The service
Messages on page
الإشارة إلى ما إذا كان يمكن للمستخدم تحرير خلايا عنصر التحكم DataGridView.
指示用户是否可以编辑 DataGridView 控件的单元格。
表示使用者是否可編輯 DataGridView 控制項的儲存格。
Označuje, zda uživatel může upravovat buňky ovládacího prvku DataGridView.
Angiver, om brugeren kan redigere cellerne i DataGridView-objektet.
Hiermee wordt aangegeven of de gebruiker de cellen van het besturingselement DataGridView kan bewerken.
Ilmaisee, voiko käyttäjä muokata DataGridView-ohjausobjektin soluja.
Indique si l'utilisateur peut modifier les cellules du contrôle DataGridView.
Gibt an, ob der Benutzer die Zellen des DataGridView-Steuerelements bearbeiten kann.
Δείχνει κατά πόσο ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα κελιά του στοιχείου ελέγχου DataGridView.
מציין אם למשתמש יש אפשרות לערוך את התאים של הפקד DataGridView.
Azt jelzi hogy a felhasználó szerkesztheti-e a DataGridView vezérlő celláit.
Indica se l'utente può modificare le celle del controllo DataGridView.
ユーザーが DataGridView コントロールのセルを編集することができるかどうかを示します。
사용자가 DataGridView 컨트롤의 셀을 편집할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Angir om brukeren kan redigere cellene i DataGridView-kontrollen.
Wskazuje, czy użytkownik może edytować komórki formantu DataGridView.
Indica se o usuário pode editar as células do controle DataGridView.
Указывает, может ли пользователь редактировать ячейки элемента управления DataGridView.
Indica si el usuario puede modificar las celdas del control DataGridView.
Anger om användaren kan redigera cellerna i DataGridView-kontrollen.
Kullanıcının DataGridView denetiminin hücrelerini düzenleyip düzenleyemeyeceğini gösterir.
指示用户是否可以编辑 DataGridView 控件的单元格。
表示使用者是否可編輯 DataGridView 控制項的儲存格。
مظهر النمط المسطح لخلايا خانة الاختيار.
复选框单元格的平面样式外观。
核取方塊儲存格的平面樣式外觀。
Plochý vzhled pro buňky zaškrtávacích políček
Udseendet af det flade format for cellerne med afkrydsningsfelter.
De platte vormgeving van de cellen van het selectievakje.
Valintaruudun solujen litteä tyyli.
Le style à deux dimensions (flat) des cellules de case à cocher.
Die flache Darstellung der Kontrollkästchenzellen.
Η εμφάνιση επίπεδου στυλ των κελιών πλαισίου ελέγχου.
מראה הסגנון השטוח של תאי תיבת הסימון.
A jelölőnégyzet-cellák lapos stílusú megjelenése.
L'aspetto dello stile Flat delle caselle di controllo.
チェックボックス セルのフラット スタイルの外観です。
확인란 셀의 평면 스타일 모양입니다.
Det flate utseendet på cellene i avmerkingsboksen.
Płaski wygląd komórek pola wyboru.
A aparência de estilo plano das células da caixa de seleção.
Плоское отображение флаговых кнопок.
La apariencia de estilo plano de las celdas de casilla.
FlatStyle-utseende på kryssrutans celler.
Onay kutusu hücrelerinin düz stil görünümü.
复选框单元格的平面样式外观。
核取方塊儲存格的平面樣式外觀。
الحد الأقصى لعدد العناصر الموجودة في القائمة المنسدلة لخلايا العمود.
列单元格的下拉列表中的最大项数。
資料行儲存格的下拉式清單可包含的最大項目數。
Maximální počet položek v rozevíracím seznamu buněk ve sloupci
Det maksimale antal elementer på rullelisterne i kolonnens celler.
Het maximum aantal items in de vervolgkeuzelijst van de cellen van de kolom.
Sarakkeen solun avattavan luettelon sisältämien kohteiden enimmäismäärä.
Le nombre maximal d'éléments dans la liste déroulante des cellules de la colonne.
Maximale Anzahl von Elementen in der Dropdownliste der in der Spalte enthaltenen Zellen.
Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων στην αναπτυσσόμενη λίστα των κελιών στη στήλη.
מספר הפריטים המרבי ברשימה הנפתחת של התאים בעמודה.
Az oszlop celláihoz tartozó legördülő listán megjelenő elemek legnagyobb száma.
Il numero massimo di elementi nell'elenco a discesa delle celle nella colonna.
列のセルのドロップダウン リストの最大項目数です。
열에 있는 셀의 드롭다운 목록에 포함할 수 있는 항목의 최대 개수입니다.
Det maksimale antallet elementer i rullegardinlisten for cellene i kolonnen.
Maksymalna liczba elementów na liście rozwijanej komórek w kolumnie.
O número máximo de itens na lista suspensa das células na coluna.
El número máximo de elementos en la lista desplegable de las celdas en la columna.
Det maximala antalet objekt i listrutan för cellerna i kolumnen.
Sütundaki hücrelerin aşağı açılan listesindeki en fazla öğe sayısı.
列单元格的下拉列表中的最大项数。
Максимальное число элементов в раскрывающемся списке ячеек столбца.
資料行儲存格的下拉式清單可包含的最大項目數。
Získání vlastnosti <var>X</var> sdíleného řádku není platná operace.
Hentning af egenskaben <var>X</var> for en delt række er ikke en gyldig handling.
Het is niet toegestaan de eigenschap <var>X</var> op te vragen in een gedeelde rij.
Jaetun rivin ominaisuuden <var>X</var> noutaminen ei ole sallittu toiminto.
L'obtention de la propriété <var>X</var> d'une ligne partagée n'est pas une opération valide.
Das Abrufen der <var>X</var>-Eigenschaft einer freigegebenen Zeile ist ein ungültiger Vorgang.
Η λήψη της ιδιότητας <var>X</var> μιας κοινόχρηστης γραμμής δεν είναι έγκυρη λειτουργία.
קבלת המאפיין <var>X</var> של שורה משותפת אינה פעולה חוקית.
Megosztott sor <var>X</var> tulajdonságának lekérése nem érvényes művelet.
Non è consentito ottenere la proprietà <var>X</var> di una riga condivisa.
共有行の <var>X</var> プロパティを取得することは有効な操作ではありません。
공유 행의 <var>X</var> 속성은 가져올 수 없습니다.
Det er en ugyldig operasjon å hente <var>X</var>-egenskapen for en delt rad.
Pobieranie właściwości <var>X</var> udostępnionego wiersza nie jest prawidłową operacją.
A obtenção da propriedade <var>X</var> de uma linha compartilhada não é uma operação válida.
Получение свойства <var>X</var> совместно используемой строки является недопустимой операцией.
No se permite obtener la propiedad <var>X</var> de una fila compartida.
Att hämta egenskapen <var>X</var> i en delad rad är inte en giltig åtgärd.
Paylaşılan satırın <var>X</var> özelliğini almak geçerli bir işlem değil.
تعتبر عملية الحصول على الخاصية <var>X</var> لصف مشترك عملية غير صالحة.
获取共享行的 <var>X</var> 属性是无效的操作。
取得共用資料列的 <var>X</var> 屬性不是有效的作業。
获取共享行的 <var>X</var> 属性是无效的操作。
取得共用資料列的 <var>X</var> 屬性不是有效的作業。
خيارات ToolBar
工具栏选项
工具列選項
Možnosti ovládacího prvku ToolBar
Indstillinger for værktøjslinje
ToolBar-opties
ToolBar-ohjausobjektin asetukset
Options de la barre d'outils
ToolBar-Optionen
Επιλογές του ToolBar
אפשרויות סרגל כלים
Eszköztár beállításai
Opzioni della barra degli strumenti
ツール バー オプション
도구 모음 옵션
ToolBar-alternativer
Opcje elementu ToolBar
Opções de ToolBar
Параметры ToolBar
Opciones de barra de herramientas
Alternativ för ToolBar
ToolBar Seçenekleri
工具栏选项
工具列選項
سيتم تثبيت هذا التطبيق على جهازك. وسيقوم هذا التطبيق بإضافة اختصار إلى القائمة "ابدأ" كما ستتم إضافة اختصار إلى القائمة "إضافة أو إزالة البرامج".
此用程序将会被安装到您的计算机上。它将在您的“开始”菜单上添加一个快捷方式并被添加到“添加/删除程序”列表中。
這個應用程式將安裝在您的電腦上。它會在 [開始] 功能表中加入捷徑,也會將應用程式加入 [新增或移除程式] 清單中。
Tato aplikace bude nainstalována do počítače. Přidá zástupce do nabídky Start a bude přidána do seznamu Přidat nebo odebrat programy.
Dette program installeres på computeren. Det føjer en genvej til menuen Start, og det føjes til oversigten Tilføj eller fjern programmer.
Deze toepassing wordt geïnstalleerd op uw computer. Er wordt een snelkoppeling toegevoegd aan het menu Start en de toepassing wordt in de lijst met programma's van Software geplaatst.
Tämä sovellus asennetaan tietokoneeseesi. Sen pikakuvake lisätään Käynnistä-valikkoon ja Lisää tai poista sovellus -luetteloon.
Cette application va être temporairement installée sur votre ordinateur. Elle ajoutera un raccourci à votre menu Démarrer et figurera dans la liste Ajouter ou supprimer des programmes.
Diese Anwendung wird auf Ihrem Computer installiert. Sie fügt dem Menü "Start" eine Verknüpfung hinzu und wird zur Liste "Software" hinzugefügt.
Αυτή η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Θα προσθέσει μια συντόμευση στο μενού "Έναρξη" και θα προστεθεί στη λίστα προσθαφαίρεσης προγραμμάτων.
יישום זה יותקן במחשב. היישום יוסיף קיצור דרך לתפריט ההתחלה ויתווסף לרשימה 'הוספה או הסרה של תוכניות'.
Ez az alkalmazás telepítve lesz a számítógépre. A parancsikonja megjelenik majd a Start menün, és az alkalmazás fel lesz véve a Programok telepítése és törlése párbeszédpanelen látható listára.
L'applicazione verrà installata nel computer. Verrà aggiunto un collegamento al menu di avvio e l'applicazione verrà aggiunta all'elenco Installazione applicazioni.
このアプリケーションをコンピュータにインストールします。このアプリケーションは、ショートカットをスタート メニューに追加し、[プログラムの追加と削除] の一覧に追加されます。
응용 프로그램이 컴퓨터에 설치됩니다. 이 응용 프로그램은 [시작] 메뉴에 바로 가기를 추가하고 [프로그램 추가/제거] 목록에 추가됩니다.
Dette programmet vil bli installert på datamaskinen. Det får en snarvei på Start-menyen og blir lagt til i listen Legg til eller fjern programmer.
Ta aplikacja zostanie zainstalowana na komputerze. Doda ona skrót do menu Start oraz zostanie dodana do listy Dodaj lub usuń programy.
O aplicativo será instalado no computador. Ele adicionará um atalho ao menu Iniciar e será adicionado à lista Adicionar ou Remover Programas.
Данное приложение будет установлено на ваш компьютер. Оно добавит ярлык к меню Пуск и будет добавлено к списку Установка и удаление программ.
Esta aplicación se instalará en su equipo. Agregará un acceso directo al menú de inicio y aparecerá en la lista Agregar o quitar programas.
Det här tillämpningsprogrammet kommer att installeras på din dator. Det kommer att läggas till på Start-menyn och i listan Lägg till eller ta bort program.
Bu uygulama bilgisayarınıza yüklenecek. Başlat menünüze kısayol ekler ve Program Ekle veya Kaldır listesine eklenir.
此用程序将会被安装到您的计算机上。它将在您的“开始”菜单上添加一个快捷方式并被添加到“添加/删除程序”列表中。
這個應用程式將安裝在您的電腦上。它會在 [開始] 功能表中加入捷徑,也會將應用程式加入 [新增或移除程式] 清單中。
ListBox.IntegerCollection 已經排序,無法插入項目。
Třída ListBox.IntegerCollection je setříděna a nelze do ní vkládat položky.
ListBox.IntegerCollection er sorteret, og der kan ikke indsættes elementer i den.
ListBox.IntegerCollection wordt gesorteerd en er kunnen geen items worden ingevoegd.
ListBox.IntegerCollection-kokoelma on lajiteltu, eikä kohteita voi lisätä siihen.
Des éléments ne peuvent pas être insérés dans ListBox.IntegerCollection, car il est trié.
ListBox.IntegerCollection ist sortiert. Es können keine Elemente eingefügt werden.
Το ListBox.IntegerCollection είναι ταξινομημένο και δεν είναι δυνατή η προσθήκη στοιχείων σε αυτό.
ListBox.IntegerCollection ממוין ואין אפשרות להוסיף לו פריטים.
ListBox.IntegerCollection rendezett, nem szúrhatók bele elemek.
ListBox.IntegerCollection è ordinato e non è possibile inserirvi elementi.
ListBox.IntegerCollection は並べ替えられていて、項目を挿入することはできません。
ListBox.IntegerCollection이 정렬되어 있으면 항목을 삽입할 수 없습니다.
ListBox.IntegerCollection er sortert, og elementer kan ikke settes inn i den.
Element ListBox.IntegerCollection jest posortowany i nie można wstawiać do niego elementów.
ListBox.IntegerCollection está classificado e não é possível inserir itens nele.
ListBox.IntegerCollection отсортирован. Вставка элементов невозможна.
ListBox.IntegerCollection está ordenado y no se pueden insertar elementos.
ListBox.IntegerCollection sorteras och det går inte att infoga objekt i den.
ListBox.IntegerCollection sıralanmış ve öğe eklenemiyor.
تم فرز ListBox.IntegerCollection ولا يمكن إدراج العناصر فيها.
ListBox.IntegerCollection 已排序,无法在其中插入项。
ListBox.IntegerCollection 已排序,无法在其中插入项。
ListBox.IntegerCollection 已經排序,無法插入項目。
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية RowHeadersWidthSizeMode.
RowHeadersWidthSizeMode 属性值更改时发生。
RowHeadersWidthSizeMode 屬性的值變更時發生。
Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti RowHeadersWidthSizeMode.
Opstår, når værdien af egenskaben RowHeadersWidthSizeMode ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap RowHeadersWidthSizeMode wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun RowHeadersWidthSizeMode-ominaisuuden arvo muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété RowHeadersWidthSizeMode change.
Tritt auf, wenn sich der Wert der RowHeadersWidthSizeMode-Eigenschaft ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας RowHeadersWidthSizeMode.
מתרחש כאשר ערך המאפיין RowHeadersWidthSizeMode משתנה.
A RowHeadersWidthSizeMode tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà RowHeadersWidthSizeMode cambia.
RowHeadersWidthSizeMode プロパティが変更したときに発生します。
RowHeadersWidthSizeMode 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når verdien for egenskapen RowHeadersWidthSizeMode endres.
Występuje, gdy wartość właściwości RowHeadersWidthSizeMode zostanie zmieniona.
Ocorre quando o valor da propriedade RowHeadersWidthSizeMode é alterado.
Возникает при изменении значения свойства RowHeadersWidthSizeMode.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad RowHeadersWidthSizeMode cambia.
Inträffar när värdet på egenskapen RowHeadersWidthSizeMode ändras.
RowHeadersWidthSizeMode özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
RowHeadersWidthSizeMode 属性值更改时发生。
RowHeadersWidthSizeMode 屬性的值變更時發生。
إشارة إلى أنه يجب أن يكون حجم "اللوحة" المحددة الخاصة بـ SplitContainer ثابتة أثناء أحداث تغيير الحجم.
指示在事件调整大小期间,某个 SplitContainer 面板的大小应保持不变。
表示特殊的 SplitContainer 面板應在調整大小事件中保留固定大小。
Označuje, zda se má pro panel konkrétního ovládacího prvku SplitContainer zachovat pevná velikost při událostech změny velikosti.
Angiver, at størrelsen af en bestemt SplitContainers panel skal være fastlåst under ændringer af størrelse.
Hiermee wordt aangegeven dat het formaat van een bepaald SplitContainer-paneel niet mag worden gewijzigd tijdens formaatwijzigingen.
Ilmaisee, että tietyn SplitContainer-ohjausobjektin paneelin koko pysyy muuttumattomana koonmuuttotapahtumien aikana.
Indique que la taille d'un panneau spécifique de SplitContainer doit rester la même lors d'événements de redimensionnement.
Zeigt an, dass die Größe des Bereichs eines bestimmten SplitContainers nach Größenänderungsereignissen beibehalten wird.
Δηλώνει ότι ένας συγκεκριμένος πίνακας του SplitContainer θα πρέπει να παραμείνει σταθερός σε μέγεθος κατά τη διάρκεια συμβάντων αλλαγής μεγέθους.
מציין שלוח מסוים של SplitContainer חייב להישאר בגודל קבוע במהלך אירועי שינוי גודל.
Azt jelzi, hogy egy adott SplitContainer paneljének rögzített méretűnek kell maradnia az átméretezési események során.
Indica che le dimensioni di un determinato riquadro del controllo SplitContainer devono restare fisse durante gli eventi di ridimensionamento.
サイズ変更イベントのとき、特定の SplitContainer のパネルのサイズを固定したままにするかどうかを示します。
크기 조정 이벤트 중에 특정 SplitContainer의 패널의 크기를 그대로 유지하도록 지정합니다.
Angir at panelet til en spesiell SplitContainer bør ha fast størrelse under størrelsesendringshendelser.
Wskazuje, że określony panel elementu SplitContainer powinien mieć nadal ustalony rozmiar w czasie zdarzeń zamiany rozmiaru.
Indica se um determinado Painel de SplitContainer deve permanecer com o tamanho fixo durante eventos de redimensioamento.
Указывает, что конкретная панель элемента SplitContainer должна сохранять свои размеры при изменениях размера.
Indica si un determinado panel de SplitContainer debería permanecer con un tamaño fijo durante los eventos de cambo de tamaño.
Anger att en särskild panel i SplitContainer ska vara oförändrad i storlek under storleksförändrande händelser.
Yeniden boyutlandırma olayları sırasında belirli bir SplitContainer'ın Bölmesinin boyutunun sabit kalması gerektiğini gösterir.
指示在事件调整大小期间,某个 SplitContainer 面板的大小应保持不变。
表示特殊的 SplitContainer 面板應在調整大小事件中保留固定大小。
无法对空集合进行操作。
無法使用空的集合作業。
Prázdnou kolekci nelze použít.
Der kan ikke foretages handlinger med en tom samling.
Kan geen bewerkingen met een lege verzameling uitvoeren.
Toiminto ei voi toteutua, kun kokoelma on tyhjä.
Impossible d'agir avec une collection vide.
Der Vorgang kann nicht mit einer leeren Auflistung durchgeführt werden.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία με μια κενή συλλογή.
אינו יכול לפעול עם אוסף ריק.
Nem hajtható végre művelet üres gyűjteményen.
Impossibile operare con un insieme vuoto.
空のコレクションを使用して操作できません。
빈 컬렉션으로 작업할 수 없습니다.
Fungerer ikke med en tom samling.
Nie można operować pustą kolekcją.
Não é possível operar com uma coleção vazia.
Работа с пустой коллекцией невозможна.
No se puede operar con una colección vacía.
Det går inte att använda en tom mängd.
Boş koleksiyon ile çalışılamaz.
لا يمكن التشغيل بمجموعة فارغة.
无法对空集合进行操作。
無法使用空的集合作業。
See catalog page for all messages.