The service
Messages on page
تشير إلى مصدر بيانات عنصر التحكم DataGridView.
指示 DataGridView 控件的数据源。
表示 DataGridView 控制項的資料來源。
Označuje zdroj dat pro ovládací prvek DataGridView.
Angiver datakilden til DataGridView-objektet.
Hiermee wordt de gegevensbron voor het besturingselement DataGridView aangegeven.
Ilmaisee DataGridView-ohjausobjektin tietolähteen.
Indique la source des données pour le contrôle DataGridView.
Zeigt die Quelle der Daten für das DataGridView-Steuerelement an.
Δηλώνει την προέλευση των δεδομένων για το στοιχείο ελέγχου DataGridView.
ציון מקור הנתונים עבור הפקד DataGridView.
Jelzi a DataGridView vezérlő adatainak forrását.
Indica l'origine dei dati per il controllo DataGridView.
DataGridView コントロールのデータのソースを示します。
DataGridView 컨트롤의 데이터 소스를 나타냅니다.
Angir datakilden for DataGridView-kontrollen.
Wskazuje źródło danych dla formantu DataGridView.
Indica a fonte de dados do controle DataGrid.
Указывает источник данных для элемента управления DataGridView.
Indica el origen de datos para el control DataGridView.
Anger datakällan för DataGridView-kontrollen.
DataGridView denetimi için veri kaynağını gösterir.
指示 DataGridView 控件的数据源。
表示 DataGridView 控制項的資料來源。
مظهر النمط المسطح لخلايا العمود.
列的单元格的平面样式外观。
資料行儲存格的平面樣式外觀。
Plochý vzhled pro buňky sloupce
Udseendet af det flade format af cellerne i kolonnen.
De platte vormgeving van de cellen van de kolom.
Sarakkeen solujen litteä ulkoasutyyli.
Le style à deux dimensions (flat) des cellules de la colonne.
Die flache Darstellung der Zellen der Spalte.
Η εμφάνιση επίπεδου στυλ των κελιών της στήλης.
מראה הסגנון השטוח של תאי העמודה.
Az oszlop celláinak lapos stílusú megjelenése.
Aspetto dello stile Flat delle celle della colonna.
列のセルのフラット スタイルの外観です。
열에 있는 셀의 평면 스타일 모양입니다.
Det flate utseendet på kolonnecellene.
Płaski wygląd komórek kolumny.
A aparência de estilo plano das células da coluna.
Плоское отображение ячеек столбца.
La apariencia de estilo plano de las celdas de la columna.
FlatStyle-utseende på kolumnens celler.
Sütun hücrelerinin düz stil görünümü.
列的单元格的平面样式外观。
資料行儲存格的平面樣式外觀。
يتم تشغيله عند طي قائمة السياق.
在上下文菜单折叠时引发。
在內容功能表摺疊時引發。
Vyvolá se při sbalení místní nabídky.
Opstår, når genvejsmenuen skjules.
Deze gebeurtenis wordt geactiveerd als het contextmenu wordt samengevouwen.
Käynnistyy, kun pikavalikko kutistetaan.
Déclenché lorsque le menu contextuel est réduit.
Wird ausgelöst, wenn das Kontextmenü ausgeblendet wird.
Προκαλείται όταν συμπτύσσεται το μενού περιεχομένου.
מופעל בעת כיווץ תפריט ההקשר.
A helyi menü összecsukásakor kiváltott esemény.
Generato quando si comprime il menu di scelta rapida.
コンテキスト メニューが縮小するときに発生します。
상황에 맞는 메뉴가 축소될 때 발생합니다.
Starter når hurtigmenyen skjules.
Występuje po zwinięciu menu kontekstowego.
Gerado quando o menu contextual é recolhido.
Вызывается при сворачивании контекстного меню.
Se desencadena cuando se contrae el menú contextual.
Aktiveras när snabbmenyn döljs.
İçerik menüsü daraltıldığında harekete geçirilir.
在上下文菜单折叠时引发。
在內容功能表摺疊時引發。
Trust Manager-dialoogvenster - installeren met verhoogde machtigingen
Luotettavuuden hallinta -valintaikkuna - Asennus laajennetuin oikeuksin
Boîte de dialogue Gestionnaire de confiance - Installation avec des autorisations élevées
Dialogfeld "Trust-Manager" - Installation mit erweiterten Berechtigungen
Παράθυρο διαλόγου διαχείρισης αξιοπιστίας - Εγκατάσταση με ανυψωμένα δικαιώματα
תיבת הדו-שיח של מנהל האמון - התקנה עם הרשאות גבוהות
Megbízhatóságkezelő párbeszédpanel – Telepítés emelt szintű engedélyekkel
Finestra di dialogo del gestore di attendibilità - Installazione con autorizzazioni elevate
信頼マネージャ ダイアログ - 引き上げられたアクセス許可でインストール
트러스트 관리자 대화 상자 - 높은 권한으로 설치
Dialogboksen Trust Manager - Installer med høyere tillatelsesnivå
Okno dialogowe menedżera zaufania - instalacja z podniesionymi uprawnieniami
Caixa de Diálogo Gerenciador de Confiança - Instalar com permissões elevadas
Диалог менеджера доверия - Установить с дополнительными разрешениями
Cuadro de diálogo del administrador de confianza - Instalación con permisos elevados
Trust Manager-dialogruta - Installation med förhöjda behörigheter
Güven Yöneticisi İletişim Kutusu - Yükseltilmiş izinlerle yükleme
مربع حوار إدارة الثقة - تثبيت بأذونات عالية المستوى
信任关系管理器对话框 - 以提升的权限进行安装
信任管理員對話方塊 - 以更高的權限安裝
Dialogové okno správce důvěryhodnosti – instalace se zvýšenými oprávněními
Dialogboks til Tillidsstyring - installation med øgede rettigheder
信任关系管理器对话框 - 以提升的权限进行安装
信任管理員對話方塊 - 以更高的權限安裝
نص الارتباط المعروض في كافة خلايا العمود.
列的所有单元格中显示的链接文本。
在所有資料行的儲存格中顯示的連結文字。
Text odkazu zobrazený ve všech buňkách sloupce
Den hyperlinktekst, der vises i alle kolonnens celler.
De tekst voor koppelingen die in alle cellen van de kolom wordt weergegeven.
Kaikissa sarakkeen soluissa näkyvä linkkiteksti.
Le texte du lien affiché dans toutes les cellules de la colonne.
Der in allen Zellen der Spalte angezeigte Linktext.
Το κείμενο της σύνδεσης εμφανίζεται σε όλα τα κελιά της στήλης.
טקסט הקישור שמוצג בכל תאי העמודה.
Az oszlop összes cellájában megjelenített hivatkozásszöveg.
Il testo del collegamento visualizzato in tutte le celle della colonna.
すべての列のセルで表示されるリンク テキストです。
열에 있는 모든 셀에 표시되는 링크 텍스트입니다.
Koblingsteksten som vises i alle kolonnecellene.
Tekst łącza wyświetlany we wszystkich komórkach kolumny.
O texto do link exibido em todas as células da coluna.
Текст ссылки, отображаемый во всех ячейках столбца.
El texto de vínculo que se muestra en todas las celdas de la columna.
Länktexten som visas på alla celler i kolumnen.
Sütun hücrelerinin tümünde görüntülenen bağlantı metni.
列的所有单元格中显示的链接文本。
在所有資料行的儲存格中顯示的連結文字。
Tapahtuma käynnistyy, kun lataaminen PictureBox-ohjausobjektiin päättyy.
Événement déclenché lors à la fin du chargement dans un PictureBox.
Das ausgelöste Ereignis, wenn das Laden in eine PictureBox beendet wird.
Συμβάν που προκαλείται όταν τελειώνει η φόρτωση σε ένα PictureBox.
אירוע שיופעל בעת סיום הטעינה אל PictureBox.
A PictureBox vezérlőbe való betöltés befejeződésekor kiváltott esemény.
Evento generato al termine del caricamento in un oggetto PictureBox.
PictureBox への読み込みが完了するときに発生するイベントです。
PictureBox로의 로딩이 끝나면 이벤트가 발생합니다.
Hendelse som startet ved innlasting til en PictureBox, fullføres.
Zdarzenie wywoływane, gdy ładowanie do elementu PictureBox zakończy się.
Evento gerado ao fim de um carregamento em PictureBox.
Событие, возникающее при окончании загрузки в PictureBox.
Evento que se desencadena cuando finaliza la carga a PictureBox.
Händelse som aktiveras när inläsning till en PictureBox avslutas.
PictureBox'a yükleme tamamlandığında harekete geçirilen olay.
تشغيل الحدث عند انتهاء التحميل إلى PictureBox.
当向 PictureBox 的加载完成时引发的事件。
載入 PictureBox 完成時引發的事件。
Událost aktivovaná po dokončení načítání do ovládacího prvku PictureBox
Hændelse, der opstår, når indlæsning til en PictureBox fuldføres.
De gebeurtenis die optreedt wanneer het laden naar een PictureBox is voltooid.
当向 PictureBox 的加载完成时引发的事件。
載入 PictureBox 完成時引發的事件。
يحدث عند تغير الحالة الممَكنة للعنصر.
在项的启用状态更改时发生。
當項目的啟用狀態變更時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně povoleného stavu položky.
Opstår, når aktiveringstilstanden for elementet er ændret.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de ingeschakelde status van het item is gewijzigd.
Toteutuu, kun kohteen käytössä-tila muuttuu.
Se produit lorsque l'état activé de l'élément a été modifié.
Tritt ein, wenn sich der aktivierte Zustand des Elements geändert hat.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η ενεργοποιημένη κατάσταση του στοιχείου.
מתרחש כאשר מצב הזמינות של הפריט השתנה.
Az elem engedélyezettségi állapotának megváltozásakor következik be.
Generato quando lo stato di attivazione dell'elemento cambia.
アイテムの enabled 状態が変更したときに発生します。
항목의 활성화 상태가 변경되면 발생합니다.
Forekommer når elementets aktiverte tilstand er endret.
Występuje, gdy stan włączenia elementu zostanie zmieniony.
Ocorre quando o estado habilitado do item é alterado.
Происходит при изменении допустимого размера данного элемента.
Tiene lugar cuando el estado del elemento ha cambiado.
Inträffar när det aktiverade läget på objektet har ändrats.
Öğenin etkinleştirilmiş durumu değiştiğinde gerçekleşir.
在项的启用状态更改时发生。
當項目的啟用狀態變更時發生。
يحدث عند إغلاق DropDown.
当 DropDown 已关闭时发生。
當下拉式清單關閉時發生。
Vyvolá se při zavření ovládacího prvku DropDown.
Opstår, når rullemenuen er lukket.
Deze gebeurtenis treedt op zodra de DropDown is gesloten.
Toteutuu, kun DropDown-ohjausobjekti on suljettu.
Se produit lors de la fermeture de la liste déroulante.
Tritt ein, wenn das DropDown geschlossen wurde.
Συμβαίνει όταν το DropDown είναι κλειστό.
מתרחש כאשר DropDown נסגר.
A legördülő lista becsukódásakor következik be.
Generato quando DropDown viene chiuso.
ドロップダウンが閉じられたときに発生します。
DropDown이 닫히면 발생합니다.
Forekommer når DropDown har blitt lukket.
Występuje po zamknięciu elementu DropDown.
Ocorre quando DropDown fecha.
Происходит при закрытии DropDown.
Tiene lugar cuando DropDown se ha cerrado.
Inträffar när DropDown har stängts.
DropDown kapandığında gerçekleşir.
当 DropDown 已关闭时发生。
當下拉式清單關閉時發生。
تحديد الرمز الذي يظهر في تلميح الأداة.
确定工具提示上显示的图标。
決定顯示在工具提示上的圖示。
Určuje ikonu, která se zobrazuje na ovládacím prvku ToolTip.
Bestemmer det ikon, der vises på værktøjstippet.
Hiermee wordt bepaald welk pictogram wordt weergegeven op de ToolTip.
Määrittää ToolTip-ohjausobjektissa näytettävän kuvakkeen.
Détermine l'icône qui s'affiche sur l'info-bulle.
Bestimmt das in der QuickInfo angezeigte Symbol.
Καθορίζει το εικονίδιο που εμφανίζεται στο ToolTip.
קובע את הסמל שיוצג על-גבי תיאור הכלי.
Meghatározza az eszközleírásban megjelenített ikont.
Determina l'icona visualizzata sulla descrizione comandi.
親のウィンドウがアクティブでない場合も含めて、常にツールヒントを表示するかどうかを決定します。
도구 설명에 표시되는 아이콘을 결정합니다.
Bestemmer ikonet som vises på ToolTip.
Określa ikonę pokazywaną na elemencie ToolTip.
Determina o ícone mostrado em ToolTip.
Определяет значок, отображаемый в подсказке.
Determina el icono que se muestra en la información sobre herramientas.
Avgör ikonen som visas i ToolTip.
ToolTip'te gösterilen simgeyi belirler.
确定工具提示上显示的图标。
決定顯示在工具提示上的圖示。
يحدث عند تغير الخاصية Margin.
在 Margin 属性更改时发生。
當 Margin 屬性變更時發生。
Vyvolá se, když je změněna vlastnost Margin.
Opstår, når egenskaben Margin er blevet ændret.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de eigenschap Margin wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun Margin-ominaisuus muuttuu.
Se produit lorsque la propriété Margin change.
Tritt ein, wenn sich die Margin-Eigenschaft geändert hat.
Συμβαίνει όταν η ιδιότητα Margin αλλάξει.
מתרחש כאשר המאפיין Margine משתנה.
A Margin tulajdonság megváltozásakor következik be.
Generato alla modifica della proprietà Margin.
Margin プロパティが変更したときに発生します。
Margin 속성이 변경되면 발생합니다.
Forekommer når Margin-egenskapen er endret.
Występuje, gdy właściwość Margin zostanie zmieniona.
Ocorre quando a propriedade Margin é alterada.
Возникает после изменения свойства Margin.
Tiene lugar cuando la propiedad Margin ha cambiado.
Inträffar när egenskapen Margin har ändrats.
Margin özelliği değiştiğinde gerçekleşir.
在 Margin 属性更改时发生。
當 Margin 屬性變更時發生。
See catalog page for all messages.