The service
Messages on page
تم بالفعل تعيين عنصر التحكم DataGridView المالك.
所属 DataGridView 控件已经设置。
主控 DataGridView 控制項已經設定。
Vlastnící objekt DataGridView je již nastaven.
Det DataGridView-objekt, der har ejerskab, er allerede angivet.
Het DataGridView-besturingselement dat de eigenaar is, is al ingesteld.
Omistava DataGridView-ohjausobjekti on jo määritetty.
Le contrôle DataGridView propriétaire est déjà défini.
Das besitzende DataGridView-Steuerelement wurde bereits festgelegt.
Έχει ήδη οριστεί το στοιχείο ελέγχου DataGridView στο οποίο ανήκει.
פקד DataGridView המשמש כבעלים כבר הוגדר.
A tulajdonos DataGridView vezérlő már be van állítva.
Il controllo DataGridView proprietario è già impostato.
請け負っている DataGridView コントロールは既に設定されています。
DataGridView 컨트롤의 소유자가 이미 설정되었습니다.
DataGridView-eierkontrollen er allerede angitt.
Formant DataGridView będący właścicielem jest już ustawiony.
O controle DataGridView de propriedade já está definido.
Элемент управления владелец DataGridViewуже задан.
Ya se ha establecido el control DataGridView propietario.
Den ägande DataGridView-kontrollen har redan angetts.
Sahip olan DataGridView denetimi zaten ayarlanmış.
所属 DataGridView 控件已经设置。
主控 DataGridView 控制項已經設定。
لون خلفية DataGridView.
DataGridView 的背景色。
DataGridView 的背景色彩。
Barva pozadí ovládacího prvku DataGridView
Baggrundsfarven i DataGridView.
De achtergrondkleur van de DataGridView.
DataGridView-ohjausobjektin taustaväri.
La couleur d'arrière-plan du DataGridView.
Die Hintergrundfarbe der DataGridView.
Το χρώμα φόντου του DataGridView.
צבע הרקע של DataGridView.
A DataGridView vezérlő háttérszíne.
Colore di sfondo di DataGridView.
DataGridView の背景色です。
DataGridView의 배경색입니다.
Bakgrunnsfargen for DataGridView.
Kolor tła formantu DataGridView.
A cor de plano de fundo de DataGridView.
Фоновый цвет для DataGridView.
El color de fondo de DataGridView.
Bakgrundsfärgen på DataGridView.
DataGridView'in arka plan rengi.
DataGridView 的背景色。
DataGridView 的背景色彩。
لا يمكن تعيين عرض عنصر التحكم وارتفاعه على قيم أكبر من <var>X</var>.
不能将控件的宽度和高度设置为大于 <var>X</var> 的值。
不能將控制項的寬度和高度設定為大於 <var>X</var> 的值。
Šířku a výšku ovládacího prvku nelze nastavit na hodnoty vyšší než <var>X</var>.
Bredden og højden af objektet kan ikke indstilles til værdier, der er større end <var>X</var>.
Kan de breedte en hoogte van het besturingselement niet instellen op waarden die groter zijn dan <var>X</var>.
Ohjausobjektin leveyden ja korkeuden suurin sallittu arvo on <var>X</var>.
La largeur et la hauteur du contrôle ne peuvent pas avoir des valeurs supérieures à <var>X</var>.
Die Breite und Höhe des Steuerelements kann nicht auf Werte über <var>X</var> festgelegt werden.
Το πλάτος και το ύψος του στοιχείου ελέγχου δεν είναι δυνατό να οριστεί σε τιμές μεγαλύτερες του <var>X</var>.
אין אפשרות להגדיר את הרוחב והגובה של הפקד לערכים הגדולים מ- <var>X</var>.
A vezérlő szélessége és magassága nem állítható be nagyobb értékre mint <var>X</var>.
Impossibile impostare la larghezza e l'altezza del controllo su valori maggiori di <var>X</var>.
コントロールの幅と高さに <var>X</var> より大きい値を指定することはできません。
컨트롤의 너비와 높이는 <var>X</var>보다 큰 값으로 설정할 수 없습니다.
Bredden og høyden på kontrollen kan ikke angis til verdier som er større enn <var>X</var>.
Szerokość i wysokość formantu nie mogą być ustawione na wartość większą niż <var>X</var>.
Não é possível definir a largura e a altura do controle com valores maiores do que <var>X</var>.
Значения ширины и высоты элемента управления не могут быть больше <var>X</var>.
El ancho y el alto del control no se pueden establecer en valores mayores que <var>X</var>.
Det går inte att ange värden för kontrollens bredd och höjd som är större än <var>X</var>.
Denetimin genişliği ve yüksekliği <var>X</var> değerinden daha büyük değerlere ayarlanamaz.
不能将控件的宽度和高度设置为大于 <var>X</var> 的值。
不能將控制項的寬度和高度設定為大於 <var>X</var> 的值。
يمكنك تغيير هذه الخاصية فقط قبل التعداد.
只能在枚举前更改属性。
只能在列舉型別前變更屬性。
Vlastnost lze změnit pouze před výčtem.
Egenskaben kan kun ændres før optællingen.
Kan deze eigenschap alleen wijzigen voorafgaand aan de inventarisatie.
Ominaisuuden arvon voi muuttaa vain ennen luettelointia.
La propriété ne peut être modifiée qu'avant l'énumération.
Die Eigenschaft kann nur vor der Enumeration geändert werden.
Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει μόνο πριν από την απαρίθμηση.
יש אפשרות לשנות מאפיין לפני הספירה בלבד.
A tulajdonság csak a felsorolás előtt változtatható meg.
Questa proprietà può essere modificata solo prima dell'enumerazione.
列挙操作の前のみ、このプロパティを変更することができます。
열거형 앞에서만 속성을 변경할 수 있습니다.
Egenskapen kan bare endres før opplistingen.
Właściwość można zmienić tylko przed rozpoczęciem wyliczania.
A propriedade somente pode ser alterada antes da enumeração.
Изменение свойства возможно только до перечисления.
Sólo se puede cambiar esta propiedad antes de la enumeración.
Egenskapen kan endast ändras före uppräkningen.
Özellik yalnızca numaralama öncesinde değiştirilebilir.
只能在枚举前更改属性。
只能在列舉型別前變更屬性。
显示用户通过单击控件上的上/下按钮从项列表中选择的单个字符串值。
按一下控制項中的上下按鈕,顯示使用者從項目清單中選取的單一字串值。
Zobrazí jednu řetězcovou hodnotu, kterou uživatel vybral ze seznamu položek klepnutím na tlačítko nahoru a dolů v ovládacím prvku.
Viser en enkeltstrengsværdi, som brugeren har valgt på en liste over elementer ved at klikke på op- og ned-knapperne i objektet.
Hiermee wordt één enkele tekenreekswaarde weergegeven die de gebruiker heeft geselecteerd in een lijst met items door op de knoppen omhoog en omlaag in het besturingselement te klikken.
Näyttää yksittäisen merkkijonoarvon, jonka käyttäjä on valinnut kohteiden luettelosta napsauttamalla ohjausobjektin ylä- ja alanuolia.
Affiche une valeur de chaîne unique que l'utilisateur a sélectionnée dans une liste d'éléments en cliquant sur les boutons déroulants du contrôle.
Zeigt einen einzelnen Zeichenfolgenwert an, den der Benutzer in einer Liste von Elementen ausgewählt hat, indem er auf die Auf- und Abwärtssschaltflächen im Steuerelement geklickt hat.
Εμφανίζει μια τιμή μονής συμβολοσειράς που επέλεξε ο χρήστης από μια λίστα στοιχείων κάνοντας κλικ στο επάνω και το κάτω κουμπί στο στοιχείο ελέγχου.
מציג ערך מחרוזת אחת שהמשתמש בחר מתוך רשימה של פריטים על-ידי לחיצה על הלחצנים למעלה ולמטה בפקד.
Egyetlen karakterlánc értéket jelenít meg, amelyet a felhasználó a vezérlő fel és le gombjaira kattintva választott ki egy elemlistáról.
Visualizza un valore stringa singolo che l'utente ha selezionato da un elenco di elementi facendo clic sui pulsanti Su e Giù del controllo.
ユーザーがコントロールの上下ボタンをクリックして項目一覧から選択した単一文字列値を表示します。
사용자가 컨트롤에서 위쪽 및 아래쪽 단추를 클릭하여 항목 목록에서 선택한 단일 문자열 값을 표시합니다.
Viser en enkelt strengverdi som brukeren valgte fra en liste over elementer ved å klikke opp-/nedknapper i kontrollen.
Wyświetla wartość jednego ciągu, którą użytkownik wybrał z listy elementów przez klikanie przycisków w górę i w dół w formancie.
Exibe um único valor de seqüência de caracteres que o usuário selecionou em uma lista de itens clicando nos botões acima e abaixo no controle.
Отображает единичное строковое значение, выбранное пользователем из списка элементов с помощью кнопок "вверх-вниз" элемента управления.
Muestra un solo valor de cadena que el usuario haya seleccionado de una lista de elementos haciendo clic en los botones de arriba y abajo en el control.
Visar ett enkelt strängvärde som användaren valde i en objektlista genom att klicka på upp- och nedknapparna i kontrollen.
Kullanıcının denetimdeki yukarı veya aşağı düğmelerini tıklatarak bir öğe listesinden seçtiği tek bir dize değerini görüntüler.
يعرض قيمة سلسلة واحدة قام المستخدم بتحديدها من قائمة عناصر عن طريق النقر فوق الزرين للأعلى وللأسفل الموجودين في عنصر التحكم.
显示用户通过单击控件上的上/下按钮从项列表中选择的单个字符串值。
按一下控制項中的上下按鈕,顯示使用者從項目清單中選取的單一字串值。
Kohteessa näytettävää ImageList-luettelon kuvaa edustava avain.
La touche représentant l'image dans le ImageList à afficher sur l'élément.
Der Schlüssel für das Bild in der ImageList, das auf dem Element angezeigt wird.
Το πλήκτρο που αντιπροσωπεύει την εικόνα στο ImageList που θα εμφανίζεται πάνω στο στοιχείο.
המפתח המייצג את התמונה ב- ImageList אשר תוצג בפריט.
Az elemen megjelenített képet az ImageList képlistán képviselő kulcs.
La chiave che rappresenta l'immagine nel componente ImageList da visualizzare sull'elemento.
アイテムに表示するために、ImageList 内のイメージを表すキーです。
항목에 표시할 ImageList의 이미지를 나타내는 키입니다.
Nøkkelen som representerer bildet i ImageList som skal vises på elementet.
Klucz reprezentujący obraz w elemencie ImageList do wyświetlania na elemencie.
A chave que representa a imagem em ImageList para exibir no item.
Ключ, представляющий рисунок, отображаемый на данном элементе, в ImageList.
Clave que representa la imagen en ImageList que se mostrará en el elemento.
Nyckel som representerar bilden i ImageList som ska visas i objektet.
Öğede görüntülenecek ImageList'teki resmi temsil eden anahtar.
المفتاح الذي يمثل الصورة في ImageList التي سيتم عرضها بالعنصر.
代表 ImageList 中将显示在项上的图像的键。
代表項目上所顯示 ImageList 中的影像之索引鍵。
Klíč představující obrázek v ovládacím prvku ImageList k zobrazení položky
Den nøgle, som repræsenterer det billede i ImageList, der vises på elementet.
De sleutel die de afbeelding in de ImageList vertegenwoordigt die op het item moet worden weergegeven.
代表 ImageList 中将显示在项上的图像的键。
代表項目上所顯示 ImageList 中的影像之索引鍵。
مقارن الفرز لـ TreeView.
树视图的排序比较器。
樹狀檢視的排序比較子。
Řadicí procedura pro prvek TreeView
Sammenligningsfunktionen ved sortering af TreeView.
De vergelijkingsfunctie voor sorteren in de TreeView.
Lajittelun vertailutoiminto TreeView-ohjausobjektissa.
Le comparateur de tri pour ce TreeView.
Der Sortiervergleich für die TreeView.
Η σύγκριση ταξινόμησης για το TreeView.
משווה המיון עבור ה- TreeView.
A TreeView vezérlő sorba rendezési összehasonlítója.
L'operatore di confronto per l'ordinamento del controllo TreeView.
この TreeView の並べ替え比較演算子です。
TreeView의 정렬 비교자입니다.
Sorteringssammenligneren for TreeView.
Moduł porównujący dla elementu TreeView.
O comparador de classificação de TreeView.
Сортирующий блок сравнения для TreeView.
Comparador de ordenación para TreeView.
Sorteringsjämföraren för TreeView.
TreeView için sıralama karşılaştırıcısı.
树视图的排序比较器。
樹狀檢視的排序比較子。
يشير إلى ما إذا كانت عمليات استدعاء مسارات التنفيذ المتعارضة غير مسموح بها ستؤدي إلى ظهور استثناءات أم لا. ويمكن استخدام ذلك كعامل مساعد لتصحيح الأخطاء.
指示非法的线程间调用是否会引发异常。这可用于帮助调试。
指示不合法的跨執行緒呼叫是否會引發例外狀況。這可當做偵錯的輔助工具使用。
Označuje, zda neplatná volání mezi podprocesy vyvolají výjimky. Tuto možnost lze využít při ladění.
Angiver, om ugyldige kald på tværs af tråde udløser undtagelser. Dette kan benyttes som hjælp til fejlfinding.
Hiermee wordt aangegeven of een ongeldige aanroep van verschillende threads uitzonderingen veroorzaakt. Dit kan als hulp dienen bij foutopsporing.
Ilmaisee, käynnistävätkö laittomat ristisäiekutsut poikkeuksia. Tätä voidaan käyttää apuna virheenkorjauksessa.
Indique si des appels inter-threads non conformes lèvent des exceptions. Cela peut être une aide au débogage.
Zeigt an, ob unzulässige threadübergreifende Aufrufe Ausnahmen auslösen. Kann als Debughilfe verwendet werden.
Δηλώνει εάν οι μη έγκυρες κλήσεις από διαφορετικό νήμα προκαλούν εξαιρέσεις. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα εντοπισμού σφαλμάτων.
מציין אם קריאות לא חוקיות בין תהליכי משנה יפעילו חריגות. ניתן להשתמש בכך כסיוע באיתור באגים.
Azt jelzi, hogy a szálak közötti nem engedélyezett hívások kiváltanak-e kivételt. Ez a hibakeresés elősegítésére használható.
Indica se le chiamate cross-thread non valide generano eccezioni. Può essere utilizzato come supporto per il debug.
無効なクロススレッド呼び出しが例外を発生させるかどうかを示します。
잘못된 크로스 스레드 호출로 예외가 발생하는지 여부를 나타냅니다. 이것을 사용하면 디버깅에 도움이 될 수 있습니다.
Angir om ugyldige kall på tvers av tråder starter unntak. Dette kan brukes som feilsøkingshjelp.
Wskazuje, czy niedozwolone wywołania innych wątków powodują wystąpienie wyjątków. Może to posłużyć jako pomoc do debugowania.
Indica se chamadas ilegais entre threads geram exceções. Esse recurso pode ser usado como ferramenta de depuração auxiliar.
Указывает, вызываются ли исключения при недопустимых вызовах в разных потоках. Данная информация может использоваться при отладке.
Indica si las llamadas no válidas a través de subprocesos provocan excepciones. Esto puede servir como ayuda de depuración.
Anger om otillåtna anrop mellan trådar utlöser undantag. Det här kan användas som felsökningshjälp.
Geçersiz iş parçacıkları arası çağrıların özel durum oluşturup oluşturmayacağını gösterir. Hata ayıklamaya yardımcı olması için kullanılabilir.
指示非法的线程间调用是否会引发异常。这可用于帮助调试。
指示不合法的跨執行緒呼叫是否會引發例外狀況。這可當做偵錯的輔助工具使用。
يعمل على تضمين مصدر بيانات لأحد النماذج وتوفير إمكانات التنقل والتصفية والفرز والتحديث.
封装窗体的数据源并提供导航、筛选、排序和更新功能。
封裝表單的資料來源,並提供巡覽、篩選、排序和更新等功能。
Zapouzdřuje zdroj dat pro formulář a zajišťuje funkce pro navigaci, filtrování, třídění a aktualizace.
Indkapsler en datakilde til en formular og stiller funktioner til rådighed til navigation, filtrering, sortering og opdatering.
封装窗体的数据源并提供导航、筛选、排序和更新功能。
封裝表單的資料來源,並提供巡覽、篩選、排序和更新等功能。
Hiermee wordt een gegevensbron voor een formulier ingekapseld en worden navigatie-, filter- en update-mogelijkheden geboden.
Sisällyttää lomakkeen tietolähteen ja lisää siirtymis-, suodatus-, lajittelu- ja päivitysominaisuudet.
Encapsule une source de données pour un formulaire et offre des fonctionnalités de navigation, de filtrage, de tri et de mise à jour.
Kapselt eine Datenquelle für ein Formular und stellt Navigations-, Filter-, Sortier- und Aktualisierungsfunktionen bereit.
Ενσωματώνει μια προέλευση δεδομένων για μια φόρμα και παρέχει δυνατότητες πλοήγησης, φιλτραρίσματος, ταξινόμησης και ενημέρωσης.
מכמס מקר נתונים עבור טופס ומספק יכולות ניווט, סינון, מיון ועדכון.
Beágyaz egy adatforrást egy űrlap számára, és navigálási, szűrési, rendezési és módosítási képességeket biztosít.
Incapsula un'origine dati per un form e fornisce funzionalità di spostamento, filtro, ordinamento e aggiornamento.
フォームのデータ ソースをカプセル化し、ナビゲート、フィルタ、並び替えおよび更新機能を提供します。
폼의 데이터 소스를 캡슐화하고 탐색, 필터링, 정렬 및 업데이트 기능을 제공합니다.
Innebygger en datakilde for et skjema og gir funksjoner for navigering, filtrering, sortering og oppdatering.
Hermetyzuje źródło danych dla formularza oraz udostępnia nawigowanie, filtrowanie, sortowanie i aktualizowanie.
Encapsula uma fonte de dados para um formulário e fornece recursos de navegação, filtragem, classificação e atualização.
Инкапсулирует источник данных для формы и обеспечивает возможности навигации, фильтрации, сортировки и обновления.
Encapsula un origen de datos de un formulario y proporciona funciones de navegación, filtrado, ordenación y actualización.
Kapslar in en datakälla för ett formulär och ger möjligheter till navigering, filtrering, sortering och uppdatering.
Bir form için veri kaynağını kapsar ve gezinme, filtre uygulama, sıralama ve güncelleştirme yetenekleri sağlar.
Aplikace z Internetu mohou být užitečné, mohou však také poškodit počítač. Pokud zdroj nepovažujete za důvěryhodný, neinstalujte tento software. <var>X</var>
Programmer fra internettet kan være nyttige, men de kan også skade computeren. Hvis du ikke har tillid til kilden, bør du ikke installere dette program. <var>X</var>
Toepassingen van internet kunnen handig zijn, maar mogelijk ook schade toebrengen aan de computer. Installeer deze software niet als u de bron niet vertrouwt. <var>X</var>
Internet-sovelluksista on usein hyötyä, mutta ne myös saattavat vahingoittaa tietokonettasi. Jos et luota lähteeseen, älä asenna tätä sovellusta. <var>X</var>
Bien que les applications en provenance d'Internet soient utiles, elles sont susceptibles d'endommager votre ordinateur. Si vous ne faites pas confiance à la source de ce logiciel, n'installez pas ce dernier. <var>X</var>
Anwendungen aus dem Internet können zwar nützlich sein, stellen jedoch auch eine potenzielle Gefahr für Ihren Computer dar. Führen Sie diese Software nicht aus, wenn sie nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. <var>X</var>
Μολονότι οι εφαρμογές από το Internet μπορούν να είναι χρήσιμες, δυνητικά μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Εάν δεν εμπιστεύεστε την προέλευση, μην εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό. <var>X</var>
למרות שיישומים מהאינטרנט עשויים להועיל, הרי שהם עלולים גם לגרום נזק למחשב. אם אינך בוטח במקור, אל תתקין תוכנה זו. <var>X</var>
Az internetről letöltött alkalmazások hasznosak lehetnek, ugyanakkor esetleg kárt is tehetnek a számítógépben. Ne telepítse ezt a szoftvert, ha nem bízik meg a forrásában. <var>X</var>
Le applicazioni da Internet possono essere utili ma anche potenzialmente dannose per il computer. Se non si ritiene attendibile l'origine, non installare il software. <var>X</var>
インターネットからのアプリケーションは便利ですが、コンピュータに危害を及ぼす可能性があります。ソフトウェアの発行元を信頼できない場合、このソフトウェアをインストールしないでください。<var>X</var>
인터넷상에서 구할 수 있는 응용 프로그램은 경우에 따라 유용할 수도 있고 사용자 컴퓨터를 손상시킬 수도 있습니다. 소스를 신뢰하지 않는 경우에는 이 소프트웨어를 설치하지 마십시오. <var>X</var>
Selv om programmer fra Internett kan være nyttige, kan de potensielt skade datamaskinen din. Hvis du ikke stoler på kilden, må du ikke installere denne programvaren. <var>X</var>
Aplikacje z Internetu mogą być użyteczne, ale mogą też uszkodzić komputer. Jeżeli nie masz zaufania do źródła, nie instaluj tego oprogramowania. <var>X</var>
Embora os aplicativos da Internet possam ser úteis, eles podem danificar o computador. Se você não confiar na origem, não instale o software. <var>X</var>
Хотя приложения из Интернета могут быть полезными, они потенциально могут повредить ваш компьютер. Если вы не доверяете этому источнику, не устанавливайте эту программу. <var>X</var>
Aunque las aplicaciones de Internet pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo potencial para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo instale. <var>X</var>
Även om en del tillämpningsprogram från Internet kan vara användbara skulle de eventuellt kunna skada din dator. Om du inte litar på källan ska du inte installera den här programvaran. <var>X</var>
Internet uygulamalar kullanışlı olabildiği gibi bilgisayarınıza zarar da verebilir. Kaynağa güvenmiyorsanız, yazılımı yüklemeyin. <var>X</var>
虽然来自 Internet 的应用程序会有一定用处,但它们可能会对计算机造成危害。如果您不信任其来源,则不要安装此软件。<var>X</var>
雖然這些來自網際網路的應用程式可能很有用,但是它們也可能對您的系統造成傷害。如果您不信任其來源,則請勿安裝此軟體。<var>X</var>
على الرغم من أن التطبيقات الموجودة على الإنترنت قد تكون مفيدة، إلا أنها قد تكون ضارة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا كنت لا تثق في المصدر، لا تقم بتثبيت هذا البرنامج. <var>X</var>
虽然来自 Internet 的应用程序会有一定用处,但它们可能会对计算机造成危害。如果您不信任其来源,则不要安装此软件。<var>X</var>
雖然這些來自網際網路的應用程式可能很有用,但是它們也可能對您的系統造成傷害。如果您不信任其來源,則請勿安裝此軟體。<var>X</var>
See catalog page for all messages.