The service
Messages on page
لا تتم طباعة أي جدول في الوقت الحالي. لم يتم استدعاء TableBegin().
当前没有打印任何表。未调用 TableBegin()。
目前沒有任何資料表正在列印。尚未呼叫 TableBegin()。
Nyní se netiskne žádná tabulka. Nebyla volána metoda TableBegin().
Der udskrives ikke nogen tabel i øjeblikket. TableBegin() er ikke blevet kaldt.
Momenteel wordt er geen tabel afgedrukt. TableBegin() is niet aangeroepen.
Yhtään taulukkoa ei tällä hetkellä tulosteta. TableBegin()-toimintoa ei ole kutsuttu.
Aucune table n'est actuellement en cours d'impression. TableBegin() n'a pas été appelé.
Momentan wird keine Tabelle gedruckt. TableBegin() wurde nicht aufgerufen.
Δεν γίνεται εκτύπωση πίνακα αυτήν τη στιγμή. Δεν έχει κληθεί το TableBegin().
לא מתבצעת כעת הדפסה של טבלה כלשהי. לא נעשתה קריאה ל- TableBegin()‎.
Jelenleg nincs nyomtatás vagy kiírás alatt álló tábla. TableBegin() még nem volt meghívva.
Nessuna tabella in stampa. TableBegin() non è ancora stato chiamato.
現在表示されているテーブルはありません。TableBegin() は呼び出されていません。
현재 인쇄하고 있는 테이블이 없습니다. TableBegin()이 호출되지 않았습니다.
Ingen tabell blir skrevet ut for øyeblikket TableBegin() er ikke kalt.
Żadna tabela nie jest obecnie drukowana. Element TableBegin() nie został wywołany.
Nenhuma tabela está sendo impressa no momento. TableBegin() não foi chamada.
В данный момент не печатается ни одной таблицы. Функция TableBegin() не была вызвана.
Actualmente no se está imprimiendo ninguna tabla. No se ha llamado a TableBegin().
Ingen tabell skrivs ut för tillfället. TableBegin() har inte anropats.
Şu anda yazdırılan tablo yok. TableBegin() çağrılmamış.
当前没有打印任何表。未调用 TableBegin()。
目前沒有任何資料表正在列印。尚未呼叫 TableBegin()。
هذه المجموعة للقراءة فقط.
集合为只读。
集合是唯讀的。
Kolekce je jen pro čtení.
Samlingen er skrivebeskyttet.
Verzameling is alleen-lezen.
Kokoelma on vain luku -muotoinen.
La collection est en lecture seule.
Die Auflistung ist schreibgeschützt.
האוסף הוא לקריאה בלבד.
A gyűjtemény írásvédett.
このコレクションは読み取り専用です。
컬렉션이 읽기 전용입니다.
Samlingen er skrivebeskyttet.
Kolekcja jest tylko do odczytu.
A coleção é somente leitura.
Коллекция предназначена только для чтения.
La colección es de sólo lectura.
Mängden är skrivskyddad.
Koleksiyon salt okunur.
集合为只读。
Η συλλογή είναι μόνο για ανάγνωση.
Insieme in sola lettura.
集合是唯讀的。
يحدث في وضع Owner-Draw، عندما يجب رسم إحدى العُقد.
当需要绘制节点时,在所有者描述模式下发生。
當在主控描繪模式下必須繪製節點時發生。
Vyvolá se v režimu vykreslování vlastníka, když je potřeba vykreslit uzel.
Opstår i OwnerDraw-tilstand, når en node skal tegnes.
Deze gebeurtenis treedt op in de tekenmodus wanneer er een knooppunt moet worden getekend.
Toteutuu omistajan piirtotilassa, kun solmu on piirrettävä.
Se produit en mode owner-draw, lorsqu'un noeud doit être peint.
Tritt im Besitzerzeichnungsmodus auf, wenn ein Knoten gezeichnet werden muss.
Συμβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης από τον χρήστη, όταν απαιτείται η σχεδίαση ενός κόμβου.
מתרחש במצב ציור של בעלים, כאשר יש צורך לצייר צומת.
Tulajdonosi rajzolási módban következik be, amikor ki kell rajzolni egy csomópontot.
Generato in modalità Owner Draw quando occorre disegnare un nodo.
オーナー描画モードで、ノードが描画されなければならないときに発生します。
노드를 그려야 할 때 소유자 그리기 모드에서 발생합니다.
Forekommer i eiertegning-modus, når en node trenger å tegnes.
Ocorre no modo criado pelo proprietário, quando é necessário desenhar um nó.
Возникает в режиме отрисовки владельцем, когда нужно отрисовать узел.
Tiene lugar en modo owner-draw, cuando es necesario dibujar un nodo.
Inträffar i ägarritläge när en nod måste ritas.
Sahip çizim modunda bir düğüm çizilmesi gerektiğinde gerçekleşir.
当需要绘制节点时,在所有者描述模式下发生。
Występuje w trybie rysowania przez właściciela, gdy trzeba narysować węzeł.
當在主控描繪模式下必須繪製節點時發生。
Barva povolených odkazů v podokně příkazů
Farven på aktiverede hyperlinks i området med aktive kommandoer.
De kleur van ingeschakelde koppelingen in het opdrachtbereik.
Tärkeiden komentojen alueen käytössä olevien linkkien väri.
Couleur des liens activés dans la région des commandes réactives.
Die Farbe aktivierter Verknüpfungen im Befehlsbereich.
Το χρώμα των ενεργοποιημένων συνδέσεων στην περιοχή ενεργών εντολών.
הצבע של קישורים זמינים באזור הפקודות החמות.
Colore dei collegamenti attivi nell'area dei comandi attivi.
ホット コマンド領域で有効になっているリンクの色です。
바로 가기 명령 영역의 활성화된 링크 색입니다.
Fargen på aktiverte koblinger i det varme kommandoområdet.
Kolor włączonych łączy obszaru aktywnych poleceń.
A cor dos links habilitados na região de comandos ativa.
Цвет включенных ссылок в области часто используемых команд.
Color de los vínculos habilitados en la región de comandos activa.
Färgen på aktiverade länkar i det aktiva kommandoområdet.
En sık kullanılan komutlar alanındaki etkinleştirilmiş bağlantıların rengi.
Az engedélyezett hivatkozások színe a kiemelt parancsok területén.
لون الارتباطات المُمكّنة في منطقة الأوامر الفورية.
作用命令区内的已启用链接的颜色。
快速命令區域中已啟用連結的色彩。
作用命令区内的已启用链接的颜色。
快速命令區域中已啟用連結的色彩。
الحد الأدنى لعرض العمود بالبكسل.
列的最小宽度(以像素为单位)。
資料行的最小寬度,以像素為單位。
Minimální šířka sloupce v pixelech
Kolonnens mindstebredde, angivet i pixel.
De minimumbreedte van de kolom in pixels.
La largeur minimale de la colonne en pixels.
Die minimale Breite der Spalte in Pixel.
Το ελάχιστο πλάτος της στήλης σε pixel.
רוחבן המינימלי של העמודות בפיקסלים.
Az oszlop legkisebb szélessége képpontban megadva.
La larghezza minima della colonna in pixel.
列の幅の最小値 (ピクセル) です。
열의 최소 너비(픽셀)입니다.
Minimumsbredden på kolonnen i piksler.
Minimalna szerokość kolumny w pikselach.
A largura mínima da coluna em pixels.
Минимальная ширина столбца (в точках).
El ancho mínimo de la columna en píxeles.
Minimibredden på kolumnen i pixlar.
Sütunun piksel cinsinden en küçük genişliği.
Sarakkeen vähimmäisleveys kuvapisteinä.
列的最小宽度(以像素为单位)。
資料行的最小寬度,以像素為單位。
تعيين لون النص المحدد حاليًا.
设置当前选定文本的文本颜色。
設定目前所選取文字的文字色彩。
Nastavuje barvu textu pro aktuálně vybraný text.
Angiver farven til den aktuelt markerede tekst.
Hiermee wordt de tekstkleur voor de momenteel geselecteerde tekst ingesteld.
Määrittää valittuna olevan tekstin värin.
Définit la couleur du texte actuellement sélectionné.
Legt die Textfarbe für den aktuell ausgewählten Text fest.
Ορίζει το χρώμα κειμένου για το τρέχον επιλεγμένο κείμενο.
הגדרת צבע הטקסט של הטקסט הנבחר כעת.
Meghatározza a jelenleg kijelölt szöveg színét.
Imposta il colore del testo selezionato.
現在選択されているテキストの色を設定します。
현재 선택한 텍스트에 대한 색을 설정합니다.
Angir tekstfargen for den merkede teksten.
Ustawia kolor dla aktualnie zaznaczonego tekstu.
Define a cor de texto para o texto selecionado atualmente.
Задает цвет для выбранного в текущий момент текста.
Establece el color del texto seleccionado actualmente.
Anger textfärgen för den markerade texten.
Şu anda seçili olan metnin metin rengini ayarlar.
设置当前选定文本的文本颜色。
設定目前所選取文字的文字色彩。
تحديد ما إذا كان سيتم إعادة تغيير موقع عنصر التحكم تلقائيًا وفقًا لانتقال عناصر التحكم النظيرة.
指定为响应同级控件的移动是否自动重新定位控件。
指定控制項是否會自動重新配置,以回應對等控制項的移動。
Určuje, zda bude ovládací prvek automaticky přesunut v reakci na přesunutí rovnocenných ovládacích prvků.
Angiver, om objektet automatisk flyttes, når sideordnede objekter flyttes.
Hiermee wordt opgegeven of het besturingselement automatisch wordt verplaatst in reactie op de verplaatsing van besturingselementen op hetzelfde niveau.
Määrittää, siirretäänkö ohjausobjekti automaattisesti, kun muita ohjausobjekteja siirretään.
Spécifie si le contrôle est automatiquement déplacé en réponse au mouvement des contrôles homologues.
Gibt an, ob das Steuerelement seine Position als Reaktion auf die Bewegung von Peersteuerelementen automatisch ändert.
Καθορίζει εάν το στοιχείο ελέγχου θα επανατοποθετηθεί αυτόματα ως απάντηση στην κίνηση των ομότιμων στοιχείων ελέγχου.
מציין אם תתבצע הקצאה מחדש אוטומטית של הפקד בתגובה להעברה של פקדים עמיתים.
Meghatározza, hogy a vezérlő automatikusan áthelyeződik-e az egyenrangú vezérlők elmozdulásának hatására.
Specifica se il controllo verrà riposizionato automaticamente in seguito allo spostamento dei controlli peer.
ピア コントロールの動きに応じて、コントロールが自動的に再配置されるかどうかを指定します。
인접한 컨트롤이 이동되면 컨트롤이 자동으로 재배치되는지 여부를 지정합니다.
Angir om denne kontrollen skal flyttes automatisk som følge av at andre kontroller flyttes.
Określa, czy formant będzie automatycznie ponownie lokalizowany po przeniesieniu formantów równorzędnych.
Especifica se o controle será relocado automaticamente em resposta à movimentação de controles de mesmo nível.
Определяет, будет ли элемент управления автоматически перемещен при перемещении одноранговых элементов управления.
Especifica si el control cambiará la posición automáticamente en respuesta al movimiento de los controles en el mismo nivel.
Anger om kontrollen automatiskt kommer att omplaceras som svar på förflyttningar av peer-kontroller.
Denetimin alt denetimlerin hareketine yanıt olarak otomatik olarak yeniden konumlandırılıp konumlandırılmayacağını belirtir.
指定为响应同级控件的移动是否自动重新定位控件。
指定控制項是否會自動重新配置,以回應對等控制項的移動。
顯示編輯儲存格的控制項時發生。
Vyvolá se v případě, že je zobrazen ovládací prvek pro úpravy buňky.
Opstår, når et objekt til celleredigering vises.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer er een besturingselement voor het bewerken van een cel wordt weergegeven.
Toteutuu, kun solun muokkauksen ohjausobjekti on näkyvissä.
Se produit lorsqu'un contrôle pour modifier une cellule est affiché.
Tritt auf, wenn ein Steuerelement zum Bearbeiten einer Zelle angezeigt wird.
Συμβαίνει όταν εμφανίζεται ένα στοιχείο ελέγχου για επεξεργασία κελιού.
מתרחש כאשר מוצג פקד עבור עריכת תא.
Akkor következik be, ha megjelenik egy cella szerkesztésére szolgáló vezérlő.
Generato quando viene visualizzato un controllo per la modifica di una cella.
セルの編集用のコントロールが表示されているときに発生します。
셀 편집을 위한 컨트롤이 표시될 때 발생합니다.
Forekommer når det vises en kontroll for redigering av en celle.
Występuje, gdy jest wyświetlany formant do edytowania komórki.
Ocorre quando um controle para edição de uma célula está aparecendo.
Возникает при отображении элемента управления для редактирования ячейки.
Tiene lugar cuando se está mostrando un control para editar una celda.
Inträffar när en kontroll för att redigera en cell visas.
Bir hücreyi düzenlemek için denetim gösterildiğinde gerçekleşir.
يحدث عند ظهور عنصر تحكم لتحرير خلية.
显示用于编辑单元格的控件时发生。
显示用于编辑单元格的控件时发生。
顯示編輯儲存格的控制項時發生。
يتعذر إضافة العمود لأنه غير مجمد وموضوع قبل عمود آخر مجمد.
无法添加该列,原因是它未冻结并被置于冻结的列之前。
無法加入資料行,因為它已解除凍結但卻放在已凍結的資料行前面。
Sloupec nelze přidat, protože není zmrazen a je umístěn před zmrazeným sloupcem.
Kolonnen kan ikke tilføjes, fordi den ikke er fastfrosset og er placeret før en fastfrosset kolonne.
Kan kolom niet toevoegen omdat deze niet is vastgezet en voor een vastgezette kolom is geplaatst.
Saraketta ei voi lisätä, koska se ei ole lukittu ja se on sijoitettu lukitun sarakkeen eteen.
Impossible d'ajouter la colonne, car elle est figée et placée devant une colonne non figée.
Die Spalte kann nicht hinzugefügt werden, da sie beweglich ist und vor einer fixierten Spalte steht.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της στήλης επειδή δεν είναι σταθεροποιημένη και βρίσκεται μετά από μια σταθεροποιημένη στήλη.
אין אפשרות להוסיף עמודה מכיון שהעמודה אינה קפואה ונמצאת לפני עמודה קפואה.
Az oszlop nem vehető fel, mert zárolva van, és egy nem zárolt oszlop előtt helyezkedik el.
Impossibile aggiungere la colonna. Non è bloccata ed è inserita prima di una colonna bloccata.
列は固定されておらず、固定されている列の前に配置されているため、列を追加することはできません。
열이 고정되어 있지 않고 고정된 열 앞에 있으므로 추가될 수 없습니다.
Kolonnen kan ikke legges til fordi den ikke er fryst og er plassert foran en kolonne som er fryst.
Kolumny nie można dodać, ponieważ jest odblokowana i jest umieszczona przed kolumną zablokowaną.
Não é possível adicionar a coluna porque ela está descongelada e foi colocada antes de uma coluna congelada.
Невозможно добавить столбец, так как он не зафиксирован и помещен перед фиксированным столбцом.
La columna no se puede agregar porque no está inmovilizada y está situada antes de una columna inmovilizada.
Det går inte att lägga till kolumnen eftersom den inte är frusen och placerad efter en frusen kolumn.
Dondurulmamış olduğundan ve dondurulmuş bir sütundan önce yerleştirildiğinden, sütun eklenemiyor.
无法添加该列,原因是它未冻结并被置于冻结的列之前。
無法加入資料行,因為它已解除凍結但卻放在已凍結的資料行前面。
تشغيل الحدث عند تغير قيمة الموضع.
Position 的值更改时引发的事件。
Position 值變更時引發的事件。
Událost aktivovaná při změně hodnoty Position
Hændelse, der udløses, når værdien af Position ændres.
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van de positie wordt gewijzigd.
Tapahtuma, joka käynnistyy, kun Position-arvo muuttuu.
Événement déclenché lorsque la valeur de Position change.
Das ausgelöste Ereignis, wenn sich der Wert von "Position" ändert.
Συμβάν που προκαλείται όταν αλλάξει η τιμή του Position.
האירוע שיופעל כאשר הערך של Position משתנה.
A Position értékének megváltozásakor kiváltott esemény.
Evento generato alla modifica del valore di Position.
場所の値が変更するときに発生するイベントです。
Position의 값이 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når verdien for Plassering endres.
Zdarzenie wywoływane, gdy wartość parametru Position zostanie zmieniona.
Evento gerado quando o valor de Position é alterado.
Событие, вызываемое при изменении значения свойства Position.
Evento que se desencadena cuando el valor de Position cambia.
Händelse som aktiveras när värdet på Position ändras.
Position değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay.
Position 的值更改时引发的事件。
Position 值變更時引發的事件。
See catalog page for all messages.