The service
Messages on page
必須指定活動 <var>X</var> 的介面類型
Grænsefladetypen skal angives for activity <var>X</var>
Het interfacetype moet worden opgegeven voor Activity <var>X</var>
Activity-tyypin <var>X</var> liittymätyyppi on määritettävä.
Le type d'interface doit être spécifié pour l'activité <var>X</var>.
Für die Aktivität "<var>X</var>" muss ein Schnittstellentyp angegeben werden.
Πρέπει να καθορίσετε τον τύπο διασύνδεσης για το activity <var>X</var>
יש לציין סוג ממשק עבור הפעילות <var>X</var>
A(z)<var>X</var> tevékenységhez meg kell adni az illesztőfelület típusát
InterfaceType deve essere specificato per l'attività <var>X</var>
アクティビティ <var>X</var> にインターフェイスの型を指定する必要があります
<var>X</var> 활동에 인터페이스 유형을 지정해야 합니다.
Det må angis en grensesnittype for Activity <var>X</var>
Działanie <var>X</var> musi mieć określony typ interfejsu
Для операции <var>X</var> необходимо указать тип интерфейса
Se debe especificar el tipo de interfaz para la actividad <var>X</var>.
Du måste ange gränssnittstyp för aktiviteten <var>X</var>
<var>X</var> etkinliği için arabirim türünün belirtilmesi gerekiyor
需要为 Activity <var>X</var> 指定接口类型
必須指定活動 <var>X</var> 的介面類型
‏‏يجب تحديد نوع الواجهة للنشاط <var>X</var>
需要为 Activity <var>X</var> 指定接口类型
Pro aktivitu <var>X</var> musí být zadán typ rozhraní.
O tipo de interface deve ser especificado para a atividade <var>X</var>
Povolí provedení obsažených aktivit na základě zadaného času zpoždění nebo události.
Muliggør udførelse af indeholdte aktiviteter på basis af en angiven forsinkelse eller en hændelse.
De opgenomen activiteiten worden uitgevoerd op basis van de opgegeven vertraging of een gebeurtenis.
Ottaa käyttöön määritettyyn viiveeseen tai tapahtumaan perustuvien tapahtumien suorittamisen.
Permet l'exécution des activités contenues en fonction d'un événement ou du délai indiqué.
Aktiviert die Ausführung von enthaltenen Aktivitäten basierend auf der angegebenen Verzögerung oder einem Ereignis.
Επιτρέπει την εκτέλεση των περιεχόμενων activities με βάση την καθορισμένη καθυστέρηση ή ένα συμβάν.
הפעלת ביצוע של פעילויות כלולות המבוססות על משך השהיה שצוין או על אירוע.
Megadott késleltetés vagy esemény alapján lehet vele végrehajtani a tárolt tevékenységeket.
Esegue attività contenute in base alla quantità di ritardo specificato o a un evento.
指定された時間の遅延またはイベントを基に、含まれているアクティビティを実行できます。
지정된 지연 또는 이벤트를 기준으로 하여 포함된 활동을 실행할 수 있습니다.
Aktiverer utføring av inkluderte aktiviteter basert på angitt forsinkelse eller en hendelse.
Umożliwia wykonanie zawartych działań na podstawie określonej wartości opóźnienia lub zdarzenia.
Разрешает выполнение вложенных операций в соответствии с заданной задержкой или событием.
Habilita la ejecución de actividades contenidas a partir de un retraso especificado o un evento.
Aktiverar körning av befintliga aktiviteter baserat på angiven fördröjning eller en händelse.
İçerilen etkinliklerin belirtilen gecikme miktarına veya bir olaya bağlı olarak yürütülmesini sağlar.
‏‏تمكين تنفيذ الأنشطة المضمنة استناداً إلى مقدار محدد من التأخير أو إلى حدث.
允许根据指定的延迟时间或事件执行包含的 Activity。
依據指定的延遲時間或事件啟用執行包含的活動。
允许根据指定的延迟时间或事件执行包含的 Activity。
依據指定的延遲時間或事件啟用執行包含的活動。
Permite a execução de atividades contidas com base na quantidade especificada de atraso ou um evento.
‏‏تنفيذ الأنشطة المضمنة للكمية المحددة للتكرارات.
按指定的迭代次数执行包含的 Activity。
按指定的反覆運算次數執行包含的活動。
Provádí obsažené aktivity po zadaný počet iterací.
Udfører indeholdte aktiviteteter det angivne antal gange.
De opgenomen activiteiten worden een bepaald aantal keer uitgevoerd.
Toistaa tehtäviä määritetyn kertamäärän.
Exécute les activités contenues en fonction du nombre d'itérations spécifié.
Führt enthaltene Aktivitäten mit der angegebenen Anzahl von Iterationen aus.
Εκτελεί περιεχόμενα activities για το καθορισμένο πλήθος επαναλήψεων.
ביצוע פעילויות כלולות עבור כמות האיטראציות שצוינה.
Megadott számú alkalommal hajtja végre a tárolt tevékenységeket.
Esegue le attività contenute per una quantità specificata di iterazioni.
指定された回数の反復処理を行うために、含まれているアクティビティを実行します。
지정된 반복에 대해 포함된 활동을 실행합니다.
Utfører inkluderte aktiviteter for angitt antall gjentakelser.
Wykonuje zawarte działania dla określonej liczby iteracji.
Выполняет вложенные операции для заданного количества итераций.
Ejecuta actividades contenidas durante el número especificado de iteraciones.
Kör befintliga aktiviteter för angivet antal iterationer.
İçerilen etkinlikleri, belirtilen yineleme sayısınca yürütür.
按指定的迭代次数执行包含的 Activity。
按指定的反覆運算次數執行包含的活動。
Executa atividades contidas conforme a quantidade especificada de iterações.
‏‏لا يمكن استخدام النشاط '<var>X</var>' داخل '<var>Y</var>' لتعيين الحالة إلى الحالة الحالية.
在“<var>Y</var>”内部无法使用 “<var>X</var>”将状态设置为当前状态。
不可在 '<var>Y</var>' 內部使用 '<var>X</var>' 將狀態設定為目前狀態。
<var>X</var> nelze použít v rámci <var>Y</var> k nastavení stavu na aktuální stav.
'<var>X</var>' kan ikke anvendes inden i en '<var>Y</var>' til at indstille tilstanden til den aktuelle tilstand.
<var>X</var> kan niet worden gebruikt in een <var>Y</var> om de status te wijzigen in de huidige status.
Kohdetta <var>X</var> ei voi käyttää kohteessa <var>Y</var> määrittämään tilaa nykyiseksi tilaksi.
Impossible d'utiliser l'activité '<var>X</var>' dans l'activité '<var>Y</var>' pour paramétrer l'état sur la valeur actuelle.
'<var>X</var>' kann nicht innerhalb von '<var>Y</var>' dazu verwendet werden, den Status auf den aktuellen Status festzulegen.
Το '<var>X</var>' δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε ένα '<var>Y</var>' για να οριστεί η κατάσταση στην τρέχουσα κατάσταση.
אין אפשרות להשתמש ב- '<var>X</var>' בתוך '<var>Y</var>' כדי להגדיר את המצב למצב הנוכחי.
'<var>X</var>' nem használható '<var>Y</var>' belsejében az állapotnak a jelenlegi állapotra való állításában.
Impossibile utilizzare '<var>X</var>' all'interno di '<var>Y</var>' per impostare lo stato sullo stato corrente.
'<var>X</var>' を '<var>Y</var>' 内で使用して状態を現在の状態にすることはできません。
'<var>X</var>'을(를) '<var>Y</var>' 내에서 사용하여 상태를 현재 상태로 설정할 수 없습니다.
<var>X</var> kan ikke brukes innenfor en <var>Y</var> for å sette tilstand til gjeldende status.
Nie można użyć elementu '<var>X</var>' wewnątrz elementu '<var>Y</var>' w celu ustawienia stanu na stan bieżący.
"<var>X</var>" не может использоваться внутри "<var>Y</var>", чтобы установить состояние, равное текущему состоянию.
'<var>X</var>' no puede utilizarse dentro de un '<var>Y</var>' para configurar el estado como estado actual.
'<var>X</var>' kan inte användas i en '<var>Y</var>' för att ställa in tillståndet till det aktuella tillståndet.
'<var>X</var>', durumu geçerli duruma ayarlamak için '<var>Y</var>' içinde kullanılamaz.
在“<var>Y</var>”内部无法使用“<var>X</var>”将状态设置为当前状态。
不可在 '<var>Y</var>' 內部使用 '<var>X</var>' 將狀態設定為目前狀態。
'<var>X</var>' não pode ser usado em '<var>Y</var>' para definir o estado para o estado atual.
Activity-tyypin <var>X</var> täytyy palauttaa kelvollinen menetelmän nimi. Ominaisuus <var>Property Name</var> palauttaa virheellisen merkkijonon.
L'activité '<var>X</var>' doit renvoyer un nom de méthode valide. Property <var>Property Name</var> renvoie une chaîne non valide.
Die Aktivität '<var>X</var>' muss einen gültigen Methodennamen zurückgeben. Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' gibt eine ungültige Zeichenfolge zurück.
Το activity '<var>X</var>' πρέπει να επιστρέψει ένα έγκυρο όνομα μεθόδου. Η ιδιότητα <var>Property Name</var> επιστρέφει μια μη έγκυρη συμβολοσειρά.
הפעילות '<var>X</var>' חייבת להחזיר שם פעולת שירות חוקי. המאפיין <var>Property Name</var> מחזיר מחרוזת לא חוקית.
A(z) '<var>X</var>' tevékenységnek egy érvényes metódusnevet kell visszaadnia. A(z) <var>Property Name</var> tulajdonság egy érvénytelen karakterláncot ad vissza.
L'attività '<var>X</var>' deve restituire un nome metodo valido. La proprietà <var>Property Name</var> restituisce una stringa non valida.
アクティビティ '<var>X</var>' は有効なメソッド名を返す必要があります。プロパティ <var>Property Name</var> は無効な文字列を返します。
'<var>X</var>' 활동은 올바른 메서드 이름을 반환해야 합니다. <var>Property Name</var> 속성이 잘못된 문자열을 반환합니다.
Activity <var>X</var> må returnere et gyldig metodenavn. Egenskap <var>Property Name</var> returnerer en ugyldig streng.
W wyniku działania '<var>X</var>' musi zostać zwrócona prawidłowa nazwa metody. Właściwość <var>Property Name</var> zwraca nieprawidłowy ciąg.
Операция "<var>X</var>" должна возвращать действительное имя метода. Свойство <var>Property Name</var> возвращает недействительную строку.
La actividad '<var>X</var>' debe devolver un nombre de método válido. La propiedad <var>Property Name</var> devuelve una cadena no válida.
Aktiviteten '<var>X</var>' måste returnera ett giltigt metodnamn. Egenskap <var>Property Name</var> returnerar en ogiltig sträng.
'<var>X</var>' etkinliği geçerli bir yöntem adı döndürmelidir. <var>Property Name</var> özelliği geçersiz bir dize döndürüyor.
‏‏يجب أن يقوم النشاط '<var>X</var>' بإرجاع اسم أسلوب صالح. تقوم الخاصية <var>Property Name</var> بإرجاع سلسلة غير صالحة.
Activity“<var>X</var>”必须返回有效的方法名。属性 <var>Property Name</var> 返回的字符串无效。
活動 '<var>X</var>' 必須傳回有效的方法名稱。屬性 <var>Property Name</var> 傳回了無效的字串。
Aktivita <var>X</var> musí vrátit platný název metody. Vlastnost <var>Property Name</var> vrací neplatný řetězec.
Activity '<var>X</var>' skal returnere et gyldigt metodenavn. Property <var>Property Name</var> returnerer en ugyldig streng.
De Activity <var>X</var> moet een geldige methodenaam retourneren. Property <var>Property Name</var> retourneert een ongeldige reeks.
Activity“<var>X</var>”必须返回有效的方法名。属性 <var>Property Name</var> 返回的字符串无效。
活動 '<var>X</var>' 必須傳回有效的方法名稱。屬性 <var>Property Name</var> 傳回了無效的字串。
A atividade '<var>X</var>' deve retornar um nome de método válido. A propriedade <var>Property Name</var> retorna uma cadeia de caracteres inválida.
‏‏لا تتطابق قيمة Correlation المحددة مع قيمة الارتباط التي تمت تهيئتها مسبقاً في التصريح <var>X</var> للنشاط <var>Y</var>.
指定的 Correlation 值与活动 <var>Y</var> 的声明 <var>X</var> 中已经初始化的 Correlation 值不匹配。
指定的 Correlation 值與已在活動 <var>Y</var> 的宣告 <var>X</var> 上初始化的 Correlation 值不相符。
Zadaná hodnota Correlation neodpovídá hodnotě již inicializované hodnoty korelace v deklaraci <var>X</var> pro aktivitu <var>Y</var>.
Den angivne Correlation-værdi, svarer ikke til den allerede initialiserede Correlation-værdi i erklæringen <var>X</var> for aktiviteten <var>Y</var>.
De opgegeven waarde voor Correlation komt niet overeen met de geïnitialiseerde correlatiewaarde van declaratie <var>X</var> voor Activity <var>Y</var>.
Määritetty Correlation-arvo ei vastaa jo alustettua tehtävän <var>Y</var> määrityksen <var>X</var> Correlation-arvoa.
La valeur Correlation spécifiée ne correspond pas à celle déjà initialisée dans la déclaration <var>X</var> associée à l'activité <var>Y</var>.
Der angegebene Korrelationswert stimmt nicht mit dem bereits initialisierten Korrelationswert der Deklaration "<var>X</var>" für die Aktivität "<var>Y</var>" überein.
Η τιμή Correlation που έχει καθοριστεί δεν συμφωνεί με την τιμή συσχέτισης που έχει ήδη προετοιμαστεί στη δήλωση <var>X</var> για τη δραστηριότητα <var>Y</var>.
הערך Correlation שצוין אינו מתאים לערך Correlation שכבר אותחל בהצהרה <var>X</var> עבור פעילות <var>Y</var>.
A megadott Correlation érték nem egyezik meg a már inicializált korrelációs értékkel, amely a(z) <var>Y</var> tevékenység <var>X</var> deklarációjában szerepel.
Il valore di Correlation specificato non corrisponde al valore di Correlation già nella dichiarazione <var>X</var> per l'attività <var>Y</var>.
指定された Correlation 値は、アクティビティ <var>Y</var> の宣言 <var>X</var> で既に初期化された Correlation 値に一致しません。
지정된 Correlation 값이 <var>Y</var> 활동의 <var>X</var> 선언에 초기화된 Correlation 값과 일치하지 않습니다.
Angitt Correlation-verdi samsvarer ikke med allerede Initialized Correlation-verdi på deklarasjon <var>X</var> for Activity <var>Y</var>.
Określona wartość Correlation jest niezgodna z wartością Correlation już zainicjowaną w deklaracji <var>X</var> dla działania <var>Y</var>.
Заданное значение Correlation не соответствует уже инициализированному значению Correlation в объявлении <var>X</var> для операции <var>Y</var>.
El valor de Correlation especificado no coincide con el valor de Correlation ya inicializado en la declaración <var>X</var> para la actividad <var>Y</var>.
Det angivna Correlation-värdet matchar inte det redan initierade Correlation-värdet för deklaration <var>X</var> för aktivitet <var>Y</var>.
Belirtilen Correlation değeri, önceden başlatılmış <var>Y</var> etkinliğinin <var>X</var> bildirimindeki bağıntı değeriyle eşleşmiyor.
指定的 Correlation 值与活动 <var>Y</var> 的声明 <var>X</var> 中已经初始化的 Correlation 值不匹配。
指定的 Correlation 值與已在活動 <var>Y</var> 的宣告 <var>X</var> 上初始化的 Correlation 值不相符。
O valor de Correlation especificado não corresponde ao valor de correlação já inicializado na declaração <var>X</var> para a atividade <var>Y</var>.
‏‏يجب أن تكون كافة الأنشطة التابعة من نوع SequenceActivity.
所有子 Activity 都必须为 SequenceActivity 类型。
所有子系都必須是 SequenceActivity 類型。
Všechny podřízené aktivity musí být typu SequenceActivity.
Alle underordnede skal være af typen SequenceActivity.
Alle onderliggende items moeten van het type SequenceActivity zijn.
Kaikkien alitehtävien täytyy olla tyyppiä SequenceActivity.
Tous les enfants doivent être de type SequenceActivity.
Alle untergeordneten Elemente müssen den Typ "SequenceActivity" aufweisen.
Όλα τα θυγατρικά στοιχεία πρέπει να είναι τύπου SequenceActivity.
כל הצאצאים חייבים להיות מסוג SequenceActivity.
Minden gyermeknek SequenceActivity típusúnak kell lennie.
Tutte le attività figlio devono essere di tipo SequenceActivity.
すべての子の種類は SequenceActivity である必要があります。
자식은 모두 SequenceActivity 유형이어야 합니다.
Alle underordnede må være av typen SequenceActivity.
Wymagany typ wszystkich działań podrzędnych to SequenceActivity.
Все дочерние операции должны быть типа SequenceActivity.
Todas las actividades secundarias deben ser de tipo SequenceActivity.
Alla underordnade måste vara av typen SequenceActivity.
Tüm alt öğeler SequenceActivity türünde olmalıdır.
所有子 Activity 都必须为 SequenceActivity 类型。
所有子系都必須是 SequenceActivity 類型。
Todos os filhos devem ser do tipo SequenceActivity.
‏‏غير مسموح بإزالة '<var>X</var>' '<var>Y</var>' من خلال WorkflowChanges. لا يمكن إزالة '<var>X</var>' الكائنات.
不允许通过 WorkflowChanges 来删除“<var>X</var>”“<var>Y</var>”。无法删除“<var>X</var>”对象。
不允許透過 WorkflowChanges 移除 '<var>X</var>' '<var>Y</var>'。有 '<var>X</var>' 個物件無法移除。
Odebrání objektu <var>X</var> <var>Y</var> prostřednictvím změn pracovního postupu WorkflowChanges není povoleno. Objekty <var>X</var> nelze odebrat.
Fjernelse af '<var>X</var>' '<var>Y</var>' er ikke tilladt via WorkflowChanges. '<var>X</var>'-objekter kan ikke fjernes.
<var>X</var> <var>Y</var> kan niet worden verwijderd via WorkflowChanges. Objecten van het type <var>X</var> kunnen niet worden verwijderd.
Kohteita <var>X</var> <var>Y</var> ei voi poistaa kohteen WorkflowChanges kautta. Tyypin <var>X</var> objekteja ei voi poistaa.
Impossible de supprimer '<var>X</var>' '<var>Y</var>' par le biais de WorkflowChanges. Les objets '<var>X</var>' ne peuvent pas être supprimés.
Das Entfernen von "<var>X</var>" "<var>Y</var>" per WorkflowChanges ist nicht zulässig. "<var>X</var>"-Objekte können nicht entfernt werden.
Η κατάργηση του '<var>X</var>' '<var>Y</var>' δεν επιτρέπεται μέσω WorkflowChanges. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση '<var>X</var>' αντικειμένων.
הסרת '<var>X</var>' '<var>Y</var>' אינה מותרת באמצעות WorkflowChanges. אין אפשרות להסיר אובייקטי '<var>X</var>'.
A(z) '<var>X</var>' '<var>Y</var>' nem távolítható el a WorkflowChanges típussal. '<var>X</var>' objektumot nem lehet eltávolítani.
La rimozione di '<var>X</var>' '<var>Y</var>' non è consentita attraverso WorkflowChanges. Impossibile rimuovere gli oggetti '<var>X</var>'.
WorkflowChanges では '<var>X</var>' '<var>Y</var>' の削除が許可されていません。'<var>X</var>' オブジェクトを削除できません。
'<var>X</var>' '<var>Y</var>'은(는) WorkflowChanges를 통해 제거할 수 없습니다. '<var>X</var>' 개체를 제거할 수 없습니다.
Fjerning av <var>X</var> <var>Y</var> er ikke tillatt via WorkflowChanges. <var>X</var>-objekter kan ikke fjernes.
Nie można usunąć działania „<var>X</var>” „<var>Y</var>” za pomocą operacji WorkflowChanges. Nie można usunąć obiektów „<var>X</var>”.
Удаление "<var>X</var>" "<var>Y</var>" с помощью WorkflowChanges недопустимо. Невозможно удалить объекты "<var>X</var>".
No se permite la eliminación de '<var>X</var>' '<var>Y</var>' mediante WorkflowChanges. No se pueden quitar '<var>X</var>' objetos.
Det är inte tillåtet att ta bort '<var>X</var>' '<var>Y</var>' med hjälp av WorkflowChanges. '<var>X</var>'-objekt kan inte tas bort.
WorkflowChanges yoluyla '<var>X</var>' '<var>Y</var>' öğesinin kaldırılmasına izin verilmez. '<var>X</var>' nesneleri kaldırılamaz.
不允许通过 WorkflowChanges 来删除“<var>X</var>”“<var>Y</var>”。无法删除“<var>X</var>”对象。
不允許透過 WorkflowChanges 移除 '<var>X</var>' '<var>Y</var>'。有 '<var>X</var>' 個物件無法移除。
A remoção de '<var>X</var>' '<var>Y</var>' não é permitida com uma atualização dinâmica. Os objetos '<var>X</var>' não podem ser removidos.
‏‏تعيين '<var>X</var>' كحالة أولية.
将“<var>X</var>”设置为初始状态。
將 '<var>X</var>' 設定為初始狀態。
Nastavit <var>X</var> jako počáteční stav
Indstil '<var>X</var>' som en starttilstand.
<var>X</var> instellen als beginstatus.
Määritä <var>X</var> alkutilaksi.
Paramétrez '<var>X</var>' en tant qu'état initial.
Legen Sie '<var>X</var>' als ursprünglichen Status fest.
Ορισμός '<var>X</var>' ως αρχικής κατάστασης.
קבע את '<var>X</var>' כמצב התחלתי.
'<var>X</var>' beállítása kiinduló állapotként.
Impostare '<var>X</var>' come stato iniziale.
'<var>X</var>' を初期状態として設定します。
'<var>X</var>'을(를) 초기 상태로 설정합니다.
Angi <var>X</var> som opprinnelig tilstand.
Ustaw „<var>X</var>” jako stan początkowy.
Задать "<var>X</var>" как начальное состояние.
Establecer '<var>X</var>' como estado inicial.
Ställ in '<var>X</var>' som ett initialt tillstånd.
'<var>X</var>' öğesini başlangıç durumuna ayarla.
将“<var>X</var>”设置为初始状态。
將 '<var>X</var>' 設定為初始狀態。
Defina '<var>X</var>' como estado inicial.
‏‏لا يحتوي Activity '<var>X</var>' على مجموعة خصائص CorrelationToken
Activity“<var>X</var>”没有 CorrelationToken 属性集
活動 '<var>X</var>' 沒有設定 CorrelationToken 屬性
Aktivita <var>X</var> nemá nastavenou vlastnost CorrelationToken.
Activity '<var>X</var>' har ikke egenskaben CorrelationToken indstillet
De eigenschap CorrelationToken is niet ingesteld voor Activity <var>X</var>
Activity-tyypillä <var>X</var> ei ole CorrelationToken-ominaisuusjoukkoa.
L'Activity '<var>X</var>' ne dispose pas d'un jeu de propriétés CorrelationToken.
Für die Aktivität '<var>X</var>' ist die Eigenschaft "CorrelationToken" nicht festgelegt.
Δεν έχει οριστεί ιδιότητα CorrelationToken για το Activity '<var>X</var>'
לפעילות '<var>X</var>' אין מאפיין CorrelationToken מוגדר
A(z) '<var>X</var>' tevékenységnek nincs beállítva a CorrelationToken tulajdonsága
Activity '<var>X</var>' non ha un set di proprietà CorrelationToken
Activity '<var>X</var>' には、CorrelationToken プロパティが設定されていません。
'<var>X</var>' 활동에 CorrelationToken 속성 집합이 없습니다.
Activity <var>X</var> har ikke CorrelationToken-egenskap definert
Dla działania '<var>X</var>' nie jest ustawiona właściwość CorrelationToken.
Для Activity "<var>X</var>" не задано свойство CorrelationToken
Activity '<var>X</var>' no tiene establecida la propiedad CorrelationToken.
Aktivitet '<var>X</var>' har ingen inställd egenskap för korrelationstoken
Activity '<var>X</var>' için CorrelationToken özelliği ayarlanmamış
Activity“<var>X</var>”没有 CorrelationToken 属性集
活動 '<var>X</var>' 沒有設定 CorrelationToken 屬性
A atividade '<var>X</var>' não possui propriedade CorrelationToken definida
See catalog page for all messages.