The service
Messages on page
اللون الخالص المستخدم عند الضغط على الزر.
按钮被按下时使用的纯色。
按下按鈕時使用的純色。
Plná barva použitá při stisknutí tlačítka
Dækkende farve, der benyttes, når der trykkes på knappen.
Effen kleur die wordt gebruikt wanneer de knop wordt ingedrukt.
Tasainen väri, jota käytetään, kun painiketta painetaan.
Couleur unie utilisée lorsque le bouton est enfoncé.
Die verwendete Volltonfarbe, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird.
Συμπαγές χρώμα που χρησιμοποιείται όταν το κουμπί είναι πατημένο.
הצבע המלא המשמש בעת לחיצה על הלחצן.
A gomb megnyomott állapota esetén használandó teli szín.
Colore a tinta unita da utilizzare quando il pulsante è stato scelto.
ボタンが押されたときに使用される純色です。
단추를 누른 경우 사용하는 단색입니다.
Heldekkende farge som brukes når knappen er trykket ned.
Pełny kolor używany, gdy przycisk zostanie naciśnięty.
Cor sólida usada quando o botão é pressionado.
Однородный цвет, используемый при нажатии кнопки.
Color sólido que se utiliza cuando el botón está presionado.
Den grundfärg som används om knappen är nedtryckt.
Düğmeye basıldığında kullanılan düz renk.
按钮被按下时使用的纯色。
按下按鈕時使用的純色。
تحديد عنوان تلميح الأدوات.
确定 ToolTip 的标题。
決定工具提示的標題。
Určuje název ovládacího prvku ToolTip.
Fastlægger værktøjstippets titel.
Määrittää ToolTip-ohjausobjektin otsikon.
Détermine le titre de l'info-bulle.
Bestimmt den Titel der QuickInfo.
Καθορίζει τον τίτλο του ToolTip.
קובע את הכותרת של תיאור הכלי.
Meghatározza az eszközleírás címét.
Determina il titolo del componente ToolTip.
ツール ヒントのタイトルを決定します。
도구 설명의 제목을 결정합니다.
Bestemmer tittelen for ToolTip.
Określa tytuł elementu ToolTip.
Determina o título de ToolTip.
Определяет заголовок подсказки.
Determina el título de la información sobre herramientas.
Avgör hur rubriken på ToolTip visas.
ToolTip'in başlığını belirler.
Hiermee wordt de titel van de ToolTip bepaald.
确定 ToolTip 的标题。
決定工具提示的標題。
يحدث عند قيام مستخدم بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق محتويات إحدى الخلايا.
用户双击单元格的内容时发生。
使用者按兩下儲存格的內容時發生。
Vyvolá se v případě, že uživatel poklepe na obsah buňky.
Opstår, når en bruger dobbeltklikker på indholdet i en celle.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een gebruiker dubbelklikt op de inhoud van een cel.
Toteutuu, kun käyttäjä kaksoisnapsauttaa solun sisältöä.
Se produit lorsque l'utilisateur double-clique sur le contenu d'une cellule.
Tritt auf, wenn ein Benutzer auf den Inhalt einer Zelle doppelklickt.
Συμβαίνει όταν ο χρήστης κάνει διπλό κλικ στο περιεχόμενο ενός κελιού.
מתרחש בעת לחיצה כפולה על תוכן התא.
Akkor következik be, amikor a felhasználó duplán egy cella tartalmára kattint.
Generato quando un utente fa doppio clic sul contenuto di una cella.
ユーザーがセルの内容をダブルクリックしたときに発生します。
사용자가 셀의 내용을 두 번 클릭할 때 발생합니다.
Forekommer når en bruker dobbeltklikker innholdet i en celle.
Występuje po dwukrotnym kliknięciu zawartości komórki przez użytkownika.
Ocorre quando um usuário clica duas vezes no conteúdo da célula.
Возникает при двойном щелчке на содержимом ячейки.
Tiene lugar cuando un usuario hace doble clic en el contenido de una celda.
Inträffar när en användare dubbelklickar på cellens innehåll.
Kullanıcı hücrenin içeriğini çift tıklattığında gerçekleşir.
用户双击单元格的内容时发生。
使用者按兩下儲存格的內容時發生。
Δηλώνει τα ονόματα των στηλών της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του συνόλου των σειρών που επιστρέφονται από την προέλευση δεδομένων.
מציין שמות עמודות של מסד נתונים המשמשים כדי לסנן את ערכת השורות שהחזיר מקור הנתונים.
Jelzi azon adatbázisoszlopok nevét, amelyeket a rendszer az adatforrás által visszaadott sorkészlet rendezésére használ.
Indica i nomi delle colonne di database utilizzate per eseguire l'ordinamento dell'insieme di righe restituito dall'origine dati.
データ ソースに返された行のセットを並び替えるために使用される、データベース列の名前を示します。
데이터 소스에서 반환하는 행 집합을 정렬하는 데 사용되는 데이터베이스 열의 이름을 나타냅니다.
Angir navn på databasekolonner som brukes til å sortere radsettet som returneres av datakilden.
Wskazuje nazwy kolumn bazy danych używane do sortowania zestawu wierszy zwracanego przez źródło danych.
Indica nomes de colunas de banco de dados usados para filtrar o conjunto de linhas retornado pela fonte de dados.
Указывает имена столбцов базы данных, используемых для сортировки набора строк, возвращаемых источником данных.
Indica nombres de columnas de bases de datos utilizados para ordenar el conjunto de filas devuelto por el origen de datos.
Indikerar ett namn på databaskolumner som används för att sortera uppsättningen rader som returneras av datakällan.
Veri kaynağı tarafından döndürülen satır kümesini sıralamak için kullanılan veritabanı sütunlarının adlarını gösterir.
يشير إلى أسماء أعمدة قواعد البيانات التي يتم استخدامها لفرز مجموعة الصفوف التي يعرضها مصدر البيانات.
指示用于对由数据源返回的行集合排序的数据库列的名称。
表示用來排序資料來源所傳回資料列集合的資料庫資料行名稱。
Určuje názvy databázových sloupců, které slouží k řazení sady řádků vrácených zdrojem dat.
Angiver navne på databasekolonner, der bruges til at sortere det rækkesæt, som datakilden returnerer.
Hiermee worden namen van databasekolommen aangegeven die worden gebruikt voor het sorteren van de rijenset die wordt geretourneerd door de gegevensbron.
Ilmaisee niiden tietokannan sarakkeiden nimet, joiden mukaan tietolähteen palauttama rivijoukko lajitellaan.
Indique les noms de colonnes de base de données utilisés pour filtrer l'ensemble de lignes retourné par la source de données.
Zeigt die Namen der Datenbankspalten an, nach denen die von der Datenquelle zurückgegebene Zeilengruppe sortiert wird.
指示用于对由数据源返回的行集合排序的数据库列的名称。
表示用來排序資料來源所傳回資料列集合的資料庫資料行名稱。
يحدث عند بدء ToolStrip في الحركة داخل ToolStripPanel.
当 ToolStrip 已经开始在 ToolStripPanel 内移动时发生。
當 ToolStrip 已開始在 ToolStripPanel 內部移動時發生。
Vyvolá se v případě, že se ovládací prvek ToolStrip začal přesouvat v rámci ovládacího prvku ToolStripPanel.
Opstår, når flytningen af en ToolStrip er startet inden for en ToolStripPanel.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de ToolStrip is gaan schuiven binnen een ToolStripPanel.
Toteutuu, kun ToolStrip-ohjausobjekti on alkanut liikkua ToolStripPanel-paneelin sisällä.
Se produit lorsque le ToolStrip commence à se déplacer dans le ToolStripPanel.
Tritt ein, wenn der ToolStrip begonnen hat, sich in einem ToolStripPanel zu bewegen.
Συμβαίνει όταν το ToolStrip αρχίζει να μετακινείται μέσα σε ένα ToolStripPanel.
Akkor következik be, amikor a ToolStrip elmozdul egy ToolStripPanel objektumon belül.
Generato quando ToolStrip inizia a spostarsi all'interno di un controllo ToolStripPanel.
ToolStrip が ToolStripPanel 内で移動し始めたときに発生します。
ToolStrip이 ToolStripPanel에서 이동하기 시작하면 발생합니다.
Forekommer når ToolStrip har begynt å flytte innenfor et ToolStripPanel.
Występuje, gdy rozpocznie się przenoszenie elementu ToolStrip w elemencie ToolStripPanel.
Ocorre quando ToolStrip começa a se mover em ToolStripPanel.
Возникает, когда ToolStrip начал перемещение внутри ToolStripPanel.
Tiene lugar cuando ToolStrip ha empezado a moverse dentro de ToolStripPanel.
Inträffar när ToolStrip har börjat flytta inuti en ToolStripPanel.
ToolStrip, ToolStripPanel içinde hareket etmeye başladığında gerçekleşir.
מתרחש כאשר ה- ToolStrip החל לנוע בתוך ToolStripPanel.
当 ToolStrip 已经开始在 ToolStripPanel 内移动时发生。
當 ToolStrip 已開始在 ToolStripPanel 內部移動時發生。
Toteutuu, kun lomake on näytetty ensimmäisen kerran.
Se produit lorsque le formulaire est affiché la première fois.
Tritt ein, wenn das Formular anfangs angezeigt wird.
Συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζεται πρώτα η φόρμα.
מתרחש בעת הצגת הטופס בפעם הראשונה.
Az űrlap első megjelenítésekor következik be.
Generato alla prima visualizzazione del form.
フォームが最初に表示されたときに発生します。
폼이 처음 표시될 때마다 발생합니다.
Forekommer når skjemaet vises først.
Występuje zawsze, gdy formant jest pokazywany jako pierwszy.
Ocorre sempre que o formulário é mostrado pela primeira vez.
Возникает при первом отображении формы.
Tiene lugar cuando el formulario se muestra por primera vez.
Inträffar när formuläret visas för första gången.
Formun her ilk görüntülenişinde gerçekleşir.
يحدث عند عرض النموذج لأول مرة.
每当窗体第一次显示时发生。
當第一次顯示表單時發生。
Vyvolá se při prvním zobrazení formuláře.
Opstår, når formularen vises for første gang.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer het formulier voor de eerste keer wordt weergegeven.
每当窗体第一次显示时发生。
當第一次顯示表單時發生。
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية DataGridViewBand.DefaultCellStyle لصف.
行的 DataGridViewBand.DefaultCellStyle 属性值更改时发生。
資料列的 DataGridViewBand.DefaultCellStyle 屬性的值變更時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke změně hodnoty vlastnosti DataGridViewBand.DefaultCellStyle řádku.
Opstår, når værdien af egenskaben DataGridViewBand.DefaultCellStyle ændres for en række.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de eigenschap DataGridViewBand.DefaultCellStyle voor een rij verandert.
Toteutuu, kun riville määritetty DataGridViewBand.DefaultCellStyle-ominaisuuden arvo muuttuu.
Se produit lorsque la valeur de la propriété DataGridViewBand.DefaultCellStyle pour une ligne change.
Tritt auf, wenn sich der Wert der DataGridViewBand.DefaultCellStyle-Eigenschaft für eine Zeile ändert.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας DataGridViewBand.DefaultCellStyle για μια γραμμή.
מתרחש בעת שינוי הערך של מאפיין DataGridViewBand.DefaultCellStyle עבור שורה.
Egy sor DataGridViewBand.DefaultCellStyle tulajdonságának megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà DataGridViewBand.DefaultCellStyle di una riga cambia.
行の DataGridViewBand.DefaultCellStyle プロパティの値が変更したときに発生します。
행의 DataGridViewBand.DefaultCellStyle 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når verdien for egenskapen DataGridViewBand.DefaultCellStyle for en rad endres.
Występu8je, gdy wartość właściwości DataGridViewBand.DefaultCellStyle dla wiersza zostanie zmieniona.
Ocorre quando o valor da propriedade DataGridViewBand.DefaultCellStyle de uma linha é alterado.
Возникает при изменении значения свойства DataGridViewBand.DefaultCellStyle строки.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad DataGridViewBand.DefaultCellStyle para una fila cambia.
Inträffar när värdet på egenskapen DataGridViewBand.DefaultCellStyle för en rad ändras.
Bir satırın DataGridViewBand.DefaultCellStyle özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
行的 DataGridViewBand.DefaultCellStyle 属性值更改时发生。
資料列的 DataGridViewBand.DefaultCellStyle 屬性的值變更時發生。
Vaikka sovellukset voivat olla hyödyllisiä, ne voivat samalla vahingoittaa tietokonettasi. Jos et luota lähteeseen, älä asenna tätä ohjelmaa. <var>X</var>
Bien que les applications soient utiles, elles sont susceptibles d'endommager votre ordinateur. Si vous ne faites pas confiance à la source de ce logiciel, n'installez pas ce dernier. <var>X</var>
Anwendungen können zwar nützlich sein, stellen jedoch auch eine potenzielle Gefahr für Ihren Computer dar. Installieren Sie diese Software nicht, wenn sie nicht von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. <var>X</var>
Μολονότι οι εφαρμογές μπορούν να είναι χρήσιμες, μπορούν δυνητικά να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Εάν δεν εμπιστεύεστε την προέλευση, μην εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό. <var>X</var>
למרות שיישומים עשויים להועיל, הרי שהם עלולים גם לגרום נזק למחשב. אם אינך בוטח במקור, אל תתקין תוכנה זו. <var>X</var>
Az alkalmazások hasznosak lehetnek, ugyanakkor esetleg kárt is tehetnek a számítógépben. Ne telepítse ezt a szoftvert, ha nem bízik meg a forrásában. <var>X</var>
Le applicazioni possono essere utili ma anche potenzialmente dannose per il computer. Se non si ritiene attendibile l'origine, non installare il software. <var>X</var>
アプリケーションは便利ですが、コンピュータに危害を及ぼす可能性があります。ソフトウェアの発行元を信頼できない場合、このソフトウェアをインストールしないでください。<var>X</var>
응용 프로그램은 경우에 따라 유용할 수도 있고 사용자 컴퓨터를 손상시킬 수도 있습니다. 소스를 신뢰하지 않는 경우에는 이 소프트웨어를 설치하지 마십시오. <var>X</var>
Selv om programmer kan være nyttige, kan de potensielt skade datamaskinen din. Hvis du ikke stoler på kilden, må du ikke installere denne programvaren. <var>X</var>
Aplikacje mogą być użyteczne, ale mogą też uszkodzić komputer. Jeżeli nie masz zaufania do źródła, nie instaluj tego oprogramowania. <var>X</var>
Embora os aplicativos possam ser úteis, eles podem danificar o computador. Se você não confiar na origem, não instale o software. <var>X</var>
Хотя приложения могут быть полезными, они потенциально могут повредить ваш компьютер. Если вы не доверяете этому источнику, не устанавливайте эту программу. <var>X</var>
Aunque las aplicaciones pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo potencial para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo instale. <var>X</var>
Även om en del tillämpningsprogram kan vara användbara skulle de eventuellt kunna skada din dator. Om du inte litar på källan ska du inte installera den här programvaran. <var>X</var>
Uygulamalar kullanışlı olabildiği gibi bilgisayarınıza zarar da verebilir. Kaynağa güvenmiyorsanız, yazılımı yüklemeyin. <var>X</var>
على الرغم من أن التطبيقات قد تكون مفيدة، إلا أنها قد تكون ضارة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا كنت لا تثق في المصدر، لا تقم بتثبيت هذا البرنامج. <var>X</var>
虽然应用程序会有一定用处,但它们可能会对计算机造成危害。如果您不信任其来源,则不要安装此软件。<var>X</var>
雖然這些應用程式可能很有用,但是它們也可能對您的系統造成傷害。如果您不信任其來源,則請勿安裝此軟體。<var>X</var>
Aplikace mohou být užitečné, mohou však také poškodit počítač. Pokud zdroj nepovažujete za důvěryhodný, neinstalujte tento software. <var>X</var>
Programmer kan være nyttige, men de kan også skade computeren. Hvis du ikke har tillid til kilden, bør du ikke installere dette program. <var>X</var>
Toepassingen kunnen handig zijn, maar mogelijk ook schade toebrengen aan de computer. Installeer deze software niet als u de bron niet vertrouwt. <var>X</var>
虽然应用程序会有一定用处,但它们可能会对计算机造成危害。如果您不信任其来源,则不要安装此软件。<var>X</var>
雖然這些應用程式可能很有用,但是它們也可能對您的系統造成傷害。如果您不信任其來源,則請勿安裝此軟體。<var>X</var>
A titkosítási szint megváltozásakor következik be.
Generato quando il livello di crittografia cambia.
暗号化レベルが変更するたびに発生します。
암호화 수준이 변경될 때마다 발생합니다.
Forekommer når krypteringsnivået endres.
Występuje przy każdej zmianie poziomu szyfrowania.
Ocorre sempre que o nível de criptografia é alterado.
Возникает при каждом изменении уровня шифрования.
Tiene lugar cuando el nivel de cifrado cambia.
Inträffar när krypteringsnivån ändras.
Şifreleme düzeyi her değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغير مستوى التشفير.
每当加密级别更改时发生。
當加密等級變更時發生。
Vyvolá se vždy při změně úrovně šifrování.
Opstår, når krypteringsniveauet ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer het codeerniveau wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun salaustaso muuttuu.
Se produit lorsque le niveau de chiffrement est modifié.
Tritt ein, wenn sich die Verschlüsselungsstufe ändert.
Συμβαίνει κάθε φορά που αλλάζει το επίπεδο κρυπτογράφησης.
מתרחש כאשר רמת ההצפנה משתנה.
每当加密级别更改时发生。
當加密等級變更時發生。
يحدث عند النقر فوق عُقدة نقرًا مزدوجًا بالماوس.
用鼠标双击节点时发生。
以滑鼠按兩下節點時發生。
Vyvolá se při poklepání myší na uzel.
Opstår, når der dobbeltklikkes på en node med musen.
Deze gebeurtenis treedt op bij dubbelklikken op een knooppunt.
Toteutuu, kun solmua kaksoisnapsautetaan hiirellä.
Se produit lors d'un double-clic de souris sur un noeud.
Tritt auf, wenn mit der Maus auf einen Knoten doppelgeklickt wird.
Συμβαίνει όταν γίνει διπλό κλικ σε έναν κόμβο με το ποντίκι.
מתרחש בעת לחיצה כפולה על צומת באמצעות העכבר.
Egy csomópontra történő dupla egérkattintáskor következik be.
Generato quando si fa doppio clic con il mouse su un nodo.
ノードがマウスでダブルクリックされたときに発生します。
마우스로 노드를 두 번 클릭할 때 발생합니다.
Forekommer når en node dobbeltklikkes med musen.
Występuje, gdy węzeł zostanie dwukrotnie kliknięty przy użyciu myszy.
Ocorre quando o usuário clica duas vezes com o mouse em um nó.
Возникает при двойном щелчке мыши на узле.
Tiene lugar cuando se hace doble clic con el mouse en un nodo.
Inträffar när noden dubbelklickas på med musen.
Öğe fareyle çift tıklatıldığında gerçekleşir.
用鼠标双击节点时发生。
以滑鼠按兩下節點時發生。
See catalog page for all messages.