The service
Messages on page
يحدث عند تغيير الخاصية DataGridView.RowHeadersBorderStyle.
DataGridView.RowHeadersBorderStyle 属性更改时发生。
DataGridView.RowHeadersBorderStyle 屬性變更時發生。
Vyvolá se při změně vlastnosti DataGridView.RowHeadersBorderStyle.
Opstår, når egenskaben DataGridView.RowHeadersBorderStyle ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de eigenschap DataGridView.RowHeadersBorderStyle wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun DataGridView.RowHeadersBorderStyle-ominaisuus muuttuu.
Se produit lorsque la propriété DataGridView.RowHeadersBorderStyle change.
Tritt auf, wenn sich die DataGridView.RowHeadersBorderStyle-Eigenschaft ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η ιδιότητα DataGridView.RowHeadersBorderStyle.
מתרחש בעת שינוי המאפיין DataGridView.RowHeadersBorderStyle.
A DataGridView.RowHeadersBorderStyle tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato quando la proprietà DataGridView.RowHeadersBorderStyle cambia.
DataGridView.RowHeadersBorderStyle プロパティが変更したときに発生します。
DataGridView.RowHeadersBorderStyle 속성이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når egenskapen DataGridView.RowHeadersBorderStyle endres.
Występuje, gdy właściwość DataGridView.RowHeadersBorderStyle zostanie zmieniona.
Ocorre quando a propriedade DataGridView.RowHeadersBorderStyle é alterada.
Возникает при изменении свойства DataGridView.RowHeadersBorderStyle.
Tiene lugar cuando la propiedad DataGridView.RowHeadersBorderStyle cambia.
Inträffar när egenskapen DataGridView.RowHeadersBorderStyle ändras.
DataGridView.RowHeadersBorderStyle özelliği değiştiğinde gerçekleşir.
DataGridView.RowHeadersBorderStyle 属性更改时发生。
DataGridView.RowHeadersBorderStyle 屬性變更時發生。
Toteutuu, kun ColumnHeadersHeightSizeMode-ominaisuuden arvo muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété ColumnHeadersHeightSizeMode change.
Tritt auf, wenn sich der Wert der ColumnHeadersHeightSizeMode-Eigenschaft ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας ColumnHeadersHeightSizeMode.
מתרחש כאשר ערך המאפיין ColumnHeadersHeightSizeMode משתנה.
A ColumnHeadersHeightSizeMode tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà ColumnHeadersHeightSizeMode cambia.
ColumnHeadersHeightSizeMode プロパティの値が変更するときに発生します。
ColumnHeadersHeightSizeMode 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når verdien på egenskapen ColumnHeadersHeightSizeMode endres.
Występuje, gdy wartość właściwości ColumnHeadersHeightSizeMode zostanie zmieniona.
Ocorre quando o valor da propriedade ColumnHeadersHeightSizeMode é alterado.
Возникает при изменении значения свойства ColumnHeadersHeightSizeMode.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad ColumnHeadersHeightSizeMode cambia.
Inträffar när värdet på egenskapen ColumnHeadersHeightSizeMode ändras.
ColumnHeadersHeightSizeMode özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية ColumnHeadersHeightSizeMode.
ColumnHeadersHeightSizeMode 属性值更改时发生。
ColumnHeadersHeightSizeMode 屬性的值變更時發生。
Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti ColumnHeadersHeightSizeMode.
Opstår, når værdien af egenskaben ColumnHeadersHeightSizeMode ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap ColumnHeadersHeightSizeMode wordt gewijzigd.
ColumnHeadersHeightSizeMode 属性值更改时发生。
ColumnHeadersHeightSizeMode 屬性的值變更時發生。
إذا كانت القيمة حقيقية، فسيتم استخدام أول حرف مسبوق بعلامة العطف (&&) كمفتاح تذكير للزر.
如果为 true,& 符后面的第一个字符将用作按钮的助记键。
如果為 true,"(&&)" 後的第一個字元會用來做為按鈕的助憶鍵。
Má-li hodnotu true, bude první znak, před nímž je uveden znak (&&), použit jako mnemonická klávesa tlačítka.
Hvis dette er sandt, benyttes det første tegn, der efterfølger et &&-tegn, som knappens hurtigtast.
Als deze optie is ingesteld op true, wordt het eerste teken dat wordt voorafgegaan door het symbool && gebruikt als sneltoets voor de knop.
Jos arvo on tosi, ensimmäistä et-merkin (&&) jälkeistä kirjainta käytetään painikkeen valintakirjaimena.
Si la valeur est true, le premier caractère précédé d'un signe && sera utilisé comme touche mnémonique du bouton.
Wenn "true", wird das erste Zeichen, dem ein kaufmännisches Und-Zeichen (&&) vorangeht, als mnemonische Taste für die Schaltfläche verwendet.
Αν έχει τιμή true, ο πρώτος χαρακτήρας πριν από τον οποίο υπάρχει ο χαρακτήρας (&&) θα χρησιμοποιηθεί ως το μνημονικό κλειδί του κουμπιού.
אם מוגדר כ- True, התו הראשון שמופיע לאחר תו אמפרסנד (&&) ישמש כמקש מסייע זיכרון (mnemonic) של הלחצן.
Igaz értéke esetén az első „&&” (és) karakter utáni karakter lesz a címke hívóbetűje.
Se true, il primo carattere preceduto da una e commerciale (&&) verrà utilizzato come tasto di scelta rapida del pulsante.
True の場合、アンパサンド "&&" の後の最初の文字がボタンのニーモニック キーとして使用されます。
true이면 앰퍼샌드(&&) 뒤에 오는 첫 번째 문자가 단추의 니모닉 키로 사용됩니다.
Hvis verdien er True, blir det første tegnet som har et &-tegn foran seg, brukt som knappens hurtigtast.
W przypadku wartości true (prawda) pierwszy znak poprzedzony znakiem handlowego „i” (&&) będzie używany jako klawisz skrótu przycisku.
Se verdadeiro, o primeiro caractere precedido de um E comercial (&&) será usado como tecla mnemônica do rótulo.
Если установлено значение true, первый символ, перед которым стоит символ амперсанда (&&), будет использоваться как мнемоническая клавиша кнопки.
Si es igual a true, el primer carácter precedido de Y comercial (&&) se utilizará como la tecla de acceso de la etiqueta.
Om detta är sant används det första tecknet som föregås av &&-tecknet som knappens snabbtangent.
True ise, kendisinden önce (&&) işareti olan ilk karakter düğmenin kısayol tuşu olarak kullanılacaktır.
如果为 true,& 符后面的第一个字符将用作按钮的助记键。
如果為 true,"(&&)" 後的第一個字元會用來做為按鈕的助憶鍵。
تحديد ما إذا كان ينبغي وجود أشرطة تمرير بعنصر التحكم WebBrowser.
指定 WebBrowser 控件是否应该有滚动条。
指定 WebBrowser 控制項是否應該有捲軸。
Určuje, zda má mít ovládací prvek WebBrowser posuvníky.
Angiver, om WebBrowser-objektet skal indeholde rullepaneler.
Hiermee wordt opgegeven of het besturingselement WebBrowser schuifbalken moet bevatten of niet.
Määrittää, tuleeko WebBrowser-ohjausobjektilla olla vierityspalkit.
Spécifie si le contrôle WebBrowser doit être doté de barres de défilement.
Gibt an, ob das WebBrowser-Steuerelement Bildlaufleisten haben soll oder nicht.
Καθορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου WebBrowser θα πρέπει ή όχι να διαθέτει γραμμές κύλισης.
מציין אם לפקד WebBrowser יהיו סרגלי גלילה.
Meghatározza, hogy megjelenjenek-e a görgetősávok a WebBrowser vezérlőn.
Specifica se il controllo WebBrowser deve disporre di barre di scorrimento.
WebBrowser コントロールが、スクロールバーを持つべきかどうかを指定します。
WebBrowser 컨트롤에 스크롤 막대를 표시할지 여부를 지정합니다.
Angir om WebBrowser-kontrollen skal ha rullefelt eller ikke.
Określa, czy formant WebBrowser powinien mieć paski przewijania.
Especifica se o controle WebBrowser deve ter barras de rolagem ou não.
Определяет, будут ли у элемента WebBrowser полосы прокрутки.
Especifica si el control WebBrowser debería tener barras de desplazamiento o no.
Anger om WebBrowser-kontrollen ska ha rullningslister.
WebBrowser denetiminin kaydırma çubukları olup olmayacağını belirtir.
指定 WebBrowser 控件是否应该有滚动条。
指定 WebBrowser 控制項是否應該有捲軸。
Událost aktivovaná za účelem převedení hodnoty na hodnotu vhodnou k zobrazení
Hændelse, der opstår for at lade dig konvertere værdien til en værdi, som kan vises.
De gebeurtenis die optreedt zodat u de waarde kunt converteren naar een waarde die geschikt is voor weergave.
Tapahtuma käynnistetään, kun arvo halutaan muuntaa näyttökelpoiseksi.
Événement déclenché pour permettre de convertir la valeur en une valeur pouvant être affichée.
Das ausgelöste Ereignis, das die Konvertierung eines Wertes in einen anderen für die Anzeige geeigneten Wert erlaubt.
Συμβάν που προκαλείται για να είναι δυνατή η μετατροπή της τιμής σε τιμή κατάλληλη για εμφάνιση.
אירוע שיופעל כדי לאפשר להמיר את הערך לערך המתאים לתצוגה.
Ez az esemény lehetővé teszi az érték konvertálását egy megjelenítéshez megfelelő értékké.
Evento generato per consentire la conversione in un valore adatto alla visualizzazione.
表示に適切な値に、値を変換することを許可するために発生するイベントです。
표시에 적합한 값으로 값을 변환할 수 있도록 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter for å tillate at du konverterer verdien til en verdi som passer for visning.
Zdarzenie wywoływane, aby umożliwić konwertowanie wartości na wartość odpowiednią do wyświetlania.
Evento gerado para permitir a conversão do valor em um valor adequado para exibição.
Событие возникает, чтобы позволить пользователю привести значение к значению, удобному для отображения.
Evento que se desencadena para permitir que el valor se convierta en uno adecuado para mostrarse.
Händelse som aktiveras för att du ska kunna konvertera ett värde så att det är lämpligt för visning.
Değeri, görüntülemek için uygun bir değere dönüştürmenize olanak tanımak için harekete geçirilen olay.
تشغيل الحدث للسماح لك بتحويل القيمة إلى قيمة مناسبة للعرض.
为允许您将该值转换为适合显示的值所引发的事件。
為了讓您將值轉換成適合顯示的值所引發的事件。
为允许您将该值转换为适合显示的值所引发的事件。
為了讓您將值轉換成適合顯示的值所引發的事件。
خلايا الصف المحددة
选定的行单元格
選取的資料列儲存格
Vybrané buňky řádku
Markerede rækkeceller
Geselecteerde cellen uit rij
Valitut rivin solut
Cellules de lignes sélectionnées
Ausgewählte Zeilenzellen
Κελιά επιλεγμένης γραμμής
תאי שורה שנבחרו
Kijelölt sorcellák
Celle righe selezionate
選択された行のセル
선택한 행 셀
Merkede radceller
Zaznaczone komórki wierszy
Células da Linha Selecionada
Выбранные ячейки строк
Celdas de filas seleccionadas
Markerade cellrader
Seçili Satır Hücreleri
选定的行单元格
選取的資料列儲存格
مجموعة العناصر التي سيتم عرضها في ToolStrip.
在 ToolStrip 上显示的项的集合。
顯示在 ToolStrip 上的項目集合。
Kolekce položek, které se mají zobrazit u ovládacího prvku ToolStrip
Samling af elementer, der skal vises på ToolStrip.
Itemsverzameling die moet worden weergegeven op de ToolStrip.
ToolStrip-ohjausobjektissa näytettävien kuvien kokoelma.
La collection d'éléments à afficher sur le ToolStrip.
Die im ToolStrip anzuzeigende Auflistung.
Συλλογή στοιχείων για εμφάνιση στο ToolStrip.
אוסף פריטים להצגה ב- ToolStrip.
A ToolStrip vezérlőn megjelenített elemek gyűjteménye.
Insieme di elementi da visualizzare su ToolStrip.
ToolStrip に表示するアイテムのコレクションです。
ToolStrip에 표시할 항목의 컬렉션입니다.
Samlingen av elementer som skal vises på ToolStrip.
Kolekcja elementów do wyświetlenia na elemencie ToolStrip.
Coleção de itens a serem exibidos em ToolStrip.
Коллекция элементов для отображения на ToolStrip.
Colección de elementos que se van a mostrar en ToolStrip.
Objektmängden som ska visas på ToolStrip.
ToolStrip'te görüntülenecek öğe koleksiyonu.
在 ToolStrip 上显示的项的集合。
顯示在 ToolStrip 上的項目集合。
يحدث عند تغيير حالة خلية بناءً على تغيير في المحتويات الخاصة بها.
单元格状态因其内容更改而更改时发生。
當儲存格狀態變更是與儲存格內容變更有關時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně stavu buňky ve vztahu ke změně jejího obsahu.
Opstår, når en celles tilstand ændres i forbindelse med en ændring af cellens indhold.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de status van een cel wordt gewijzigd ten opzichte van een wijziging in de inhoud.
Toteutuu, kun solun tila muuttuu suhteessa solun sisällön muutokseen.
Se produit lorsque l'état d'une cellule change en raison de la modification de son contenu.
Tritt auf, wenn sich der Zustand einer Zelle im Zusammenhang mit einer Änderung der Inhalte ändert.
Συμβαίνει όταν η κατάσταση ενός κελιού αλλάζει σε σχέση με την αλλαγή στα περιεχόμενά του.
מתרחש כאשר המצב של תא משתנה ביחס לשינוי בתוכן שלו.
Akkor következik be, amikor egy cella állapota megváltozik a tartalmában bekövetkező változáshoz kapcsolódóan.
Generato quando lo stato di una cella cambia in relazione a una modifica al relativo contenuto.
セルの内容の変更に関連して、セルの状態が変更するときに発生します。
셀의 내용이 변경되어 셀의 상태가 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når statusen til en celle endres i samsvar med en endring i innholdet.
Występuje, gdy stan komórki zmieni się w związku ze zmianą zawartości.
Ocorre quando o estado de uma célula é alterado em relação a uma modificação de seu conteúdo.
Возникает при изменении состояния ячейки в связи с изменением ее содержимого.
Tiene lugar cuando el estado de una celda cambia en relación a un cambio en su contenido.
Inträffar när cellens tillstånd ändras i förhållande till en ändring i dess innehåll.
İçindekilerin değişmesiyle ilgili olarak hücre durumu değiştiğinde gerçekleşir.
单元格状态因其内容更改而更改时发生。
當儲存格狀態變更是與儲存格內容變更有關時發生。
在尚未加入至資料列之前,不可以設定儲存格的 ReadOnly 屬性。
Vlastnost ReadOnly buňky nelze nastavit před přidáním do řádku.
Egenskaben ReadOnly for en celle kan ikke indstilles, før cellen er føjet til en række.
Kan de eigenschap ReadOnly van een cel niet instellen voordat deze aan een rij is toegevoegd.
Solun ReadOnly-ominaisuuden arvoa ei voi asettaa, ennen kuin solu on lisätty riville.
Impossible de définir la propriété ReadOnly d'une cellule avant de l'avoir ajouté à une ligne.
Die ReadOnly-Eigenschaft einer Zelle kann erst festgelegt werden, wenn sie zu einer Zeile hinzugefügt wurde.
Η ιδιότητα ReadOnly ενός κελιού δεν μπορεί να οριστεί πριν να προστεθεί σε μια γραμμή.
אין אפשרות לקבוע את המאפיין ReadOnly של תא לפני הוספתו לשורה.
Egy cella ReadOnly tulajdonsága nem állítható be az előtt, hogy felveszi a cellát egy sorba.
Impossibile impostare la proprietà ReadOnly di una cella prima di aggiungere la cella a una riga.
行に追加される前に、セルの ReadOnly プロパティを設定することはできません。
셀의 ReadOnly 속성은 행에 추가하기 전에 설정할 수 없습니다.
ReadOnly-egenskapen for en celle kan ikke angis før den legges til i en rad.
Właściwości ReadOnly komórki nie można ustawić przed dodaniem jej do wiersza.
Não é possível definir a propriedade ReadOnly de uma célula antes de adicioná-la a uma linha.
Невозможно задать свойство ReadOnly ячейки до того, как она будет добавлена в строку.
La propiedad ReadOnly de una celda no se puede establecer antes de que se agregue a una fila.
Det går inte att ange egenskapen ReadOnly för en cell innan den har lagts till i en rad.
Bir hücrenin ReadOnly özelliği, hücre satıra eklenmeden önce ayarlanamaz.
لا يمكن تعيين خاصية ReadOnly لخلية قبل إضافتها إلى صف.
在将单元格添加到行之前,不能设置单元格的 ReadOnly 属性。
在将单元格添加到行之前,不能设置单元格的 ReadOnly 属性。
在尚未加入至資料列之前,不可以設定儲存格的 ReadOnly 屬性。
Τα στοιχεία ελέγχου που προστίθενται σε αυτή τη συλλογή πρέπει να είναι τύπου '<var>Type Name</var>' ή '<var>X</var>'.
פקדים שהתווספו לאוסף זה חייבים להיות מסוג '<var>Type Name</var>' או '<var>X</var>'.
Az ebbe a gyűjteménybe felvett vezérlőknek „<var>Type Name</var>” vagy „<var>X</var>” típusúaknak kell lenniük.
I controlli aggiunti all'insieme devono essere di tipo '<var>Type Name</var>' o '<var>X</var>'.
このコレクションに追加されたコントロールには型 '<var>Type Name</var>' または '<var>X</var>' を指定しなければなりません。
이 컬렉션에 추가된 컨트롤은 '<var>Type Name</var>' 또는 '<var>X</var>' 형식이어야 합니다.
Kontroller som legges til i denne samlingen, må være av typen <var>Type Name</var> eller <var>X</var>.
Formanty dodane do tej kolekcji muszą być typu „<var>Type Name</var>” lub „<var>X</var>”.
Os controles adicionados à coleção devem ser do tipo '<var>Type Name</var>' ou '<var>X</var>'.
Элементы управления, добавляемые к данной коллекции, должны иметь тип "<var>Type Name</var>" или "<var>X</var>".
Los controles que se agregan a esta colección deben ser de tipo '<var>Type Name</var>' o '<var>X</var>'.
Kontroller som lagts till i den här mängden måste vara av typen <var>Type Name</var> eller <var>X</var>.
Bu koleksiyona eklenen denetimlerin '<var>Type Name</var>' veya '<var>X</var>' türünde olması gerekir.
يجب أن تكون عناصر التحكم التي تتم إضافتها إلى هذا التجميع من أحد النوعين '<var>Type Name</var>' أو '<var>X</var>'.
添加到此集合的控件必须为“<var>Type Name</var>”或“<var>X</var>”类型。
加入此集合的控制項必須屬於 '<var>Type Name</var>' 或 '<var>X</var>' 型別。
Ovládací prvky přidané do této kolekce musí být typu <var>Type Name</var> nebo <var>X</var>.
Objekter, der føjes til samlingen, skal være af typen '<var>Type Name</var>' eller '<var>X</var>'.
Besturingselementen die worden toegevoegd aan deze verzameling moeten van het type <var>Type Name</var> of <var>X</var> zijn.
Tähän kokoelmaan lisättävien ohjausobjektien lajin on oltava <var>Type Name</var> tai <var>X</var>.
Les contrôles ajoutés à cette collection doivent être de type '<var>Type Name</var>' ou '<var>X</var>'.
Steuerelemente, die dieser Auflistung hinzugefügt werden, müssen den Typ <var>Type Name</var> oder <var>X</var> haben.
添加到此集合的控件必须为“<var>Type Name</var>”或“<var>X</var>”类型。
加入此集合的控制項必須屬於 '<var>Type Name</var>' 或 '<var>X</var>' 型別。
See catalog page for all messages.