The service
Messages on page
لون وسط التدرج المستخدم عند تحديد الزر.
按钮被选定时使用的渐变的中间颜色。
選取按鈕時所使用漸層的中間色彩。
Prostřední barva přechodu použitá při výběru tlačítka
Mellemfarve på den graduering, der benyttes, når knappen er valgt.
Tussenkleur van de schakering die wordt gebruikt wanneer het selectievakje wordt geselecteerd.
Liukuvärin keskiväri, jota käytetään, kun painiketta napsautetaan.
Couleur intermédiaire du dégradé utilisé lorsque le bouton est sélectionné.
Die verwendete Mittelfarbe des Farbverlaufs, wenn die Schaltfläche ausgewählt wird.
Το μεσαίο χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται όταν το κουμπί είναι επιλεγμένο.
צבע האמצע של המילוי ההדרגתי המשמש בעת בחירת הלחצן.
A gomb kiválasztott állapota esetén használt színátmenet középső színe.
Colore centrale della sfumatura da utilizzare quando il pulsante è selezionato.
ボタンが選択されたときに使用されるグラデーションの中間色です。
단추가 선택되는 경우 사용하는 그라데이션의 중간 색입니다.
Midtfargen på graderingen som brukes når knappen er valgt.
Środkowy kolor gradientu używany, gdy przycisk zostanie wybrany.
A cor intermediária do gradiente usada quando o botão é selecionado.
Средний цвет градиента, используемый при выборе этой кнопки.
Color intermedio del gradiente que se utiliza cuando el botón está seleccionado.
Mellanfärg på toningen som används när knappen markeras.
Düğme seçildiğinde kullanılan geçişin orta rengi.
按钮被选定时使用的渐变的中间颜色。
選取按鈕時所使用漸層的中間色彩。
الإشارة إلى كيفية تحديد خلايا DataGridView.
指示如何选择 DataGridView 的单元格。
表示可選取 DataGridView 儲存格的方式。
Označuje, jak lze vybrat buňky ovládacího prvku DataGridView.
Angiver, hvordan cellerne i DataGridView kan markeres.
Hiermee wordt aangegeven hoe u de cellen van de DataGridView kunt selecteren.
Ilmaisee, kuinka DataGridView-ohjausobjektin solut voidaan valita.
Indique comment les cellules du DataGridView peuvent être sélectionnées.
Gibt an, wie die Zellen der DataGridView ausgewählt werden können.
Δηλώνει με ποιον τρόπο μπορούν να επιλεγούν τα κελιά του DataGridView.
מציין כיצד ניתן לבחור את התאים של DataGridView.
Azt jelzi, hogyan jelölhetők ki a DataGridView vezérlő cellái.
Indica le modalità di selezione delle celle di DataGridView.
DataGridView のセルの選択方法を示します。
DataGridView의 셀을 선택하는 방법을 나타냅니다.
Angir hvordan cellene for DataGridView kan velges.
Wskazuje sposób, w jaki można zaznaczać komórki formantu DataGridView.
Indica como as células de DataGridView podem ser selecionadas.
Указывает, как можно выбрать ячейки DataGridView.
Indica cómo se pueden seleccionar las celdas de DataGridView.
Anger hur cellerna i DataGridView kan markeras.
DataGridView'in hücrelerinin nasıl seçilebileceğini gösterir.
指示如何选择 DataGridView 的单元格。
表示可選取 DataGridView 儲存格的方式。
لون بدء التدرج المستخدم في هامش الصورة.
在图像边距中使用的渐变的开始颜色。
影像邊界中所使用漸層的開始色彩。
Počáteční barva přechodu použitá v okraji pro obrázek
Startfarve på den graduering, der benyttes i billedmargenen.
Beginkleur van de schakering die wordt gebruikt in de afbeeldingsmarge.
Kuvan reunuksessa käytettävän liukuvärin alkuväri.
Couleur de début du dégradé utilisé dans la marge d'image.
Die im Bildrand verwendete Anfangsfarbe des Farbverlaufs.
Το αρχικό χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται στο περιθώριο εικόνας.
צבע ההתחלה של המילוי ההדרגתי המשמש בשוליים של התמונה.
A kép margóján használt színátmenet kezdő színe.
Colore iniziale della sfumatura utilizzata nel margine dell'immagine.
イメージの余白に使用されるグラデーションの開始色です。
이미지 여백에 사용되는 그라데이션의 시작 색입니다.
Startfargen på graderingen som brukes i bildemargen.
Kolor początkowy gradientu używany na marginesie obrazu.
Cor inicial do gradiente usada na margem da imagem.
Начальный цвет градиента, используемый на полях изображения.
Color inicial del gradiente que se utiliza en el margen de la imagen.
Startfärg på toningen som används i bildmarginalen.
Resim kenar boşluğunda kullanılan geçişin başlangıç rengi.
在图像边距中使用的渐变的开始颜色。
影像邊界中所使用漸層的開始色彩。
الإشارة إلى ما إذا كان سيتم عرض تلميحات الأدوات أم لا عند توقف مؤشر الماوس عند خلية.
指示当鼠标指针暂停在单元格中时是否将显示工具提示。
表示滑鼠指標暫停在儲存格上時是否顯示工具提示。
Označuje, zda se mají zobrazovat popisy tlačítek při pozastavení ukazatele myši na buňce.
Angiver, om der vises værktøjstip, når musemarkøren placeres over en celle.
Hiermee wordt aangegeven of ToolTips worden weergegeven als de muisaanwijzer stilstaat op een cel.
Ilmaisee, näytetäänkö työkaluvihjeet, kun hiiren osoitin pysäytetään solun päälle.
Indique si les ToolTips sont affichés lorsque le pointeur de la souris s'arrête sur une cellule.
Gibt an, ob ToolTips angezeigt werden, wenn der Mauszeiger über einer Zelle platziert wird.
Δηλώνει εάν θα εμφανίζονται οι επεξηγήσεις εργαλείων όταν ο δείκτης του ποντικιού σταματήσει σε ένα κελί.
מציין אם תיאורים כלים יוצגו כאשר מצביע העכבר נח על תא.
Azt jelzi, hogy megjelennek-e az előugró eszközleírások, amikor az egérmutató megáll egy cella felett.
Indica se visualizzare la descrizione comandi quando il puntatore del mouse si trova su una cella.
マウス ポインタが 1 つのセルで一時停止したときに、ツールヒントを表示するかどうかを示します。
마우스 포인터가 셀 위에서 잠시 정지되어 있을 때 도구 설명이 표시되는지 여부를 나타냅니다.
Angir om ToolTips skal vises når musepekeren stoppes midlertidig i en celle.
Wskazuje, czy element ToolTips jest pokazywany, gdy wskaźnik myszy zatrzyma się w komórce.
Indica se as ToolTips serão mostradas quando o ponteiro do mouse permanecer sobre uma célula.
Указывает, отображается ли подсказка при задержке указателя мыши над ячейкой.
Indica si se mostrará la información para herramientas cuando el puntero del mouse se detenga en una celda.
Anger om knappbeskrivningar ska visas eller inte när musen pausar över en cell.
Fare işaretçisi bir hücre üzerinde durakladığında ToolTip'lerin gösterilip gösterilmeyeceğini gösterir.
指示当鼠标指针暂停在单元格中时是否将显示工具提示。
表示滑鼠指標暫停在儲存格上時是否顯示工具提示。
هل تريد تشغيل هذا التطبيق؟
要运行此应用程序吗?
您要執行此應用程式嗎?
Chcete tuto aplikaci spustit?
Vil du køre programmet?
Wilt u deze toepassing uitvoeren?
Haluatko suorittaa tämän sovelluksen?
Voulez-vous exécuter cette application ?
Möchten Sie diese Anwendung ausführen?
Θέλετε να εκτελέσετε αυτή την εφαρμογή;
האם ברצונך להפעיל יישום זה?
Szeretné futtatni ezt az alkalmazást?
Eseguire l'applicazione?
このアプリケーションを実行しますか?
이 응용 프로그램을 실행하시겠습니까?
Vil du kjøre dette programmet?
Czy chcesz uruchomić tę aplikację?
Deseja executar o aplicativo?
Вы действительно хотите запустить это приложение?
¿Desea ejecutar esta aplicación?
Vill du köra det här tillämpningsprogrammet?
Bu uygulamayı çalıştırmak istiyor musunuz?
是否运行此应用程序?
您要執行此應用程式嗎?
يحدث عند طلب معلومات حول ارتفاع الصف.
请求有关行高度的信息时发生。
要求有關資料列高度的資訊時發生。
Vyvolá se v případě, že jsou vyžadovány informace o výšce řádku.
Opstår, når der anmodes om oplysninger om rækkehøjde.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer informatie over de rijhoogte gewenst is.
Toteutuu, kun rivin korkeudesta pyydetään tietoa.
Se produit lorsque des informations sur la hauteur de ligne sont demandées.
Tritt auf, wenn Informationen zur Zeilenhöhe angefordert werden.
Συμβαίνει όταν ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με το ύψος των γραμμών.
מתרחש כאשר מתבקש מידע אודות גובה שורה.
Akkor következik be, amikor információt kérnek a sormagasságról.
Generato quando sono necessarie le informazioni sull'altezza della riga.
行の高さの情報が要求されたときに発生します。
행 높이에 대한 정보가 요청될 때 발생합니다.
Forekommer når informasjon om radhøyde er nødvendig.
Występuje, gdy żądane są informacje o wysokości wiersza.
Ocorre quando as informações sobre a altura da linha são solicitadas.
Возникает, когда запрашивается информация о высоте строк.
Tiene lugar cuando se solicita información sobre la altura de las filas.
Inträffar när information om radhöjd efterfrågas.
Satır yüksekliği ile ilgili bilgi istendiğinde gerçekleşir.
请求有关行高度的信息时发生。
要求有關資料列高度的資訊時發生。
تحريك الأخير
移到最后一条记录
移到最後面
Přesunout na poslední
Flyt sidste
Laatste verplaatsen
Siirrä viimeinen
Placer en dernier
Letzte verschieben
Μετακίνηση τελευταίο
העבר אחרון
Ugrás az utolsóra
Sposta in ultima posizione
最後に移動
마지막으로 이동
Flytt siste
Przenieś ostatni
Mover último
Переместить в конец
Mover último
Flytta sist
Sona taşı
移到最后一条记录
移到最後面
نمط رأس العمود الافتراضي.
默认的列标题样式。
預設的資料行行首樣式。
Výchozí styl záhlaví sloupce
Standardformatet for kolonneoverskrifter.
De standaardstijl voor kolomkoppen.
Oletusarvoinen sarakeotsikkotyyli.
Le style d'en-tête de colonne par défaut.
Der Standardstil für Spaltenheader.
Το προεπιλεγμένο στυλ κεφαλίδων για τη στήλη.
סגנון ברירת המחדל של כותרת עמודה.
Az alapértelmezett oszlopfejlécstílus.
Lo stile delle intestazioni di colonna predefinito.
既定の列ヘッダーのスタイルです。
기본 열 머리글 스타일입니다.
Standardstil for kolonneoverskrift.
Domyślny styl nagłówka kolumny.
O estilo de cabeçalho de coluna padrão.
Стиль заголовка столбца по умолчанию.
Estilo de encabezado de columna predeterminado.
Kolumnens standardformat för rubriker.
Varsayılan sütun başlığı stili.
默认的列标题样式。
預設的資料行行首樣式。
يجب تعيين ImageLocation.
必须设置 ImageLocation。
必須設定 ImageLocation。
Musí být nastavena vlastnost ImageLocation.
ImageLocation skal angives.
ImageLocation moet zijn ingesteld.
ImageLocation-arvo on määritettävä.
ImageLocation doit être défini.
ImageLocation muss festgelegt werden.
Πρέπει να οριστεί ImageLocation.
יש להגדיר את ImageLocation.
ImageLocation értékét be kell állítani.
Impostare ImageLocation.
ImageLocation を設定しなければなりません。
ImageLocation을 설정해야 합니다.
ImageLocation må angis.
Należy ustawić element ImageLocation.
É necessário definir ImageLocation.
Необходимо задать параметр ImageLocation.
Se debe establecer ImageLocation.
ImageLocation måste anges.
ImageLocation ayarlanmalıdır.
必须设置 ImageLocation。
必須設定 ImageLocation。
يجب أن تكون المعلمة من النوع Control.
参数必须是 Control 类型。
參數必須屬於 Control 型別。
Parametr musí být typu Control.
Parameteren skal være af typen Control.
Parameter moet van het type Control zijn.
Parametrin lajin on oltava Control.
Le paramètre doit être de type Control.
Der Parameter muss den Typ Control haben.
Η παράμετρος πρέπει να είναι τύπου Control.
על הפרמטר להיות מסוג פקד.
A paraméternek Control típusúnak kell lennie.
Il parametro deve essere di tipo Control.
パラメータは型コントロールでなければなりません。
매개 변수 형식은 Control이어야 합니다.
Parameteren må være av typen Control.
Parametr musi być typu Control.
O parâmetro deve ser do tipo Control.
Параметр должен иметь тип Control.
El parámetro debe ser de tipo Control.
Parameter måste vara av typen Control.
Parametrenin Control türünde olması gerekir.
参数必须是 Control 类型。
參數必須屬於 Control 型別。
See catalog page for all messages.