The service
Messages on page
لا يمكن تحليل سطر حالة HTTP لذاكرة التخزين المؤقت: <var>X</var>.
无法解析缓存 HTTP 状态行 <var>X</var>。
無法剖析快取 HTTP 狀態列: <var>X</var>。
Nelze analyzovat stavový řádek HTTP mezipaměti: <var>X</var>.
Kan ikke overføre cache-HTTP-statuslinje: <var>X</var>.
Kan de volgende HTTP-statusregel van de cache niet parseren: <var>X</var>.
HTTP-tilarivin välimuistin jäsennys ei onnistu: <var>X</var>.
Impossible d'analyser la ligne d'état HTTP du cache : <var>X</var>.
HTTP-Statusleiste für Cache kann nicht analysiert werden: <var>X</var>.
Δεν είναι δυνατή η ανάλυση της γραμμής κατάστασης HTTP του χώρου αποθήκευσης: <var>X</var>.
אין אפשרות לנתח את מבנה הטקסט של שורת המצב של HTTP של המטמון: <var>X</var>.
A gyorsítótár HTTP állapotsora nem elemezhető: <var>X</var>.
Impossibile analizzare la riga di stato HTTP della cache: <var>X</var>.
キャッシュ HTTP 状態行を解析できません: <var>X</var>。
캐시 HTTP 상태 줄을 구문 분석할 수 없습니다. <var>X</var>.
Kan ikke analysere HTTP-statuslinje for hurtigbuffer: <var>X</var>.
Nie można analizować wiersza stanu HTTP pamięci podręcznej: <var>X</var>.
Não é possível analisar a Linha de Status HTTP do Cache: <var>X</var>.
Não é Possível Analisar a Linha de Estado HTTP da Cache: <var>X</var>.
Невозможен разбор строки состояния HTTP кэша: <var>X</var>.
No se puede analizar la línea de estado HTTP de caché: <var>X</var>.
Kan inte parsa cachelagrad HTTP-statusrad: <var>X</var>.
Önbellek HTTP Durum Satırı Ayrıştırılamıyor: <var>X</var>.
无法解析缓存 HTTP 状态行 <var>X</var>。
無法剖析快取 HTTP 狀態列: <var>X</var>。
غير مسموح بإجراء العملية على مآخذ التوصيل غير المتصلة.
不允许对非连接的套接字执行此操作。
作業不能用於未連接的通訊端。
Operace není povolena na soketech, které nejsou připojeny.
Handlingen er ikke tilladt på sockets, som ikke er tilsluttede.
De bewerking is voor niet-verbonden sockets niet toegestaan.
Toiminto ei ole sallittu yhdistämättömille vastakkeille.
Cette opération n'est pas autorisée sur des sockets non connectés.
Der Vorgang ist für nicht verbundene Sockets unzulässig.
Η λειτουργία δεν επιτρέπεται σε μη συνδεδεμένες υποδοχές.
הפעולה אינה מותרת ב- Sockets שאינם מחוברים.
A művelet nem engedélyezett nem csatlakoztatott szoftvercsatornákon.
Operazione non consentita su socket non connessi.
接続されていないソケットでは実行できない操作です。
연결되지 않은 소켓에서 작업할 수 없습니다.
Operasjonen er ikke tillatt for socketer som ikke er koblet til.
Operacja nie jest dozwolona w gniazdach niepołączonych.
Operação não permitida em soquetes desconectados.
A operação não é permitida em sockets não ligados.
Операция не разрешается на неподключенных сокетах.
Operación no permitida en sockets no conectados.
Åtgärden stöds inte för socketar som inte är anslutna.
Bağlı olmayan yuvalarda bu işleme izin verilmez.
不允许对非连接的套接字执行此操作。
作業不能用於未連接的通訊端。
Tietojen kooksi on rajoitettu <var>X</var>, yritettiin määrittää kooksi <var>Y</var>.
La taille de la charge est limitée à <var>X</var>, tentative de définition à <var>Y</var> effectuée.
Die Nutzlastgröße ist auf <var>X</var> begrenzt; es wurde versucht, sie auf <var>Y</var> festzulegen.
Το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου περιορίζεται σε <var>X</var>, έγινε προσπάθεια ρύθμισης σε <var>Y</var>.
גודל תוכן המנה מוגבל ל- <var>X</var>, בוצע ניסיון להגדיר גודל זה ל- <var>Y</var>.
A terhelés méretének korlátja <var>X</var>, kísérlet történt a következő érték beállítására: <var>Y</var>.
La dimensione massima del payload è <var>X</var>. Tentativo di impostarla su <var>Y</var>.
ペイロード サイズは <var>X</var> に制限されていますが、<var>Y</var> に設定しようとしました。
페이로드 크기는 <var>X</var>(으)로 제한되어 있는데 <var>Y</var>(으)로 설정하려고 했습니다.
Størrelsen på nyttelasten er begrenset til <var>X</var>. Den ble prøvd angitt til <var>Y</var>.
Rozmiar ładunku jest ograniczony do <var>X</var>. Próbowano ustawić wartość <var>Y</var>.
O tamanho de payload está limitado a <var>X</var>, tentativa definiu-o como <var>Y</var>.
O tamanho do payload está limitado a <var>X</var>, tentou-se defini-lo para <var>Y</var>.
Предел для размера полезной нагрузки - <var>X</var>. Была попытка задать <var>Y</var>.
El tamaño de carga está limitado a <var>X</var>, se intentó establecer como <var>Y</var>.
Nyttolastens storlek är begränsad till <var>X</var>, försökte ange den till <var>Y</var>.
Yük boyutu <var>X</var> ile sınırlandırılmıştı, <var>Y</var> değerine ayarlanmaya çalışıldı.
يقتصر حجم الحمولة على <var>X</var>، تمت محاولة تعيينه إلى <var>Y</var>.
负载大小限制为 <var>X</var>,已尝试将它设置为 <var>Y</var>。
承載大小限制為 <var>X</var>,但先前嘗試設定為 <var>Y</var>。
Velikost datové části je omezena na <var>X</var>. Došlo k pokusu o její nastavení na <var>Y</var>.
Datastørrelsen er begrænset til <var>X</var>, det blev forsøgt at angive den til <var>Y</var>.
De grootte van de nettolading is beperkt tot <var>X</var>. Er is geprobeerde de grootte in te stellen op <var>Y</var>.
负载大小限制为 <var>X</var>,已尝试将它设置为 <var>Y</var>。
承載大小限制為 <var>X</var>,但先前嘗試設定為 <var>Y</var>。
لا يوجد عنوان بين العناوين التي تم العثور عليها أو التي تم تحديدها يطابق مجموعة عناوين مأخذ التوصيل.
发现的地址或指定的地址与套接字地址族都不匹配。
找到或指定的位址中,沒有一個符合通訊端 (Socket) 位址系列。
Rodině adres soketu neodpovídá žádná z nalezených nebo zadaných adres.
Ingen af de fundne eller angivne adresser svarer til socketadressefamilien.
Geen van de ontdekte en opgegeven adressen komen overeen met de adresfamilie van de socket.
Mikään löydetyistä tai määritetyistä osoitteista ei vastaa vastakeosoitejoukkoa.
Aucune des adresses découvertes ou spécifiées n'entre dans la famille des adresses de sockets.
Keine der ermittelten oder angegebenen Adressen entspricht der Socketadressfamilie.
Καμία από τις διευθύνσεις που ανακαλύφθηκαν ή καθορίστηκαν δεν συμφωνεί με την οικογένεια διευθύνσεων της υποδοχής.
אף אחד מהכתובות שהתגלו או צוינו אינה תואמת למשפחת הכתובות של ה- Socket.
A megtalált vagy megadott címek egyike sem felel meg a szoftvercsatorna címcsaládjának.
Nessuno degli indirizzi rilevati o specificati corrisponde alla famiglia di indirizzi del socket.
探索されたまたは指定されたアドレスは、ソケット アドレス ファミリと一致しません。
찾은 주소나 지정된 주소 중에 소켓 주소 패밀리와 일치하는 주소가 없습니다.
Ingen av de oppdagede eller angitte adressene samsvarer med adressefamilien for socketen.
Żaden z wykrytych lub określonych adresów nie jest zgodny z rodziną adresów gniazd.
Nenhum dos endereços descobertos ou especificados corresponde à família de endereços do soquete.
Nenhum dos endereços identificados ou especificados correspondem à família de endereços de socket.
Ни один из обнаруженных или указанных адресов не соответствует семейству адресов сокета.
Ninguna de las direcciones especificadas o descubiertas coincide con la familia de direcciones del socket.
Inga av de upptäckta eller angivna adresserna matchar socketadresstypen.
Bulunan veya belirtilen adreslerin hiçbiri yuva adresi ailesiyle eşleşmiyor.
发现的地址或指定的地址与套接字地址族都不匹配。
找到或指定的位址中,沒有一個符合通訊端 (Socket) 位址系列。
حدث استثناء أثناء طلب WebClient.
在 WebClient 请求期间发生异常。
在 WebClient 要求期間發生例外狀況。
Během požadavku WebClient došlo k výjimce.
Der opstod en undtagelse under en WebClient-anmodning.
Tijdens een WebClient-aanvraag is een uitzondering opgetreden.
Poikkeus WebClient-pyynnön aikana.
Une exception s'est produite lors d'une demande WebClient.
Ausnahmefehler während einer WebClient-Anforderung.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά τη διάρκεια μιας αίτησης του WebClient.
אירע חריג במהלך בקשת WebClient.
Kivétel történt egy WebClient-kérelem végrehajtása során.
Eccezione durante una richiesta WebClient.
WebClient 要求で例外が発生しました。
WebClient를 요청하는 동안 예외가 발생했습니다.
Det oppstod et unntak i løpet av en WebClient-forespørsel.
Wystąpił wyjątek podczas żądania klienta WebClient.
Exceção durante uma solicitação do WebClient.
Excepção durante um pedido WebClient.
Исключение во время запроса WebClient.
Excepción durante una solicitud WebClient.
Ett undantag uppstod under en WebClient-begäran.
WebClient isteği sırasında özel durum oluştu.
在 WebClient 请求期间发生异常。
在 WebClient 要求期間發生例外狀況。
Den underliggende liste er blevet ændret, og optællingen er forældet.
De onderliggende lijst is gewijzigd. De inventarisatie is verlopen.
Taustaluetteloa on muutettu, eikä luettelointi ole ajan tasalla.
La liste sous-jacente a été modifiée et l'énumération est obsolète.
Die zugrunde liegende Liste wurde geändert, und die Enumeration ist veraltet.
Η υποκείμενη λίστα έχει αλλάξει και η απαρίθμηση δεν είναι ενημερωμένη.
הרשימה הבסיסית השתנה והספירה כבר לא מעודכנת.
Az alapul szolgáló lista megváltozott, és a felsorolás elavult.
L'enumerazione non è aggiornata perché l'elenco sottostante è stato modificato.
基になる一覧が変更され、列挙が古くなっています。
기본 목록이 변경되었으며 열거형이 만료되었습니다.
Den underliggende listen er endret og opplistingen er utløpt.
Lista podstawowa została zmieniona, a wyliczenie jest nieaktualne.
A lista subjacente foi alterada e a enumeração está desatualizada.
A lista subjacente foi alterada e a enumeração está desactualizada.
Базовый список был изменен, и перечисление устарело.
La lista subyacente ha cambiado y la enumeración no está actualizada.
Den underliggande listan har ändrats, och därför gäller uppräkningen inte längre.
Temel alınan liste değiştirildi ve numaralandırma eski kaldı.
تم تغيير القائمة الأساسية وأصبح التعداد قديمًا.
基础列表已更改,并且枚举已过期。
基礎清單已經變更,且列舉已過期。
Nadřízený seznam byl změněn a výčet není aktuální.
基础列表已更改,并且枚举已过期。
基礎清單已經變更,且列舉已過期。
اسم الوحدة النمطية.
模块的名称。
模組的名稱。
Název modulu.
Navnet på modulet.
De naam van de module.
Moduulin nimi.
Nom du module.
Der Name des Moduls.
Το όνομα της λειτουργικής μονάδας.
שם המודול.
A modul neve.
Nome del modulo.
モジュールの名前です。
모듈의 이름입니다.
Modulens navn.
Nazwa modułu.
O nome do módulo.
Nome do módulo.
Имя модуля.
Nombre del módulo.
Namnet på modulen.
Modülün adı.
模块的名称。
模組的名稱。
الشهادة البعيدة: <var>X</var>.
远程证书: <var>X</var>。
遠端憑證: <var>X</var>。
Vzdálený certifikát: <var>X</var>.
Fjerncertifikat: <var>X</var>.
Extern certificaat: <var>X</var>.
Etäsertifikaatti: <var>X</var>.
Certificat distant : <var>X</var>.
Remotezertifikat: <var>X</var>.
Απομακρυσμένο πιστοποιητικό: <var>X</var>.
אישור מרוחק: <var>X</var>.
Távoli tanúsítvány: <var>X</var>.
Certificato remoto: <var>X</var>.
リモート証明書: <var>X</var>。
원격 인증서: <var>X</var>.
Eksternt sertifikat: <var>X</var>.
Certyfikat zdalny: <var>X</var>.
Certificado remoto: <var>X</var>.
Certificado remoto: <var>X</var>.
Удаленный сертификат: <var>X</var>.
Certificado remoto: <var>X</var>.
Fjärrcertifikat: <var>X</var>.
Uzak sertifika: <var>X</var>.
远程证书: <var>X</var>。
遠端憑證: <var>X</var>。
الشهادة المحددة: <var>X</var>.
选定的证书: <var>X</var>。
選取的憑證: <var>X</var>。
Vybraný certifikát: <var>X</var>.
Valgt certifikat: <var>X</var>.
Geselecteerd certificaat: <var>X</var>.
Valittu sertifikaatti: <var>X</var>.
Certificat sélectionné : <var>X</var>.
Ausgewähltes Zertifikat: <var>X</var>.
Επιλεγμένο πιστοποιητικό: <var>X</var>.
אישור נבחר: <var>X</var>.
A kijelölt tanúsítvány: <var>X</var>.
Certificato selezionato: <var>X</var>.
選択された証明書: <var>X</var>.
선택한 인증서: <var>X</var>.
Valgt sertifikat: <var>X</var>.
Wybrany certyfikat: <var>X</var>.
Certificado selecionado: <var>X</var>.
Certificado seleccionado: <var>X</var>.
Выбранный сертификат: <var>X</var>.
Certificado seleccionado: <var>X</var>.
Certifikat: <var>X</var>.
Seçili sertifika: <var>X</var>.
选定的证书: <var>X</var>。
選取的憑證: <var>X</var>。
يوجد عدم تطابق بين حجم الدفق في تذييل صفحة GZip وحجم الدفق الحقيقي.
GZip 脚注中的流大小与实际的流大小不匹配。
GZip 頁尾的資料流大小與實際的資料流大小不符。
Velikost datového proudu v zápatí GZip neodpovídá skutečné velikosti datového proudu.
Stream-størrelsen i GZip-sidefoden svarer ikke til den reelle stream-størrelse.
De stroomgrootte in de voettekst van GZip komt niet overeen met de werkelijke stroomgrootte.
GZip-alatunnisteen virran koko ei vastaa todellista virran kokoa.
La taille de flux dans l'en-tête GZip ne correspond pas à la taille de flux réelle.
Die Streamgröße im GZip-Footer entspricht nicht der wirklichen Streamgröße.
Το μέγεθος ροής στο υποσέλιδο GZip δεν συμφωνεί με το πραγματικό μέγεθος ροής.
גודל הזרם בכותרת התחתונה של GZip לא מתאים לגודל הזרם האמיתי.
A GZip-láblécben szereplő adatfolyamméret nem felel meg az adatfolyam tényleges méretének.
La dimensione del flusso nell'appendice GZip non corrisponde alla dimensione effettiva del flusso.
GZip フッターのストリーム サイズが実際のストリーム サイズに一致しません。
GZip 바닥글의 스트림 크기가 실제 스트림 크기와 일치하지 않습니다.
Dataflytstørrelsen i GZip-bunnteksten samsvarer ikke med den virkelige dataflytstørrelsen.
Rozmiar strumienia w stopce GZip nie jest zgodny z rzeczywistym rozmiarem strumienia.
O tamanho do fluxo no rodapé GZip não corresponde ao tamanho de fluxo real.
O tamanho da sequência no rodapé GZip não corresponde o tamanho real da cadeia.
Размер потока в футере GZip не соответствует реальному размеру потока.
El tamaño de la secuencia del pie de página de GZip no coincide con el tamaño de la secuencia real.
Den storlek på dataströmmen som anges i slutet av GZip-filen motsvarar inte dataströmmens verkliga storlek.
GZip altbilgisindeki akış boyutu gerçek akış boyutuyla eşleşmiyor.
GZip 脚注中的流大小与实际的流大小不匹配。
GZip 頁尾的資料流大小與實際的資料流大小不符。
See catalog page for all messages.