The service
Messages on page
Dette program er udgivet af <var>X</var>. Du bør kun køre programmer fra udgivere, som du har tillid til.
Deze toepassing is gepubliceerd door <var>X</var>. Gebruik alleen toepassingen van uitgevers die u vertrouwt.
Tämän sovelluksen julkaisija on <var>X</var>. Suorita vain luottamiesi julkaisijoiden sovelluksia.
Cette application a été publiée par <var>X</var>. N'exécutez que des applications provenant d'éditeurs fiables.
Diese Anwendung wurde herausgegeben von <var>X</var>. Führen Sie nur Anwendungen von Herausgebern aus, denen Sie vertrauen.
Αυτή η εφαρμογή δημοσιεύτηκε από <var>X</var>. Να εκτελείτε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστους εκδότες.
יישום זה פורסם על-ידי <var>X</var>. הפעל אך ורק יישומים ממפרסמים בהם אתה בוטח.
Ennek az alkalmazásnak a gyártója: <var>X</var>. Csak olyan szoftvergyártók alkalmazásait futtassa, amelyekben megbízik.
L'applicazione è stata pubblicata da <var>X</var>. Eseguire solo applicazioni di autori considerati attendibili.
このアプリケーションは <var>X</var> によって発行されました。信頼する発行元からのアプリケーションのみを実行してください。
<var>X</var>이(가) 응용 프로그램을 게시했습니다. 신뢰할 수 있는 게시자의 응용 프로그램만 실행해야 합니다.
Dette programmet ble publisert av <var>X</var>. Kjør bare programmer fra utgivere du stoler på.
Ta aplikacja została opublikowana przez <var>X</var>. Należy uruchamiać wyłączne aplikacje pochodzące od zaufanych wydawców.
Este aplicativo foi publicado por <var>X</var>. Somente execute aplicativos de editores nos quais você confiar.
Данное приложение опубликовано <var>X</var>. Запускайте приложения только от издателей, которым вы доверяете.
<var>X</var> publicó esta aplicación. Sólo ejecute aplicaciones de fabricantes de software de confianza.
Det här tillämpningsprogrammet publicerades av <var>X</var>. Kör bara tillämpningsprogram som kommer från utgivare du litar på.
Bu uygulama <var>X</var> tarafından yayınlanmıştır. Yalnızca güvendiğiniz yayımcıların uygulamalarını çalıştırın.
تم نشر هذا التطبيق بواسطة <var>X</var>. يجب عدم تشغيل التطبيقات إلا من الناشرين الموثوق بهم.
应用程序由 <var>X</var> 发布。请仅运行来自您信任的发行者的应用程序。
這個應用程式是由 <var>X</var> 發行。請只執行您信任的發行者所提供的應用程式。
Zdroj publikování této aplikace: <var>X</var>. Spouštějte pouze aplikace od vydavatelů, které považujete za důvěryhodné.
应用程序由 <var>X</var> 发布。请仅运行来自您信任的发行者的应用程序。
這個應用程式是由 <var>X</var> 發行。請只執行您信任的發行者所提供的應用程式。
الحصول على ImageList المقترنة بعنصر القائمة هذا أو تعيينها.
获取或设置与此菜单项关联的 ImageList。
取得或設定與此功能表項目相關的 ImageList。
Získá nebo nastaví ovládací prvek ImageList spojený s touto hlavní nabídkou.
Henter eller angiver den ImageList, der er knyttet til dette menupunkt.
Hiermee wordt de ImageList die is gekoppeld aan dit menu-item opgevraagd of ingesteld.
Noutaa tai määrittää tähän valikkokohteeseen liittyvän ImageList-luettelon.
Obtient ou définit l'ImageList associé à cet élément de menu.
Ruft das mit der ImageList verknüpfte Menüelement ab oder legt es fest.
Λαμβάνει ή ορίζει το ImageList που σχετίζεται με αυτό το στοιχείο μενού.
מקבל או מגדיר את ImageList המשויך לפריט תפריט זה.
Lekéri vagy beállítja a menüponthoz tartozó ImageList képlistát.
Ottiene o imposta il componente ImageList associato alla voce di menu corrente.
このメニュー項目に関連付けられた ImageList を取得または設定します。
이 메뉴 항목과 연결된 ImageList를 가져오거나 설정합니다.
Henter eller angir ImageList knyttet til dette menyelementet.
Pobiera lub ustawia listę ImageList skojarzoną z tym elementem menu.
Obtém ou define ImageList associada ao item de menu.
Считывает или задает ImageList, связанный с данным пунктом меню.
Obtiene o establece la ImageList asociada con este elemento de menú.
Hämtar eller anger den ImageList som är kopplad till det här menyalternativet.
Bu menü öğesiyle ilişkili ImageList'i alır veya ayarlar.
获取或设置与此菜单项关联的 ImageList。
取得或設定與此功能表項目相關的 ImageList。
يعرض مربع حوار يحث المستخدم على اختيار خط من بين الخطوط المثبتة على الكمبيوتر المحلي.
显示一个对话框,提示用户从本地计算机上安装的字体中选择字体。
顯示對話方塊,以提示使用者從安裝在本機電腦的字型中選擇。
Zobrazí uživateli dialogové okno s výzvou, aby zvolil písmo z těch, která jsou nainstalována v místním počítači.
Viser en dialogboks, hvor brugeren bliver bedt om at vælge en af de skrifttyper, som er installeret på den lokale computer.
Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd een lettertype te kiezen uit de lettertypes die zijn geïnstalleerd op de lokale computer.
Näyttää valintaikkunan, jossa käyttäjää kehotetaan valitsemaan fontti paikalliseen tietokoneeseen asennettujen fonttien joukosta.
Affiche une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur de choisir une police parmi celles installées sur l'ordinateur local.
Zeigt ein Dialogfeld an, das den Benutzer zur Auswahl einer der auf dem lokalen Computer installierten Schriftarten auffordert.
Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο ζητά από τον χρήστη να επιλέξει μια γραμματοσειρά από όσες υπάρχουν εγκατεστημένες στον τοπικό υπολογιστή.
מציג תיבת דו-שיח המנחה את המשתמש לבחור גופן מבין הגופנים המותקנים במחשב המקומי.
Megjelenít egy párbeszédpanelt, amely felszólítja a felhasználót egy betűtípus kiválasztására a helyi számítógépen telepített betűtípusok közül.
Visualizza una finestra di dialogo che chiede all'utente di scegliere un tipo di carattere tra quelli installati nel computer locale.
ローカル コンピュータにインストールされたフォントの中からフォントを 1 つ選択するように指示するダイアログ ボックスを表示します。
사용자가 로컬 컴퓨터에 설치된 글꼴 중에서 하나를 선택하도록 요청하는 대화 상자를 표시합니다.
Viser en dialogboks som ber brukeren velge en av skriftene som er installert på den lokale datamaskinen.
Wyświetla okno dialogowe, które monituje użytkownika o wybranie czcionki z czcionek zainstalowanych na komputerze lokalnym.
Exibe uma caixa de diálogo para solicitar ao usuário para escolher uma fonte entre as instaladas no computador local.
Отображает диалоговое окно, позволяющее пользователю выбрать шрифт из списка шрифтов, установленных на локальном компьютере.
Muestra un cuadro de diálogo donde se pide al usuario que elija una fuente de entre las instaladas en el equipo local.
Visar en dialogruta som uppmanar användaren att välja ett teckensnitt från dem som är installerade på den lokala datorn.
Kullanıcının yerel bilgisayarda yüklü olanlardan bir yazı tipi seçmesini isteyen bir iletişim kutusu görüntüler.
显示一个对话框,提示用户从本地计算机上安装的字体中选择字体。
顯示對話方塊,以提示使用者從安裝在本機電腦的字型中選擇。
لون الحد الذي يتم استخدامه بالحافة السفلية لـ ToolStrip.
在 ToolStrip 的下边缘使用的边框颜色。
ToolStrip 下邊緣所使用的框線色彩。
Barva ohraničení použitá na dolním okraji ovládacího prvku ToolStrip
Kantfarve, der benyttes til den nederste kant af ToolStrip.
Randkleur die moet worden gebruikt voor de onderste rand van de ToolStrip.
ToolStrip-ohjausobjektin alareunan väri.
Couleur de la bordure à utiliser sur le bord inférieur du ToolStrip.
Die für die untere Kante des ToolStrip zu verwendende Rahmenfarbe.
Το χρώμα περιγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί στο κάτω άκρο του ToolStrip.
צבע הגבול בו יש להשתמש בקצה התחתון של ה- ToolStrip.
A ToolStrip alsó szélén használandó szegélyszín.
Colore da utilizzare per il bordo del lato inferiore di ToolStrip.
ToolStrip の下端で使用する境界線の色です。
ToolStrip의 아래쪽 가장자리에서 사용할 테두리 색입니다.
Kantlinjefargen som brukes på den nedre kanten av ToolStrip.
Kolor obramowania do używania na dolnej krawędzi elementu ToolStrip.
A cor a ser usada na margem inferior da Dica de Ferramenta.
Цвет границы, используемый на нижнем крае ToolStrip.
Color de borde que se utiliza en el borde inferior de ToolStrip.
Kantfärg som ska användas på den nedre kanten av ToolStrip.
在 ToolStrip 的下边缘使用的边框颜色。
ToolStrip'in alt kenarlığında kullanılacak kenarlık rengi.
ToolStrip 下邊緣所使用的框線色彩。
Opstår, når egenskaben DataGridView.VirtualMode for DataGridView-objektet er sand, og DataGridView kræver en værdi for en celle for at kunne formatere og vise cellen.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de eigenschap DataGridView.VirtualMode van het besturingselement DataGridView true is en voor de DataGridView een waarde voor een cel is vereist om de cel te kunnen indelen en weergeven.
Toteutuu, kun DataGridView.VirtualMode-ominaisuuden arvo DataGridView-ohjausobjektissa on True ja DataGridView-ohjausobjekti edellyttää solun arvoa voidakseen muotoilla ja näyttää solun.
Se produit lorsque la propriété DataGridView.VirtualMode du contrôle DataGridView est true et que le DataGridView requiert une valeur pour une cellule afin de mettre en forme et d'afficher la cellule.
Tritt auf, wenn die DataGridView.VirtualMode-Eigenschaft des DataGridView-Steuerelements "true" ist und für die DataGridView ein Wert für eine Zelle erforderlich ist, damit die Zelle formatiert und angezeigt werden kann.
Συμβαίνει όταν η ιδιότητα DataGridView.VirtualMode του στοιχείου ελέγχου DataGridView έχει την τιμή true και το DataGridView απαιτεί μια τιμή για ένα κελί προκειμένου να μορφοποιήσει και να εμφανίσει το κελί.
מתרחש כאשר המאפיין DataGridView.VirtualMode של הפקד DataGridView הוא true ול- DataGridView דרוש ערך עבור תא כדי לעצב ולהציג את התא.
Akkor következik be, ha a DataGridView vezérlő DataGridView.VirtualMode tulajdonsága igaz értékű, és a DataGridView vezérlőnek szüksége van egy értékre egy cellához, a cella formázása és megjelenítése érdekében.
Generato quando la proprietà DataGridView.VirtualMode del controllo DataGridView è true e DataGridView richiede un valore di una cella al fine di formattarla e visualizzarla.
DataGridView コントロールの DataGridView.VirtualMode プロパティが true であり、セルの書式設定および表示のために DataGridView がセルの値を必要とするときに発生します。
DataGridView 컨트롤의 DataGridView.VirtualMode 속성이 true이고, DataGridView에서 셀의 형식을 지정하고 표시하기 위해 셀의 값이 필요할 때 발생합니다.
Forekommer når DataGridView.VirtualMode-egenskapen for DataGridView-kontrollen er True og DataGridView krever en verdi for en celle for å kunne formatere og vise cellen.
Występuje, gdy właściwość DataGridView.VirtualMode formantu DataGridView ma wartość true a formant DataGridView wymaga właściwości dla komórki, aby sformatować i wyświetlić komórkę.
Ocorre quando a propriedade DataGridView.VirtualMode do controle DataGridView é verdadeira e o DataGridView requer um valor para uma célula, de modo a formatá-la e exibi-la.
Возникает, когда свойство DataGridView.VirtualMode элемента управления DataGridView принимает значение true, и DataGridView требует значение для ячейки для форматирования и отображения ячейки.
Tiene lugar cuando la propiedad DataGridView.VirtualMode del control DataGridView control es true y DataGridView requiere un valor para una celda con el fin de darle formato y mostrarla.
Inträffar när egenskapen DataGridView.VirtualMode i DataGridView-kontrollen är true och DataGridView kräver ett värde för en cell för att kunna formatera och visa cellen.
DataGridView denetiminin DataGridView.VirtualMode özelliği True olduğunda ve biçimlendirmek ve görüntülemek için DataGridView bir hücre değeri gerektirdiğinde gerçekleşir.
DataGridView 控件的 DataGridView.VirtualMode 属性为 true 并且 DataGridView 需要单元格的值以便设置单元格格式并显示单元格时发生。
يحدث عندما تكون خاصية DataGridView.VirtualMode لعنصر تحكم DataGridView هي true ويتطلب DataGridView قيمة لخلية لكي يتم تنسيق الخلية وعرضها.
DataGridView 控件的 DataGridView.VirtualMode 属性为 true 并且 DataGridView 需要单元格的值以便设置单元格格式并显示单元格时发生。
DataGridView 控制項的 DataGridView.VirtualMode 屬性為 true,且 DataGridView 的儲存格需要值以便進行格式設定和顯示儲存格時發生。
Vyvolá se v případě, že vlastnost DataGridView.VirtualMode ovládacího prvku DataGridView má hodnotu true a ovládací prvek DataGridView vyžaduje hodnotu pro buňku za účelem naformátování a zobrazení buňky.
DataGridView 控制項的 DataGridView.VirtualMode 屬性為 true,且 DataGridView 的儲存格需要值以便進行格式設定和顯示儲存格時發生。
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van Current of een eigenschap van het huidige item wordt gewijzigd.
Tapahtuma, joka käynnistyy, kun Current-arvo tai nykyisen kohteen ominaisuus muuttuu.
Événement déclenché lorsque la valeur de Current change ou qu'une propriété de l'élément actuel change.
Das ausgelöste Ereignis, wenn sich der Wert von "Current" oder eine Eigenschaft des aktuellen Elements ändert.
Συμβάν που προκαλείται όταν αλλάξει η τιμή Current ή μια ιδιότητα του τρέχοντος στοιχείου.
אירוע שיופעל כאשר הערך של Current משתנה או כאשר מאפיין של הפריט הנוכחי משתנה.
A Current értékének megváltozásakor, illetve az aktuális elem egy tulajdonságának megváltozásakor kiváltott esemény.
Evento generato alla modifica del valore di Current o di una proprietà dell'elemento corrente.
現在の値が変更するとき、または現在の項目のプロパティが変更するときに発生するイベントです。
Current의 값이 변경되거나 현재 항목의 속성이 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når verdien for Current endres, eller når en egenskap for det gjeldende elementet endres.
Zdarzenie wywoływane, gdy wartość elementu Current zostanie zmieniona lub gdy wartość bieżącego elementu zostanie zmieniona.
Evento gerado quando o valor de Current é alterado ou uma propriedade do item atual é modificada.
Событие, вызываемое при изменении значения Current или свойства текущего элемента.
Evento que se desencadena cuando el valor de Current o una propiedad del elemento actual cambia.
Händelse som aktiveras när värdet på Current ändras eller en egenskap i det nuvarande objektet ändras.
Current değeri veya geçerli öğenin bir özelliği değiştiğinde harekete geçirilen olay.
تشغيل الحدث عندما تتغير قيمة العنصر الحالي، أو عندما تتغير خاصيته.
Current 的值或当前项的属性更改时引发的事件。
Current 值或目前項目的屬性變更時引發的事件。
Událost aktivovaná při změně hodnoty Current nebo při změně vlastnosti aktuální položky
Hændelse, der udløses, når værdien af Current ændres, eller en egenskab for det aktuelle element ændres.
Current 的值或当前项的属性更改时引发的事件。
Current 值或目前項目的屬性變更時引發的事件。
الإشارة إلى ظهور حدود الخلايا في الجدول.
指示表中单元格边框的外观。
表示資料表中儲存格框線的外觀。
Označuje vzhled ohraničení buněk v tabulce.
Angiver udseendet af cellekanter i en tabel.
Hiermee wordt de vormgeving van celranden in een tabel aangegeven.
Ilmaisee taulukon solujen reunojen ulkoasun.
Indique l'apparence des bordures de cellule dans une table.
Gibt die Darstellung der Zellrahmen in einer Tabelle an.
Δηλώνει την εμφάνιση των περιγραμμάτων κελιών σε έναν πίνακα.
מציין את המראה של גבולות תאים בטבלה.
Jelzi a cellaszegélyek megjelenését egy táblázatban.
테이블에서 셀 테두리의 모양을 나타냅니다.
Angir utseendet på cellekantlinjene i en tabell.
Wskazuje wygląd obramowań komórek w tabeli.
Indica a aparência das bordas da célula em uma tabela.
Задает внешний вид границ ячеек в таблице.
Indica la apariencia de los bordes de las celdas de una tabla.
Anger utseendet på cellkanter i en tabell.
Bir tablodaki hücre kenarlıklarının görünümünü gösterir.
Indica l'aspetto dei bordi delle celle in una tabella.
テーブルの境界線スタイルです。
指示表中单元格边框的外观。
表示資料表中儲存格框線的外觀。
Lajittelu edellyttää lajittelua tukevaa IBindingList-luetteloa tai lajittelun lisäominaisuuksia tukevaa IBindingListView-ohjausobjektia.
Le tri requiert un IBindingList qui prend en charge tri ou un IBindingListView qui prend en charge le tri avancé.
Zum Sortieren wird eine IBindingList benötigt, die das Sortieren unterstützt, oder eine IBindingListView, die das erweiterte Sortieren unterstützt.
Η ταξινόμηση απαιτεί ένα IBindingList το οποίο να υποστηρίζει την ταξινόμηση ή ένα IBindingListView το οποίο να υποστηρίζει σύνθετη ταξινόμηση.
המיון מחייב IBindingList שתומך במיון או IBindingListView שתומך במיון מתקדם.
A rendezéshez egy rendezést támogató IBindingList vagy egy speciális rendezést támogató IBindingListView objektum szükséges.
L'ordinamento richiede un IBindingList che supporti l'ordinamento o un IBindingListView che supporti l'ordinamento avanzato.
並べ替えには、並べ替えをサポートする IBindingList または高度な並べ替えをサポートする IBindingListView が必要です。
정렬하려면 정렬을 지원하는 IBindingList 또는 고급 정렬을 지원하는 IBindingListView가 필요합니다.
Sortering krever en IBindingList som støtter sortering eller en IBindingListView som støtter avansert sortering.
Sortowanie wymaga elementu IBindingList, który obsługuje sortowanie, lub elementu IBindingListView, który obsługuje sortowanie zaawansowane.
A classificação requer IBindingList com suporte para classificação ou IBindingListView com suporte para classificação avançada.
Для сортировки нужен элемент IBindingList, поддерживающий сортировку, или IBindingListView, поддерживающий расширенную сортировку.
La ordenación requiere un IBindingList que admita ordenación o un IBindingListView que admita una ordenación avanzada.
Sortering kräver en IBindingList som stöder sortering eller en IBindingListView som stöder avancerad sortering.
Sıralama sıralamayı destekleyen bir IBindingList veya gelişmiş sıralamayı destekleyen bir IBindingListView gerektirir.
تتطلب عملية الفرز IBindingList يدعم الفرز أو IBindingListView يعتمد الفرز المتقدم.
排序需要支持排序的 IBindingList 或支持高级排序的 IBindingListView。
排序作業需要有支援排序的 IBindingList 或支援進階排序的 IBindingListView。
Řazení vyžaduje rozhraní IBindingList podporující řazení nebo rozhraní IBindingListView podporující rozšířené řazení.
Sortering kræver en IBindingList, der understøtter sortering, eller en IBindingListView, der understøtter avanceret sortering.
Voor sorteren is een IBindingList vereist die sorteren ondersteunt of een IBindingListView die geavanceerd sorteren ondersteunt.
排序需要支持排序的 IBindingList 或支持高级排序的 IBindingListView。
排序作業需要有支援排序的 IBindingList 或支援進階排序的 IBindingListView。
يحدث عند النقر فوق جزء الزر من زر الانقسام.
当单击拆分按钮的按钮部分时发生。
當按一下分割按鈕的按鈕部分時發生。
Vyvolá se při klepnutí na tlačítko rozdělení v části s tlačítkem.
Opstår, når der er klikket på knapdelen af delingsknappen.
Deze gebeurtenis treedt op nadat op het knopgedeelte van de knop Splitsen is geklikt.
Toteutuu, kun jaetun painikkeen painikeosaa napsautetaan.
Se produit lorsqu'un clic est effectué sur le bouton partagé.
Tritt ein, wenn auf den Schaltflächenteil der Trennschaltfläche geklickt wurde.
当单击拆分按钮的按钮部分时发生。
Συμβαίνει όταν έχει γίνει κλικ στο τμήμα κουμπιού του κουμπιού διαίρεσης.
מתרחש בעת לחיצה על חלק הלחצן של לחצן הפיצול.
Akkor következik be, amikor rákattintanak a felosztott gomb gomb részére.
Generato quando si fa clic sulla parte del pulsante di ToolStripSplitButton.
[分割] ボタンのボタン部分がクリックされたときに発生します。
분할 단추의 단추 부분을 클릭하면 발생합니다.
Forekommer når knappedelen av splittknappen har blitt klikket.
Występuje gdy część przycisku podziału zostanie kliknięta.
Ocorre quando o usuário clica na parte de botão do botão de divisão.
Возникает, когда кнопку элемента кнопки разделения щелкают мышью.
Tiene lugar cuando se ha hecho clic en la parte de botón del botón de división.
Inträffar när det har klickats på knappdelen av delningsknappen.
Ayırma düğmesinin düğme bölümü tıklatıldığında gerçekleşir.
當按一下分割按鈕的按鈕部分時發生。
Spécifie le MenuStrip principal du formulaire. Cette propriété est utilisée pour l'activation clavier et la fusion automatique en MDI.
Gibt den primären MenuStrip für das Formular an. Diese Eigenschaft wird für die Tastaturaktivierung und das automatische Zusammenführen in MDI verwendet.
Προσδιορίζει την κύρια λωρίδα μενού για τη φόρμα Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση μέσω πληκτρολογίου και αυτόματη συγχώνευση σε MDI.
מציין את ה- MenuStrip הראשי עבור הטופס. מאפיין זה משמש עבור הפעלה באמצעות לוח המקשים ומיזוג אוטומטי ב- MDI.
Megadja az űrlap elsődleges MenuStrip elemét. Ez a tulajdonság a billentyűzettel való aktiválásra és a többdokumentumos felületen történő automatikus egyesítésre használható.
Specifica il MenuStrip principale per il form. Questa proprietà consente l'attivazione della tastiera e l'unione automatica in MDI.
フォームの主要な MenuStrip を指定します。このプロパティは、キーボードのアクティブ化および MDI での自動マージのために使用されます。
폼의 주 MenuStrip을 지정합니다. 이 속성은 MDI에서 자동 병합 및 키보드 활성화에 사용됩니다.
Angi primær MenuStrip for skjemaet. Denne egenskapen brukes for tastaturaktivering og automatisk fletting i MDI.
Określa podstawowy element MenuStrip dla elementu Form. Ta właściwość jest używana do aktywacji klawiatury i automatycznego scalania w interfejsie MDI.
Especifica a MenuStrip primário do formulário. Essa propriedade é usada para ativação do teclado e mesclagem automática em MDI.
Определяет для Form первичный MenuStrip. Данное свойство используется для активации клавиатуры и автоматического слияния в MDI.
Especifica el MenuStrip principal para el formulario. Esta propiedad se utiliza para la activación del teclado y la combinación automática en MDI.
Anger den primära MenuStrip för Form. Den här egenskapen används för tangentbordsaktivering och automatisk sammanslagning i MDI.
Form için birincil MenuStrip'i belirtir. Bu özellik MDI'da klavye etkinleştirme ve otomatik birleştirme için kullanılır.
为窗体指定主 MenuStrip。此属性用于键盘激活和 MDI 中的自动合并。
تحديد MenuStrip الأساسي للنموذج. يتم استخدام هذه الخاصية لتنشيط لوحة المفاتيح والدمج التلقائي في البنية الأساسية المُدارة لسطح المكتب (MDI).
为窗体指定主 MenuStrip。此属性用于键盘激活和 MDI 中的自动合并。
指定表單的主要 MenuStrip。此屬性可用於鍵盤啟動,以及 MDI 中的自動合併。
Určuje primární hodnotu MenuStrip pro formulář. Tato vlastnost se používá k aktivování klávesnice a automatickému sloučení v MDI.
Angiver den primære MenuStrip til formularen. Denne egenskab benyttes til aktivering af tastaturet og automatisk fletning i MDI.
Hiermee wordt de primaire MenuStrip van het formulier opgegeven. Deze eigenschap wordt gebruikt voor activatie van het toetsenbord en automatische samenvoeging in MDI.
Määrittää lomakkeen ensisijaisen MenuStrip-ohjausobjektin. Tätä ominaisuutta käytetään näppäimistön käyttöönottoon ja automaattiseen yhdistämiseen MDI:ssä.
指定表單的主要 MenuStrip。此屬性可用於鍵盤啟動,以及 MDI 中的自動合併。
See catalog page for all messages.