genügend Platz vorhanden.
Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εμφάνιση γραμμών.
אין מקום פנוי להצגת שורות.
Nincs elég hely sorok megjelenítéséhez.
Spazio insufficiente per la visualizzazione delle righe.
行を表示する場所がありません。
행을 표시할 공간이 없습니다.
Det er ingen tilgjengelig plass for å vise rader.
Brak dostępnego miejsca na wyświetlenie wierszy.
Não há espaço disponível para exibir linhas.
Недостаточно места для отображения строк.
No hay espacio disponible para mostrar filas.
Det finns inte plats att visa rader.
Satırları görüntülemek için kullanılabilir yer yok.
没有可供显示行的空间。
沒有可以顯示列的空間。
مكون يقوم بتشغيل حدث بفواصل زمنية يحددها المستخدم
按用户定义的间隔引发事件的组件
按照使用者定義間隔引發事件的元件。
Komponenta, která aktivuje událost v intervalech definovaných uživatelem
En komponent, der udløser en hændelse med brugerdefinerede intervaller.
Onderdeel dat op door de gebruiker gedefinieerde tijdstippen een gebeurtenis veroorzaakt.
Osa, joka käynnistää tapahtuman käyttäjän määrittämin väliajoin.
Composant qui déclenche un événement à des intervalles définis par l'utilisateur
Die Komponente, die ein Ereignis in benutzerdefinierten Intervallen auslöst.
Το στοιχείο που προκαλεί ένα συμβάν σε διαστήματα που καθορίζονται από τον χρήστη
רכיב המפעיל אירועים במרווחי זמן שהוגדרו על-ידי המשתמש.
Egy olyan komponens, amely a felhasználó által meghatározott időközönként kivált egy eseményt.
Componente che genera un evento a intervalli definiti dall'utente.
ユーザーが定義した間隔でイベントを発生させるコンポーネントです。
사용자가 정의한 간격으로 이벤트를 발생시키는 구성 요소입니다.
Komponenten som starter en hendelse ved brukerdefinerte intervaller
Składnik, który wywołuje zdarzenie w interwałach zdefiniowanych przez użytkownika
Componente que gera um evento em intervalos definidos pelo usuário
Компонент, создающий событие с интервалами, определенными пользователем
Componente que desencadena un evento a intervalos definidos por el usuario
En komponent som aktiverar en händelse vid ett användardefinierat intervall.
Bir olayı kullanıcı tanımlı aralıklarla harekete geçiren bileşen
按用户定义的间隔引发事件的组件
按照使用者定義間隔引發事件的元件。
يحدث بعد التنقل في WebBrowser.
在 WebBrowser 导航发生后发生。
Vyvolá se po navigaci ovládacího prvku WebBrowser.
Opstår, efter at en webbrowsernavigation opstår.
Deze gebeurtenis treedt op na navigatie met de WebBrowser.
Toteutuu WebBrowser-ohjausobjektin avulla tapahtuneen siirtymisen jälkeen.
Se produit après la navigation du contrôle WebBrowser.
Tritt nach einer WebBrowser-Navigation ein.
Συμβαίνει αφού προηγηθεί περιήγηση με WebBrowser.
מתרחש לאחר שמתרחש ניווט של WebBrowser.
A WebBrowser vezérlőben végzett navigáció után következik be.
Generato dopo il passaggio al controllo WebBrowser.
WebBrowser ナビゲーションが発生した後に発生します。
WebBrowser를 탐색한 후에 발생합니다.
Forekommer etter en WebBrowser-navigasjon.
Występuje po wykonaniu nawigacji elementu WebBrowser.
Ocorre após a navegação de WebBrowser.
Возникает после навигации в веб-обозревателе.
Tiene lugar después de producirse una navegación de WebBrowser.
Inträffar efter att en WebBrowser-navigation inträffar.
WebBrowser gezintisi oluştuktan sonra gerçekleşir.
在 WebBrowser 导航发生后发生。
在 WebBrowser 巡覽之後發生。
在 WebBrowser 巡覽之後發生。
Henter eller angiver den ImageList, der er knyttet til denne hovedmenu.
Hiermee wordt de ImageList die is gekoppeld aan dit hoofdmenu, opgevraagd of ingesteld.
Noutaa tai määrittää tähän päävalikkoon liittyvän ImageList-luettelon.
Obtient ou définit l'ImageList associé à ce menu principal.
Ruft die mit dem Hauptmenü verknüpfte ImageList ab oder legt sie fest.
Λαμβάνει ή ορίζει το ImageList που σχετίζεται με αυτό το κύριο μενού.
מקבל או מגדיר את ImageList המשויך לתפריט ראשי זה.
Lekéri vagy beállítja a főmenühöz tartozó ImageList képlistát.
Ottiene o imposta il componente ImageList associato al menu principale.
このメイン メニューに関連付けられた ImageList を取得または設定します。
이 주 메뉴와 연결된 ImageList를 가져오거나 설정합니다.
Pobiera lub ustawia element ImageList skojarzony z tym menu głównym.
Obtém ou define ImageList associada ao menu principal.
Получает или задает ImageList, соответствующий данному главному меню.
Obtiene o establece la ImageList asociada con este menú principal.
Hämtar eller anger den ImageList som är kopplad till denna huvudmeny.
Bu ana menüyle ilişkili ImageList'i alır veya ayarlar.
الحصول على ImageList المقترنة بالقائمة الرئيسية هذه أو تعيينها.
获取或设置与此主菜单关联的 ImageList。
取得或設定與此主功能表相關的 ImageList。
Získá nebo nastaví ovládací prvek ImageList spojený s touto hlavní nabídkou.
获取或设置与此主菜单关联的 ImageList。
取得或設定與此主功能表相關的 ImageList。
Henter eller angir ImageList knyttet til denne hovedmenyen.
مفتاح الصورة الافتراضية للعُقد.
节点的默认图像键。
節點的預設影像索引鍵。
Výchozí klíč obrázku pro uzly
Standardbillednøglen for noder.
De standaardafbeeldingensleutel voor knooppunten.
Solmujen oletuskuva.
La clé de l'image par défaut pour les noeuds.
Der Standardbildschlüssel für Knoten.
Το προεπιλεγμένο πλήκτρο εικόνας για κόμβους.
מפתח התמונה המשמש כברירת מחדל עבור צמתים.
A csomópontok alapértelmezett képének kulcsa.
L'immagine predefinita per i nodi.
ノードの既定のイメージ キーです。
노드의 기본 이미지 키입니다.
Standard bildenøkkel for noder.
Domyślny klucz obrazu dla węzłów.
Chave de imagem padrão para nós.
Ключ изображения по умолчанию для узлов.
Clave de imagen predeterminada para nodos.
Standardbildnyckeln för noder.
Düğümler için varsayılan resim anahtarı.
节点的默认图像键。
節點的預設影像索引鍵。
See catalog page for all messages.