The service
Messages on page
تنتمي الخلية المتوفرة إلى أحد الصفوف بالفعل. هذه العملية غير صالحة.
提供的单元格已属于某行。此操作无效。
提供的儲存格已經屬於資料列。這項作業無效。
Zadaná buňka již patří do řádku. Tato operace není platná.
Den angivne celle tilhører allerede en række. Handlingen er ugyldig.
De opgegeven cel hoort al bij een rij. Dit is geen geldige bewerking.
Määritetty solu kuuluu jo riviin. Toiminto ei ole kelvollinen.
La cellule fournie appartient déjà à une ligne. Cette opération n'est pas valide.
Die angegebene Zelle gehört bereits zu einer Zeile. Dieser Vorgang ist ungültig.
Το παρεχόμενο κελί ανήκει ήδη σε μια γραμμή. Αυτή η λειτουργία δεν είναι έγκυρη.
התאים שסופקו כבר שייכים לשורה. פעולה זו אינה חוקית.
A megadott cella már egy sorhoz tartozik. Ez a művelet érvénytelen.
Operazione non consentita. La cella specificata appartiene già a una riga.
指定されたセルは行に既に属しています。この操作は有効ではありません。
제공된 셀이 이미 행에 속해 있습니다. 이 작업을 수행할 수 없습니다.
Den angitte cellen tilhører allerede en rad. Denne operasjonen er ugyldig.
Podana komórka już należy do wiersza. Ta operacja jest nieprawidłowa.
A célula fornecida já pertence a uma linha. A operação não é válida.
Указанная ячейка уже принадлежит к сетке. Выполнение операции невозможно.
La celda proporcionada ya pertenece a una fila. No se permite esta operación.
Den angivna cellen tillhör redan en rad. Åtgärden är inte giltig.
Sağlanan hücre zaten bir satıra ait. İşlem geçerli değil.
提供的单元格已属于某行。此操作无效。
提供的儲存格已經屬於資料列。這項作業無效。
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية DataMember.
DataMember 属性值更改时发生。
DataMember 屬性的值變更時發生。
Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti DataMember.
Opstår, når værdien af egenskaben DataMember ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap DataMember wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun DataMember-ominaisuuden arvo muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété DataMember change.
Tritt auf, wenn sich der Wert der DataMember-Eigenschaft ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας DataMember.
מתרחש כאשר ערך המאפיין DataMember משתנה.
A DataMember tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà DataMember cambia.
DataMember プロパティの値が変更したときに発生します。
DataMember 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når verdien for DataMember-egenskapen endres.
Występuje, gdy wartość właściwości DataMember zmieni się.
Ocorre quando o valor da propriedade DataMember é alterado.
Возникает при изменении значения свойства DataMember.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad DataMember cambia.
Inträffar när värdet på egenskapen DataMember ändras.
DataMember özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
DataMember 属性值更改时发生。
DataMember 屬性的值變更時發生。
تحديد ما إذا كان العنصر مرئيًا أم مخفيًا.
确定项是可见还是隐藏。
決定項目是可見或隱藏。
Určuje, zda je položka viditelná nebo skrytá.
Bestemmer, om elementet er synligt eller skjult.
Hiermee wordt bepaald of het item zichtbaar of verborgen is.
Määrittää, onko kohde näkyvissä vai piilotettu.
Détermine si l'élément est visible ou masqué.
Bestimmt, ob das Element sichtbar oder verborgen ist.
Προσδιορίζει κατά πόσο το στοιχείο είναι ορατό ή κρυφό.
קובע האם הפריט גלוי או מוסתר.
Meghatározza, hogy az elem látható vagy rejtett.
Determina se l'elemento è visibile o nascosto.
アイテムの表示/非表示を決定します。
항목을 표시할지 여부를 결정합니다.
Avgjør om elementet er synlig eller skjult.
Określa, czy element jest widoczny, czy ukryty.
Determina se o item está visível ou oculto.
Определяет, будет элемент видимым или скрытым.
Determina si el elemento está visible u oculto.
Avgör om objektet är synligt eller dolt.
Öğenin görünür mü yoksa gizli mi olduğunu belirler.
确定项是可见还是隐藏。
決定項目是可見或隱藏。
شريط التمرير العمودي
垂直滚动条
垂直捲軸
Svislý posuvník
Lodret rullepanel
Verticale schuifbalk
Pystyvierityspalkki
Barre de défilement verticale
Vertikale Bildlaufleiste
Κάθετη γραμμή κύλισης
סרגל גלילה אנכי
Függőleges görgetősáv
Barra di scorrimento verticale
垂直スクロール バー
세로 스크롤 막대
Loddrett rullefelt
Pionowy pasek przewijania
Barra de Rolagem Vertical
Вертикальная полоса прокрутки
Barra de desplazamiento vertical
Lodrät rullningslist
Dikey Kaydırma Çubuğu
垂直滚动条
垂直捲軸
Nejméně dva zadané řádky jsou identické. Každý zadaný řádek musí být jedinečný.
Mindst to af de angivne rækker er ens. Alle angivne rækker skal være entydige.
Ten minste twee rijen zijn identiek. Iedere opgegeven rij moet uniek zijn.
Vähintään kaksi määritettyä riviä ovat identtisiä. Kunkin rivin on oltava yksilöllinen.
Au moins deux lignes fournies sont identiques. Chaque ligne fournie doit être unique.
Mindestens zwei angegebene Zeilen sind identisch. Jede angegebene Zeile muss eindeutig sein.
Τουλάχιστον δύο από τις παρεχόμενες γραμμές είναι όμοιες. Κάθε παρεχόμενη γραμμή πρέπει να είναι μοναδική.
לפחות שתי שורות שסופקו הן זהות. כל שורה שסופקה חייבת להיות ייחודית.
A megadott sorok közül legalább kettő azonos. Minden átadott sornak egyedinek kell lennie.
Almeno due delle righe specificate sono identiche. Ogni riga deve essere univoca.
指定された行のうち少なくとも 2 行が同一です。指定行はそれぞれ一意でなければなりません。
제공된 행이 적어도 두 개 이상 같습니다. 제공된 각 행은 고유해야 합니다.
Minst to angitte rader er like. Hver angitte rad må være unik.
Co najmniej dwa podane wiersze są identyczne. Każdy z podanych wierszy musi być unikatowy.
Pelo menos duas linhas fornecidas são idênticas. Cada linha fornecida deve ser única.
Как минимум две из указанных строк являются идентичными. Каждая строка должна быть уникальна.
Al menos dos filas proporcionadas son idénticas. Cada fila proporcionada debe ser única.
Åtminstone två av de angivna raderna är identiska. Varje angiven rad måste vara unik.
Sağlanan en az iki satır aynı. Sağlanan her satır benzersiz olmalıdır.
هناك تطابق بين صفين على الأقل من الصفوف المتوفرة. يجب أن يكون كل صف من الصفوف المتوفرة فريدًا.
提供的行中至少有两行完全相同。提供的每一行都必须是唯一的。
提供的資料列中至少有兩列是相同的。提供的每一個資料列都必須是唯一的。
提供的行中至少有两行完全相同。提供的每一行都必须是唯一的。
提供的資料列中至少有兩列是相同的。提供的每一個資料列都必須是唯一的。
اسم رأس العمود.
列标题的名称。
資料行行首的名稱。
Název záhlaví sloupce
Kolonneoverskriftens navn.
De naam van de kolomkop.
Sarakeotsikon nimi.
Le nom de l'en-tête de colonne.
Der Name des Spaltenheaders.
Το όνομα της κεφαλίδας της στήλης.
השם של כותרת העמודה.
Az oszlopfejléc neve
Il nome dell'intestazione di colonna.
列ヘッダーの名前です。
열 머리글의 이름입니다.
Navnet på kolonneoverskriften.
Nazwa nagłówka kolumny.
O nome do cabeçalho da coluna.
Имя заголовка столбца.
El nombre del encabezado de la columna.
Namnet på kolumnrubriken.
Sütun başlığının adı.
列标题的名称。
資料行行首的名稱。
يقدم "تعليمات" منبثقة أو مباشرة لعناصر التحكم.
为控件提供弹出帮助或联机帮助。
提供控制項的快顯畫面或線上說明。
Zajišťuje místní nápovědu nebo nápovědu online pro ovládací prvky.
Stiller pop op-hjælp eller onlinehjælp til rådighed for objekter.
Hiermee wordt een popup of on line Help voor besturingselementen geboden.
Lisää ohjausobjektien kohdeohjeen tai ohjeen.
Fournit une aide contextuelle ou en ligne pour les contrôles.
Stellt Popup- oder Onlinehilfe für Steuerelemente bereit.
Παρέχει αναδυόμενη ή ηλεκτρονική Βοήθεια για τα στοιχεία ελέγχου.
מספק חלונות מוקפצים או עזרה מקוונת עבור פקדים.
Fornisce una Guida in linea o una Guida popup per i controlli.
コントロールのポップアップ ヘルプまたはオンライン ヘルプを提供します。
컨트롤에 대한 팝업 또는 온라인 도움말을 제공합니다.
Gir hurtighjelp eller elektronisk hjelp for kontroller.
Udostępnia menu podręczne lub Pomoc dla formantów.
Fornece Ajuda pop-up ou online para os controles.
Обеспечивает для элементов управления всплывающее окно справки или окно оперативной справки.
Proporciona Ayuda en pantalla o en cuadros emergentes para los controles.
Ger popup-hjälp eller direkthjälp för kontrollerna.
Denetimler için açılan veya çevrimiçi Yardım sağlar.
为控件提供弹出帮助或联机帮助。
Előugró vagy online súgót biztosít a vezérlőkhöz.
提供控制項的快顯畫面或線上說明。
تشغيل الحدث عند حدوث تغير في قائمة BindingSource.
BindingSource 的列表中发生更改时引发的事件。
BindingSource 的清單變更時引發的事件。
Událost aktivovaná změnou v seznamu objektu BindingSource
Hændelse, der udløses, når der opstår en ændring i BindingSources liste.
De gebeurtenis die wordt geactiveerd wanneer er een wijziging optreedt in de lijst van de BindingSource.
Tapahtuma, joka käynnistyy, kun BindingSource-luetteloa muutetaan.
Événement déclenché lorsqu'un changement se produit dans la liste du BindingSource.
Das ausgelöste Ereignis, wenn die Liste der BindingSource geändert wird.
Συμβάν που προκαλείται όταν μια αλλαγή συμβαίνει στη λίστα του BindingSource.
אירוע שיופעל כאשר מתרחש שינוי ברשימה של BindingSource.
A BindingSource komponens listájának változásakor kiváltott esemény.
Evento generato in seguito a una modifica nell'elenco di BindingSource.
BindingSource の一覧で変更が生じたときに発生するイベントです。
BindingSource의 목록이 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når det oppstår en endring i BindingSource-listen.
Zdarzenie wywoływane, gdy na liście BindingSource zostanie wprowadzona zmiana.
Evento gerado quando ocorre uma alteração na lista de BindingSource.
Событие, вызываемое при изменении в списке BindingSource.
Evento que se desencadena cuando se produce un cambio en la lista de BindingSource.
Händelse som aktiveras när en ändring inträffar i BindingSource-listan.
BindingSource'un listesinde bir değişiklik olduğunda harekete geçirilen olay.
BindingSource 的列表中发生更改时引发的事件。
BindingSource 的清單變更時引發的事件。
Vyvolá se, když je změněna hodnota vlastnosti DataGridViewColumn.ToolTipText pro sloupec v ovládacím prvku DataGridView.
Opstår, når værdien af egenskaben DataGridViewColumn.ToolTipText ændres for en kolonne i DataGridView.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap DataGridViewColumn.ToolTipText voor een kolom in de DataGridView wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun DataGridViewColumn.ToolTipText-ominaisuuden arvo DataGridView-ohjausobjektin sarakkeessa muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété DataGridViewColumn.ToolTipText change pour une colonne dans le DataGridView.
Tritt auf, wenn sich der DataGridViewColumn.ToolTipText-Eigenschaftenwert für eine Spalte in der DataGridView ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάζει η τιμή της ιδιότητας DataGridViewColumn.ToolTipText για μια στήλη στο DataGridView.
מתרחש כאשר ערך המאפיין DataGridViewColumn.ToolTipText משתנה עבור עמודה ב- DataGridView.
A DataGridView vezérlőben levő valamely oszlop DataGridViewColumn.ToolTipText tulajdonságának megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà DataGridViewColumn.ToolTipText di una colonna in DataGridView cambia.
列の DataGridViewColumn.ToolTipText プロパティの値が変更したときに発生します。
DataGridView에 있는 열의 DataGridViewColumn.ToolTipText 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når egenskapsverdien for DataGridViewColumn.ToolTipText endres for en kolonne i DataGridView.
Występuje, gdy wartość właściwości DataGridViewColumn.ToolTipText dla kolumny zostanie zmieniona w formancie DataGridView.
Ocorre quando o valor da propriedade DataGridViewColumn.ToolTipText é alterado para uma coluna no DataGridView.
Возникает при изменении значения свойства DataGridViewColumn.ToolTipText для столбца в DataGridView.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad DataGridViewColumn.ToolTipText cambia para una columna en DataGridView.
Inträffar när värdet på egenskapen DataGridViewColumn.ToolTipText ändras i för en kolumn i DataGridView.
DataGridView içindeki bir sütunun DataGridViewColumn.ToolTipText özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية DataGridViewColumn.ToolTipText لعمود في DataGridView.
DataGridView 中的列的 DataGridViewColumn.ToolTipText 属性值更改时发生。
DataGridView 中資料行的 DataGridViewColumn.ToolTipText 屬性值變更時發生。
DataGridView 中的列的 DataGridViewColumn.ToolTipText 属性值更改时发生。
DataGridView 中資料行的 DataGridViewColumn.ToolTipText 屬性值變更時發生。
تم التحقق من النوع بنجاح.
类型验证成功。
型別驗證成功。
Ověřování typu proběhlo úspěšně.
Typevalideringen lykkedes.
Typevalidatie voltooid.
Lajin tarkistaminen onnistui.
La validation de type a réussi.
Die Typvalidierung war erfolgreich.
Η επικύρωση τύπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
אימות הסוג הצליח.
A típusérvényesítés sikeres volt.
Convalida del tipo completata.
型の検証に成功しました。
형식 유효성 검사를 수행했습니다.
Typevalidering ble utført.
Sprawdzanie poprawności typu powiodło się.
Validação de tipo bem-sucedida.
Тип подтвержден.
Validación de tipo correcta.
Typverifieringen lyckades.
Tür doğrulaması başarılı oldu.
类型验证成功。
型別驗證成功。
See catalog page for all messages.