The service
Messages on page
يجب عدم تعيين القيمة إذا كان النمط هو Marquee.
如果样式为“Marquee”,则不能设置值。
Pokud je nastaven styl Marquee, nesmí být nastavena hodnota.
Værdien må ikke indstilles, hvis formatet er Marquee.
Waarde mag niet worden ingesteld als de stijl Lichtkrant is.
Arvoa ei tule asettaa, jos tyylinä on vierivä teksti.
La valeur ne doit pas être définie si le style est Texte défilant.
Der Wert darf nicht festgelegt werden, wenn "Marquee" als Stil verwendet wird.
Δεν πρέπει να οριστεί η τιμή εάν το στυλ είναι κυλιόμενο μήνυμα.
אין להגדיר ערך אם הסגנון הוא 'כתובית'.
Az értéket nem szabad beállítani, ha a stílus Fényújság.
Non impostare il valore se lo stile è Marquee.
スタイルに Marquee が指定されている場合、値を設定してはいけません。
스타일이 [움직이는 텍스트]인 경우 값을 설정하면 안 됩니다.
Verdien må ikke angis hvis stilen er Marquee.
Nie wolno ustawiać wartości, jeżeli styl jest ustawiony na Marquee.
O valor não deverá ser definido se o estilo for Marquee.
Нельзя задать значение при использовании стиля Marquee.
No se debe establecer el valor si el estilo es Marquee.
Värdet får inte anges om formatet är Marquee.
Stil Marquee ise Value ayarlanmamalıdır.
如果样式为“Marquee”,则不能设置值。
使用跑馬燈樣式時不能設定值。
使用跑馬燈樣式時不能設定值。
يحدد الموقع النسبي للصورة بالنسبة للنص الموجود على الزر.
指定按钮上图像与文本的相对位置。
指定影像與按鈕上的文字之相對位置。
Angiver den relative placering af billedet i forhold til teksten på knappen.
Hiermee wordt de relatieve koppeling tussen de afbeelding en de tekst op de knop opgegeven.
Määrittää kuvan suhteellisen sijainnin painikkeen tekstiin nähden.
Spécifie l'emplacement relatif de l'image par rapport au texte sur le bouton.
Gibt die Position des Bilds relativ zum Text auf der Schaltfläche an.
Καθορίζει τη θέση της εικόνας σε σχέση με το κείμενο επάνω στο κουμπί.
מציין את מיקום התמונה יחסית לטקסט בלחצן.
Meghatározza a kép helyzetét a gombon levő szöveg helyzetéhez viszonyítva.
Specifica la posizione relativa dell'immagine in relazione al testo sul pulsante.
ボタンのテキストに対して相対的なイメージの場所を指定します。
단추의 텍스트에 대한 이미지의 상대 위치를 지정합니다.
Angir den relative plasseringen av bildet i forhold til teksten på knappen.
Określa względne położenie obrazu w tekście wyświetlanym na przycisku.
Especifica o local relativo da imagem em relação ao texto no botão.
Определяет положение изображения относительно текста на кнопке.
Especifica la ubicación relativa de la imagen respecto al texto del botón.
Anger den relativa platsen för bilden till texten på knappen.
Düğme üzerinde resmin metne göre konumunu belirtir.
Určuje relativní umístění obrázku vzhledem k textu na tlačítku.
指定按钮上图像与文本的相对位置。
指定影像與按鈕上的文字之相對位置。
اللوحة اليمنى أو العلوية في SplitContainer.
SplitContainer 中的左面板或上面板。
SplitContainer 的左方面板或上方面板。
Panel Left nebo Top v ovládacím prvku SplitContainer
Venstre eller øverste panel i SplitContainer.
Het linker- of bovenpaneel in de SplitContainer.
SplitContainer-ohjausobjektin vasemman reunan tai yläreunan paneeli.
Panneau de gauche ou du haut dans le SplitContainer.
Der linke oder obere Bereich im SplitContainer.
Ο αριστερός ή επάνω πίνακας στο SplitContainer.
הלוח השמאלי או העליון ב- SplitContainer.
SplitContainer bal oldali vagy felső panelje.
Il riquadro sinistro o superiore in SplitContainer.
SplitContainer の左または上のパネルです。
SplitContainer의 왼쪽 또는 위쪽 패널입니다.
Venstre eller øvre panel i SplitContainer.
Panel Left lub Top w elemencie SplitContainer.
O painel Esquerdo ou Superior em SplitContainer.
Панели Left или Top в SplitContainer.
Panel izquierdo o superior de SplitContainer.
Den vänstra eller övre panelen i SplitContainer.
SplitContainer'daki Sol veya Üst bölüm.
SplitContainer 中的左面板或上面板。
SplitContainer 的左方面板或上方面板。
الإشارة إلى ما إذا كان مسموحًا للمستخدم بتحديد أكثر من خلية أو صف أو عمود من DataGridView في المرة الواحدة.
指示用户一次是否可以选择 DataGridView 的多个单元格、行或列。
表示是否允許使用者一次選取多個 DataGridView 的儲存格、資料列或資料行。
Označuje, zda má uživatel povoleno vybrat najednou více než jeden řádek, sloupec nebo buňku ovládacího prvku DataGridView.
Angiver, om brugeren kan markere flere celler, rækker eller kolonner i DataGridView ad gangen.
Hiermee wordt aangegeven of de gebruiker meer dan één cel, rij of kolom van de DataGridView tegelijk kan selecteren.
Ilmaisee, voiko käyttäjä valita useamman kuin yhden solun, rivin tai sarakkeen DataGridView-ohjausobjektissa kerralla.
Indique si l'utilisateur est autorisé à sélectionner plusieurs cellules, lignes ou colonnes du DataGridView simultanément.
Gibt an, ob der Benutzer mehrere Zellen, Zeilen oder Spalten der DataGridView gleichzeitig auswählen kann.
Δηλώνει εάν ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα κελιά, γραμμές ή στήλες του DataGridView.
מציין אם המשתמש רשאי לבחור בו-זמנית יותר מתא, שורה או עמודה אחת של DataGridView.
Azt jelzi, hogy a felhasználó kijelölhet-e egyszerre több cellát, sort vagy oszlopot a DataGridView vezérlőben.
Indica se all'utente è consentito selezionare contemporaneamente più celle, righe o colonne di DataGridView.
ユーザーが、一度に 1 つ以上の DataGridView のセル、行または列を選択することを許可されているかどうかを示します。
DataGridView의 셀, 행 또는 열을 한 번에 여러 개 선택할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Angir om brukeren kan velge mer enn én celle, rad eller kolonne i DataGridView om gangen.
Wskazuje, czy użytkownik może zaznaczyć więcej niż jedną komórkę, wiersz lub kolumnę w formancie DataGridView jednocześnie.
Indica se o usuário pode selecionar mais de uma célula, linha ou coluna de DataGridView de cada vez.
Указывает, может ли пользователь одновременно выбрать более одной ячейки, строки или столбца DataGridView.
Indica si el usuario puede seleccionar más de una celda, fila o columna en DataGridView al mismo tiempo.
Anger om användare kan markera fler än en cell, rad eller kolumn åt gången i DataGridView.
Kullanıcının DataGridView'de aynı anda bir hücre, satır veya sütundan daha fazlasını seçmesine izin verilip verilmediğini gösterir.
指示用户一次是否可以选择 DataGridView 的多个单元格、行或列。
表示是否允許使用者一次選取多個 DataGridView 的儲存格、資料列或資料行。
資料行分割線的寬度,以像素為單位。
Šířka oddělovače sloupců v pixelech
Bredden af skillelinjen mellem kolonner, angivet i pixel.
De breedte van de scheidingsmarkering van de kolom in pixels.
Sarakejakajan leveys kuvapisteinä.
La largeur du séparateur de colonne en pixels.
Die Breite des Spaltenunterteilers in Pixel.
Το πλάτος του διαχωριστικού στηλών σε pixel.
רוחבו של מפריד העמודות בפיקסלים.
Az oszlopelválasztó szélessége képpontban megadva.
La larghezza del divisore di colonna in pixel.
列の分割線の幅 (ピクセル) です。
열 구분선의 너비(픽셀)입니다.
Bredden på kolonneskillelinjen i piksler.
Szerokość linii podziału kolumny w pikselach.
A largura do divisor de coluna em pixels.
Ширина разделителя столбцов (в точках).
El ancho del divisor de columna en píxeles.
Bredden på kolumnavdelaren i pixlar.
Sütun ayırıcının piksel cinsinden genişliği.
عرض مقسِّم العمود بالبكسل.
列分隔符的宽度(以像素为单位)。
列分隔符的宽度(以像素为单位)。
資料行分割線的寬度,以像素為單位。
لون الوسط للتدرج الذي سيتم استخدامه عند الضغط على عنصر قائمة موجود في أعلى مستوى.
按下顶级菜单项时使用的渐变的中间颜色。
按下最上層功能表項目時所使用漸層的中間色彩。
Prostřední barva přechodu použitá při klepnutí na první položku nabídky shora
Mellemfarve på den graduering, der benyttes, når der trykkes på et menuelement på øverste niveau.
Tussenkleur van de schakering die wordt gebruikt wanneer een menu-item van het hoogste niveau wordt ingedrukt.
Liukuvärin keskiväri, jota käytetään, kun ylimmän tason valikkokohdetta painetaan.
La couleur intermédiaire du dégradé utilisé lorsqu'un élément de menu de niveau supérieur est enfoncé.
Die verwendete Mittelfarbe des Farbverlaufs, wenn auf ein Menüelement der obersten Ebene geklickt wird.
Το μεσαίο χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται όταν είναι πατημένο ένα στοιχείο μενού ανώτατου επιπέδου.
צבע האמצע של המילוי ההדרגתי המשמש בעת לחיצה על פריט תפריט ברמה העליונה.
Egy legfelső szintű menüpont megnyomásakor használt színátmenet középső színe.
Colore centrale della sfumatura da utilizzare quando viene scelta una voce di menu di livello principale.
トップ レベルのメニュー項目がクリックされたときに使用されるグラデーションの中間色です。
최상위 메뉴 항목을 눌렀을 때 사용할 그라데이션의 중간 색입니다.
Midtfargen på graderingen som brukes når en meny på øverste nivå er trykket ned.
Środkowy kolor gradientu używany, gdy zostanie naciśnięty element menu najwyższego poziomu.
A cor intermediária do gradiente usada quando um item de menu de nível superior é pressionado.
Средний цвет градиента, используемый нажатии пункта меню верхнего уровня.
Color intermedio del gradiente que se utiliza cuando se presiona un elemento de menú de nivel superior.
Mellanfärg på toningen som används när ett menyalternativ på högsta nivå trycks ned.
Üst düzey menü öğesine basıldığında kullanılan geçişin orta rengi.
按下顶级菜单项时使用的渐变的中间颜色。
按下最上層功能表項目時所使用漸層的中間色彩。
لا يمكن التحقق من ناشر هذا التطبيق. يجب عدم تشغيل التطبيقات إلا من الناشرين الموثوق بهم.
无法验证此应用程序的发行者。请仅运行来自您信任的发行者的应用程序。
無法驗證這個應用程式的發行者。請只執行您信任的發行者所提供的應用程式。
Vydavatele této aplikace nelze ověřit. Spouštějte aplikace pouze od vydavatelů, které považujete za důvěryhodné.
Udgiveren af dette program kan ikke bekræftes. Du bør kun køre programmer fra udgivere, som du har tillid til.
De uitgever van deze toepassing kan niet worden gecontroleerd. Gebruik alleen toepassingen van uitgevers die u vertrouwt.
Tämän sovelluksen julkaisijaa ei voi vahvistaa. Suorita vain luottamiesi julkaisijoiden sovelluksia.
Impossible de vérifier l'éditeur de cette application. N'exécutez que des applications provenant d'éditeurs fiables.
Der Herausgeber dieser Anwendung kann nicht überprüft werden. Führen Sie nur Anwendungen von Herausgebern aus, denen Sie vertrauen.
Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του εκδότη αυτής της εφαρμογής. Να εκτελείτε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστους εκδότες.
אין אפשרות לאמת את המפרסם של יישום זה. הפעל אך ורק יישומים ממפרסמים בהם אתה בוטח.
Az alkalmazás gyártója nem ellenőrizhető. Csak olyan szoftvergyártók alkalmazásait futtassa, amelyekben megbízik.
Impossibile verificare l'autore dell'applicazione. Eseguire solo applicazioni di autori considerati attendibili.
このアプリケーションの発行元を確認できません。信頼する発行元からのアプリケーションのみを実行してください。
이 응용 프로그램의 게시자를 확인할 수 없습니다. 신뢰할 수 있는 게시자의 응용 프로그램만 실행할 수 있습니다.
Utgiveren av dette programmet kan ikke verifiseres. Kjør bare programmer fra utgivere du stoler på.
Nie można zweryfikować wydawcy tej aplikacji. Należy uruchamiać wyłącznie aplikacje zaufanych wydawców.
Não é possível verificar o editor deste aplicativo. Somente execute aplicativos de editores nos quais você confiar.
Издатель данного приложения не может быть проверен. Запускайте приложения только от издателей, которым вы доверяете.
No se puede comprobar el fabricante de esta aplicación. Sólo ejecute aplicaciones de fabricantes de confianza.
Det går inte att verifiera utgivaren av det här tillämpningsprogrammet. Kör bara tillämpningsprogram som kommer från utgivare du litar på.
Bu uygulamanın yayımcısı doğrulanamıyor. Yalnızca güvendiğiniz yayımcıların uygulamalarını çalıştırın.
无法验证此应用程序的发行者。请仅运行来自您信任的发行者的应用程序。
無法驗證這個應用程式的發行者。請只執行您信任的發行者所提供的應用程式。
الإشارة إلى ما إذا كان تخطيط عنصر التحكم من اليمين إلى اليسار في حالة تعيين الخاصية RightToLeft إلى القيمة Yes.
指示当 RightToLeft 属性设置为 Yes 时控件布局是否为从右向左。
表示當 RightToLeft 屬性設為 Yes 時,控制項配置是否為由右至左。
Označuje, zda je pro ovládací prvek nastaveno rozložení zprava doleva, pokud je vlastnost RightToLeft nastavena na hodnotu Yes.
Angiver, om objektets layout er højre mod venstre, når egenskaben RightToLeft er angivet til Yes.
Hiermee wordt aangegeven of de indeling van het besturingselement van rechts naar links is wanneer de eigenschap RightToLeft is ingesteld op Ja.
Ilmaisee, onko ohjausobjektin asettelu oikealta vasemmalle, kun RightToLeft-ominaisuuden arvona on Kyllä.
Indique si le contrôle est disposé de droite à gauche lorsque la propriété RightToLeft a la valeur Yes.
Gibt an, ob das Layout des Steuerelements von rechts nach links angeordnet ist, wenn die RightToLeft-Eigenschauft auf "Yes" festgelegt ist.
Δηλώνει εάν η διάταξη του στοιχείου ελέγχου είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά όταν η ιδιότητα RightToLeft έχει οριστεί στην τιμή Yes.
מציין אם פריסת הפקד היא מימין-לשמאל כאשר המאפיין RightToLeft מוגדר כ- Yes.
Azt jelzi, hogy a vezérlő elrendezése jobbról balra haladó-e, ha a RightToLeft tulajdonság értéke Yes.
Indica se il layout del controllo è da destra a sinistra quando la proprietà RightToLeft è impostata su Yes.
RightToLeft プロパティが Yes に設定されているときに、コントロールのレイアウトを右から左に指定するかどうかを示します。
RightToLeft 속성이 Yes로 설정되어 있을 때 컨트롤 레이아웃이 오른쪽에서 왼쪽으로 지정되는지 여부를 나타냅니다.
Angir om kontrolloppsettet er høyre mot venstre når RightToLeft-egenskapen er angitt til Yes.
Wskazuje, czy układ formantu jest układem od prawej do lewej, gdy właściwość RightToLeft ma ustawioną wartość Yes.
Indica se o layout do controle é da direita para a esquerda quando a propriedade RightToLeft é definida como Sim.
Указывает, должен ли макет элемента управления перерисовываться справа налево, если для свойства RightToLeft установлено значение Yes.
Indica si el diseño del control es de derecha a izquierda cuando la propiedad RightToLeft está establecida en Yes.
Anger om kontrollens layout är höger-till-vänster när egenskapen RightToLeft har angetts till Yes.
RightToLeft özelliği Yes olarak ayarlandığında denetim düzeninin sağdan sola olup olmadığını gösterir.
指示当 RightToLeft 属性设置为 Yes 时控件布局是否为从右向左。
表示當 RightToLeft 屬性設為 Yes 時,控制項配置是否為由右至左。
يحدث عند تغير نص الحالة.
每当状态文本更改时发生。
當狀態文字變更時發生。
Vyvolá se při každé změně textu stavu.
Opstår, når statusteksten ændres.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de statustekst wordt gewijzigd.
Toteutuu, kun tilateksti muuttuu.
Se produit en cas de modification du texte d'état.
Tritt ein, wenn sich der Statustext ändert.
Συμβαίνει κάθε φορά που αλλάζει κείμενο της κατάστασης.
מתרחש כאשר טקסט המצב משתנה.
Az állapotleíró szöveg változásakor következik be.
Generato quando la percentuale di aggiornamento cambia.
状態テキストが変更するたびに発生します。
상태 텍스트가 변경될 때마다 발생합니다.
Forekommer når statusteksten endres.
Występuje przy każdej zmianie tekstu stanu.
Ocorre sempre que o status do texto é alterado.
Происходит при изменении текста состояния.
Tiene lugar cuando el texto del estado cambia.
Inträffar när statustexten ändras.
Durum metni her değiştiğinde gerçekleşir.
每当状态文本更改时发生。
當狀態文字變更時發生。
يحدث عندما تفقد خلية تنشيط الإدخال ولم تعد الخلية الحالية.
单元格失去输入焦点并且不再是当前单元格时发生。
儲存格失去輸入焦點且不再是目前儲存格時發生。
Vyvolá se v případě, že buňka ztratí vstupní fokus a není již aktuální buňkou.
Opstår, når en celle mister inputfokus og ikke længere er den aktuelle celle.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een cel niet meer de invoerfocus heeft en niet langer de huidige cel is.
Toteutuu, kun kohdistus poistuu solusta eikä solu enää ole valittu solu.
Se produit lorsqu'une cellule perd le focus d'entrée et n'est plus la cellule active.
Tritt auf, wenn eine Zelle den Eingabefokus verliert und nicht mehr die aktuelle Zelle ist.
Συμβαίνει όταν σταματάει η εστίαση στα δεδομένα ενός κελιού και το κελί αυτό δεν είναι πλέον το τρέχον κελί.
מתרחש כאשר מוקד הקלט עוזב את התא אשר חדל להיות התא הנוכחי.
Akkor következik be, amikor a cella elveszti a beviteli fókuszt, és már nem az aktuális cella.
Generato quando una cella perde lo stato attivo per l'input e non è più la cella corrente.
セルが入力フォーカスを失くし、現在のセルでなくなったときに発生します。
셀이 입력 포커스를 잃어 더 이상 현재 셀이 아닐 때 발생합니다.
Forekommer når en celle mister inndatafokus og ikke lenger er den gjeldende cellen.
Występuje, gdy komórka utraci fokus wprowadzania i nie jest już bieżącą komórką.
Ocorre quando uma célula perde o foco de entrada e não é mais a célula atual.
Возникает при перемещении фокуса с данной ячейки (ячейка больше не является текущей).
Tiene lugar cuando una celda pierde el foco de entrada y ya no es la celda actual.
Inträffar när en cell förlorar fokus och inte längre är den aktiva cellen.
Bir hücre giriş odağını kaybettiğinde ve artık geçerli hücre olmadığında gerçekleşir.
单元格失去输入焦点并且不再是当前单元格时发生。
儲存格失去輸入焦點且不再是目前儲存格時發生。
See catalog page for all messages.