The service
Messages on page
تعذر إنشاء اتصال نقل.
无法创建传输连接。
無法建立傳輸連接。
Přenosové připojení nelze vytvořit.
Der kunne ikke oprettes en transportforbindelse.
Kan geen transportverbinding maken.
Kuljetusyhteyden luominen ei onnistunut.
Impossible de créer une connexion de transport.
Übertragungsverbindung kann nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης μεταφοράς.
אין אפשרות ליצור חיבור תעבורה.
Nem hozható létre szállítási kapcsolat.
Impossibile creare una connessione di trasporto.
転送接続を作成できません。
전송 연결을 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en transporttilkobling.
Nie można utworzyć połączenia transportowego.
Não é possível criar uma conexão de transporte.
Não é possível criar uma ligação de transporte.
Невозможно создать транспортное соединение.
No se puede crear una conexión de transporte.
Det går inte att skapa en transportanslutning.
Aktarım bağlantısı oluşturulamıyor.
无法创建传输连接。
無法建立傳輸連接。
تجاوز الحد الأقصى لعدّاد مُجمّع المؤشر أو تجاوزه للحد الأدنى.
句柄回收器计数溢出或下溢。
處理常式回收行程計數溢位或反向溢位。
Došlo k přetečení nebo podtečení počtu u modulu shromažďování popisovačů.
Handle-indsamlerantallet forårsager overløb eller underløb.
Overloop of negatieve overloop voor aantal koppelingsverzamelaars.
Kahvakäsittelijän määrän yli- tai alivuoto.
Dépassement positif ou négatif du volume du collecteur de handles.
Überlauf/Unterlauf bei Handleauflistungsanzahl.
Η μέτρηση συλλογών χειρισμού έχει θετική ή αρνητική υπερχείλιση.
ספירת אוסף המטפלים נמצאת במצב גלישה או מחסור.
A leíró gyűjtője túlcsordul vagy alulcsordul.
Overflow o underflow contatore dello strumento di raccolta handle.
ハンドル コレクタ カウントがオーバーフローまたはアンダーフローしています。
수집기 카운트 오버플로 또는 언더플로를 처리합니다.
Overflyt eller underflyt for antall for referanseinnsamling.
Przepełnienie lub niedopełnienie liczby modułów zbierających uchwytów.
Estouro ou estouro negativo da contagem do coletor de identificador.
A contagem de recolha de identificadores foi excedida ou não atingiu o limite.
Переполнение или потеря значимости счетчика сборщика дескрипторов.
El recuento de recolectores de controladores tiene desbordamiento o subdesbordamiento.
Referensinsamlaren räknar över- eller underspill.
Tanıtıcı toplama sayımında taşma veya eksiklik var.
句柄回收器计数溢出或下溢。
處理常式回收行程計數溢位或反向溢位。
<var>X</var> 值無效。
Hodnota <var>X</var> nebyla platná.
<var>X</var>-værdien var ugyldig.
De waarde <var>X</var> is ongeldig.
Arvo <var>X</var> oli virheellinen.
La valeur <var>X</var> n'était pas valide.
Der Wert "<var>X</var>" war ungültig.
Η <var>X</var> δεν ήταν έγκυρη.
הערך <var>X</var> היה לא חוקי.
Érvénytelen a(z) <var>X</var> érték.
Valore <var>X</var> non valido.
<var>X</var> 値が無効でした。
<var>X</var> 값이 잘못되었습니다.
Ugyldig <var>X</var>-verdi.
Wartość <var>X</var> była nieprawidłowa.
O valor <var>X</var> era inválido.
O valor <var>X</var> era inválido.
Недопустимое значение <var>X</var>.
El valor <var>X</var> no es válido.
Värdet <var>X</var> var inte giltigt.
<var>X</var> değeri geçersiz.
كانت القيمة <var>X</var> غير صالحة.
<var>X</var> 值无效。
<var>X</var> 值无效。
<var>X</var> 值無效。
حدث خطأ أثناء إنشاء نهج ذاكرة التخزين المؤقتة المحددة لطلب الويب في مقطع التكوين 'system.net/requestCaching'.
创建在“system.net/requestCaching”配置节中指定的 Web 请求缓存策略时出错。
建立 'system.net/requestCaching' 組態區段中所指定的 Web 要求快取原則時發生錯誤。
Při vytváření zásad ukládání webového požadavku do mezipaměti určených v konfiguračním oddílu system.net/requestCaching došlo k chybě.
Der opstod en fejl under oprettelsen af den cachelagringspolitik for webanmodninger, der er angivet i konfigurationsafsnittet 'system.net/requestCaching'.
Er is een fout opgetreden bij het maken van het cachebeleid voor webaanvragen dat is opgegeven in de configuratiesectie system.net/requestCaching.
Virhe luotaessa määritysosassa system.net/requestCaching määritettyä Web-pyynnön välimuistikäytäntöä.
Erreur lors de la création de la stratégie de mise en cache des demandes Web spécifiée dans la section de configuration 'system.net/requestCaching'.
Fehler beim Erstellen der Richtlinie zum Zwischenspeichern von Webanforderungen, die im Konfigurationsabschnitt system.net/requestCaching angegeben ist.
Σφάλμα κατά τη δημιουργία της πολιτικής αποθήκευσης αίτησης Web που καθορίζεται στην ενότητα παραμέτρων'system.net/requestCaching'.
שגיאה ביצירת מדיניות האחסון במטמון של בקשת האינטרנט שצוינה במקטע התצורה 'system.net/requestCaching'.
Hiba történt a „system.net/requestCaching” konfigurációs szakaszban megadott webkérelem-gyorsítótárazási házirend létrehozásakor.
Errore durante la creazione del criterio di memorizzazione nella cache della richiesta Web specificato nella sezione di configurazione 'system.net/requestCaching'.
'system.net/requestCaching' 構成セクションで指定された Web 要求の作成中にエラーが発生しました。
'system.net/requestCaching' 구성 섹션에 지정된 웹 요청 캐싱 정책을 만드는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under oppretting av hurtigbufringspolicyen for webforespørsel angitt i konfigurasjonsdelen system.net/requestCaching.
Wystąpił błąd podczas tworzenia zasad buforowania żądania sieci Web określonych w sekcji konfiguracji )system.net/requestCaching'.
Erro ao criar a diretiva de cache de Solicitação da Web especificada na seção de configuração 'system.net/requestCaching'.
Erro ao criar a política de colocação em cache de Pedidos Web especificada na secção de configuração 'system.net/requestCaching'.
Ошибка при создании политики кэширования веб-запросов, указанной в разделе конфигурации 'system.net/requestCaching'.
Error al crear la directiva de caché de la solicitud Web especificada en la sección de configuración 'system.net/requestCaching'.
Det uppstod ett fel när den princip för cachelagring av webbförfrågningar som anges i konfigurationsavsnittet system.net/requestCaching skulle skapas.
'system.net/requestCaching' yapılandırma bölümünde belirtilen Web Request önbellek ilkesi oluşturulurken hata oluştu.
创建在“system.net/requestCaching”配置节中指定的 Web 请求缓存策略时出错。
建立 'system.net/requestCaching' 組態區段中所指定的 Web 要求快取原則時發生錯誤。
Zum Speichern von Dateien wird ein Konto benötigt
Απαιτείται λογαριασμός για την αποθήκευση των αρχείων
דרוש חשבון לאחסון קבצים
A fájlok tárolásához fiók szükséges
Necessario account per l'archiviazione dei file.
ファイルを格納するためにアカウントが必要です
파일을 저장할 계정이 필요합니다.
Det kreves en konto for å lagre filer
Wymagane jest konto do przechowywania plików
Uma conta é necessária para o armazenamento de arquivos
É necessária uma conta para armazenar ficheiros
Необходима учетная запись для сохранения файлов.
Se necesita una cuenta para almacenar los archivos
Behöver ett konto för att lagra filer.
Dosyaları depolamak için hesap gerekli
يجب وجود حساب لتخزين الملفات
需要用于存储文件的帐户
需要帳戶以儲存檔案
Je třeba účet pro ukládání souborů.
Der er behov for en konto til lagring af filer
Account voor het opslaan van bestanden vereist
Tiedostojen tallentaminen edellyttää tilin
Un compte est nécessaire pour le stockage des fichiers
需要用于存储文件的帐户
需要帳戶以儲存檔案
فشلت إزالة شهادة بالفهرس '<var>X</var>'.
移除具有索引“<var>X</var>”的证书失败。
移除具有索引 '<var>X</var>' 的憑證失敗。
Odebrání certifikátu s indexem <var>X</var> se nezdařilo.
Det mislykkedes at fjerne certifikatet med indeks '<var>X</var>' mislykkedes.
Het verwijderen van het certificaat met de index <var>X</var> is mislukt.
Sertifikaatin (indeksi <var>X</var>) poisto epäonnistui.
Échec lors de la suppression du certificat avec l'index '<var>X</var>'.
Fehler beim Entfernen von Zertifikat mit Index <var>X</var>.
Η κατάργηση πιστοποιητικού με δείκτη '<var>X</var>' απέτυχε.
הסרת אישור עם אינדקס '<var>X</var>' נכשלה.
Sikertelen volt a következő indexű tanúsítvány eltávolítása: „<var>X</var>”.
Impossibile rimuovere il certificato con indice '<var>X</var>'.
インデックス '<var>X</var>' が指定された証明書の削除に失敗しました。
인덱스 '<var>X</var>'의 인증서를 제거하지 못했습니다.
Fjerning av sertifikat med indeks <var>X</var> mislyktes.
Usunięcie certyfikatu z indeksem '<var>X</var>' nie powiodło się.
Falha ao remover o certificado com o índice '<var>X</var>'.
Falha ao remover o certificado com o índice '<var>X</var>'.
Сбой при удалении сертификата с индексом '<var>X</var>'.
Error al quitar el certificado con el índice '<var>X</var>'.
Det gick inte att ta bort certifikatet med index <var>X</var>.
Dizini '<var>X</var>' olan sertifika kaldırılamadı.
移除具有索引“<var>X</var>”的证书失败。
移除具有索引 '<var>X</var>' 的憑證失敗。
توجد شهادات تم توفيرها بواسطة المستخدم. قام الملقم بتحديد <var>X</var> مُصدِر (مُصدِرات). يتم الآن البحث عن شهادات تطابق أي من المُصدِرات.
我们有用户提供的证书。服务器已指定 <var>X</var> 个颁发者。正在查找与其中任何颁发者匹配的证书。
我們有使用者提供的憑證。伺服器已指定 <var>X</var> 位發行者。正在尋找符合任何發行者的憑證。
K dispozici jsou uživatelské certifikáty. Server určil <var>X</var> vydavatelů. Probíhá hledání certifikátů, které se shodují s některým z těchto vydavatelů.
Vi har brugerangivne certifikater. Serveren har angivet <var>X</var> udsteder(e). Søger efter certifikater, der svarer til udstederne.
Er zijn door de gebruiker opgegeven certificaten beschikbaar. Vanaf de server zijn <var>X</var> uitgevers opgegeven. Er wordt gezocht naar certificaten die overeenkomen met de uitgevers.
Käyttäjä on antanut sertifikaatit. Palvelin on määrittänyt <var>X</var> myöntäjän/myöntäjää. Etsitään sertifikaatteja, jotka vastaavat jotakin myöntäjistä.
Nous disposons de certificats fournis par l'utilisateur. Le serveur a spécifié <var>X</var> émetteur(s). Recherche des certificats qui correspondent aux émetteurs.
Wir verfügen über vom Benutzer bereitgestellte Zertifikate. Der Server hat <var>X</var> Aussteller angegeben. Es wird nach Zertifikaten gesucht, die mit einem der Aussteller übereinstimmen.
Έχουμε πιστοποιητικά που έχουν δοθεί από το χρήστη. Ο διακομιστής έχει ορίσει <var>X</var> εκδότη(ες). Αναζήτηση πιστοποιητικών που ταιριάζουν σε κάποιον από τους εκδότες.
ברשותינו אישורים שסופקו על-ידי המשתמש. השרת ציין <var>X</var> מנפיקים. מחפש אישורים שמתאימים לכל אחד מהמנפיקים.
Vannak felhasználó által megadott tanúsítványok. A kiszolgáló <var>X</var> kiállítót adott meg. Folyik a kiállítók valamelyikének megfelelő tanúsítványok keresése.
Sono disponibili certificati forniti dall'utente. Il server ha specificato <var>X</var> emittenti. Ricerca di certificati corrispondenti agli emittenti in corso...
ユーザーに指定された証明書があります。サーバーは <var>X</var> 発行者を指定しました。その発行者と一致する証明書を検索しています。
사용자가 제공한 인증서가 있습니다. 서버에서 <var>X</var> 발급자를 지정했습니다. 발급자와 일치하는 인증서를 찾고 있습니다.
Det finnes brukersertifikater. Serveren har angitt <var>X</var> utsteder(e). Søker etter sertifikater som samsvarer med utstederen.
Mamy certyfikaty dostarczone przez użytkownika. Serwer określił <var>X</var> wystawców. Wyszukiwanie certyfikatów spełniających warunki dowolnego wystawcy.
Há certificados fornecidos pelo usuário. O servidor especificou <var>X</var> emissor(es). Procurando certificados que correspondam a um dos emissores.
Temos certificados fornecidos pelo utilizador. O servidor especificou <var>X</var> emissor(es). A procurar certificados que correspondam a qualquer um dos emissores.
Есть сертификаты, предоставленные пользователем. Сервер указал <var>X</var> службы сертификации. Поиск сертификатов, соответствующих службам сертификации.
Tenemos certificados proporcionados por el usuario. El servidor ha especificado <var>X</var> emisor(es). Buscando certificados que coinciden con cualquiera de los emisores.
Vi har certifikat från användaren. Servern har angett <var>X</var> utfärdare. Söker efter certifikat som matchar någon av utfärdarna.
Kullanıcı tarafından sağlanan sertifikalarımız var. Sunucu <var>X</var> sertifika veren belirtti. Sertifika verenlerden herhangi biriyle eşleşen sertifikalar aranıyor.
我们有用户提供的证书。服务器已指定 <var>X</var> 个颁发者。正在查找与其中任何颁发者匹配的证书。
我們有使用者提供的憑證。伺服器已指定 <var>X</var> 位簽發者。正在尋找符合任何發行者的憑證。
إصدار SSL غير معتمد.
不支持 SSL 版本。
不支援 SSL 版本。
Verze SSL není podporována.
Denne version af SSL understøttes ikke.
De SSL-versie wordt niet ondersteund.
SSL-versiota ei tueta.
La version SSL n'est pas prise en charge.
Die SSL-Version wird nicht unterstützt.
Η έκδοση SSL δεν υποστηρίζεται.
גירסת SSL אינה נתמכת.
Nem támogatott SSL-verzió
Versione SSL non supportata.
SSL バージョンはサポートされません。
SSL 버전은 지원하지 않습니다.
Støtter ikke SSL-versjonen.
Wersja SSL nie jest obsługiwana.
Não há suporte para a versão de SSL.
A versão SSL não é suportada.
Данная версия SSL не поддерживается.
La versión de SSL no es compatible.
SSL-versionen stöds inte.
SSL sürümü desteklenmiyor.
不支持 SSL 版本。
不支援 SSL 版本。
Het magische getal in de kop van GZip is onjuist. Controleer of u doorgeeft aan een GZip-stroom.
GZip-otsikon tunnisteluku on virheellinen. Varmista, että välität GZip-virtaa.
Le nombre magique dans l'en-tête GZip n'est pas correct. Assurez-vous que votre passage s'opère dans un flux GZip.
Die "Magic Number" im GZip-Header ist nicht richtig. Stellen Sie sicher, dass Sie einen GZip-Stream übergeben.
Ο μαγικός αριθμός στην κεφαλίδα του GZip είναι εσφαλμένος. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε ροή GZip.
מספר הקסם בכותרת GZip שגוי. ודא שאתה מעביר זרם GZip.
A GZip-fejlécben szereplő varázsszám helytelen. Győződjön meg arról, hogy valóban GZip-adatfolyamot ad át.
Il numero chiave nell'intestazione GZip non è corretto. Verificare che il flusso passato sia di tipo GZip.
GZip ヘッダーのマジック ナンバーが適切ではありません。GZip ストリームを渡していることを確認してください。
GZip 헤더의 매직 넘버가 잘못되었습니다. GZip 스트림에 전달하고 있는지 확인하십시오.
Det magiske nummeret i GZip-toppteksten er feil. Kontroller at du sender inn en GZip-dataflyt.
Sekretny numer w nagłówku GZip jest nieprawidłowy. Upewnij się, że numer jest przesyłany w strumieniu GZip.
O número mágico no cabeçalho GZip não está correto. Verifique se você está transmitindo um fluxo GZip.
O número mágico do cabeçalho GZip não está correcto. Certifique-se de que está transmitir numa sequência GZip.
Неправильное магическое число в заголовке GZip. Передача должна идти в поток GZip.
El número mágico del encabezado de GZip no es correcto. Asegúrese de que está pasando una secuencia GZip.
Det magiska talet i GZip-huvudet är inte korrekt. Kontrollera att du skickar in en GZip-dataström.
GZip üstbilgisindeki sihirli sayı doğru değil. GZip akışı geçirdiğinizden emin olun.
الرقم السحري الموجود برأس GZip غير صحيح. تأكد من أنك تمرر دفق GZip.
GZip 头中的幻数不正确。请确保正在传入 GZip 流。
GZip 標頭中的識別常數不正確。請確定您是以 GZip 資料流傳遞。
Hodnota Magic number v záhlaví GZip není správná. Ověřte, že předáváte datový proud GZip.
Det magiske tal i GZip-headeren er ikke korrekt. Kontroller, at du sender en GZip-stream ind.
GZip 头中的幻数不正确。请确保正在传入 GZip 流。
GZip 標頭中的識別常數不正確。請確定您是以 GZip 資料流傳遞。
حدث خطأ محلي أثناء المعالجة
正在处理本地错误
處理時發生本機錯誤
Při zpracování došlo k lokální chybě.
Der opstod en lokal fejl under behandlingen
Lokale fout tijdens de verwerking
Paikallinen virhe käsittelyssä
Erreur locale lors du traitement
Lokaler Verarbeitungsfehler
Τοπικό σφάλμα κατά την επεξεργασία
שגיאה מקומית בעיבוד
Helyi hiba történt a feldolgozás során
Errore locale durante l'elaborazione.
プロセス中のローカル エラーです
처리하는 동안 로컬 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en lokal feil under behandling
Błąd lokalny podczas przetwarzania
Erro local no processamento
Erro local de processamento
Локальная ошибка при обработке
Error local al procesar
Lokalt bearbetningsfel
İşleme sırasında yerel hata
正在处理本地错误
處理時發生本機錯誤
See catalog page for all messages.