The service
Messages on page
لا يمكن تنفيذ العملية. هناك تطابق بين المصدر والهدف.
不可能实现的操作。源和目标完全相同。
無法執行作業。來源和目標相同。
Operaci nelze provést. Zdroj je stejný jako cíl.
Handlingen kan ikke udføres. Kilden og destinationen er ens.
Onmogelijke bewerking. Bron en doel zijn hetzelfde.
Toiminto ei ole mahdollinen. Lähde ja kohde ovat sama.
Opération impossible. La source et la cible sont identiques.
Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Quelle und Ziel sind identisch.
Η λειτουργία είναι αδύνατη. Η προέλευση και ο προορισμός είναι ίδια.
הפעולה אינה אפשרית. המקור והיעד זהים.
A művelet nem lehetséges. A forrás és a cél megegyezik.
Operazione impossibile. Origine e destinazione sono identiche.
不可能な操作です。ソースとターゲットが同一です。
작업을 수행할 수 없습니다. 소스와 대상이 동일합니다.
Operasjonen er umulig. Kilde og mål er identiske.
Operacja jest niemożliwa. Źródło i element docelowy są identyczne.
Operação impossível. A origem e o destino são idênticos.
Операция невыполнима. Источник и цель должны быть одинаковыми.
Operación imposible. Origen y destino son idénticos.
Åtgärden är omöjlig. Källa och mål är identiska.
İşlem olanaksız. Kaynak ve hedef özdeş.
不可能实现的操作。源和目标完全相同。
無法執行作業。來源和目標相同。
يحدد وضع ضبط الحجم تلقائيًا للصفوف المرئية.
确定可见行的自动调整大小模式。
決定可見資料列的自動調整大小。
Určuje režim automatického nastavování výšky viditelných řádků.
Bestemmer tilstanden for automatisk størrelse for de synlige rækker.
Hiermee wordt de modus voor automatisch formaat voor de zichtbare rijen bepaald.
Määrittää automaattisen koonmuuttotilan näkyville riveille.
Détermine le mode de taille automatique des lignes visibles.
Bestimmt den automatischen Anpassungsmodus für die sichtbaren Zeilen.
Καθορίζει την αυτόματη λειτουργία αλλαγής μεγέθους για τις ορατές γραμμές.
קובע את מצב שינוי הגודל האוטומטי עבור השורות הנראות לעין.
Meghatározza a látható sorok automatikus méretezési módját.
Determina la modalità di ridimensionamento automatico per le righe visibili.
可視行の自動サイズ調整モードを決定します。
표시되는 행의 자동 크기 조정 모드를 결정합니다.
Bestemmer automatisk størrelsesmodus for de synlige radene.
Określa tryb automatycznego ustawiania rozmiaru dla widocznych wierszy.
Determina o modo de dimensionamento automático para as linhas visíveis.
Определяет режим автоматической установки размера для видимых строк.
Determina el modo ajuste automático para las filas visibles.
Anger det automatiska storleksläget för synliga rader.
Görünür satırlar için otomatik boyut modunu belirler.
确定可见行的自动调整大小模式。
決定可見資料列的自動調整大小。
اللون الخالص الذي يتم استخدامه عند تحديد الزر واختياره واستخدام التدرجات.
按钮被选中和选定并且正在使用渐变时使用的纯色。
核取並選取按鈕以及使用漸層時所使用的純色。
Plná barva použitá v případě, že je zaškrtnuto a vybráno tlačítko a jsou použity přechody
Dækkende farve, der benyttes, når knappen er markeret og valgt, og der benyttes gradueringer.
Effen kleur die moet worden gebruikt wanneer het selectievakje wordt ingeschakeld en er schakeringen worden gebruikt.
Tasainen väri, jota käytetään, kun painike on valittu ja käytössä ovat liukuvärit.
Couleur unie à utiliser lorsque le bouton est activé et sélectionné et que des dégradés sont utilisés.
Die zu verwendende Volltonfarbe, wenn die Schaltfläche aktiviert und ausgewählt wird und Farbverläufe verwendet werden.
Συμπαγές χρώμα που χρησιμοποιείται όταν το κουμπί είναι σημειωμένο και επιλεγμένο και χρησιμοποιούνται διαβαθμίσεις.
הצבע המלא בו יש להשתמש כאשר הלחצן מסומן ונבחר ונעשה שימוש במילוי הדרגתי.
A gomb bejelölt és kiválasztott állapota esetén használandó teli szín, ha színátmeneteket használ.
Colore a tinta unita da utilizzare quando viene scelto e selezionato il pulsante e si utilizzano sfumature.
ボタンがチェックおよび選択されて、グラデーションが使用されているときに使用する純色です。
단추가 선택되고 그라데이션이 사용 중인 경우 사용할 단색입니다.
Heldekkende farge som brukes når knappen er avmerket og det brukes graderinger.
Pełny kolor do używania, gdy przycisk jest zaznaczony i wybrany oraz używane są gradienty.
Cor sólida a ser usada quando o botão está marcado e selecionado e gradientes são utilizados.
Однородный цвет, когда кнопка отмечена и выбрана и используются градиенты.
Color sólido que se utiliza cuando el botón está activado y seleccionado y se están utilizado los gradientes.
Den grundfärg som ska användas om knappen är markerad och toningar används.
Düğme işaretlendiğinde ve seçildiğinde ve geçişler kullanılırken kullanılacak düz renk.
按钮被选中和选定并且正在使用渐变时使用的纯色。
核取並選取按鈕以及使用漸層時所使用的純色。
إعادة تعيين الخاصية '<var>Property Name</var>'
重置属性“<var>Property Name</var>”
重設屬性 '<var>Property Name</var>'
Obnovit vlastnost <var>Property Name</var>
Nulstil egenskaben '<var>Property Name</var>'
Eigenschap <var>Property Name</var> opnieuw instellen.
Alkuarvoon palautettu ominaisuus <var>Property Name</var>
Réinitialiser la propriété '<var>Property Name</var>'
Eigenschaft <var>Property Name</var> zurücksetzen
Επαναφορά ιδιότητας '<var>Property Name</var>'
אפס את מאפיין '<var>Property Name</var>'
A következő tulajdonság alaphelyzetbe állítása: „<var>Property Name</var>”
Reimpostazione proprietà '<var>Property Name</var>'
プロパティ '<var>Property Name</var>' のリセット
'<var>Property Name</var>' 속성을 다시 설정하십시오.
Tilbakestill egenskapen <var>Property Name</var>
Resetuj właściwość '<var>Property Name</var>'
Redefinir propriedade '<var>Property Name</var>'
Сбрасывает свойство "<var>Property Name</var>"
Restablecer propiedad '<var>Property Name</var>'
Återställ egenskapen <var>Property Name</var>
Sıfırlama özelliği '<var>Property Name</var>'
重置属性“<var>Property Name</var>”
重設屬性 '<var>Property Name</var>'
يعمل على إدارة مجموعة مرتبطة من علامات التبويب، التي يمكن أن تحتوي على عناصر تحكم ومكونات، وعرضها للمستخدم.
管理并向用户显示可以包含控件和组件的相关选项卡的集合。
管理並向使用者顯示可以包含控制項和元件的相關索引標籤集合。
Zobrazuje uživateli související kolekci karet, které mohou obsahovat ovládací prvky a komponenty, a umožňuje je spravovat.
Administrerer og viser brugeren en relateret samling af faner, der kan indeholde objekter og komponenter.
Hiermee wordt een gekoppelde verzameling tabbladen beheerd en weergegeven die besturingselementen en onderdelen kan bevatten.
Näyttää käyttäjälle kokoelman välilehtiä, jotka voivat sisältää ohjausobjekteja ja osia, sekä hallitsee niitä.
Gère et affiche à l'intention de l'utilisateur une collection d'onglets apparentés contenant des contrôles et des composants.
Verwaltet eine Auflistung von Registerkarten, die Steuerelemente und Komponenten enthalten können, und zeigt sie dem Benutzer an.
Διαχειρίζεται και εμφανίζει στο χρήστη μια σχετική συλλογή καρτελών οι οποίες είναι δυνατό να περιέχουν στοιχεία ελέγχου και στοιχεία.
מנהל ומציג בפני המשתמש אוסף כרטיסיות קשורות שעשויות להכיל פקדים ורכיבים.
Kezeli és megjeleníti olyan kapcsolódó lapfülek gyűjteményét, amelyek mindegyike tartalmazhat vezérlőket és komponenseket.
Gestisce e visualizza all'utente un insieme di schede correlate che possono contenere controlli e componenti.
コントロールおよびコンポーネントを含むタブの関連コレクションを管理し、ユーザーに表示します。
컨트롤과 구성 요소를 포함할 수 있는 관련 탭 컬렉션을 관리하고 사용자에게 표시합니다.
Behandler og viser en relatert samling med kategorier som kan inneholde kontroller og komponenter.
Zarządza i wyświetla użytkownikowi powiązaną kolekcję kart, która może zawierać formanty i składniki.
Gerencia e exibe para o usuário uma coleção relacionada de guias que podem conter controles e componentes.
Обрабатывает и отображает для пользователя соответствующую коллекцию вкладок, содержащих элементы управления и компоненты.
Controla y muestra al usuario una colección relacionada de fichas que pueden contener controles y componentes.
Hanterar och visar användaren en relaterad mängd av flikar som kan innehålla kontroller och komponenter.
Denetimler ve bileşenler içeren ilgili sekmeler koleksiyonunu yönetir ve kullanıcıya görüntüler.
管理并向用户显示可以包含控件和组件的相关选项卡的集合。
管理並向使用者顯示可以包含控制項和元件的相關索引標籤集合。
Obrázek, který se má zobrazit, pokud se nezdaří načtení jiného obrázku.
Billede, der skal vises, når indlæsningen af et nyt billede mislykkes.
Afbeelding die moet worden weergegeven als het laden van een andere afbeelding mislukt.
Kuva, joka näytetään, kun toisen kuvan lataaminen epäonnistuu.
Image à afficher lorsque le chargement d'une autre image échoue.
Das anzuzeigende Bild, wenn ein anderes Bild nicht geladen werden kann.
Εικόνα που εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η φόρτωση μιας άλλης εικόνας.
התמונה שתוצג כאשר הטעינה של תמונה אחרת נכשלה.
A megjelenítendő kép, ha egy másik kép betöltése sikertelen.
Immagine da visualizzare quando il caricamento di un'altra immagine non riesce.
別のイメージの読み込みに失敗したときに表示されるイメージです。
다른 이미지를 로드하지 못할 때 표시할 이미지입니다.
Bilde som skal vises når innlastingen av et annet bilde mislykkes.
Obraz do wyświetlenia, gdy załadowanie innego obrazu nie powiedzie się.
Imagem a ser exibida quando há falha no carregamento de outra imagem.
Изображение, отображаемое при невозможности загрузки другого изображения.
Imagen que se muestra cuando falla la carga de otra imagen.
Bild som ska visas när inläsning av en annan bild misslyckas.
Başka bir resim yüklenemediğinde görüntülenecek resim.
الصورة التي سيتم عرضها عند فشل تحميل صورة أخرى.
当加载另一图像失败时显示的图像。
載入其他影像失敗時所顯示的影像。
当加载另一图像失败时显示的图像。
載入其他影像失敗時所顯示的影像。
لون المقدمة لعُقدة الشجرة.
树节点的前景色。
樹狀節點的前景色彩。
Barva popředí uzlu stromové struktury
Forgrundsfarven på træknuder.
De voorgrondkleur van het structuurknooppunt.
Puun solmun edustaväri.
La couleur de premier plan du noeud d'arbre.
Die Vordergrundfarbe des Strukturknotens.
Το χρώμα πρώτου πλάνου του κόμβου δέντρου.
צבע הקידמה של צומת עץ.
A facsomópont előtérszíne.
Il colore di primo piano del nodo della struttura.
ツリー ノードの前景色です。
트리 노드의 전경색입니다.
Forgrunnsfargen på trenoden.
Kolor tła węzła drzewa.
A cor do primeiro plano do nó da árvore.
Цвет фона узла древовидной структуры.
Color de fondo del nodo de árbol.
Förgrundsfärgen på trädnoden.
Ağaç düğümünün ön plan rengi.
树节点的前景色。
樹狀節點的前景色彩。
Solun arvoa False vastaava alkuperäinen arvo, joka näkyy valitsemattomana valintaruutuna.
La valeur sous-jacente correspondant à une valeur de cellule égale à false, qui s'affiche sous la forme d'une case désactivée.
Der zugrunde liegende Wert, der einem Zellwert entspricht, der "false" ist, und als deaktiviertes Kontrollkästchen angezeigt wird.
Η υποκείμενη τιμή που αντιστοιχεί στην τιμή false ενός κελιού, η οποία εμφανίζεται ως μη επιλεγμένο πλαίσιο.
הערך הבסיסי התואם לערך תא של false, אשר מופיע כתיבה לא מסומנת.
A cella hamis értékének megfelelő alapul szolgáló érték, amely a cella bejelöletlen négyzetként való megjelenését eredményezi.
Il valore sottostante corrispondente a un valore di cella false, visualizzato come casella non selezionata.
オフになっているチェックボックスとして表示される、セルの値 false と対応する元の値です。
셀 값 false에 해당하는 내부 값으로서, 선택되지 않은 상자로 표시됩니다.
Den underliggende verdien som tilsvarer celleverdien False, som vises som en boks som ikke er avmerket.
Odpowiednia wartość odpowiadająca wartości komórki false, która pojawia się jako niezaznaczone pole.
O valor subjacente correspondente a um valor de célula falso, exibido como uma caixa desmarcada.
Основное значение соответствует значению ячейки false, и флаговая кнопка отображается со снятым флажком.
El valor subyacente correspondiente al valor de la celda es false y aparece como una casilla desactivada.
Det underliggande värdet som motsvarar ett cellvärde som är false, visas som en omarkerad kryssruta.
İşareti kaldırılmış kutu olarak görünen, False hücre değerine karşılık gelen temeldeki değer.
القيمة الأساسية المطابقة للقيمة false لخلية، والتي تظهر كمربع غير محدد.
与单元格值 false (显示为未选中的框)对应的基础值。
對應 false 儲存格值的基礎值,會顯示為未核取的方塊。
Nadřazená hodnota odpovídající hodnotě buňky false, což se zobrazí jako nezaškrtnuté políčko
Den underliggende værdi, som svarer til celleværdien Falsk, der vises som et ikke-markeret afkrydsningsfelt.
De onderliggende waarde die hoort bij de celwaarde false en die als een uitgeschakeld selectievakje wordt weergegeven.
与单元格值 false (显示为未选中的框)对应的基础值。
對應 false 儲存格值的基礎值,會顯示為未核取的方塊。
لون وسط التدرج المستخدم في هامش الصورة عند عرض أحد العناصر.
显示项时,在图像边距中使用的渐变的中间颜色。
顯示項目時影像邊界中所使用漸層的中間色彩。
Prostřední barva přechodu použitá v okraji pro obrázek při zobrazení položky
Mellemfarve på den graduering, der benyttes i billedmargenen, når et element vises.
Tussenkleur van de schakering die wordt gebruikt in de afbeeldingsmarge wanneer er een item wordt getoond.
Kuvan reunuksessa käytettävän liukuvärin keskiväri, kun kohde tulee näkyviin.
Couleur intermédiaire du dégradé utilisé dans la marge d'image lorsqu'un élément est affiché.
Die im Bildrand verwendete Mittelfarbe des Farbverlaufs, wenn ein Element angezeigt wird.
Το μεσαίο χρώμα της διαβάθμισης που χρησιμοποιείται στο περιθώριο εικόνας όταν αποκαλύπτεται ένα στοιχείο.
צבע האמצע של המילוי ההדרגתי המשמש בשוליים של התמונה כאשר הפריט נחשף.
A kép margóján használt színátmenet középső színe elem felfedésekor.
Colore centrale della sfumatura utilizzata nel margine dell'immagine quando viene mostrata una voce.
アイテムが現れたときに、イメージの余白で使用されるグラデーションの中間色です。
항목이 표시될 때 이미지 여백에 사용되는 그라데이션의 중간 색입니다.
Midtfargen på graderingen som brukes i bildemargen når et element avsløres.
Środkowy kolor gradientu używany na marginesie obrazu, gdy ujawniany jest element.
Cor intermediária do gradiente usada na margem da imagem quando um item é revelado.
Средний цвет градиента, используемый на полях изображения, когда оно отображено.
Color intermedio del gradiente que se utiliza en el margen de la imagen cuando se muestra un elemento.
Mellanfärg på toningen som används i bildmarginalen när objektet visas.
Bir öğe gösterildiğinde resim kenar boşluğunda kullanılan geçişin orta rengi.
显示项时,在图像边距中使用的渐变的中间颜色。
顯示項目時影像邊界中所使用漸層的中間色彩。
يعمل على تقسيم مساحة العرض الخاصة بالحاوية إلى لوحتان يمكن تغيير حجم كل منهما ويمكن إضافة عناصر تحكم لهما.
将容器的显示区域分成两个大小可调的、可以向其中添加控件的面板。
將容器的顯示區域分割成兩個可以調整大小項的面板,您可以將控制項加入面板中。
Rozdělí zobrazovanou oblast kontejneru na dva panely, jejichž velikost lze změnit a do nichž lze přidávat ovládací prvky.
Opdeler en objektbeholders visningsområde i to paneler, du kan ændre størrelse på, og hvor du kan tilføje objekter.
Hiermee wordt het weergavegebied van een container verdeeld in twee panelen waarvan u het formaat kunt wijzigen en waaraan u besturingselementen kunt toevoegen.
Jakaa säilön näyttöalueen kahteen paneeliin, joiden kokoa voi muuttaa ja joihin ohjausobjekteja voidaan lisätä.
Divise la zone d'affichage d'un conteneur en deux panneaux redimensionnables auxquels vous pouvez ajouter des contrôles.
Teilt den Anzeigebereich eines Containers in zwei Bereiche, deren Größe verändert werden kann und denen Steuerelemente hinzugefügt werden können.
מחלק אזור תצוגה של גורם מכיל לשני לוחות בגודל ניתן לשינוי, אליהם באפשרותך להוסיף פקדים.
Felosztja egy tároló megjelenítési területét két átméretezhető ablaktáblára, melyek mindegyikében elhelyezhetők vezérlők.
Divide l'area di visualizzazione di un contenitore in due riquadri ridimensionabili in cui è possibile aggiungere controlli.
ユーザーがコントロールを追加できる、2 つのサイズ変更可能なパネルにコンテナの表示領域を分割します。
컨트롤을 추가할 수 있는 크기 조정 가능한 두 패널로 컨테이너의 표시 영역을 나눕니다.
Dzieli obszar wyświetlania kontenera na dwa panele o zmienianym rozmiarze, do których można dodawać formanty.
Divide a área de exibição de um contêiner em dois painéis redimensionáveis nos quais é possível adicionar controles.
Разделяет отображаемую область контейнера на две панели изменяемого размера, к которым пользователь может добавлять элементы управления.
Divide el área de presentación de un contenedor en dos paneles redimensionables a los que se pueden agregar controles.
Bir kapsayıcının görüntüleme alanını denetim ekleyebileceğiniz yeniden boyutlanabilir bölmelere ayırır.
Χωρίζει την περιοχή εμφάνισης ενός κοντέινερ σε δύο τμήματα με δυνατότητα αλλαγής μεγέθους στα οποία μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου.
Deler en beholders visningsområde inn i to skalerbare paneler som du kan legge til kontroller i.
Delar upp en behållares visningsområde i två ändringsbara paneler som du kan lägga till kontroller i.
将容器的显示区域分成两个大小可调的、可以向其中添加控件的面板。
將容器的顯示區域分割成兩個可以調整大小項的面板,您可以將控制項加入面板中。
See catalog page for all messages.