The service
Messages on page
Toteutuu, kun DataGridViewCell.ToolTipText-ominaisuuden arvo muuttuu DataGridView-ohjausobjektin solussa.
Se produit lorsque la valeur de la propriété DataGridViewCell.ToolTipText change pour une cellule du DataGridView.
Tritt auf, wenn sich der DataGridViewCell.ToolTipText-Eigenschaftenwert einer Zelle in der DataGridView ändert.
Συμβαίνει όταν η τιμή της ιδιότητας DataGridViewCell.ToolTipText αλλάζει για ένα κελί στο DataGridView.
מתרחש כאשר ערך המאפיין DataGridViewCell.ToolTipText משתנה עבור תא ב- DataGridView.
A DataGridView vezérlőben levő valamely cella DataGridViewCell.ToolTipText tulajdonságának megváltozásakor következik be.
Generato quando il valore della proprietà DataGridViewCell.ToolTipText di una cella in DataGridView cambia.
DataGridView のセルに対して、DataGridViewCell.ToolTipText プロパティの値が変更したときに発生します。
DataGridView의 셀에 대한 DataGridViewCell.ToolTipText 속성 값이 변경될 때 발생합니다.
Forekommer når egenskapsverdien for DataGridViewCell.ToolTipText endres for en celle i DataGridView.
Występuje, gdy wartość właściwości DataGridViewCell.ToolTipText dla komórki w formancie DataGridView zostanie zmieniona.
Ocorre quando o valor d propriedade DataGridViewCell.ToolTipText é alterado para uma célula no DataGridView.
Возникает при изменении значения свойства DataGridViewCell.ToolTipText для ячейки в DataGridView.
Tiene lugar cuando el valor de la propiedad DataGridViewCell.ToolTipText cambia para una celda en DataGridView.
Inträffar när värdet på egenskapen DataGridViewCell.ToolTipText ändras i för en cell i DataGridView.
DataGridView içindeki bir hücrenin DataGridViewCell.ToolTipText özelliğinin değeri değiştiğinde gerçekleşir.
يحدث عند تغيير قيمة خاصية DataGridViewCell.ToolTipText لإحدى الخلايا في DataGridView.
DataGridView 中某一单元格的 DataGridViewCell.ToolTipText 属性值更改时发生。
DataGridView 中儲存格的 DataGridViewCell.ToolTipText 屬性值變更時發生。
Vyvolá se, když je změněna hodnota vlastnosti DataGridViewCell.ToolTipText pro buňku v ovládacím prvku DataGridView.
Opstår, når værdien af egenskaben DataGridViewCell.ToolTipText ændres for en celle i DataGridView.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de waarde van de eigenschap DataGridViewCell.ToolTipText voor een cel in de DataGridView wordt gewijzigd.
DataGridView 中某一单元格的 DataGridViewCell.ToolTipText 属性值更改时发生。
DataGridView 中儲存格的 DataGridViewCell.ToolTipText 屬性值變更時發生。
لون انتهاء التدرج المستخدم عند الضغط على الزر.
按钮被按下时使用的渐变的结束颜色。
按下按鈕時所使用漸層的結束色彩。
Koncová barva přechodu použitá při stisknutí tlačítka
Slutfarve på den graduering, der benyttes, når der trykkes på knappen.
Eindkleur van de schakering die wordt gebruikt wanneer de knop wordt ingedrukt.
Liukuvärin loppuväri, jota käytetään, kun painiketta painetaan.
Couleur de fin du dégradé utilisé lorsque le bouton est enfoncé.
Die verwendete Endfarbe des Farbverlaufs, wenn auf die Schaltfläche geklickt wird.
Το τελευταίο χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται όταν το κουμπί είναι πατημένο.
צבע הסיום של המילוי ההדרגתי המשמש בעת לחיצה על הלחצן.
A gomb megnyomott állapota esetén használt színátmenet befejező színe.
Colore finale della sfumatura da utilizzare quando il pulsante è stato scelto.
ボタンが押されたときに使用されるグラデーションの終了色です。
단추를 누른 경우 사용하는 그라데이션의 끝 색입니다.
Endefargen på graderingen som brukes når knappen er trykket ned.
Kolor końcowy gradientu używany, gdy przycisk jest naciśnięty.
A cor final do gradiente usada quando o botão é pressionado.
Последний цвет градиента, используемый при нажатии этой кнопки.
Color final del gradiente que se utiliza cuando el botón está presionado.
Slutfärg på toningen som används när knappen trycks ned.
Düğmeye basıldığında kullanılan geçişin bitiş rengi.
按钮被按下时使用的渐变的结束颜色。
按下按鈕時所使用漸層的結束色彩。
تحديد إمكانية استخدام الخاصية Text أو ToolTipText للعرض في ToolTip.
确定是否使用 Text 或 ToolTipText 属性在 ToolTip 上显示。
決定是否使用 Text 或 ToolTipText 屬性以顯示在工具提示上。
Určuje, zda se má k zobrazení popisku tlačítka používat vlastnost Text nebo ToolTipText.
Angiver, om egenskaben Text eller ToolTipText skal benyttes til visning på værktøjstippet.
Hiermee wordt opgegeven of de eigenschap Text of ToolTipText moet worden gebruikt voor weergave op de ToolTip.
Määrittää, käytetäänkö työkaluvihjeessä näyttämiseen Text- vai ToolTipText-ominaisuutta.
Spécifie s'il faut utiliser la propriété Text ou ToolTipText pour affichage sur l'info-bulle.
Gibt an, ob die Text- oder ToolTipText-Eigenschaft für die QuickInfo angezeigt werden soll.
Προσδιορίζει εάν η ρύθμιση μεγέθους του στοιχείου θα γίνεται αυτόματα στην εικόνα και το κείμενό του.
מציין אם להשתמש במאפיין Text או ToolTipText להצגה על-גבי ה- ToolTip.
Meghatározza, hogy az eszközleírás megjelenítéséhez a Text vagy a ToolTipText tulajdonságot kell-e használni.
Specifica se utilizzare la proprietà Text o ToolTipText per eseguire la visualizzazione sul componente ToolTip.
ツール ヒントで表示するために、テキストを使用するか、またはツール ヒントで表示するための ToolTipText プロパティを使用するかを指定します。
Text 또는 ToolTipText 속성을 사용하여 도구 설명에 표시할지 여부를 지정합니다.
Angir om teksten eller ToolTipText-egenskapen skal vises på ToolTip.
Określa, czy używać właściwości Text czy ToolTipText do wyświetlania w elemencie ToolTip.
Especifica se a propriedade Text ou ToolTipText deve ser usada para exibir ToolTip.
Определяет, значение какого свойства, Text или ToolTipText, будет отображаться на подсказке.
Especifica si utilizar la propiedad Text o ToolTipText para que se muestren en la información sobre herramientas.
Anger om egenskapen Text eller ToolTipText ska visas i ToolTip.
ToolTip'i görüntülemek için Text özelliğinin mi yoksa ToolTipText özelliğinin mi kullanılacağını belirtir.
确定是否使用 Text 或 ToolTipText 属性在 ToolTip 上显示。
決定是否使用 Text 或 ToolTipText 屬性以顯示在工具提示上。
حروف محدد التنسيق التي تشير إلى كيفية عرض إحدى القيم.
格式说明符,指示显示值的方式。
表示值之顯示方式的格式規範字元。
Znaky specifikátoru formátu označující, jak se má hodnota zobrazovat
De formatangivelsestegn, der angiver, hvordan en værdi skal vises.
De tekens van de indelingsspecificatie die aangeven hoe een waarde moet worden weergegeven.
Muotoilumerkit, jotka ilmaisevat, kuinka arvo näytetään.
Les caractères de spécificateur de format qui indiquent comment une valeur doit être affichée.
Die Zeichen des Formatbezeichners, die angeben, wie ein Wert angezeigt werden soll.
Οι χαρακτήρες του προσδιοριστικού μορφοποίησης που δηλώνουν πώς θα εμφανίζεται μια τιμή.
תו מציין התבנית אשר מציין את אופן התצוגה של ערך.
A formátummegadó karakterek, amelyek jelzik, hogyan kell megjelennie az értéknek.
I caratteri identificatori di formato che indicano la modalità di visualizzazione di un valore.
値をどのように表示するかを示す形式指定子の文字です。
값을 표시하는 방법을 나타내는 형식 지정자 문자입니다.
Formatangivelsestegnene som angir hvordan en verdi skal vises.
Znaki specyfikatora formatu, które wskazują sposób wyświetlania wartości.
Os caracteres especificadores de formato indicam como um valor deve ser exibido.
Символы спецификатора формата, определяющие отображение значения.
Caracteres de especificador de formato que indican cómo se muestra un valor.
De formatspecificerande tecken som anger hur ett värde ska visas.
Bir değerin nasıl görüntüleneceğini gösteren biçim belirteci karakterleri.
格式说明符,指示显示值的方式。
表示值之顯示方式的格式規範字元。
تحديد ما إذا كان يجب أن يكون تقديم النص متوافقًا مع الإصدارات السابقة من Windows Forms أم لا.
指定文本呈现是否应该与早期版本的 Windows 窗体兼容。
指定文字呈現是否應與 Windows Form 以前的版本相容。
Určuje, zda má být vykreslování textu kompatibilní s předchozími verzemi knihovny Windows Forms.
Angiver, om tekstvisningen skal være kompatibel med tidligere versioner af Windows Forms.
Hiermee wordt opgegeven of de tekstweergave compatibel moet zijn met eerdere versies van Windows Forms.
Määrittää, tuleeko tekstin muodostustoiminnon olla yhteensopiva Windows-lomakkeiden aiempien versioiden kanssa.
Spécifie si le rendu de texte doit être compatible avec les versions antérieures de Windows Forms.
Gibt an, ob die Textdarstellung kompatibel mit Windows Forms-Vorgängerversionen sein soll.
Καθορίζει εάν η απόδοση του κειμένου θα πρέπει να είναι συμβατή με τις προηγούμενες εκδόσεις του Windows Forms.
מציין אם אופן הצגת הטקסט צריך להתאים למהדורות קודמות של Windows Forms.
Meghatározza, hogy a szöveg megjelenítése kompatibilis legyen-e a Windows Forms korábbi kiadásaival.
Specifica se il rendering del testo deve essere compatibile con le versioni precedenti di Windows Form.
テキストの表示が Windows Forms の以前のリリースとの互換性を維持するかどうかを指定します。
텍스트 렌더링이 Windows Forms의 이전 버전과 호환되는지 여부를 지정합니다.
Angir om tekstgjengivelsen skal være kompatibel med tidligere utgivelser av Windows Forms.
Określa, czy renderowanie tekstu powinno być zgodne z poprzednimi wydaniami formantów systemu Windows.
Especifica se o texto sendo processado deve ser compatível com versões anteriores do Windows Forms.
Определяет, должен ли отображаемый текст быть совместимым с предыдущими версиями Windows Forms.
Especifica si el texto que se representa debería ser compatible con versiones anteriores de Windows Forms.
Anger om textrendering ska vara kompatibel med tidigare versioner av Windows Forms.
Metin işlemenin Windows Forms'un derlemeleriyle uyumlu olması gerekip gerekmediğini belirtir.
指定文本呈现是否应该与早期版本的 Windows 窗体兼容。
指定文字呈現是否應與 Windows Form 以前的版本相容。
محاولة إلغاء أي عملية جارية لتحميل الصور.
尝试取消任何当前图像加载操作。
嘗試取消任何目前的影像載入作業。
Pokusí se zrušit jakoukoli aktuální operaci načítání obrázku.
Forsøger at annullere alle aktuelle billedindlæsningshandlinger.
Hiermee wordt geprobeerd het laden van afbeeldingen te annuleren.
Yrittää peruuttaa kaikki käynnissä olevat kuvanlataustoiminnot.
Tente d'annuler toute opération de chargement d'image en cours.
Versucht, alle aktuellen Bildladevorgänge abzubrechen.
Κάνει προσπάθεια να ακυρώσει οποιαδήποτε τρέχουσα λειτουργία φόρτωσης εικόνων.
מנסה לבטל את כל הפעולות הנוכחיות של טעינת תמונות.
Megpróbál megszakítani minden folyamatban levő képbetöltési műveletet.
Tenta di annullare eventuali operazioni di caricamento dell'immagine in corso.
すべての現在のイメージの読み込み操作をキャンセルしようとします。
현재 이미지 로딩 작업을 취소하려고 시도합니다.
Prøver å avbryte gjeldende bildeinnlastingsoperasjoner.
Próbuje anulować wszystkie bieżące operacje ładowania obrazu.
Tentativas de cancelar uma operação de carregamento de imagem atual.
Пытается прекратить все текущие операции загрузки изображений.
Intenta cancelar todas las operaciones actuales de carga de imágenes.
Försöker avbryta en pågående inläsning av bilder.
Geçerli resim yükleme işlemlerini iptal etmeyi dener.
尝试取消任何当前图像加载操作。
嘗試取消任何目前的影像載入作業。
Vstup masky není kompatibilní.
Maskeinput er ufuldstændig.
Maskerinvoer is niet volledig.
Peitteen syöte on puutteellinen.
Entrée de masque incomplète.
Τα δεδομένα εισόδου μάσκας δεν είναι πλήρη.
קלט מסיכה לא הושלם.
A maszkolt bemeneti adat nem teljes.
Input maschera incompleto.
マスクの入力は完了していません。
마스크 입력이 완전하지 않습니다.
Maskeinndataene er ikke fullført.
Wprowadzona maska jest niepełna.
Неполный ввод маски.
Entrada de máscara incompleta.
Maskindata är inte fullständiga.
Maske girişi tam değil.
Unvollständige Maskeneingabe.
A entrada da máscara não está completa.
إدخال قناع غير كامل.
掩码输入不完整。
遮罩輸入不完整。
掩码输入不完整。
遮罩輸入不完整。
هناك تطابق بين خليتين على الأقل من الخلايا المتوفرة. يجب أن تكون كل خلية من الخلايا المتوفرة فريدة.
提供的单元格中至少有两个完全相同。提供的每个单元格都必须是唯一的。
提供的儲存格中至少有兩個是相同的。提供的每一個儲存格都必須是唯一的。
Nejméně dvě zadané buňky jsou identické. Každá zadaná buňka musí být jedinečná.
Mindst to af de angivne celler er ens. Alle de angivne celler skal være entydige.
Ten minste twee van de opgegeven cellen zijn identiek. Iedere opgegeven cel moet uniek zijn.
Vähintään kaksi määritetyistä soluista on identtisiä. Jokaisen määritetyn solun on oltava yksilöllinen.
Au moins deux cellules fournies sont identiques. Chaque cellule fournie doit être unique.
Mindestens zwei der angegebenen Zellen sind identisch. Jede angegebene Zelle muss eindeutig sein.
Τουλάχιστον δύο από τα παρεχόμενα κελιά είναι πανομοιότυπα. Κάθε παρεχόμενο κελί πρέπει να είναι μοναδικό.
לפחות שני תאים שסופקו הם זהים. כל תא שסופק חייב להיות ייחודי.
A megadott cellák közül legalább kettő azonos. Minden megadott cellának egyedinek kell lennie.
Almeno due delle celle specificate sono identiche. Ogni cella specificata deve essere univoca.
指定されたセルのうち少なくとも 2 つのセルが同一です。指定されたセルはそれぞれ一意でなければなりません。
제공된 셀이 적어도 두 개 이상 같습니다. 제공된 각 셀은 고유해야 합니다.
Minst to av de angitte cellene er like. Hver angitte celle må være unik.
Co najmniej dwie podane komórki są identyczne. Każda podana komórka musi być unikatowa.
Pelo menos duas células fornecidas são idênticas. Cada célula fornecida deve ser única.
Как минимум две указанные ячейки идентичны. Каждая ячейка должна быть уникальной.
Al menos dos celdas proporcionadas son idénticas. Cada célula proporcionada debe ser única.
Åtminstone två av de angivna raderna är identiska. Varje angiven cell måste vara unik.
Sağlanan en az iki hücre aynı. Sağlanan her hücre benzersiz olmalıdır.
提供的单元格中至少有两个完全相同。提供的每个单元格都必须是唯一的。
提供的儲存格中至少有兩個是相同的。提供的每一個儲存格都必須是唯一的。
Fontti, jolla puun solmun otsikkoteksti näytetään.
La police utilisée pour afficher le texte dans l'étiquette du noeud d'arbre.
Die Schriftart, in der der Text in der Beschriftung des Strukturknotens angezeigt wird.
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του κειμένου στην ετικέτα του κόμβου του δέντρου.
הגופן שמשמש להצגת העץ בתווית צומת העץ.
A facsomópont feliratszövegének megjelenítéséhez használt betűtípus.
Il tipo di carattere utilizzato per visualizzare il testo sull'etichetta del nodo della struttura.
ノードのラベルのテキストを表示するために使用されるフォントです。
트리 노드의 레이블에 텍스트를 표시하는 데 사용되는 글꼴입니다.
Skrifttypen som brukes til å vise teksten på trenodens etikett.
Czcionka używana do wyświetlania tekstu na etykiecie węzła drzewa.
A fonte usada para exibir o texto no rótulo do nó da árvore.
Шрифт, используемый при отображении текста подписи к узлу структуры дерева.
Fuente que se utiliza para mostrar el texto en la etiqueta del nodo del árbol.
Teckensnittet som används för att visa texten på trädnodens etikett.
Ağaç düğümünün etiketindeki metni görüntülemek için kullanılan yazı tipi.
الخط المستخدم لعرض النص في التسمية التوضيحية لعُقدة الشجرة.
用于在树节点的标签上显示文本的字体。
在樹狀節點的標籤中顯示文字時所使用的字型。
Písmo použité k zobrazení textu v popisku uzlu stromové struktury
Den skrifttype, der bruges til at vise teksten på træknudens etiket.
Het lettertype dat wordt gebruikt om de tekst op het label van het structuurknooppunt weer te geven.
用于在树节点的标签上显示文本的字体。
在樹狀節點的標籤中顯示文字時所使用的字型。
يعمل على معالجة تخطيط مكوناته وترتيبها بتنسيق جدول بشكل تلقائي.
处理其组件的布局并以表的形式自动排列它们。
處理其元件的配置,並自動以資料表的格式排列元件。
Zpracovává rozložení svých komponent a uspořádává je automaticky do formátu tabulky.
Håndterer layoutet af komponenterne og arrangerer dem automatisk i tabelformat.
Hiermee wordt de indeling van de onderdelen verwerkt en worden de onderdelen automatisch in tabelindeling geschikt.
Käsittelee osiensa asettelun ja järjestää osat taulukoksi automaattisesti.
Manipule la disposition de ses composants et les réorganise automatiquement sous forme de tableau.
Behandelt das Layout der zugehörigen Komponenten und ordnet sie automatisch im Tabellenformat an.
Χειρίζεται τη διάταξη των στοιχείων και τα τακτοποιεί αυτόματα στη μορφή ενός πίνακα.
מטפל בפריסה של הרכיבים ומסדר אותם באופן אוטומטי בתבנית של טבלה.
Kezeli komponenseinek elrendezését, és automatikusan elrendezi a komponenseket táblázatos formában.
Gestisce il layout dei componenti e li dispone automaticamente in formato tabella.
コンポーネントのレイアウトを操作し、表形式で自動的に配置します。
구성 요소의 레이아웃을 처리하고 테이블 형식으로 자동으로 정렬합니다.
Håndterer oppsettet for komponentene, og ordner dem automatisk i formatet for en tabell.
Obsługuje układ składników i rozmieszcza je automatycznie w formacie tabeli.
Manipula o layout de seus componentes e os organiza no formato de tabela automaticamente.
Обрабатывает макет компонентов и автоматически компонует их в формате таблицы.
Controla la presentación de sus componentes y los organiza en el formato de una tabla automáticamente.
Hanterar layouten på dess komponenter och ordnar dem automatiskt i tabellformat.
Bileşenlerinin yerleşimini işler ve bunları otomatik olarak bir tablo biçiminde düzenler.
处理其组件的布局并以表的形式自动排列它们。
處理其元件的配置,並自動以資料表的格式排列元件。
See catalog page for all messages.