The service
Messages on page
Voor het virtueel maken van ListView is een geldig ListViewItem vereist. Deze wordt opgehaald door de gebeurtenis RetrieveVirtualItem of met de methode OnRetrieveVirtualItem.
ListView-ohjausobjektin määrittäminen näennäiseksi edellyttää sallittua ListViewItem-kohdetta, joka luodaan RetrieveVirtualItem-tapahtuman tai OnRetrieveVirtualItem-menetelmän avulla.
La virtualisation de ListView nécessite la fourniture d'un ListViewItem valide par l'événement RetrieveVirtualItem ou dans la méthode OnRetrieveVirtualItem.
Die ListView-Virtualisierung erfordert die Bereitstellung eines gültigen ListViewItem durch das RetrieveVirtualItem-Ereignis oder in der OnRetrieveVirtualItem-Methode.
Η απεικόνιση ListView απαιτεί ένα έγκυρο ListViewItem το οποίο θα πρέπει να παρέχεται από το συμβάν RetrieveVirtualItem ή στη μέθοδο OnRetrieveVirtualItem.
וירטואליזציה של ListView מחייבת אספקת ListViewItem על-ידי אירוע RetrieveVirtualItem או בשיטה OnRetrieveVirtualItem.
ListView virtualizálásához az szükséges, hogy a RetrieveVirtualItem esemény vagy az OnRetrieveVirtualItem metódus érvényes ListViewItem elemet adjon át.
Per rendere ListView virtuale è necessario fornire un controllo ListViewItem valido con l'evento RetrieveVirtualItem o nel metodo OnRetrieveVirtualItem.
ListView の仮想化は、有効な ListViewItem が、RetrieveVirtualItem イベントによって、または OnRetrieveVirtualItem 内で提供されることを必要とします。
ListView 가상화에는 RetrieveVirtualItem 이벤트에서 제공하거나 OnRetrieveVirtualItem 메서드에 있는 유효한 ListViewItem이 필요합니다.
ListView-virtualisering krever et gyldig ListViewItem fra hendelsen RetrieveVirtualItem eller i metoden OnRetrieveVirtualItem.
Wirtualizacja elementu ListView wymaga podania prawidłowego elementu ListViewItem przez zdarzenie RetrieveVirtualItem lub w metodzie OnRetrieveVirtualItem.
A virtualização de ListView requer que o evento RetrieveVirtualItem forneça ListViewItem válido ou que esse item seja fornecido no método OnRetrieveVirtualItem method.
Для виртуализации ListView требуется допустимое значение ListViewItem, предоставленное событием RetrieveVirtualItem или методом OnRetrieveVirtualItem.
La visualización ListView requiere un ListViewItem válido que debe ser proporcionado por el evento RetrieveVirtualItem o en el método OnRetrieveVirtualItem.
ListView-virtualiseringen kräver en giltig ListViewItem för att tillhandahållas av händelsen RetrieveVirtualItem eller i metoden OnRetrieveVirtualItem.
ListView sanallaştırma RetrieveVirtualItem olayı tarafından veya OnRetrieveVirtualItem yönteminde geçerli bir ListViewItem sağlanmasını gerektirir.
ListView 虚拟化要求 RetrieveVirtualItem 事件或在 OnRetrieveVirtualItem 方法中提供有效的 ListViewItem。
必須由 RetrieveVirtualItem 事件或在 OnRetrieveVirtualItem 方法中提供有效的 ListViewItem,才能執行 ListView 的虛擬化作業。
Virtualizace vlastnosti ListView vyžaduje platnou hodnotu ListViewItem od události RetrieveVirtualItem nebo v metodě OnRetrieveVirtualItem.
Virtualisering af ListView kræver, at der angives en gyldig ListViewItem fra hændelsen RetrieveVirtualItem eller i metoden OnRetrieveVirtualItem.
ListView 虚拟化要求 RetrieveVirtualItem 事件或在 OnRetrieveVirtualItem 方法中提供有效的 ListViewItem。
يتطلب تحويل ListView إلى الوضع الظاهري توفير ListViewItem صالح بواسطة حدث RetrieveVirtualItem أو في أسلوب OnRetrieveVirtualItem.
必須由 RetrieveVirtualItem 事件或在 OnRetrieveVirtualItem 方法中提供有效的 ListViewItem,才能執行 ListView 的虛擬化作業。
Die Vordergrundfarbe, in der der Text und die Grafiken im Element angezeigt werden.
Το χρώμα πρώτου πλάνου που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση κειμένου και γραφικών στο στοιχείο.
צבע הקידמה המשמש להצגת טקסט וגרפיקה בפריט.
Az elem szövegének és grafikájának megjelenítéséhez használt előtérszín.
Il colore di primo piano utilizzato per visualizzare testo e grafica nell'elemento.
アイテムのテキストとグラフィックを表示するために使用される前景色です。
항목의 텍스트와 그래픽을 표시하는 데 사용되는 전경색입니다.
Forgrunnsfargen som brukes til å vise tekst og grafikk i elementet.
Kolor pierwszego planu używany do wyświetlania tekstu i grafiki w elemencie.
A cor de primeiro plano usada para exibir texto e elementos gráficos no item.
Цвет для отображения текста и рисунка данного элемента.
Color de primer plano utilizado para mostrar texto y gráficos en el elemento.
Förgrundsfärgen som används för att visa text och bilder i objektet.
Öğedeki metni ve grafikleri görüntülemek için kullanılan ön plan rengi.
لون المقدمة المستخدم لعرض النص والرسوم الموجودة بالعنصر.
用于在项中显示文本和图形的前景色。
在項目中顯示文字和圖形時所使用的前景色彩。
Barva popředí, která je použita k zobrazení textu a grafiky v položce
Den forgrundsfarve, der benyttes til at vise tekst og grafik i elementet.
De voorgrondkleur die wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen in het item weer te geven.
Kohteen kuvien ja tekstin näyttämisessä käytettävä edustaväri.
La couleur de premier plan utilisée pour afficher du texte et des graphiques dans l'élément.
用于在项中显示文本和图形的前景色。
在項目中顯示文字和圖形時所使用的前景色彩。
هناك صف واحد على الأقل من الصفوف المتوفرة فارغ.
至少有一个提供的行为空。
提供的資料列中至少有一列是 null。
Nejméně jeden ze zadaných řádků má hodnotu Null.
Mindst en af de angivne rækker er null.
Ten minste één van de opgegeven rijen is null.
Vähintään yhden määritetyn rivin arvo on Null.
Au moins l'une des lignes fournies est null.
Mindestens eine der angegebenen Zeilen ist NULL.
Τουλάχιστον μία από τις γραμμές που παρέχονται έχει τιμή null.
לפחות אחת מהשורות שסופקו היא Null.
A megadott sorok közül legalább egy NULL értékű.
Almeno una delle righe specificate è null.
指定された行のうち少なくとも 1 つが null です。
제공된 행 중 적어도 하나가 null입니다.
Minst én av de angitte radene er null.
Co najmniej jeden z podanych wierszy jest pusty.
Pelo menos uma das linhas fornecidas é nula.
Как минимум одна из указанных строк пуста.
Al menos una de las filas proporcionadas es nula.
Åtminstone en av de angivna raderna är null.
Sağlanan satırlardan en az biri null.
至少有一个提供的行为空。
提供的資料列中至少有一列是 null。
تحديد الوضع الذي يقوم فيه عنصر واجهة المستخدم بتغيير حجمه تلقائيًا.
指定用户界面元素自动调整自身大小的模式。
指定使用者介面項目自動調整大小時的模式。
Určuje režim, ve kterém se automaticky mění velikost prvku uživatelského rozhraní.
Angiver den tilstand, ved hvilken brugergrænsefladeelementet automatisk ændrer sin størrelse.
Hiermee wordt de modus opgegeven waarin het formaat van het element van de gebruikersinterface automatisch wordt aangepast.
Määrittää tilan, jossa käyttöliittymän osan koko muuttuu automaattisesti.
Spécifie le mode en fonction duquel l'élément de l'interface utilisateur est automatiquement redimensionné.
Gibt den Modus an, durch den die Größe des Benutzeroberflächenelements automatisch von diesem selbst geändert wird.
Καθορίζει τη λειτουργία με την οποία το στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αλλάζει αυτόματα το μέγεθός του.
מציין את האופן בו רכיב ממשק המשתמש משנה את גודלו באופן אוטומטי.
Meghatározza, hogy a felhasználói kezelőfelületi elem milyen módon hajtsa végre az automatikus átméretezést.
Specifica la modalità di ridimensionamento automatico dell'elemento dell'interfaccia.
ユーザー インターフェイス要素が自動的にサイズを変更するモードを指定します。
사용자 인터페이스 요소의 크기를 자동으로 조정하는 데 사용할 모드를 지정합니다.
Angir modusen som brukes når brukergrensesnittelementet endrer størrelse automatisk.
Określa tryb, w którym element interfejsu użytkownika automatycznie samodzielnie zmienia rozmiar.
Especifica o modo pelo qual o elemento de interface do usuário é redimensionado automaticamente.
Определяет режим автоматического изменения размера элемента интерфейса пользователя.
Especifica el modo mediante el que el elemento de interfaz del usuario cambia de tamaño automáticamente.
Anger läget som objektet i användargränssnittet automatiskt storleksändras till.
Kullanıcı arabirimi öğesinin kendi kendini yeniden boyutlandırma modunu belirtir.
指定用户界面元素自动调整自身大小的模式。
指定使用者介面項目自動調整大小時的模式。
لا يمكن تعيين '<var>X</var>' على لون شفاف.
不能将“<var>X</var>”颜色设置为透明色。
無法將色彩 '<var>X</var>' 設定為透明的色彩。
Barvu <var>X</var> nelze nastavit na průhlednou barvu.
Farven '<var>X</var>' kan ikke indstilles til en gennemsigtig farve.
Kan de kleur <var>X</var> niet instellen op een doorzichtige kleur.
Väri <var>X</var> ei voi olla läpinäkyvä väri.
Impossible d'affecter la couleur '<var>X</var>' à une couleur transparente.
Die Farbe <var>X</var> kann nicht auf eine transparente Farbe festgelegt werden.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός διαφανούς χρώματος για το χρώμα '<var>X</var>'.
אין אפשרות להגדיר את הצבע '<var>X</var>' לצבע שקוף.
A következő szín nem állítható be áttetsző színre: „<var>X</var>”.
Impossibile impostare '<var>X</var>' su un colore trasparente.
'<var>X</var>' の色を透明色に設定することはできません。
'<var>X</var>' 색을 투명한 색으로 설정할 수 없습니다.
Fargen <var>X</var> kan ikke angis til en gjennomsiktlig farge.
Koloru '<var>X</var>' nie można ustawić na kolor przezroczysty.
A cor '<var>X</var>' não pode ser definida como transparente.
Цвет "<var>X</var>" не может быть прозрачным.
No se puede establecer el color '<var>X</var>' como un color transparente.
Färgen <var>X</var> kan inte anges till en genomskinlig färg.
'<var>X</var>' rengi saydam bir renk için ayarlanamaz.
不能将“<var>X</var>”颜色设置为透明色。
無法將色彩 '<var>X</var>' 設定為透明的色彩。
الحصول على القيمة المنطقية التي تتحكم في تمكين شريط التمرير أو تعيينها.
获取或设置一个控制是否启用滚动条的 Boolean 值。
取得或設定布林值,以控制是否啟用捲軸。
Získá nebo nastaví logickou hodnotu určující, zda je povolen posuvník.
Henter eller angiver en Boolean-værdi, der bestemmer, om rullepanelet er aktiveret.
Hiermee wordt een Boolean-waarde opgevraagd of ingesteld waarmee wordt bepaald of de schuifbalk is ingeschakeld.
Noutaa tai määrittää totuusarvon, joka määrittää, onko vierityspalkki käytössä.
Obtient ou définit une valeur Boolean déterminant si la barre de défilement est activée.
Ruft einen booleschen Wert ab oder legt einen booleschen Wert fest, der steuert, ob die Bildlaufleiste aktiviert wird.
获取或设置一个控制是否启用滚动条的 Boolean 值。
Λαμβάνει ή ορίζει μια τιμή Boolean που ελέγχει εάν η γραμμή κύλισης είναι ενεργοποιημένη.
מקבל או מגדיר ערך בוליאני הקובע אם סרגל הגלילה יהיה זמין.
Lekéri vagy beállítja azt a Boolean értéket, amely szabályozza a görgetősáv engedélyezését.
Ottiene o imposta un valore Boolean che controlla se la barra di scorrimento è attivata.
スクロール バーを有効にするかどうかを制御するブール値を取得または設定します。
스크롤 막대의 사용 여부를 제어하는 부울 값을 가져오거나 설정합니다.
Henter eller angir en boolsk verdi som kontrollerer om rullefeltet er aktivert.
Pobiera lub ustawia wartość Boolean kontrolującą, czy pasek przewijania jest włączony.
Obtém ou define um valor booleano que controla se a barra de rolagem está habilitada.
Получает или задает логическое значение, определяющее, будет ли данная полоса прокрутки активной.
Obtiene o establece un valor Boolean que controla si la barra de desplazamiento está habilitada.
Hämtar eller anger ett booleskt värde som styr om rullningslisten är aktiverad.
Kaydırma çubuğunun etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyen bir boole değerini alır veya ayarlar.
取得或設定布林值,以控制是否啟用捲軸。
绝对定位元素的行位置。
موضع الصف للعنصر ذي الوضع المطلق.
绝对定位元素的行位置。
絕對定位項目的資料列位置。
Řádková pozice prvku s absolutním umístěním
Rækkepositionen for det absolut placerede element.
De rijpositie van het absoluut geplaatste element.
Absoluuttisesti sijoitetun osan rivin sijainti.
La position de ligne de l'élément positionné de façon absolue.
Die Zeilenposition des absolut platzierten Elements.
Η θέση της γραμμής ενός στοιχείου που έχει τοποθετηθεί απόλυτα.
מיקום השורה של הרכיב הממוקם באופן מוחלט.
Egy abszolút módon pozícionált elem sorbeli pozíciója.
La posizione dell'elemento posizionato in modo assoluto in relazione alla riga.
絶対的に配置された要素の行の場所です。
절대 위치에 있는 요소의 행 위치입니다.
Radplasseringen av det absolutt plasserte elementet.
Położenie wiersza elementu o absolutnym położeniu.
A posição de linha do elemento posicionado absolutamente.
Положение строки элемента, положение которого определено в абсолютных координатах.
Posición de fila del elemento posicionado de manera absoluta.
Radpositionen på det absolut positionerade objektet.
Mutlak konumlanmış öğenin satır konumu.
絕對定位項目的資料列位置。
Určuje, zda uživatelé mohou kopírovat textové hodnoty buněk do schránky a zda je zahrnut text záhlaví řádků a sloupců.
Angiver, om brugere kan kopiere celletekstværdier til Udklipsholder, og om teksten i række- og kolonneoverskrifter medtages.
Hiermee wordt aangegeven of gebruikers celtekstwaarden en de kopteksten van rijen en kolommen naar het Klembord kunnen kopiëren.
Ilmaisee, voivatko käyttäjät kopioida solujen tekstiarvoja Leikepöydälle ja voidaanko valintaan sisällyttää rivi- ja sarakeotsikoiden tekstit.
Indique si les utilisateurs peuvent copier les valeurs texte de cellule dans le Presse-papiers et si le texte des en-têtes de lignes et de colonnes est inclus.
Gibt an, ob Benutzer Zelltextwerte in die Zwischenablage kopieren können und ob diese Werte Zeilen- und Spaltenheadertext umfassen.
Δηλώνει εάν οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν τις τιμές κειμένου των κελιών στο Πρόχειρο και εάν περιλαμβάνεται το κείμενο γραμμής και κεφαλίδας.
מציין אם למשתמשים יש אפשרות להעתיק ערכי טקסט של תאים ללוח ואם טקסט הכותרת של שורה ועמודה נכלל.
Azt jelzi, hogy a felhasználók a vágólapra másolhatják-e a cellák szöveges értékét, és hogy ebben az esetben a sor- és oszlopfejléc szövege is a vágólapra másolódik-e.
Indica se gli utenti possono copiare i valori del testo delle celle negli Appunti e se è incluso il testo delle intestazioni di riga e di colonna.
ユーザーがセル文字列の値をクリップボードにコピーできるかどうか、行と列のヘッダー テキストが含まれるかどうかを示します。
사용자가 셀 텍스트 값을 클립보드로 복사할 수 있는지 여부 및 행과 열 머리글 텍스트가 포함되는지 여부를 나타냅니다.
Angir om brukere kan kopiere celletekstverdier til utklippstavlen, og om teksten i rad- eller kolonneoverskriften er inkludert.
Wskazuje, czy użytkownicy mogą kopiować wartości tekstowe komórek do Schowka oraz czy dołączany jest tekst nagłówka wiersza i kolumny.
Indica se os usuários podem copiar os valores de texto da célula para a Área de Transferência e se o texto de cabeçalho de linha e de coluna está incluído.
Указывает, может ли пользователь копировать текст ячеек в буфер обмена и включается ли текст заголовков строк и столбцов.
Indica si los usuarios pueden copiar valores de texto de las celdas en el portapapeles y si el texto de los encabezados de fila y columna está incluido.
Anger om användare kan kopiera celltextvärden till Urklipp och om kolumnrubriken inkluderas.
Kullanıcıların hücre metin değerlerini Pano'ya kopyalayıp kopyalayamayacağını ve satır ile sütun başlığı metnini içerip içermediğini gösterir.
指示用户是否可以将单元格文本值复制到剪贴板,以及是否包含行标题和列标题文本。
الإشارة إلى ما إذا كان المستخدم يستطيع نسخ قيم نصوص الخلايا إلى الحافظة أم لا وإلى ما إذا كانت نصوص رؤوس الصفوف والأعمدة متضمنةً أم لا.
指示用户是否可以将单元格文本值复制到剪贴板,以及是否包含行标题和列标题文本。
表示使用者是否可將儲存格文字值複製到剪貼簿,以及是否包含資料列和資料行行首文字。
表示使用者是否可將儲存格文字值複製到剪貼簿,以及是否包含資料列和資料行行首文字。
تحديد ما إذا كان العنصر سيتلقى إعلامات سحب وإفلات.
确定项是否接收拖放通知。
決定項目是否會收到拖放告知。
Určuje, zda bude položka přijímat oznámení o přetahování myší.
Bestemmer, om elementet modtager træk og slip-beskeder.
Hiermee wordt bepaald of het item meldingen over slepen en neerzetten ontvangt.
Määrittää, saako kohde vetämis- ja pudotusilmoituksia.
Détermine si l'élément doit recevoir des notifications glisser-déplacer.
Bestimmt, ob das Element Drag-Drop-Benachrichtungen erhält.
Προσδιορίζει εάν το στοιχείο θα λαμβάνει ειδοποιήσεις μεταφοράς-απόθεσης.
קובע אם הפריט יקבל הודעות גרירה-שחרור.
Meghatározza, hogy az elem fogadja-e a húzással kapcsolatos üzeneteket.
Determina se l'elemento riceverà notifiche di trascinamento della selezione.
アイテムがドラッグドロップ通知を受け取るかどうかを設定します。
항목에서 끌어서 놓기 알림을 받을지 여부를 결정합니다.
Bestemmer om elementet vil motta dra-og-slipp-meldinger.
Określa, czy element otrzymuje powiadomienia o przeciąganiu i upuszczaniu.
Determina se o item receberá notificações de arrastar e soltar.
Определяет получение элементом уведомлений о перетаскивании мышью.
Determina si el elemento recibe notificaciones de arrastrar y colocar.
Avgör om objektet får meddelanden om dra och släpp.
Öğenin sürükle ve bırak bildirimleri alıp almayacağını belirler.
确定项是否接收拖放通知。
決定項目是否會收到拖放告知。
النمط الافتراضي المطبق على خلايا رؤوس الصفوف.
应用于行标题单元格的默认样式。
套用至資料列行首儲存格的預設樣式。
Výchozí styl použitý pro buňky záhlaví řádků
Det standardformat, der anvendes på rækkeoverskriftcellerne.
Rivin otsikkosolujen oletusarvoinen tyyli.
Le style par défaut appliqué aux cellules d'en-tête de ligne.
Der auf die Zeilenheaderzellen angewendete Standardstil.
Το προεπιλεγμένο στυλ που εφαρμόζεται στα κελιά κεφαλίδας των γραμμών.
סגנון ברירת המחדל שיוחל על תאי הכותרת של השורה.
A sorfejléc celláira alkalmazott alapértelmezett stílus.
Lo stile predefinito applicato alle celle di intestazione di riga.
行ヘッダー セルに適用された既定のスタイルです。
행 머리글 셀에 적용된 기본 스타일입니다.
Standardstilen som brukes på radoverskriftscellene.
Domyślny styl stosowany do komórek nagłówka wiersza.
O estilo padrão aplicado às células de cabeçalho de linha.
Стиль, использующийся для ячеек заголовков строк по умолчанию.
El estilo predeterminado que se aplicará a las celdas de encabezado de las filas.
Standardformatet som används på celler i radrubriken.
Satır başlığı hücrelerine uygulanan varsayılan stil.
应用于行标题单元格的默认样式。
De standaardstijl die op de rijkopcellen wordt toegepast.
套用至資料列行首儲存格的預設樣式。
See catalog page for all messages.