The service
Messages on page
عرض ست صفحات
显示六页
顯示六頁
Zobrazit šest stránek
Vis seks sider
Zes pagina's weergeven
Näytä kuusi sivua
Afficher six pages
Sechs Seiten anzeigen
Εμφάνιση έξι σελίδων
הצג שישה עמודים
Hat oldal megjelenítése
Visualizza sei pagine
6 ページを表示
여섯 페이지 표시
Vis seks sider
Wyświetl sześć stron
Exibir seis páginas
Отображать шесть страниц
Mostrar seis páginas
Visa sex sidor
Altı sayfa görüntüler
显示六页
顯示六頁
هذا العنصر ليس جذر الشجرة.
元素不是树的根。
此項目不是樹狀結構的根項目。
Prvek není kořenem stromu.
Elementet er ikke træets rod.
Het element is niet de hoofdmap van de structuur.
Elementti ei ole puun pääkohde.
Cet élément n'est pas la racine de l'arborescence.
Das Element befindet sich nicht im Stamm der Struktur.
Το στοιχείο δεν είναι η ρίζα του δέντρου.
הרכיב הוא לא הבסיס של העץ.
Az elem nem a fa gyökere.
L'elemento non è la radice della struttura ad albero.
要素はツリーのルートではありません。
요소가 트리의 루트가 아닙니다.
Elementet er ikke roten til treet.
Ten element nie jest elementem głównym drzewa.
Этот элемент не является корнем дерева.
El elemento no es la raíz del árbol.
Elementet är inte roten till trädet.
Öğe ağacın kökü değil.
The element is not the root of the tree.
The element is not the root of the tree.
O elemento não é a raiz da árvore.
‏‏تمكين تنفيذ مجموعة من الأنشطة بشكل تسلسلي.
允许按顺序执行一组 Activity。
執行序列中一組活動。
Povolí provedení skupiny aktivit v uvedeném pořadí.
Muliggør udførelse af en gruppe aktiviteter i en sekvens.
Een groep activiteiten wordt in een bepaalde volgorde uitgevoerd.
Ottaa käyttöön tehtäväryhmän suorittamisen peräkkäin.
Permet l'exécution d'un groupe d'activités dans une séquence.
Ermöglicht die Ausführung einer Gruppe von Aktivitäten in einer Sequenz.
Επιτρέπει την εκτέλεση μιας ομάδας activities σε μια ακολουθία.
הפעלת ביצוע של קבוצת פעילויות ברצף.
Lehetőséget nyújt a tevékenységcsoportok szekvenciális végrehajtására.
Esegue un gruppo di attività in una sequenza.
一連のアクティビティを連続して実行できます。
활동 그룹을 연속적으로 실행할 수 있습니다.
Aktiverer utføring av en gruppe aktiviteter i en sekvens.
Umożliwia wykonanie grupy działań w sekwencji.
Разрешает последовательное выполнение группы операций.
Habilita la ejecución de un grupo de actividades en una secuencia.
Aktiverar körning av en grupp aktiviteter i en sekvens.
Grup etkinliklerinin sırayla yürütülmesini sağlar.
允许按顺序执行一组 Activity。
執行序列中一組活動。
Permite a execução de um grupo de atividades em uma sequência.
‏‏لم يتم تعيين الخاصية '<var>Property Name</var>' أو لا يمكن حل القيمة الخاصة بها لنوع فعلي.
未设置属性“<var>Property Name</var>”,或无法将其值解析为实际类型。
未設定屬性 '<var>Property Name</var>',或者它的值無法解析為實際類型。
Vlastnost <var>Property Name</var> není nastavena nebo nelze její hodnotu přeložit na skutečný typ.
Property '<var>Property Name</var>' er ikke indstillet, eller dens værdi kan ikke bestemmes som en aktuel type.
Property <var>Property Name</var> is niet ingesteld of de waarde kan niet worden omgezet in een type.
Ominaisuutta <var>Property Name</var> ei ole määritetty tai sen arvon perusteella ei voi selvittää todellista tyyppiä.
La propriété '<var>Property Name</var>' n'est pas définie ou sa valeur ne peut pas être résolue en un type actuel.
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' ist nicht festgelegt oder ihr Wert kann nicht in einen tatsächlichen Typ aufgelöst werden.
Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' δεν έχει οριστεί ή η τιμή της δεν μπορεί να επιλυθεί σε πραγματικό τύπο.
המאפיין '<var>Property Name</var>' אינו מוגדר או שלא ניתן לזהות את הערך שלו כסוג ממשי.
Nincs beállítva a(z) '<var>Property Name</var>' tulajdonság, vagy az értékét nem sikerült tényleges típusnak megfeleltetni.
La proprietà '<var>Property Name</var>' non è impostata o il suo valore non può essere risolto in un tipo effettivo.
プロパティ '<var>Property Name</var>' が設定されていないか、その値を実際の型に解決できません。
'<var>Property Name</var>' 속성이 설정되지 않았거나 해당 값을 실제 유형으로 확인할 수 없습니다.
Egenskap <var>Property Name</var> er ikke definert, eller verdien kan ikke løses til en faktisk type.
Właściwość '<var>Property Name</var>' nie jest ustawiona lub nie można rozpoznać rzeczywistego typu jej wartości.
Свойство "<var>Property Name</var>" не задано, или его значение не указывает на действительный тип.
La propiedad '<var>Property Name</var>' no está establecida o su valor no puede resolverse como un tipo real.
Egenskap '<var>Property Name</var>' är inte inställd eller så kan dess värde inte matchas till en faktisk typ.
'<var>Property Name</var>' özelliği ayarlı değil veya değeri gerçek bir türe çözümlenemiyor.
未设置属性“<var>Property Name</var>”,或无法将其值解析为实际类型。
未設定屬性 '<var>Property Name</var>',或者它的值無法解析為實際類型。
A propriedade '<var>Property Name</var>' não está definida ou seu valor não pode ser resolvido como um tipo real.
‏‏‏‏يجب أن يتم احتواء النشاط '<var>X</var>' في النشاط '<var>Y</var>' أو '<var>Z</var>'الذي تم احتواؤه داخل '<var>A</var>' أو '<var>B</var>' المستند إلى نشاط مخصص.
“<var>X</var>”Activity 必须包含在“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”Activity中,而后者包含在“<var>A</var>”或基于“<var>B</var>”的自定义 Activity 中。
'<var>X</var>' 活動必須包含在 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>' 活動 (即包含於 '<var>A</var>' 或 '<var>B</var>' 架構的自訂活動內) 中。
Aktivita <var>X</var> musí být obsažena v aktivitě <var>Y</var> nebo <var>Z</var>, která je obsažena v aktivitě <var>A</var> nebo vlastní aktivitě založené na <var>B</var>.
Activity '<var>X</var>' skal være indeholdt i en '<var>Y</var>' eller '<var>Z</var>'-activity, som er indeholdt i en '<var>A</var>' eller en '<var>B</var>' baseret brugerdefineret activity.
Activity <var>X</var> moet zijn opgenomen in een activiteit van het type <var>Y</var> of <var>Z</var> in een aangepaste activiteit van het type <var>A</var> of <var>B</var>.
Activity-tyypin <var>X</var> on sisällyttävä Activity-tyyppiin <var>Y</var> tai <var>Z</var>, jotka sisältyvät Activity-tyyppiin <var>A</var> tai tehtävään <var>B</var> perustuvaan mukautettuun Activity-tyyppiin.
L'activité '<var>X</var>' doit être contenue dans une activité '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>', elle-même contenue dans une activité '<var>A</var>' ou '<var>B</var>' personnalisée.
Die Aktivität '<var>X</var>' muss in einer Aktivität '<var>Y</var>' oder '<var>Z</var>' enthalten sein, die in einer '<var>A</var>'- oder einer '<var>B</var>'-basierten benutzerdefinierten Aktivität enthalten ist.
Το activity '<var>X</var>' πρέπει να περιέχεται σε ένα activity '<var>Y</var>' ή '<var>Z</var>', το οποίο με τη σειρά του να περιέχεται σε ένα προσαρμοσμένο activity που βασίζεται σε '<var>A</var>' ή '<var>B</var>'.
הפעילות '<var>X</var>' חייבת להיכלל בפעילות '<var>Y</var>' או '<var>Z</var>' שנכללת בתוך פעילות מותאמת אישית המבוססת על '<var>A</var>' או על '<var>B</var>'.
A(z) '<var>X</var>' tulajdonságot egy olyan '<var>Y</var>' vagy '<var>Z</var>' tevékenységnek kell tárolnia, amelyet egy '<var>A</var>' vagy '<var>B</var>' alapú egyéni tevékenység tárol.
L'attività '<var>X</var>' deve essere contenuta in un'attività '<var>Y</var>' o '<var>Z</var>' contenuta all'interno di un'attività personalizzata basata su '<var>A</var>' o '<var>B</var>'.
'<var>X</var>' アクティビティは、'<var>A</var>' または '<var>B</var>' ベースのカスタム アクティビティ内の '<var>Y</var>' アクティビティまたは '<var>Z</var>' アクティビティに含める必要があります。
'<var>X</var>' 활동은 '<var>A</var>' 또는 '<var>B</var>' 기반 사용자 지정 활동에 포함된 '<var>Y</var>' 또는 '<var>Z</var>' 활동에 포함되어야 합니다.
<var>X</var>-aktivitet må finnes i en <var>Y</var>- eller <var>Z</var>-aktivitet som finnes i en <var>A</var>- eller en <var>B</var>-basert egendefinert aktivitet.
Działanie '<var>X</var>' musi być zawarte w działaniu '<var>Y</var>' lub '<var>Z</var>', które występuje wewnątrz działania '<var>A</var>' lub niestandardowego działania opartego na elemencie '<var>B</var>'.
Операция "<var>X</var>" должна быть внутри операции "<var>Y</var>" или "<var>Z</var>", которая в свою очередь вложена в пользовательскую операцию на базе "<var>A</var>" или "<var>B</var>".
La actividad '<var>X</var>' debe estar contenida en una actividad '<var>Y</var>' o una '<var>Z</var>' que a su vez esté contenida dentro de una actividad '<var>A</var>' o una actividad personalizada basada en '<var>B</var>'.
Aktivitet av typen '<var>X</var>' måste finnas i en aktivitet av typen '<var>Y</var>' eller '<var>Z</var>' som finns inuti en '<var>A</var>' eller '<var>B</var>'-baserad anpassad aktivitet.
'<var>X</var>' etkinliği, '<var>A</var>' veya '<var>B</var>' tabanlı bir özel etkinlik içinde yer alan bir '<var>Y</var>' veya '<var>Z</var>' etkinliği içinde yer almalıdır.
“<var>X</var>”Activity 必须包含在“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”Activity 中,而后者包含在“<var>A</var>”或基于“<var>B</var>”的自定义 Activity 中。
'<var>X</var>' 活動必須包含在 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>' 活動 (即包含於 '<var>A</var>' 或 '<var>B</var>' 架構的自訂活動內) 中。
A atividade '<var>X</var>' deve estar contida em uma atividade '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>' que está contida em uma atividade personalizada baseada em '<var>A</var>' ou '<var>B</var>'.
‏‏يجب أن تكون المعلمة <var>X</var> من نوع <var>Type Name</var> من نوع عام، قابل للتسلسل.
<var>Type Name</var> 类型的参数 <var>X</var> 应为可序列化的公共类型。
類型為 <var>Type Name</var> 的參數 <var>X</var> 應該是公用、可序列化類型。
Parametr <var>X</var> typu <var>Type Name</var> musí být veřejným typem s možností serializace.
Parameter <var>X</var> af type <var>Type Name</var> skal være en public, serialiserbar type.
Parameter <var>X</var> van het type <var>Type Name</var> moet een openbaar type zijn waarop serialisatie kan worden toegepast.
Tyypin <var>Type Name</var> parametrin <var>X</var> on oltava julkinen, sarjoitettava tyyppi.
Le paramètre <var>X</var> de type <var>Type Name</var> doit être public et sérialisable.
Der Parameter "<var>X</var>" vom Typ "<var>Type Name</var>" muss ein öffentlicher, serialisierbarer Typ sein.
Η παράμετρος <var>X</var> του τύπου <var>Type Name</var> πρέπει να είναι δημόσια με δυνατότητα σειριοποίησης.
פרמטר <var>X</var> מסוג <var>Type Name</var> צריך להיות סוג ציבורי, הניתן לעריכה בסידרה.
A(z) <var>Type Name</var> típusú <var>X</var> paraméternek nyilvános, szerializálható típusúnak kellene lennie.
Il parametro <var>X</var> di tipo <var>Type Name</var> deve essere un tipo pubblico e serializzabile.
型 <var>Type Name</var> のパラメータ <var>X</var> には、シリアル化可能なパブリック型を指定する必要があります。
<var>Type Name</var> 유형의 <var>X</var> 매개 변수가 공용의 serialize할 수 있는 유형이어야 합니다.
Parameter <var>X</var> av type <var>Type Name</var> må være en fellestype som kan serialiseres.
Parametr <var>X</var> typu <var>Type Name</var> powinien należeć do typu publicznego i możliwego do serializacji.
Параметр <var>X</var> типа <var>Type Name</var> должен быть общедоступного сериализуемого типа.
El parámetro <var>X</var> del tipo <var>Type Name</var> debe ser de tipo público y serializable.
Parameter <var>X</var> av typen <var>Type Name</var> måste vara en offentlig typ som kan serialiseras.
<var>Type Name</var> türündeki <var>X</var> parametresi genel, seri hale getirilebilir bir tür olmalıdır.
<var>Type Name</var> 类型的参数 <var>X</var> 应为可序列化的公共类型。
類型為 <var>Type Name</var> 的參數 <var>X</var> 應該是公用、可序列化類型。
O parâmetro <var>X</var> do tipo <var>Type Name</var> deve ser um tipo serializável público.
作業無法完成,因為目前無法對要求內容發出信號。請確認在同步要求回應作業之間未卸載工作流程。
Operaci nelze dokončit, protože kontext požadavku nelze nyní signalizovat. Zajistěte, aby pracovní postup nebyl uvolněn mezi synchronními operacemi požadavku a odpovědi.
Handlingen kunne ikke fuldføres, da anmodningens kontekst ikke kan signaleres på dette tidspunkt. Kontroller, at arbejdsprocessen ikke er blevet fjernet under det synkrone svar på anmodningen.
De bewerking kan niet worden voltooid omdat er momenteel geen signaal aan de aanvraagcontext kan worden doorgegeven. Zorg dat de workflow niet wordt verwijderd bij synchrone responsbewerkingen voor een aanvraag.
Toimintoa ei voi suorittaa loppuun, koska vaadittua kontekstia ei voi merkitä. Varmista, että työnkulkua ei ole poistettu synkronisen pyyntö/vastaus-toiminnon välissä.
Impossible de terminer l'opération. Le contexte de requête ne peut pas être signalé pour le moment. Assurez-vous que le workflow n'est pas déchargé entre les opérations de requête-réponse synchrones.
Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die Anforderung derzeit nicht signalisiert werden kann. Vergewissern Sie sich, dass der Workflow nicht zwischen synchronen Anforderungsantworten entladen wurde.
Η λειτουργία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί γιατί το περιβάλλον της αίτησης δεν μπορεί να σηματοδοτηθεί αυτήν τη στιγμή. Βεβαιωθείτε ότι η φόρτωση της ροής εργασιών δεν καταργείται μεταξύ διεργασιών απόκρισης σύγχρονων αιτήσεων.
אין אפשרות להשלים את הפעולה מאחר שלא היתה אפשרות לאותת כעת את הקשר הבעיה. ודא שטעינת זרימת העבודה לא בוטלה בין פעולות תגובה לבקשה סינכרוניות.
A műveletet nem sikerült befejezni, mert jelenleg nem jelezhető a kérés környezete. Győződjön meg róla, hogy a munkafolyamat nincs eltávolítva a szinkron kérések válaszműveletei között.
Impossibile completare l'operazione poiché, al momento, il contesto di richiesta non può essere segnalato. Assicurarsi che il flusso di lavoro non venga scaricato nell'ambito dell'operazione di risposta alle richieste sincrone.
現時点では要求コンテキストに署名できないため、操作を完了できません。同期要求応答操作の間にワークフローがアンロードされていないかどうかを確認してください。
현재 요청 컨텍스트가 신호를 받을 수 없기 때문에 작업을 완료할 수 없습니다. 워크플로가 동기 요청 응답 작업 간에 언로드되고 있지 않은지 확인하십시오.
Operasjonen kan ikke fullføres fordi forespørselskonteksten ikke kan formidles for øyeblikket. Kontroller at arbeidsflyten ikke lastes ut mens forespørselen om synkronisering behandles.
Nie można ukończyć operacji, ponieważ nie można teraz zasygnalizować kontekstu żądania. Upewnij się, że przepływ pracy nie jest zwalniany pomiędzy operacjami synchronicznej odpowiedzi na żądanie.
Не удается завершить операцию, так как в настоящее время контекст запроса не может получить сигнал. Убедитесь, что поток работ не выгружается в ходе синхронной операции запроса и ответа на запрос.
No se puede completar la operación. El contexto de la solicitud no se puede señalar en este momento. Asegúrese de que el flujo de trabajo no se ha descargado entre operaciones de solicitud-respuesta sincrónicas.
Åtgärden kan inte slutföras eftersom kontexten för begäran inte kan signaleras för tillfället. Kontrollera att arbetsflödet inte inaktiveras under den synkrona svarsåtgärden för förfrågan.
İstek içeriği şu anda bildirilemediğinden işlem tamamlanamıyor. İş akışının zaman uyumlu istek yanıt işlemi sırasında kaldırılmadığından emin olun.
‏‏لا يمكن إتمام العملية بسبب عدم إمكانية الإشارة إلى سياق الطلب هذه المرة. الرجاء التأكد من عدم إلغاء تحميل سير العمل بين عمليات الاستجابة إلى الطلبات المتزامنة.
操作无法完成,因为此时无法发出请求上下文的信号。请确保在同步请求响应操作之间未卸载工作流。
操作无法完成,因为此时无法发出请求上下文的信号。请确保在同步请求响应操作之间未卸载工作流。
作業無法完成,因為目前無法對要求內容發出信號。請確認在同步要求回應作業之間未卸載工作流程。
A operação não pode ser concluída porque o contexto da solicitação não pode ser sinalizado no momento. Verifique se o fluxo de trabalho não está descarregado entre a operação de resposta de solicitação síncrona.
‏‏تعد الحالة CompositeActivity '<var>X</var>' حالياً '<var>Y</var>'. يتم فقط السماح بتغييرات سير العمل عندما تكون حالة النشاط 'Initialized' أو 'Closed'.
CompositeActivity“<var>X</var>”的当前状态为“<var>Y</var>”。仅当活动状态为 "Initialized" 或 "Closed" 时,才允许进行工作流更改。
CompositeActivity '<var>X</var>' 狀態目前為 '<var>Y</var>'。只能在活動狀態是 'Initialized' 或 'Closed' 時,才允許變更工作流程。
Stav aktivity typu CompositeActivity <var>X</var> je aktuálně <var>Y</var>. Změny pracovního postupu jsou povoleny pouze v případě, že stav aktivity je Initialized nebo Closed.
Status for CompositeActivity '<var>X</var>' er i øjeblikket '<var>Y</var>'. Ændringer af arbejdsprocessen er kun tilladt, når aktivitetsstatus er 'Initialized' eller 'Closed'.
De status van CompositeActivity <var>X</var> is momenteel <var>Y</var>. De workflowwijzigingen zijn alleen toegestaan als de status van de activiteit Initialized of Closed is.
CompositeActivity-tehtävän <var>X</var> tila on tällä hetkellä <var>Y</var>. Työnkulun muutokset sallitaan vain, kun tehtävän tila on Initialized tai Closed.
Le statut de l'activité CompositeActivity '<var>X</var>' est actuellement '<var>Y</var>'. Les modifications de workflow sont autorisées uniquement lorsque le statut de l'activité est paramétré sur 'Initialized' ou 'Closed'.
Der Status der CompositeActivity '<var>X</var>' ist derzeit '<var>Y</var>'. Workflowänderungen sind nur dann zulässig, wenn der Aktivitätsstatus 'Initialized' oder 'Closed' ist.
Η κατάσταση του CompositeActivity '<var>X</var>' αυτήν τη στιγμή είναι '<var>Y</var>'. Οι αλλαγές στη ροή εργασιών επιτρέπονται μόνο όταν η κατάσταση της δραστηριότητας είναι 'Initialized' ή 'Closed'.
המצב של CompositeActivity '<var>X</var>' כעת הוא '<var>Y</var>'. שינויים בזרימת עבודה מותרים רק כאשר מצב הפעילות מוגדר כ- 'Initialized' או 'Closed'.
A(z) '<var>X</var>' CompositeActivity állapota jelenleg '<var>Y</var>'. A munkafolyamat-módosítások csak akkor vannak engedélyezve, ha a tevékenység állapota 'Initialized' vagy 'Closed'.
Lo stato dell'attività CompositeActivity '<var>X</var>' è attualmente '<var>Y</var>'. WorkflowChanges è consentito soltanto quando lo stato dell'attività è 'Initialized' o 'Closed'.
CompositeActivity '<var>X</var>' の現在の状態は '<var>Y</var>' です。ワークフローの変更は、アクティビティの状態が 'Initialized' または 'Closed' の場合のみ許可されます。
CompositeActivity '<var>X</var>' 상태가 현재 '<var>Y</var>'입니다. 활동 상태가 'Initialized' 또는 'Closed'인 경우에만 워크플로 변경이 허용됩니다.
Status for CompositeActivity <var>X</var> er for øyeblikket <var>Y</var>. Arbeidsflytendringer er bare tillatt når aktivitetsstatus er Initialized eller Closed.
Bieżący stan działania CompositeActivity '<var>X</var>' to '<var>Y</var>'. Zmiany przepływu pracy są dozwolone tylko wówczas, gdy działanie znajduje się w stanie „Initialized” lub „Closed”.
Состояние CompositeActivity "<var>X</var>" в настоящее время равно "<var>Y</var>". Изменения потока работ возможны только при состоянии операции "Initialized" или "Closed".
El estado actual de la actividad CompositeActivity '<var>X</var>' es '<var>Y</var>'. Sólo se permiten cambios de flujo de trabajo si el estado de la actividad es 'Initialized' o 'Closed'.
Status på CompositeActivity '<var>X</var>' är för tillfället '<var>Y</var>'. Ändringar av arbetsflödet är endast tillåtna när aktivitetens status är 'Initialized' eller 'Closed'.
CompositeActivity '<var>X</var>' durumu şu anda '<var>Y</var>'. İş akışı değişikliklerine yalnızca etkinlik durumu 'Initialized' veya 'Closed' iken izin verilir.
CompositeActivity“<var>X</var>”的当前状态为“<var>Y</var>”。仅当活动状态为 "Initialized" 或 "Closed" 时,才允许进行工作流更改。
CompositeActivity '<var>X</var>' 狀態目前為 '<var>Y</var>'。只能在活動狀態是 'Initialized' 或 'Closed' 時,才允許變更工作流程。
No momento, o status de CompositeActivity '<var>X</var>' é '<var>Y</var>'. Alterações no fluxo de trabalho são permitidas apenas quando o status da atividade é 'Initialized' ou 'Closed'.
‏‏تعد الحالة '<var>X</var>' حالياً '<var>Y</var>'. لا يمكن تغيير EventHandlingScopeActivity عندما تكون حالة النشاط 'Executing'.
“<var>X</var>”的当前状态为“<var>Y</var>”。无法在活动状态为 "Executing" 时更改 EventHandlingScopeActivity。
'<var>X</var>' 狀態目前為 '<var>Y</var>'。活動狀態為 'Executing' 時無法變更 EventHandlingScopeActivity。
Stav aktivity <var>X</var> je aktuálně <var>Y</var>. Nelze změnit aktivitu EventHandlingScopeActivity, pokud je stav aktivity Executing.
Status for '<var>X</var>' er aktuelt '<var>Y</var>'. EventHandlingScopeActivity kan ikke ændres, når aktivitetsstatus er 'Executing'.
De status voor <var>X</var> is momenteel <var>Y</var>. EventHandlingScopeActivity kan niet worden gewijzigd als de activiteitsstatus Executing is.
Kohteen <var>X</var> tila on tällä hetkellä <var>Y</var>. EventHandlingScopeActivity-tyyppiä ei voi muuttaa, kun tehtävän tila on Executing.
Le statut '<var>X</var>' est actuellement paramétré sur '<var>Y</var>'. Impossible de modifier EventHandlingScopeActivity lorsque le statut de l'activité est 'Executing'.
Status von "<var>X</var>" ist derzeit "<var>Y</var>". "EventHandlingScopeActivity" kann beim Status "Executing" nicht geändert werden.
Αυτήν τη στιγμή η κατάσταση του '<var>X</var>' είναι '<var>Y</var>'. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του EventHandlingScopeActivity όταν η κατάσταση της δραστηριότητας είναι 'Executing'.
המצב של '<var>X</var>' כעת הוא '<var>Y</var>'. אין אפשרות לשנות את EventHandlingScopeActivity כאשר מצב הפעילות הוא 'Executing'.
A(z) '<var>X</var>' jelenlegi állapota '<var>Y</var>'. Az EventHandlingScopeActivity nem módosítható, amikor a tevékenység állapota 'Executing'.
Lo stato corrente di '<var>X</var>' è '<var>Y</var>'. Impossibile modificare EventHandlingScopeActivity se lo stato dell'attività è 'Executing'.
'<var>X</var>' の現在の状態は '<var>Y</var>' です。アクティビティの状態が 'Executing' の場合は EventHandlingScopeActivity を変更できません。
'<var>X</var>' 상태는 현재 '<var>Y</var>'입니다. 활동 상태가 'Executing'인 경우 EventHandlingScopeActivity를 변경할 수 없습니다.
Status for <var>X</var> er for øyeblikket <var>Y</var>. Kan ikke endre EventHandlingScopeActivity når aktivitetsstatusen er Executing.
Bieżący stan elementu „<var>X</var>” to „<var>Y</var>”. Nie można zmienić działania EventHandlingScopeActivity, gdy stan działania to „Executing”.
Состояние "<var>X</var>" в настоящее время равно "<var>Y</var>". Невозможно изменить EventHandlingScopeActivity при состоянии операции "Executing".
El estado actual de '<var>X</var>' es '<var>Y</var>'. No se puede cambiar EventHandlingScopeActivity si el estado de la actividad es 'Executing'.
Status på '<var>X</var>' är för tillfället '<var>Y</var>'. Det går inte att ändra EventHandlingScopeActivity när aktivitetsstatusen är 'Executing'.
'<var>X</var>' durumu şu anda '<var>Y</var>'. Etkinlik durumu 'Executing' iken EventHandlingScopeActivity değiştirilemez.
“<var>X</var>”的当前状态为“<var>Y</var>”。无法在活动状态为 "Executing" 时更改 EventHandlingScopeActivity。
'<var>X</var>' 狀態目前為 '<var>Y</var>'。活動狀態為 'Executing' 時無法變更 EventHandlingScopeActivity。
O status '<var>X</var>' atualmente é '<var>Y</var>'. Não e possível alterar EventHandlingScopeActivity quando o status da atividade é 'Executing'.
‏‏تمثيل حالة في جهاز حالة.
代表状态机中的状态。
代表狀態機器中的狀態。
Představuje stav stavového počítače.
Repræsenterer en tilstand i en tilstandsmaskine.
Vertegenwoordigt een status in een statuscomputer.
Edustaa tilakoneen tilaa.
Représente un état dans un ordinateur d'état.
Stellt einen Status in einem Statuscomputer dar.
Αντιπροσωπεύει μια κατάσταση σε μια μηχανή καταστάσεων.
ייצוג של מצב במחשב מצבים.
Egy állapotjelző gép egy állapotának felel meg.
Rappresenta lo stato di una macchina a stati.
ステート マシンの状態を表します。
상태 시스템의 상태를 나타냅니다.
Representerer en tilstand i tilstandsmaskinen.
Reprezentuje stan komputera stanu.
Представляет состояние в конечном компьютере.
Representa un estado en un equipo de estado.
Representerar ett tillstånd i tillståndsdatorn.
Durum makinesinde bir durumu temsil eder.
代表状态机中的状态。
代表狀態機器中的狀態。
Representa um estado em uma máquina de estado.
See catalog page for all messages.