The service
Messages on page
يحدث عندما تحتاج محتويات خلية إلى التنسيق لعرضها.
需要设置单元格内容的显示格式时发生。
需設定要顯示之儲存格內容的格式時發生。
Vyvolá se v případě, že obsah buňky je třeba formátovat k zobrazení.
Opstår, når indholdet af en celle skal formateres til visning.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de inhoud van een cel moet worden ingedeeld voor weergave.
Toteutuu, kun solun sisältö on muotoiltava näyttämistä varten.
Se produit lorsque le contenu d'une cellule doit être mis en forme pour être affiché.
Tritt auf, wenn die Inhalte einer Zelle für die Anzeige formatiert werden müssen.
Συμβαίνει όταν χρειάζεται να γίνει μορφοποίηση του περιεχομένου ενός κελιού.
מתרחש כאשר יש צורך לעצב את התוכן של תא לצורך תצוגה.
Akkor következik be, amikor egy cella tartalmát formázni kell megjelenítésre.
Generato quando è necessario formattare il contenuto di una cella per la visualizzazione.
セルの内容が、表示用に書式指定されなければならないときに発生します。
표시를 위해 셀 내용의 형식을 지정해야 할 때 발생합니다.
Forekommer når innholdet i en celle må formateres for visning.
Występuje, gdy zawartość komórki musi być sformatowana do wyświetlenia.
Ocorre quando é necessário formatar o conteúdo de uma célula para exibição.
Возникает, когда требуется форматирование содержимого ячейки для отображения.
Tiene lugar cuando es necesario dar formato al contenido de una celda para mostrarlo.
Inträffar när innehållet i cellen måste formateras för visning.
Bir hücre içeriğinin görüntülenme amacıyla biçimlendirilmesine gereksinim duyulduğunda gerçekleşir.
需要设置单元格内容的显示格式时发生。
需設定要顯示之儲存格內容的格式時發生。
لا يمكن تهيئة autoComplete باستخدام المصدر المخصص الحالي.
无法用给定的自定义源初始化 autoComplete。
無法以指定的自訂來源初始化 autoComplete 物件。
Funkci autoComplete nelze s daným vlastním zdrojem inicializovat.
autoComplete kan ikke initialiseres med den givne tilpassede kilde.
Kan autoComplete niet initialiseren met de gegeven aangepaste bron.
autoComplete-objektia ei voi alustaa määritetyn mukautetun lähteen yhteydessä.
Impossible d'initialiser autoComplete avec la source personnalisée donnée.
autoComplete kann mit der angegebenen benutzerdefinierten Quelle nicht initialisiert werden.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία της μεθόδου autoComplete με τη δεδομένη προσαρμοσμένη προέλευση.
autoComplete nem inicializálható a megadott egyéni forrással.
Impossibile inizializzare l'oggetto autoComplete con l'origine personalizzata specificata.
指定されたカスタム ソースを使用して、autoComplete を初期化できません。
지정된 사용자 지정 소스를 사용하여 autoComplete를 초기화할 수 없습니다.
autoComplete kan ikke initialiseres med den angitte egendefinerte kilden.
Funkcji autoComplete nie można zainicjować przy użyciu danego źródła niestandardowego.
Não é possível inicializar o recurso autoComplete com a fonte personalizada especificada.
Невозможно инициализировать autoComplete с данным пользовательским источником.
No se puede inicializar autoComplete con el origen personalizado dado.
Det går inte att initiera autoComplete med den angivna anpassade källan.
autoComplete, verilen özel kaynakla başlatılamıyor.
אין אפשרות לאתחל את autoComplete עם מקור מותאם אישית שצוין.
无法用给定的自定义源初始化 autoComplete。
無法以指定的自訂來源初始化 autoComplete 物件。
الشبكة المحلية
本地网络
區域網路
Místní síť
det lokale netværk
het lokale netwerk
Paikallisverkko
le réseau local
lokalen Netzwerk
το τοπικό δίκτυο
a helyi hálózat
la rete locale
ローカル ネットワーク
det lokale nettverket
Sieć lokalna
a Rede Local
локальная сеть
det lokala nätverket
Yerel Ağ
本地网络
區域網路
הרשת המקומית
로컬 네트워크
la Red local
يحدث عند تغيير حالة صف، مثل فقدان تنشيط الإدخال أو اكتسابه.
行状态更改(例如失去或获得输入焦点)时发生。
資料列變更狀態 (例如失去或獲得輸入焦點) 時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně stavu řádku, například získání nebo ztráta vstupního fokusu.
Opstår, når en række skifter tilstand, f.eks. når den får eller mister inputfokus.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de status van een rij wordt gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de rij de invoerfocus kwijtraakt of krijgt.
Toteutuu, kun rivin tila muuttuu, esimerkiksi kun kohdistus siirtyy riviin tai siitä pois.
Se produit lorsque l'état de la ligne change, par exemple perte ou obtention du focus d'entrée.
Tritt auf, wenn sich der Zustand einer Zeile ändert, beispielsweise beim Verlieren oder Übernehmen des Eingabefokus.
Συμβαίνει όταν μια γραμμή αλλάζει κατάσταση, για παράδειγμα χάνει ή κερδίζει εστίαση.
מתרחש כאשר שורה משנה מצב, למשל בעת קבלה או איבוד של מוקד הקלט.
Egy sor állapotának változásakor következik be, például amikor a sor megkapja vagy elveszti a fókuszt.
Generato quando lo stato di una riga viene modificato, ad esempio se la riga perde o riceve lo stato attivo per l'input.
行が、フォーカスを取得したり失ったりなど、状態を変更したときに発生します。
입력 포커스를 잃거나 얻는 것과 같이 행의 상태가 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når en rad endrer status, for eksempel når den mister eller får inndatafokus.
Występuje, gdy wiersz zmieni stan, na przykład utraci lub zyska fokus wprowadzania.
Ocorre quando uma linha muda de estado, por exemplo, perdendo ou ganhando o foco.
Возникает при изменении состояния строки (например, при получении или потере фокуса строкой).
Tiene lugar cuando una fila cambia de estado, como cuando pierde o gana foco de entrada.
Inträffar när radens status ändras, om den t.ex. förlorar eller får fokus.
Satırın odağı kaybetmesi veya kazanması gibi satır durumu değiştiğinde gerçekleşir.
行状态更改(例如失去或获得输入焦点)时发生。
資料列變更狀態 (例如失去或獲得輸入焦點) 時發生。
מתרחש לאחר סיום האימות של התא.
A cella érvényesítésének befejeződése után következik be.
Generato al termine della convalida della cella.
セルの検証が終了した後に発生します。
셀의 유효성 검사가 완료된 후 발생합니다.
Forekommer når cellen har fullført valideringen.
Występuje, gdy komórka zakończy sprawdzanie poprawności.
Ocorre após o término da validação da célula.
Возникает по завершении проверки допустимости ячейки.
Tiene lugar después de que la celda haya terminado el proceso de validación.
Inträffar när cellen har avslutat verifiering.
Hücrenin doğrulaması tamamlandıktan sonra gerçekleşir.
يحدث بعد انتهاء الخلية من التحقق من الصحة.
单元格完成验证时发生。
儲存格完成驗證之後發生。
Vyvolá se po dokončení ověření buňky.
Opstår, når cellevalideringen er fuldført.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de validatie van de cel is voltooid.
Toteutuu, kun solun varmennus on päättynyt.
Se produit après que la cellule a été validée.
Tritt auf, nachdem die Validierung durch die Zelle abgeschlossen ist.
Συμβαίνει μετά το τέλος επικύρωσης ενός κελιού.
单元格完成验证时发生。
儲存格完成驗證之後發生。
يحدث عندما يبقى الماوس في حالة ثبات داخل العنصر لفترة من الوقت.
当鼠标在项中保持一段时间的静止状态时发生。
當滑鼠於項目內保持靜態狀態一段時間時發生。
Vyvolá se v případě, že ukazatel myši zůstane po určitou dobu bez pohybu uvnitř položky.
Opstår, når musen står stille inden for elementet i et tidsrum.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de muis een bepaalde tijd blijft stilstaan binnen het item.
Toteutuu, kun hiiren osoitin pysyy liikkumattomana kohteen sisäpuolella tietyn ajan.
Se produit lorsque la souris reste dans l'élément pour une certaine durée.
Tritt ein, wenn die Maus über eine bestimmte Zeit in einem Element nicht bewegt wird.
Συμβαίνει όταν το ποντίκι παραμένει στατικό στο στοιχείο για κάποιο χρονικό διάστημα.
מתרחש כאשר העכבר נותר נייח בתוך הפריט למשך זמן מסוים.
Akkor következik be, amikor az egér egy meghatározott ideig mozdulatlanul áll az elem belsejében.
Generato quando il mouse rimane fermo all'interno dell'elemento per un periodo di tempo.
マウス ポインタが一定時間の間、アイテムの中で動かなかったときに発生します。
마우스가 일정 시간 동안 항목의 내부에 고정되어 있을 때 발생합니다.
Forekommer når musen står stille i elementet i en periode.
Występuje, gdy mysz pozostaje statyczna wewnątrz elementu przez określony czas.
Ocorre quando o mouse permanece parado dentro do item por um determinado tempo.
Возникает, когда мышь остается неподвижной внутри данного элемента в течение определенного времени.
Tiene lugar cuando el mouse permanece quieto dentro del elemento durante un tiempo.
Inträffar när musen stannar kvar inuti objektet under en viss tid.
Fare öğenin içinde bir süre için sabit kaldığında gerçekleşir.
当鼠标在项中保持一段时间的静止状态时发生。
當滑鼠於項目內保持靜態狀態一段時間時發生。
لا يمكن تهيئة autoComplete باستخدام عناصر القائمة.
无法用列表项初始化 autoComplete。
無法以清單項目初始化 autoComplete 物件。
Funkci autoComplete nelze s položkami seznamu inicializovat.
autoComplete kan ikke initialiseres med listeelementerne.
Kan autoComplete niet initialiseren met de items in de lijst.
autoComplete-objektia ei voi alustaa luettelokohtien yhteydessä.
Impossible d'initialiser autoComplete avec les éléments de liste.
autoComplete kann mit den Listenelementen nicht initialisiert werden.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία της μεθόδου autoComplete με τα στοιχεία της λίστας.
אין אפשרות לאתחל את autoComplete עם פריטי הרשימה.
autoComplete nem inicializálható a lista elemeivel.
Impossibile inizializzare l'oggetto autoComplete con gli elementi dell'elenco.
リスト項目を使用して、autoComplete を初期化できません。
해당 목록 항목을 사용하여 autoComplete를 초기화할 수 없습니다.
autoComplete kan ikke initialiseres med listeelementene.
Funkcji autoComplete nie można zainicjować przy użyciu elementów listy.
Não é possível inicializar o recurso autoComplete com os itens da lista.
Невозможно инициализировать autoComplete с элементами списка.
No se puede inicializar autoComplete con los elementos de la lista.
Det går inte att initiera autoComplete med listelementen.
autoComplete, liste öğeleriyle başlatılamıyor.
无法用列表项初始化 autoComplete。
無法以清單項目初始化 autoComplete 物件。
لم تنجح العملية لأن البرنامج لم يتمكن من تطبيق تغيير قيمة إحدى الخلايا أو من إنهاء ذلك التغيير.
由于程序无法提交或取消单元格值更改,操作失败。
作業失敗,因為程式無法認可或結束儲存格值的變更。
Operace nebyla úspěšná, protože program nemůže potvrdit nebo zrušit změnu hodnoty buňky.
Handlingen blev ikke udført, fordi programmet ikke kan bekræfte eller annullere en ændring af en celleværdi.
De bewerking is mislukt omdat het programma de wijziging van een celwaarde niet kan toekennen of verlaten.
Toiminto ei onnistunut, koska ohjelma ei voi suorittaa tai lopettaa soluarvon muuttotoimintoa.
Échec de l'opération, car le programme n'a pas pu valider ou abandonner une modification de la valeur de cellule.
Fehler beim Ausführen des Vorgangs. Das Programm kann für eine Zellwertänderung kein Commit durchführen oder die Änderung nicht abbrechen.
Η λειτουργία δεν πέτυχε επειδή το πρόγραμμα δεν μπορεί να ολοκληρώσει ή να ακυρώσει μια αλλαγή στην τιμή του κελιού.
הפעולה לא הצליחה מכיוון שלתוכנית אין אפשרות לבצע או לצאת משינוי ערך תא.
A művelet végrehajtása sikertelen, mert a program nem tudja véglegesíteni egy cella értékének változását, illetve félbe sem tudja hagyni a változtatást.
Operazione non riuscita. Impossibile eseguire il commit o l'annullamento della modifica al valore della cella.
セル値の変更をコミットまたは中止できないため、操作は成功しませんでした。
프로그램에서 셀 값 변경을 커밋하거나 중단할 수 없으므로 작업을 수행하지 못했습니다.
Operasjonen mislyktes fordi programmet ikke kan lagre eller avslutte en endring av en celleverdi.
Operacja nie powiodła się, ponieważ program nie może przekazać lub usunąć zmiany wartości komórki.
A operação não foi bem-sucedida porque o programa não pode confirmar ou encerrar uma alteração de valor de célula.
Сбой при выполнении операции: программа не может передать или покинуть изменение значения ячейки.
Error en la operación porque el programa no pudo realizar o anular un cambio de valor de celda.
Åtgärden lyckades inte eftersom programmet inte kan utföra eller avsluta en cellvärdesändring.
Program bir hücre değeri değişikliğini kaydedemediğinden veya bundan çıkamadığından işlem başarılı olmadı.
由于程序无法提交或取消单元格值更改,操作失败。
作業失敗,因為程式無法認可或結束儲存格值的變更。
تحديد ما إذا كانت التسمية التوضيحية تعمل كارتباط.
指定标签是否作为链接。
指定標籤是否可當做連結使用。
Určuje, zda má popisek fungovat jako odkaz.
Angiver, om etiketten fungerer som et hyperlink.
Hiermee wordt opgegeven of het label als een koppeling optreedt.
Määrittää, toimiiko otsikko linkkinä.
Spécifie si l'étiquette agit en tant que lien.
Gibt an, ob die Beschriftung als Verknüpfung auftritt.
Καθορίζει εάν η ετικέτα ενεργεί ως σύνδεση.
מציין אם התווית מתפקדת כקישור.
Megadja, hogy a címke hivatkozásként viselkedik-e.
Specifica se l'etichetta viene utilizzata come collegamento.
ラベルが、リンクとして動作するかどうかを指定します。
레이블이 링크의 역할을 할지 여부를 지정합니다.
Angir om etiketten skal fungere som en kobling.
Określa, czy etykieta zachowuje się jak łącze.
Especifica se o rótulo atua como link.
Определяет, будет ли данная метка работать, как ссылка.
Especifica si la etiqueta actúa como vínculo.
Anger om etiketten fungerar som länk.
Etiketin bağlantı olarak çalışıp çalışmadığını belirtir.
指定标签是否作为链接。
指定標籤是否可當做連結使用。
تحديد إمكانية تحريك المُقسمِ.
确定拆分器能否移动。
決定分隔器是否可以移動。
Určuje, zda lze příčku přesunout.
Bestemmer, om delelinjen kan flyttes.
Hiermee wordt bepaald of de splitser kan worden verplaatst.
Määrittää, voiko jako-ohjausobjekti siirtyä.
Détermine si le séparateur peut se déplacer.
Bestimmt, ob der Splitter verschoben werden kann.
Προσδιορίζει εάν ο διαχωριστής μπορεί να μετακινηθεί.
קובע אם למפצל יש אפשרות לנוע.
Meghatározza, hogy az elválasztó mozoghat-e.
Determina se la barra di divisione può essere spostata.
分割境界線が移動できるかを決定します。
분할자가 이동할 수 있는지 여부를 결정합니다.
Angir om splitteren kan beveges.
Określa, czy rozdzielacz może być przenoszony.
Determina se o separador pode se mover.
Определяет, может ли разделитель перемещаться.
Determina si el divisor se puede mover.
Avgör om delningslisten kan flyttas.
Bölümlendiricinin taşınıp taşınamayacağını belirler.
确定拆分器能否移动。
決定分隔器是否可以移動。
See catalog page for all messages.