The service
Messages on page
يحدث عند إتمام فتح DropDown.
当 DropDown 已打开时发生。
當下拉式清單已經開啟時發生。
Vyvolá se při otevření ovládacího prvku DropDown.
Opstår, når rullemenuen er åbnet.
Deze gebeurtenis treedt op als de DropDown is geopend.
Toteutuu, kun DropDown-ohjausobjekti on avattu.
Se produit à l'ouverture du DropDown.
Tritt ein, wenn das DropDown geöffnet wurde.
Συμβαίνει όταν το DropDown είναι ανοικτό.
מתרחש לאחר ש- DropDown נפתח.
A legördülő lista kinyitásakor következik be.
Generato quando il controllo DropDown viene aperto.
ドロップダウンが開いたときに発生します。
DropDown이 열려 있을 때 발생합니다.
Forekommer når DropDown har blitt åpnet.
Występuje po otwarciu elementu DropDown.
Ocorre quando DropDown abre.
Возникает, когда DropDown открыт.
Tiene lugar cuando DropDown se ha abierto.
Inträffar när DropDown har öppnats.
DropDown açıldığında gerçekleşir.
当 DropDown 已打开时发生。
當下拉式清單已經開啟時發生。
يحدث عند تحريك الماوس.
在移动鼠标时发生。
當移動滑鼠時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde k přesunutí ukazatele myši.
Opstår, når musen flyttes.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de muis wordt verplaatst.
Toteutuu, kun hiirtä siirretään.
Se produit lorsque la souris est déplacée.
Tritt ein, wenn die Maus bewegt wird.
Συμβαίνει όταν το ποντίκι μετακινηθεί.
מתרחש בעת הזזת העכבר.
Az egér mozgatásakor következik be.
Generato quando si sposta il mouse.
マウス ポインタが移動したときに発生します。
마우스를 이동할 때 발생합니다.
Inntreffer når musen flyttes.
Występuje, gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty.
Ocorre quando o mouse é movido.
Возникает при перемещении указателя мыши.
Tiene lugar cuando se mueve el mouse.
Inträffar när musen flyttas.
Fare hareket ettiğinde gerçekleşir.
在移动鼠标时发生。
當移動滑鼠時發生。
يتعذر العثور على العمود المسمى <var>X</var>.
未能找到名为 <var>X</var> 的列。
找不到名為 <var>X</var> 的資料行。
Sloupec s názvem <var>X</var> nebyl nalezen.
Kolonnen med navnet <var>X</var> blev ikke fundet.
Kan kolom met de naam <var>X</var> niet vinden.
Saraketta nimeltä <var>X</var> ei löydy.
La colonne nommée <var>X</var> est introuvable.
Die Spalte <var>X</var> kann nicht gefunden werden.
Η στήλη με όνομα <var>X</var> δεν είναι δυνατό να βρεθεί.
אין אפשרות לאתר עמודה בשם <var>X</var>.
Nem található <var>X</var> nevű oszlop.
Impossibile trovare la colonna denominata <var>X</var>.
<var>X</var> という列は見つかりません。
<var>X</var> 열을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke kolonnen med navnet <var>X</var>.
Nie można odnaleźć kolumny o nazwie <var>X</var>.
Não foi possível encontrar a coluna denominada <var>X</var>.
Не удается найти столбец с именем <var>X</var>.
No se pudo encontrar la columna denominada <var>X</var>.
Det gick inte att hitta kolumnen med namnet <var>X</var>.
<var>X</var> adlı sütun bulunamıyor.
未能找到名为 <var>X</var> 的列。
找不到名為 <var>X</var> 的資料行。
Hodnota DropDownWidth nemůže být menší než <var>X</var>.
Værdien DropDownWidth kan ikke være mindre end <var>X</var>.
De waarde DropDownWidth kan niet kleiner zijn dan <var>X</var>.
DropDownWidth-arvo ei voi olla pienempi kuin <var>X</var>.
La valeur DropDownWidth ne peut pas être inférieure à <var>X</var>.
Der DropDownWidth-Wert kann nicht kleiner als <var>X</var> sein.
ערך DropDownWidth אינו יכול להיות קטן יותר מ- <var>X</var>.
DropDownWidth értéke nem lehet kisebb, mint <var>X</var>.
Il valore di DropDownWidth non può essere inferiore a <var>X</var>.
DropDownWidth に <var>X</var> より小さい値を指定することはできません。
DropDownWidth 값은 <var>X</var>보다 작을 수 없습니다.
DropDownWidth-verdien kan ikke være mindre enn <var>X</var>.
Wartość DropDownWidth nie może być mniejsza niż <var>X</var>.
O valor de DropDownWidth não pode ser menor que <var>X</var>.
Значение DropDownWidth не может быть меньше <var>X</var>.
El valor DropDownWidth no puede ser menor que <var>X</var>.
Värdet på DropDownWidth får inte vara mindre än <var>X</var>.
DropDownWidth değeri <var>X</var> değerinden küçük olamaz.
Η τιμή DropDownWidth δεν μπορεί να είναι μικρότερη από <var>X</var>.
لا يمكن تعيين قيمة DropDownWidth على قيمة أقل من <var>X</var>.
DropDownWidth 值不能小于 <var>X</var>。
DropDownWidth 值不能小於 <var>X</var>。
DropDownWidth 值不能小于 <var>X</var>。
DropDownWidth 值不能小於 <var>X</var>。
يحدث عند استدعاء عميل وصول لتعليمات العنصر.
当具有辅助功能的客户端调用该项的帮助时发生。
當協助工具用戶端叫用項目的說明時發生。
Vyvolá se v případě, že klient usnadnění vyvolá nápovědu k položce.
Opstår, når en Accessibility-klient åbner hjælpen til elementet.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een toegankelijkheidsclient Help opvraagt voor het item.
Toteutuu, kun helppokäyttöasiakas käynnistää kohteeseen liittyvän ohjeen.
Se produit lorsqu'un client d'accessibilité appelle de l'aide sur l'élément.
Tritt ein, wenn ein Eingabehilfeclient Hilfe für das Element aufruft.
Συμβαίνει όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης πρόσβασης καλεί τη βοήθεια για το στοιχείο.
מתרחש כאשר לקוח הנגישות מפעיל עזרה עבור הפריט.
Akkor következik be, amikor egy kisegítő lehetőségeket biztosító ügyfél súgót kér az elemtől.
Generato quando un client di accessibilità richiama la Guida in linea dell'elemento.
ユーザー補助クライアントがアイテムのヘルプを表示するときに発生します。
항목에 대한 도움말을 내게 필요한 옵션 지원 클라이언트에서 호출할 때 발생합니다.
Forekommer når en tilgjengelighetsklient aktiverer hjelp for elementet.
Występuje, gdy klient ułatwień dostępu wywoła pomoc dla elementu.
Ocorre quando um cliente de acessibilidade chama a Ajuda do item.
Происходит, когда клиент Accessibility вызывает справку для данного элемента.
Tiene lugar cuando un cliente con accesibilidad solicita ayuda para el elemento.
Inträffar när en hjälpmedelsklient anropar hjälp för objektet.
Bir Erişilebilirlik istemcisi öğe için yardım istediğinde gerçekleşir.
当具有辅助功能的客户端调用该项的帮助时发生。
當協助工具用戶端叫用項目的說明時發生。
مستوى أذونات الأمان التي يتم منحها للمستندات المستضافة.
授予寄宿文档的安全权限级别。
授與給裝載文件的安全性權限等級。
Úroveň oprávnění zabezpečení, která je udělena hostovaným dokumentům
Det niveau af sikkerhedstilladelser, der gives til de tilknyttede dokumenter.
Het niveau wat betreft beveiligingsmachtigingen die zijn toegewezen aan de gehoste documenten.
Isännöidyille asiakirjoille myönnettävien suojausoikeuksien taso.
Le niveau des autorisations de sécurité accordées aux documents hébergés.
Die Stufe der Sicherheitsberechtigungen, die den verwalteten Dokumenten erteilt werden.
Το επίπεδο των δικαιωμάτων ασφάλειας που έχουν τα έγγραφα.
רמת הרשאות האבטחה שניתנת למסמכים מתארחים.
A megjelenített dokumentumoknak adott biztonsági engedélyek szintje.
Il livello delle autorizzazioni di protezione garantito ai documenti contenuti.
ホストされるドキュメントが与えられるセキュリティ アクセス許可のレベルです。
호스팅된 문서에 허용되는 보안 권한 수준입니다.
Nivået på sikkerhetstillatelsene som gis til de lagrede dokumentene.
Poziom uprawnień zabezpieczeń, które są udzielane obsługiwanym dokumentom.
O nível de permissões de segurança que os documentos hospedados recebem.
Уровень прав доступа, предоставляемый запрошенным документам.
Nivel de los permisos de seguridad concedidos a los documentos alojados.
Nivån på säkerhetsbehörigheter som gästdokumenten har beviljats.
Barındırılan belgelere verilen güvenlik izinlerinin düzeyi.
授予寄宿文档的安全权限级别。
授與給裝載文件的安全性權限等級。
لون انتهاء التدرج المستخدم في ToolStripContentPanel.
在 ToolStripContentPanel 中使用的渐变的结束颜色。
ToolStripContentPanel 中所使用漸層的結束色彩。
Koncová barva přechodu použitá v ovládacím prvku ToolStripContentPanel
Slutfarve på den graduering, der benyttes i ToolStripContentPanel.
Eindkleur van de schakering die wordt gebruikt in het ToolStripContentPanel.
ToolStripContentPanel-ohjausobjektissa käytettävän liukuvärin loppuväri.
Couleur de fin du dégradé utilisé dans le ToolStripContentPanel.
Die im ToolStripContentPanel verwendete Endfarbe des Farbverlaufs.
Το τελευταίο χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται στο ToolStripContentPanel.
צבע הסיום של המילוי ההדרגתי המשמש ב- ToolStripContentPanel.
A ToolStripContentPanel elemen használt színátmenet befejező színe.
Colore finale della sfumatura da utilizzare in ToolStripContentPanel.
ToolStripContentPanel で使用されるグラデーションの終わりの色です。
ToolStripContentPanel에서 사용하는 그라데이션의 끝 색입니다.
Endefargen på graderingen som brukes i ToolStripContentPanel.
Kolor końcowy gradientu używany w elemencie ToolStripContentPanel.
A cor final do gradiente usada em ToolStripContentPanel.
Последний цвет градиента, используемый в ToolStripContentPanel.
Color final del gradiente que se utiliza en ToolStripContentPanel.
Slutfärg på toningen som används i ToolStripContentPanel.
ToolStripContentPanel'de kullanılan geçişin bitiş rengi.
在 ToolStripContentPanel 中使用的渐变的结束颜色。
ToolStripContentPanel 中所使用漸層的結束色彩。
لا يمكن تحويل قيمة فارغة إلى النوع '<var>Type Name</var>'.
无法将 null 值转换为类型“<var>Type Name</var>”。
無法將 Null 值轉換為型別 '<var>Type Name</var>'。
Hodnotu Null nelze převést na typ <var>Type Name</var>.
En null-værdi kan ikke konverteres til typen '<var>Type Name</var>'.
Kan geen null-waarde converteren naar type <var>Type Name</var>.
Null-arvoa ei voi muuntaa lajiksi <var>Type Name</var>.
Impossible de convertir la valeur null en type '<var>Type Name</var>'.
Der NULL-Wert kann nicht in den Typ <var>Type Name</var> konvertiert werden.
Η τιμή null δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε τύπο '<var>Type Name</var>'.
לא ניתן להמיר ערך Null לסוג '<var>Type Name</var>'.
NULL érték nem konvertálható „<var>Type Name</var>” típusúra.
Impossibile convertire il valore null nel tipo '<var>Type Name</var>'.
Null 値を型 '<var>Type Name</var>' に変換できません。
null 값을 '<var>Type Name</var>' 형식으로 변환할 수 없습니다.
Nullverdien kan ikke konverteres til typen <var>Type Name</var>.
Wartości zerowej nie można przekonwertować na typ '<var>Type Name</var>'.
Valor nulo não pode ser convertido no tipo '<var>Type Name</var>'.
Пустое значение невозможно привести к типу "<var>Type Name</var>".
No se puede convertir el valor null en el tipo '<var>Type Name</var>'.
Det går inte att konvertera värdet null till typen <var>Type Name</var>.
Null değeri '<var>Type Name</var>' türüne dönüştürülemez.
无法将 null 值转换为类型“<var>Type Name</var>”。
無法將 Null 值轉換為型別 '<var>Type Name</var>'。
لا يمكن تغيير وضع الاستثناء الخاص بالتطبيق بمجرد إنشاء أية عناصر تحكم في التطبيق.
只要在应用程序中创建了任何控件,则应用程序异常模式将不能再有任何更改。
一旦在應用程式中建立了控制項,就不能變更應用程式例外狀況模式。
Režim výjimky aplikace nelze změnit po vytvoření ovládacích prvků v aplikaci.
Programmets undtagelsestilstand kan ikke ændres, når der er oprettet objekter i programmet.
De modus Toepassingsuitzondering kan niet meer worden gewijzigd als er besturingselementen in de toepassing zijn gemaakt.
Sovelluksen poikkeustilaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun sovelluksessa on luotu ohjausobjekteja.
Impossible de modifier le mode d'exceptions de l'application une fois que des Controls ont été créés dans l'application.
Der Anwendungsausnahmemodus kann nicht mehr geändert werden, sobald Steuerelemente in der Anwendung erstellt wurden.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της λειτουργίας εξαίρεσης εφαρμογής εφόσον έχουν δημιουργηθεί στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή.
אין אפשרות לשנות מצב חריגה של יישום לאחר שהפקדים נוצרו ביישום.
Az alkalmazás kivételkezelési módja nem módosítható, ha már létrehoztak vezérlőket az alkalmazásban.
Una volta creati controlli nell'applicazione, non è possibile modificare la modalità eccezioni dell'applicazione.
アプリケーションでコントロールが作成された後、アプリケーション例外モードを変更することはできません。
응용 프로그램에서 컨트롤이 만들어진 이후에는 응용 프로그램 예외 모드를 변경할 수 없습니다.
Programunntaksmodus kan ikke endres når det er opprettet kontroller i programmet.
Trybu wyjątków aplikacji nie można zmienić po utworzeniu jakichkolwiek formantów w aplikacji.
Não é possível alterar o modo de exceção de aplicativo após a criação de qualquer controle no aplicativo.
Режим исключений приложения нельзя изменить, если в приложении были созданы элементы управления.
El modo de excepción de la aplicación no se puede cambiar una vez que se creen Controles en la aplicación.
Programmets undantagsläge kan inte ändras efter att kontroller har skapats i programmet.
Uygulamada herhangi bir Denetim oluşturulduktan sonra uygulama özel durum modu değiştirilemez.
只要在应用程序中创建了任何控件,则应用程序异常模式将不能再有任何更改。
一旦在應用程式中建立了控制項,就不能變更應用程式例外狀況模式。
يحدث عندما يتم تحريك الماوس بعيدًا عن الجزء المرئي من العنصر.
当鼠标离开项的可见部分时发生。
當滑鼠離開項目的可見部分時發生。
Vyvolá se v případě, že ukazatel myši opustí viditelnou část položky.
Opstår, når musen forlader den synlige del af elementet.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de muis het zichtbare gedeelte van het item verlaat.
Toteutuu, kun hiiren osoitin poistuu kohteen näkyvästä osasta.
Se produit lorsque la souris quitte la partie visible de l'élément.
Tritt ein, wenn die Maus den sichtbaren Teil des Elements verlässt.
Συμβαίνει όταν το ποντίκι αφήνει το ορατό τμήμα του στοιχείου.
מתרחש כאשר העכבר יוצא מהחלק הנראה של הפריט.
Akkor következik be, amikor az egér elhagyja az elem látható részét.
Generato quando il mouse viene spostato all'esterno della parte visibile dell'elemento.
マウス ポインタがアイテムの表示領域から離れたときに発生します。
마우스가 항목의 보이는 부분에서 벗어날 때 발생합니다.
Forekommer når musen forlater den synlige delen av elementet.
Występuje, gdy mysz opuści widoczną część elementu.
Ocorre quando o mouse sai da parte visível do item.
Происходит, когда курсор мыши выходит из видимой части элемента.
Tiene lugar cuando el mouse ya no está en la parte visible del elemento.
Inträffar när musen lämnar kontrollens synliga område.
Fare öğenin görünür kısmından çıktığında gerçekleşir.
当鼠标离开项的可见部分时发生。
當滑鼠離開項目的可見部分時發生。
See catalog page for all messages.