The service
Messages on page
Hiermee wordt aangegeven of items naar een overloopmenu kunnen worden gestuurd.
Määrittää, voiko kohteet lähettää ylivuotovalikkoon.
Indique si les éléments peuvent être envoyer vers un menu de dépassement de capacité.
Gibt an, ob Elemente an ein Überlaufmenü gesendet werden können.
Δηλώνει εάν τα στοιχεία μπορούν να σταλούν σε ένα μενού υπερχείλισης.
מציין אם פריטים יכולים לעבור לתפריט גלישה.
Azt jelzi, hogy küldhetők-e elemek egy túlcsordulási menüre.
Indica se è possibile inviare gli elementi a un menu di overflow.
アイテムをオーバーフロー メニューに送れるかどうかを示します。
항목을 오버플로 메뉴로 보낼 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Angir om elementer kan sendes til en overflytmeny eller ikke.
Wskazuje, czy można wysłać elementy do menu przeciążenia.
Indica se os itens podem ser enviados a um menu de estouro.
Указывает, можно ли посылать элементы в меню переполнения.
Indica si los elementos se pueden enviar a un menú de desbordamiento.
Anger om objekt kan skickas till en spillmeny.
Öğelerin bir taşma menüsüne gönderilip gönderilemeyeceğini gösterir.
الإشارة إلى ما إذا كان يمكن إرسال العناصر إلى قائمة تجاوز السعة أم لا.
指定项是否可以发送到溢出菜单。
表示項目是否可以傳送至溢位功能表。
Označuje, zda lze položky odeslat do nabídky přetečení.
Angiver, om elementerne kan sendes til en overløbsmenu.
指定项是否可以发送到溢出菜单。
表示項目是否可以傳送至溢位功能表。
تعذر ControlArray.AddCopy() لأن ControlArray فارغ. يجب إضافة عنصر التحكم المطلوب نسخة إلى الموضع الأول في ControlArray.
由于 ControlArray 为空,无法执行 ControlArray.AddCopy()。将您要复制的控件添加到 ControlArray 中的第一个位置。
無法執行 ControlArray.AddCopy(),因為 ControlArray 是空的。將您要複製的控制項加入 ControlArray 中的第一個位置。
Nelze provést metodu ControlArray.AddCopy(), protože objekt ControlArray je prázdný. Přidejte ovládací prvek, který chcete kopírovat, na první pozici v objektu ControlArray.
ControlArray.AddCopy() kan ikke udføres, fordi ControlArray er tom. Føj det objekt, der skal kopieres, til den første position i ControlArray.
Kan ControlArray.AddCopy() niet uitvoeren omdat de ControlArray leeg is. Voeg het besturingselement dat u wilt kopiëren toe aan de eerste positie in de ControlArray.
ControlArray.AddCopy()-toimintoa ei voi suorittaa, koska ControlArray-taulukko on tyhjä. Lisää ohjausobjekti, jonka haluat kopioida ensimmäiseksi ControlArray-taulukkoon.
Impossible d'exécuter ControlArray.AddCopy(), car le ControlArray est vide. Ajoutez le contrôle à copier à la première position du ControlArray.
ControlArray.AddCopy() kann nicht ausgeführt werden, da das ControlArray leer ist. Fügen Sie das zu kopierende Steuerelement zur ersten Position im ControlArray hinzu.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του ControlArray.AddCopy() επειδή το ControlArray είναι κενό. Προσθέστε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αντιγραφεί στην πρώτη θέση στο ControlArray.
אין אפשרות לבצע את ControlArray.AddCopy() מכיוון ש- ControlArray ריק. הוסף את הפקד שברצונך להעתיק למיקום הראשון ב- ControlArray.
ControlArray.AddCopy() nem hajtható végre, mert a ControlArray tömb üres. Vegye fel a másolni kívánt vezérlőt a ControlArray első helyére.
Impossibile eseguire ControlArray.AddCopy(). ControlArray è vuoto. Aggiungere il controllo che si desidera copiare nella prima posizione in ControlArray.
ControlArray が空であるため、ControlArray.AddCopy() を実行できません。ControlArray の最初の位置にコピーするコントロールを追加してください。
ControlArray가 비어 있으므로 ControlArray.AddCopy()를 수행할 수 없습니다. ControlArray의 첫 번째 위치에 복사할 컨트롤을 추가하십시오.
Kan ikke utføre ControlArray.AddCopy() fordi ControlArray er tom. Legg til kontrollen du vil kopiere til den første plasseringen i ControlArray.
Nie można wykonać formantu ControlArray.AddCopy(), ponieważ element ControlArray jest pusty. Dodaj formant, który chcesz skopiować na pierwszą pozycję w elemencie ControlArray.
Não é possível executar ControlArray.AddCopy() porque a ControlArray está vazia. Adicione o controle que você deseja copiar na primeira posição na ControlArray.
Выполнение ControlArray.AddCopy() невозможно, так как ControlArray пуст. Скопируйте нужный элемент управления в первую позицию массива ControlArray.
No se puede ejecutar ControlArray.AddCopy() porque ControlArray está vacía. Agregue el control que desea copiar en la primera posición de ControlArray.
Det går inte att utföra ControlArray.AddCopy() eftersom ControlArray är tom. Lägg till kontrollen som du vill ha kopierad till den första positionen i ControlArray.
ControlArray boş olduğundan ControlArray.AddCopy() gerçekleştirilemiyor. Kopyalanmasını istediğiniz denetimi ControlArray'de birinci konuma ekleyin.
由于 ControlArray 为空,无法执行 ControlArray.AddCopy()。将您要复制的控件添加到 ControlArray 中的第一个位置。
無法執行 ControlArray.AddCopy(),因為 ControlArray 是空的。將您要複製的控制項加入 ControlArray 中的第一個位置。
السلسلة المقرر عرضها كمفتاح اختصار.
显示为快捷键的字符串。
顯示為快速鍵的字串。
Řetězec, který se má zobrazit jako klávesová zkratka
Den streng, der vises som genvejstast.
De tekenreeks die moet worden weergegeven als sneltoets.
Pikanäppäimenä käytettävä merkkijono.
La chaîne à afficher en tant que touche de raccourci.
Die als Verknüpfungstaste anzuzeigende Zeichenfolge.
Η συμβολοσειρά που θα εμφανίζεται ως πλήκτρο συντόμευσης.
המחרוזת שתוצג כמקש הקיצור.
A billentyűparancsként megjelenítendő karakterlánc.
La stringa da visualizzare come tasto di scelta rapida.
ショートカット キーとして表示される文字列です。
바로 가기 키로 표시될 문자열입니다.
Strengen som skal vises som hurtigtast.
Ciąg do wyświetlania jako przycisk skrótu.
A seqüência de caracteres a ser exibida como tecla de atalho.
Строка, отображаемая, как "горячая" клавиша.
Cadena que se va a mostrar como tecla de método abreviado.
Strängen som ska visas som snabbkommando.
Kısayol anahtarı olarak görüntülenecek dize.
显示为快捷键的字符串。
顯示為快速鍵的字串。
لا يمكن إضافة قيمة فارغة إلى BindingSource في حالة تخزين القائمة الأساسية لأنواع القيم.
如果基础列表存储值类型,则无法向 BindingSource 添加 null。
如果基礎清單儲存的是實值型別,則無法在 BindingSource 中加入 null。
Nelze přidat hodnotu Null do objektu BindingSource, pokud jsou v nadřízeném seznamu uloženy typy hodnot.
Null kan ikke føjes til BindingSource, hvis den underliggende liste gemmer værdityper.
Kan null niet toevoegen aan BindingSource als de onderliggende lijst waardetypen bewaart.
Null-arvoa ei voi lisätä BindingSource-määritykseen, jos perustana olevaan luetteloon on tallennettu arvolajeja.
Impossible d'ajouter null à BindingSource si la liste sous-jacente stocke des types valeur.
NULL kann nicht zu BindingSource hinzugefügt werden, wenn die zugrunde liegende Liste Werttypen speichert.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη της τιμής null στο BindingSource εάν η υποκείμενη λίστα αποθηκεύει τύπους τιμών.
אין אפשרות להוסיף ערך Null ל- BindingSource אם הרשימה שבבסיס מאחסנת סוגי ערכים.
NULL érték nem vehető fel BindingSource komponensbe, ha az alapul szolgáló lista értéktípusokat tartalmaz.
Impossibile aggiungere valori null a BindingSource se l'elenco sottostante contiene tipi di valore.
基になる一覧が値の型を格納する場合、BindingSource に null を追加できません。
기본 목록에 값 형식이 저장되면 BindingSource에 null을 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til null i BindingSource hvis den underliggende listen lagres verdityper.
Nie można dodać zera do parametru BindingSource, jeżeli lista podstawowa przechowuje typy wartości.
Não será possível adicionar nulo à BindingSource se a lista subjacente armazenar tipos de valor.
Если в основном списке сохраняются типы значений, добавление пустого значения в BindingSource невозможно.
No se puede agregar null a BindingSource si la lista subyacente almacena tipos de valor.
Det gick inte att lägga till null till BindingSource om den underliggande listan lagrar värdetyper.
Temeldeki liste değer türlerini depoluyorsa BindingSource'a null eklenemez.
如果基础列表存储值类型,则无法向 BindingSource 添加 null。
如果基礎清單儲存的是實值型別,則無法在 BindingSource 中加入 null。
الإشارة إلى ما إذا كانت رؤوس الصفوف ستعرض صور رمزية للأخطاء لكل صف يحتوي على خطأ في إدخال البيانات.
指示行标题是否将为每个包含数据项错误的行显示错误标志符号。
表示資料列行首是否顯示包含資料項目錯誤的每個資料列的錯誤圖像。
Označuje, zda se budou v záhlavích řádků pro každý řádek obsahující chybu zadání dat zobrazovat piktogramy chyb.
Angiver, om rækkeoverskrifterne viser fejlsymboler for hver række med dataindtastningsfejl.
Hiermee wordt aangegeven of fouttekeningen worden weergegeven in de rijkop van iedere rij die een gegevensinvoerfout bevat.
Ilmaisee, tuleeko sellaisten rivien otsikkoriville näkyviin virhekuvake, joiden tiedoissa on virhe.
Indique si les en-têtes de lignes affichent les glyphs d'erreur pour chaque ligne qui contient une erreur d'entrée de données.
Gibt an, ob die Zeilenheader Fehlersymbole für jede Zeile mit einem Dateneingabefehler anzeigen.
Δηλώνει εάν οι κεφαλίδες γραμμών θα εμφανίζουν τα ανάγλυφα σφάλματος για κάθε γραμμή που περιέχει ένα σφάλμα καταχώρησης δεδομένων.
מציין אם כותרות שורה יציגו גליפים של שגיאה עבור כל שורה המכילה שגיאה בהזנת נתונים.
Azt jelzi, hogy látható-e a hibát jelző szimbólum minden olyan sor sorfejlécében, amely adatbeviteli hibát tartalmaz.
Indica se nelle intestazioni di riga verranno visualizzate le icone di errore per ciascuna riga che contiene un errore di immissione dati.
データ エントリ エラーを含んでいる各行に対して、行ヘッダーがエラー グラフィックスを表示するかどうかを示します。
데이터 입력 오류가 있는 각 행에 대한 오류 문자를 행 머리글에 표시할지 여부를 나타냅니다.
Angir om radoverskrifter skal vise feilsymboler for hver rad som inneholder en dataoppføringsfeil.
Wskazuje, czy nagłówki wierszy będą wyświetlać ikony błędów dla każdego wiersza, który zawiera błąd wprowadzania danych.
Indica se os cabeçalhos de linha exibirão glifos de erro para cada linha que contenha um erro de entrada de dados.
Указывает, отображаются ли в заголовках строк значки ошибок для каждой строки, содержащей ошибку ввода данных.
Indica si los encabezados de las filas mostrarán glifos de error para cada fila que contenga errores de entrada de datos.
Anger om radrubriker ska visa felglyfer eller inte för varje rad som innehåller ett datapostfel.
Veri giriş hatası içeren her satır için satır başlıklarında hata kabartması görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösterir.
指示行标题是否将为每个包含数据项错误的行显示错误标志符号。
表示資料列行首是否顯示包含資料項目錯誤的每個資料列的錯誤圖像。
Kan de waarde DataGridViewCellBorderStyle.Custom niet gebruiken om de eigenschap <var>X</var> in te stellen.
Arvon DataGridViewCellBorderStyle. Custom avulla ei voi määrittää ominaisuutta <var>X</var>.
Valeur DataGridViewCellBorderStyle. Custom ne peut pas être utilisé pour définir la propriété <var>X</var>.
Der Wert DataGridViewCellBorderStyle.Custom kann zum Festlegen der <var>X</var>-Eigenschaft verwendet werden.
Η τιμή DataGridViewCellBorderStyle. Custom δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οριστεί η ιδιότητα <var>X</var>.
ערך DataGridViewCellBorderStyle. אין אפשרות להשתמש בהתאמה אישית כדי להגדיר את המאפיין <var>X</var>.
A DataGridViewCellBorderStyle. Custom érték nem használható a(z) <var>X</var> tulajdonság beállítására.
Il valore DataGridViewCellBorderStyle.Custom non può essere utilizzato per impostare la proprietà <var>X</var>.
<var>X</var> プロパティを設定するために、値 DataGridViewCellBorderStyle.Custom を使用することはできません。
DataGridViewCellBorderStyle.Custom 값은 <var>X</var> 속성을 설정하는 데 사용할 수 없습니다.
Verdien DataGridViewCellBorderStyle. Custom kan ikke brukes til å angi <var>X</var>-egenskapen.
Wartości DataGridViewCellBorderStyle. Custom nie można użyć do ustawienia właściwości <var>X</var>.
Não é possível usar o valor DataGridViewCellBorderStyle. Custom para definir a propriedade <var>X</var>.
Значение DataGridViewCellBorderStyle. Нельзя использовать Custom для установки свойства <var>X</var>.
El valor de DataGridViewCellBorderStyle. Custom no se puede utilizar para establecer la propiedad <var>X</var>.
Värdet DataGridViewCellBorderStyle. Det går inte att använda Custom för att ange egenskapen<var>X</var>.
DataGridViewCellBorderStyle.Custom değeri <var>X</var> özelliğini ayarlamak için kullanılamaz.
يتعذر استخدام القيمة DataGridViewCellBorderStyle.Custom لتعيين الخاصية <var>X</var>.
值 DataGridViewCellBorderStyle.Custom 不能用于设置 <var>X</var> 属性。
無法使用數值 DataGridViewCellBorderStyle.Custom 設定 <var>X</var> 屬性。
Hodnotu DataGridViewCellBorderStyle.Custom nelze použít k nastavení vlastnosti <var>X</var>.
Værdien DataGridViewCellBorderStyle. Custom kan ikke benyttes til at angive egenskaben <var>X</var>.
值 DataGridViewCellBorderStyle.Custom 不能用于设置 <var>X</var> 属性。
無法使用數值 DataGridViewCellBorderStyle.Custom 設定 <var>X</var> 屬性。
لون البداية للتدرج الذي سيتم استخدامه عند الضغط على عنصر قائمة موجود في أعلى مستوى.
按下顶级菜单项时使用的渐变的开始颜色。
按下最上層功能表項目時所使用漸層的開始色彩。
Počáteční barva přechodu použitá při klepnutí na první položku nabídky shora
Startfarve på den graduering, der benyttes, når der trykkes på et menuelement på øverste niveau.
Beginkleur van de schakering die wordt gebruikt wanneer een menu-item van het hoogste niveau wordt ingedrukt.
Liukuvärin alkuväri, jota käytetään, kun ylimmän tason valikkokohdetta painetaan.
La couleur de début du dégradé utilisé lorsqu'un élément de menu de niveau supérieur est enfoncé.
Die verwendete Anfangsfarbe des Farbverlaufs, wenn auf ein Menüelement der obersten Ebene geklickt wird.
Το αρχικό χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται όταν είναι πατημένο ένα στοιχείο μενού ανώτατου επιπέδου.
צבע ההתחלה של המילוי ההדרגתי המשמש בעת לחיצה על פריט תפריט ברמה העליונה.
Egy legfelső szintű menüpont megnyomásakor használt színátmenet kezdő színe.
Colore iniziale della sfumatura da utilizzare quando viene scelta una voce di menu di livello principale.
トップ レベルのメニュー項目がクリックされたときに使用されるグラデーションの開始色です。
최상위 메뉴 항목을 눌렀을 때 사용할 그라데이션의 시작 색입니다.
Startfarge på graderingen som brukes når en meny på øverste nivå er trykket ned.
Kolor początkowy gradientu używany, gdy zostanie naciśnięty element menu najwyższego poziomu.
A cor inicial do gradiente usada quando um item de menu de nível superior é pressionado.
Начальный цвет градиента, используемый нажатии пункта меню верхнего уровня.
Color inicial del gradiente que se utiliza cuando se presiona un elemento de menú de nivel superior.
Startfärg på toningen som används när ett menyalternativ på högsta nivå trycks ned.
Üst düzey menü öğesine basıldığında kullanılan geçişin başlangıç rengi.
按下顶级菜单项时使用的渐变的开始颜色。
按下最上層功能表項目時所使用漸層的開始色彩。
无法添加该列,原因是它的 CellType 属性为空。
無法加入資料行,因為它的 CellType 屬性是 null。
Sloupec nelze přidat, protože jeho vlastnost CellType má hodnotu Null.
Kolonnen kan ikke tilføjes, fordi dens CellType-egenskab er null.
Kan kolom niet toevoegen omdat de eigenschap CellType null is.
Saraketta ei voi lisätä, koska sen CellType-ominaisuuden arvo on Null.
Impossible d'ajouter la colonne, car sa propriété CellType est null.
Die Spalte kann nicht hinzugefügt werden, da ihre CellType-Eigenschaft NULL ist.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στήλης επειδή η τιμή της ιδιότητας CellType είναι null.
אין אפשרות להוסיף את העמודה מכיוון שהמאפיין CellType שלה הוא Null.
Az oszlop nem vehető fel, mert CellType tulajdonsága NULL értékű.
Impossibile aggiungere la colonna. La proprietà CellType è null.
列の CellType プロパティが null であるため、列を追加することはできません。
열의 CellType 속성이 null이므로 열을 추가할 수 없습니다.
Kolonnen kan ikke legges til fordi CellType-egenskapen er null.
Nie można dodać kolumny, ponieważ jej właściwość CellType jest pusta.
Não é possível adicionar a coluna porque sua propriedade CellType é nula.
Невозможно добавить столбец, так как его свойство CellType пусто.
La columna no se puede agregar porque su propiedad CellType es nula.
Det går inte att lägga till kolumnen eftersom dess CellType-egenskap är null.
CellType özelliği null olduğundan sütun eklenemiyor.
لا يمكن إضافة العمود لأن الخاصية CellType الخاصة به فارغة.
无法添加该列,原因是它的 CellType 属性为空。
無法加入資料行,因為它的 CellType 屬性是 null。
محاذاة الصورة التي سيتم عرضها بالعنصر.
将显示在项上的图像的对齐方式。
項目上所顯示影像的對齊方式。
Zarovnání obrázku, který bude zobrazen na položce
Den justering af billedet, der vises på elementet.
De uitlijning van de afbeelding die op het item zal worden weergegeven.
Kohteessa näytettävän kuvan tasaus.
L'alignement de l'image qui sera affichée sur l'élément.
Die Ausrichtung des auf dem Element angezeigten Bildes.
Η ευθυγράμμιση της εικόνας που θα εμφανίζεται πάνω στο στοιχείο.
היישור של התמונה אשר תוצג בפריט.
Az elemen megjelenített kép igazítása.
L'allineamento dell'immagine che verrà visualizzata sull'elemento.
アイテムに表示されるイメージの配置です。
항목에 표시될 이미지를 맞춥니다.
Justeringen av bildet som vil vises på elementet.
Wyrównanie obrazu, który będzie wyświetlany w elemencie.
O alinhamento da imagem a ser exibida no item.
Выравнивание рисунка, отображаемого на данном элементе.
Alineación de la imagen que se mostrará en el elemento.
Justering på bilden som ska visas i objektet.
Öğede görüntülenecek resmin hizalaması.
将显示在项上的图像的对齐方式。
項目上所顯示影像的對齊方式。
Määrittää kuvapisteinä jako-ohjausobjektin vähimmäisetäisyyden Panel1-paneelin vasemmasta reunasta tai yläreunasta.
Détermine la distance minimale de pixels du séparateur à partir du bord gauche ou supérieur de Panel1.
Bestimmt den Mindestabstand der Pixel des Splitters von der linken oder oberen Kante von Panel1.
Προσδιορίζει την ελάχιστη απόσταση σε pixel του διαχωριστή από το αριστερό ή το επάνω άκρο του Panel1.
קובע את המרחק המינימלי של פיקסלים של המפצל מהקצה השמאלי או העליון של Panel1.
Meghatározza az elválasztó és Panel1 bal oldali vagy felső széle közötti legkisebb távolságot képpontban megadva.
Determina la distanza minima di pixel della barra di divisione dal lato sinistro o superiore di Panel1.
Panel1 の左端または上端から分割線までの最小のピクセル距離を決定します。
Panel1의 왼쪽 또는 위쪽 가장자리로부터 분할자의 최소 픽셀 거리를 결정합니다.
Fastsetter minste pikselavstand for oppdelingen fra venstre eller fra nedre kant i Panel2.
Określa minimalną odległość pikseli rozdzielacza od lewej lub górnej krawędzi elementu Panel1.
Determina a distância mínima de pixels do separador da margem esquerda ou superior de Panel1.
Определяет минимальное расстояние в точках от разделителя до левого или верхнего края Panel1.
Determina la distancia mínima en píxeles del divisor desde el borde izquierdo o superior de Panel1.
Avgör det minimala avståndet i pixlar på delningslisten från den vänstra eller den övre kanten på Panel1.
Bölümlendiricinin Panel1'in sol veya üst kenarından en kısa uzaklığı piksel cinsinden belirler.
يحدد أقل مسافة بوحدات البكسل بين المقُسِم والحافة اليمنى أو العلوية لـ Panel1.
确定拆分器与 Panel1 的左边缘或上边缘的最小距离(以像素为单位)。
決定分隔器與 Panel1 左邊緣或上邊緣的最短距離,以像素為單位。
Určuje minimální vzdálenost příčky od levého nebo horního okraje ovládacího prvku Panel1 (v pixelech).
Bestemmer minimumafstanden, angivet i pixel, mellem delelinjen og den venstre eller øverste kant i Panel1.
Hiermee wordt de minimale afstand van de pixels van de splitser vanaf de linker- of bovenrand van Panel1 bepaald.
确定拆分器与 Panel1 的左边缘或上边缘的最小距离(以像素为单位)。
決定分隔器與 Panel1 左邊緣或上邊緣的最短距離,以像素為單位。
See catalog page for all messages.