The service
Messages on page
Lähteenä toimivan ICollection-kokoelman osien määrä on suurempi kuin käytettävissä olevan tilan määrä indeksistä kohdetaulukon loppuun.
Le nombre d'éléments dans la source ICollection est supérieur à l'espace disponible entre l'index et la fin du tableau de destination.
Die Anzahl der Elemente in der Quell-"ICollection" ist größer als der verfügbare Bereich vom Index bis zum Ende des Zielarrays.
Ο αριθμός στοιχείων στο ICollection προέλευσης είναι μεγαλύτερος από τον διαθέσιμο χώρο από τον δείκτη έως το τέλος του πίνακα προορισμού.
מספר הרכיבים ב- ICollection המשמש כמקור גדול מהשטח הזמין מהאינדקס עד סוף מערך היעד.
A forrás ICollection elemeinek száma nagyobb, mint az indextől a céltömb végéig elérhető szabad terület.
Il numero di elementi in ICollection di origine è superiore allo spazio disponibile dall'indice alla fine della matrice di destinazione.
元の ICollection 内の要素数が、インデックスから対象の配列の終端までの空き領域を超えています。
소스 ICollection의 요소 수가 인덱스에서 대상 배열의 끝에 이르는 사용 가능한 공간보다 큽니다.
Antall elementer i kilde-ICollection er større enn tilgjengelig plass fra indeks til slutten på målmatrisen.
Liczba elementów w źródłowej kolekcji ICollection jest większa niż dostępne miejsce od indeksu do końca tablicy docelowej.
Количество элементов в коллекции ICollection больше, чем пространство от индекса до конца массива назначения.
El número de elementos de la ICollection de origen es mayor que el espacio disponible desde el índice hasta el fin de la matriz de destino.
Antalet element i källsamlingen är större än det tillgängliga utrymmet från indexet till slutet av målmatrisen.
Kaynak ICollection içinde bulunan öğe sayısı, dizinden hedef dizinin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük.
‏‏عدد العناصر في المصدر ICollection أكبر من المساحة المتوفرة من الفهرس حتى نهاية صفيف الوجهة.
源 ICollection 中的元素数量大于从索引到目标数组末尾的可用空间。
來源 ICollection 中的項目數目大於從索引到目的陣列結尾的可用空間。
Počet prvků ve zdrojové kolekci ICollection je vyšší než dostupné místo od indexu do konce cílového pole.
Antallet af elementer i kilden ICollection er større end den tilgængelige plads fra indekset til enden af destinationsarrayet.
Het aantal elementen in de bron-ICollection is groter dan de beschikbare ruimte vanaf de index tot aan het eind van de matrix.
源 ICollection 中的元素数量大于从索引到目标数组末尾的可用空间。
來源 ICollection 中的項目數目大於從索引到目的陣列結尾的可用空間。
O número de elementos na origem ICollection é maior que o espaço disponível do índice até o final da matriz de destino.
‏‏تم إكمال سير العمل بشكل غير متوقع أثناء معالجة الطلب الحالي.
工作流在处理当前请求的过程中意外结束。
工作流程在處理目前要求時於非預期情況下完成。
Pracovní postup byl neočekávaně dokončen v průběhu zpracovávání aktuálního požadavku.
Arbejdsprocessen blev uventet fuldført under behandlingen af den aktuelle anmodning.
De workflow is onverwacht voltooid tijdens het verwerken van de huidige aanvraag.
Työnkulku valmistui odottamattomasti nykyistä pyyntöä käsiteltäessä.
Le workflow s'est terminé de manière inattendue lors du traitement de la demande actuelle.
Workflow wurde beim Verarbeiten der aktuellen Anforderung unerwartet abgeschlossen.
Η ροή εργασιών ολοκληρώθηκε απρόβλεπτα κατά την επεξεργασία της τρέχουσας αίτησης.
זרימת העבודה הושלמה באופן בלתי צפוי בעת עיבוד הבקשה הנוכחית.
A munkafolyamat váratlanul befejeződött az aktuális kérés feldolgozása közben.
Il flusso di lavoro è stato completato in modo imprevisto durante l'elaborazione della richiesta corrente.
ワークフローは、現在の要求を処理中に予期せず完了しました。
현재 요청을 처리하는 동안 예기치 않게 워크플로가 완료되었습니다.
Uventet fullføring av arbeidsflyt ved behandling av gjeldende forespørsel.
Przepływ pracy został niespodziewanie ukończony podczas przetwarzania bieżącego żądania.
Поток работ неожиданно завершил работу во время обработки текущего запроса.
El flujo de trabajo se completó de forma inesperada durante el procesamiento de la solicitud actual.
Arbetsflödet avbröts oväntat under bearbetningen av aktuell förfrågan.
Geçerli istek işlenirken iş akışı beklenmeyen bir şekilde tamamlandı.
工作流在处理当前请求的过程中意外结束。
工作流程在處理目前要求時於非預期情況下完成。
O fluxo de trabalho foi concluído inesperadamente ao processar a solicitação atual.
‏‏الرجاء تعيين معالج لتهيئة مدة المهلة.
请指定处理程序以初始化超时时间。
請指定要初始化逾時持續期間的處理常式。
Zadejte obslužný podproces k inicializaci trvání časového limitu.
Angiv den handler, som skal initialisere varigheden af timeout.
Geef een handler op voor het initialiseren van de time-outduur.
Määritä käsittelijä, joka alustaa aikakatkaisun keston.
Spécifiez le gestionnaire pour initialiser le délai avant expiration.
Geben Sie den Handler zum Initialisieren der Timeoutdauer an.
Καθορίστε τον δείκτη χειρισμού για την προετοιμασία της διάρκειας χρονικού ορίου.
נא ציין מטפל כדי לאתחל את משך פסק הזמן.
Adja meg a kezelőt az időkorlát tartamának inicializálásához.
Specificare il gestore per inizializzare la durata del timeout.
タイムアウト期間を初期化するためのハンドラを指定してください。
시간 제한 기간을 초기화할 핸들러를 지정하십시오.
Angi behandling for å initialisere tidsavbruddsvarighet.
Określ obsługę, która ma być użyta do zainicjowania limitu czasu.
Укажите обработчик для инициализации интервала тайм-аута.
Especifique el controlador para inicializar la duración del tiempo de espera.
Ange den hanterare du vill ska initiera timeout-varaktighet.
Lütfen zaman aşımı süresini başlatmak için bir işleyici belirtin.
请指定处理程序以初始化超时时间。
請指定要初始化逾時持續期間的處理常式。
Especifique o manipulador para inicializar a duração do tempo limite.
Määritä menetelmä, jota kutsutaan, ennen kuin WebServiceFaultActivity-tehtävä suoritetaan.
Spécifiez la méthode à appeler avant l'exécution de l'activité WebServiceFaultActivity.
Geben Sie die Methode an, die vor dem Ausführen der "WebServiceFaultActivity" aufgerufen wird.
Καθορίστε τη μέθοδο που θα κληθεί πριν την εκτέλεση της δραστηριότητας WebServiceFaultActivity.
נא ציין את פעולת השירות שתיקרא לפני ביצוע WebServiceFaultActivity.
Adja meg a WebServiceFaultActivity végrehajtása előtt hívandó metódust.
Specificare il metodo che verrà chiamato prima dell'esecuzione dell'attività WebServiceFaultActivity.
WebServiceFaultActivity が実行される前に呼び出すメソッドを指定してください。
WebServiceFaultActivity가 실행되기 전에 호출할 메서드를 지정하십시오.
Angi metoden som skal kalles før WebServiceFaultActivity blir utført.
Określ metodę, która będzie wywoływana przed wykonaniem działania WebServiceFaultActivity.
Укажите метод, который будет вызываться до выполнения WebServiceFaultActivity.
Especifique el método que se llamará antes de ejecutar WebServiceFaultActivity.
Ange den metod du vill anropa innan WebServiceFaultActivity körs.
Lütfen WebServiceFaultActivity yürütülmeden önce çağrılacak yöntemi belirtin.
‏‏الرجاء تعيين الأسلوب الذي سيتم استدعائها قبل تنفيذ WebServiceFaultActivity.
请指定执行 WebServiceFaultActivity 前要调用的方法。
請指定要在 WebServiceFaultActivity 執行前呼叫的方法。
Zadejte metodu, která bude volána před provedením aktivity typu WebServiceFaultActivity.
Angiv den metode, der skal kaldes, før WebServiceFaultActivity udføres.
Geef de methode op die moet worden aangeroepen voordat WebServiceFaultActivity wordt uitgevoerd.
请指定执行 WebServiceFaultActivity 前要调用的方法。
請指定要在 WebServiceFaultActivity 執行前呼叫的方法。
Especifique o método a ser chamado antes da execução de WebServiceFaultActivity.
‏‏الرجاء تحديد ما إذا كان نشاط Event Sink هذا سيقوم بتنشيط سير العمل.
请指定此 Event Sink 活动是否将激活工作流。
請指定這個 Event Sink 活動是否會啟動工作流程。
Zadejte, zda tato aktivita Event Sink vyvolá pracovní postup.
Angiv, om denne Event Sink-aktivitet vil aktivere arbejdsprocessen.
Geef op of deze Event Sink de workflow activeert.
Määritä, aktivoiko tämä Event Sink -toiminto työnkulun.
Geben Sie an, ob der Workflow von dieser Aktivität "Ereignissenke" aktiviert wird.
Καθορίστε εάν αυτή η δραστηριότητα Event Sink θα ενεργοποιήσει τη ροή εργασιών.
נא ציין אם הפעילות של רכיב Event Sink זה תבצע הפעלה של זרימת העבודה.
Adja meg, hogy ez az Event Sink tevékenység aktiválja-e a munkafolyamatot.
Indiquez si l'activité Event Sink va activer le workflow.
Specificare se questa attività Event Sink attiverà o meno il flusso di lavoro.
この Event Sink アクティビティでワークフローをアクティブにするかどうかを指定してください。
이 Event Sink 활동이 워크플로를 활성화할지 여부를 지정하십시오.
Angi om aktiviteter av typen hendelsesmottaker aktiverer arbeidsflyten.
Określ, czy to działanie Event Sink uaktywni przepływ pracy.
Укажите, будет ли эта операция Event Sink активировать поток работ.
Especifique si esta actividad de Event Sink activará el flujo de trabajo.
Ange om du vill att den här Event Sink-aktiviteten ska aktivera arbetsflödet.
Bu Event Sink etkinliğinin iş akışını etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini lütfen belirtin.
请指定此 Event Sink 活动是否将激活工作流。
請指定這個 Event Sink 活動是否會啟動工作流程。
Especifique se essa atividade Event Sink ativará o fluxo de trabalho.
‏‏إظهار واجهة تم وضع علامة ExternalDataExchangeAttribute لها.
显示带有 ExternalDataExchangeAttribute 标记的接口。
顯示以 ExternalDataExchangeAttribute 標記的介面。
Zobrazení rozhraní označených atributem typu ExternalDataExchangeAttribute
Viser grænseflader, der er markeret med en ExternalDataExchangeAttribute.
Interfaces weergeven die zijn gemarkeerd met een ExternalDataExchangeAttribute.
Näytetään ExternalDataExchangeAttribute-määritteellä merkityt liittymät.
Affichage d'interfaces marquées avec un ExternalDataExchangeAttribute.
Schnittstellen mit gekennzeichnetem "ExternalDataExchangeAttribute" anzeigen
Εμφάνιση διασυνδέσεων με σήμανση ExternalDataExchangeAttribute.
מציג ממשקים המסומנים ב- ExternalDataExchangeAttribute.
Az ExternalDataExchangeAttribute attribútummal megjelölt felületek megjelenítése.
Visualizzazione di interfacce contrassegnate da un attributo ExternalDataExchangeAttribute.
ExternalDataExchangeAttribute に設定されたインターフェイスを表示しています。
ExternalDataExchangeAttribute로 표시된 인터페이스를 표시합니다.
Viser grensesnitt merket med et ExternalDataExchangeAttribute.
Wyświetlanie interfejsów oznaczonych atrybutem ExternalDataExchangeAttribute.
Отображение интерфейсов, помеченных атрибутом ExternalDataExchangeAttribute.
Mostrando interfaces marcadas con un atributo ExternalDataExchangeAttribute.
Visar gränssnitt markerade med ett ExternalDataExchangeAttribute.
ExternalDataExchangeAttribute ile işaretlenmiş arabirimler gösteriliyor.
显示带有 ExternalDataExchangeAttribute 标记的接口。
顯示以 ExternalDataExchangeAttribute 標記的介面。
Mostrando interfaces marcadas com ExternalDataExchangeAttribute.
Ominaisuuden <var>Property Name</var> arvo ei kelpaa. Tyypiksi täytyy määrittää Käyttöliittymä.
La valeur de la propriété '<var>Property Name</var>' est incorrecte. Le type doit correspondre à une interface.
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' hat einen ungültigen Wert. Der Typ muss eine Schnittstelle sein.
Η τιμή της ιδιότητας '<var>Property Name</var>' δεν είναι έγκυρη. Ο τύπος θα πρέπει να είναι διασύνδεση.
המאפיין '<var>Property Name</var>' כולל ערך לא חוקי. הסוג צריך להיות ממשק.
A(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonság értéke érvénytelen. Az érték csak illesztőfelület típusú lehet.
La proprietà '<var>Property Name</var>' ha un valore non valido. Il tipo deve essere un'interfaccia.
プロパティ '<var>Property Name</var>' の値が無効です。型には、インターフェイスを指定する必要があります。
'<var>Property Name</var>' 속성에 잘못된 값이 있습니다. Type이 Interface여야 합니다.
Egenskap <var>Property Name</var> har ugyldig verdi. Type må være et grensesnitt.
Nieprawidłowa wartość właściwości '<var>Property Name</var>'. Wymagany typ to Interfejs.
Недопустимое значение свойства "<var>Property Name</var>". Тип должен быть Interface.
La propiedad '<var>Property Name</var>' tiene un valor no válido. El tipo debe ser Interfaz.
Egenskap '<var>Property Name</var>' har ett ogiltigt värde. Typen måste vara ett gränssnitt.
'<var>Property Name</var>' özelliğinin değeri geçersiz. Tür bir Interface olmalıdır.
‏‏تحتوي الخاصية '<var>Property Name</var>' على قيمة غير صالحة. يجب أن يكون النوع Interface.
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。类型应为 Interface。
屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。類型應該是介面。
Vlastnost <var>Property Name</var> má neplatnou hodnotu. Typ musí být Rozhraní.
Property '<var>Property Name</var>' har en ugyldig værdi. Type skal være et Interface.
Property <var>Property Name</var> heeft een ongeldige waarde. Type moet een interface zijn.
属性“<var>Property Name</var>”的值无效。类型应为 Interface。
屬性 '<var>Property Name</var>' 有無效的值。類型應該是介面。
O valor da propriedade '<var>Property Name</var>' é inválido. O tipo deve ser uma interface.
Η ροή εργασιών προορισμού δεν πρέπει να διαθέτει δραστηριότητα που υλοποιεί ένα WebServiceInputActivity όπου η ιδιότητα Activation έχει οριστεί στην τιμή True.
זרימת העבודה המוגדרת כיעד אינה יכולה לכלול פעילות שמממשת WebServiceInputActivity כאשר הפרמטר Activation מוגדר כ- True.
A célmunkafolyamatnak nem lehet olyan tevékenysége, amely olyan WebServiceInputActivity típust valósít meg, amelynél az Activation a True értékre van állítva.
Il flusso di lavoro di destinazione non deve avere un'attività che implementa un'attività WebServiceInputActivity con Activation impostato su True.
対象のワークフローには、Activation が True に設定された WebServiceInputActivity を実装するアクティビティを含めないでください。
대상 워크플로에는 Activation이 True로 설정된 WebServiceInputActivity를 구현하는 활동이 있을 수 없습니다.
Målarbeidsflyten kan ikke ha en aktivitet som implementerer en WebServiceInputActivity med Activation satt til True.
W docelowym przepływie pracy nie może występować działanie implementujące działanie WebServiceInputActivity, którego parametr Activation ma wartość True.
Целевой поток работ не должен содержать операцию, в которой реализуется операция WebServiceInputActivity с условием Activation, равным True.
El flujo de trabajo de destino no debe tener ninguna actividad que implemente una WebServiceInputActivity para la que Activation tenga el valor True
Målarbetsflödet får inte ha en aktivitet som implementerar en WebServiceInputActivity med Activation inställd på True.
Hedef iş akışı, Activation değeri True olarak ayarlanmış bir WebServiceInputActivity uygulayan bir etkinliğe sahip olmalıdır.
‏‏لا يجب أن يحتوي TargetWorkflow على نشاط يقوم بتطبيق WebServiceInputActivity مع تعيين Activation إلى True.
目标工作流中的活动不能实现 Activation 设置为 True 的 WebServiceInputActivity。
目標工作流程不可擁有實作 WebServiceInputActivity 且 Activation 設定為 True 的活動。
Cílový pracovní postup nemůže obsahovat aktivitu, která implementuje aktivitu typu WebServiceInputActivity s vlastností Activation nastavenou na hodnotu True.
Destinationsarbejdsprocessen skal have en aktivitet, der implementerer en WebServiceInputActivity med Activation indstillet til True.
De doelworkflow moet geen activiteit bevatten die een WebServiceInputActivity implementeert waarbij Activation is ingesteld op True.
Kohdetyönkulku ei saa sisältää tehtävää, joka toteuttaa WebServiceInputActivity-tehtävän niin, että Activation-arvoksi on asetettu True.
Le workflow cible ne doit pas comporter une activité implémentant WebServiceInputActivity, si Activation a la valeur True.
Der Zielworkflow darf keine Aktivität enthalten, die eine "WebServiceInputActivity" implementiert, bei der "Activation" auf "True" gesetzt ist.
目标工作流中的活动不能实现 Activation 设置为 True 的 WebServiceInputActivity。
目標工作流程不可擁有實作 WebServiceInputActivity 且 Activation 設定為 True 的活動。
O fluxo de trabalho de destino não deve conter uma atividade que implementa WebServiceInputActivity com Activation definida como True.
‏‏الرجاء تعيين الحالة الأساسية لجهاز الحالة.
请指定状态机的初始状态。
請指定狀態機器的初始狀態。
Zadejte počáteční stav stavového počítače.
Angiv tilstandsmaskinens starttilstand.
Geef de aanvankelijke status voor de statuscomputer op.
Määritä tilakoneen alkutila.
Indiquez l'état initial de l'ordinateur d'état.
Geben Sie den ursprünglichen Status für den Statuscomputer an.
Καθορίστε την αρχική κατάσταση για τη μηχανή καταστάσεων.
נא ציין את המצב ההתחלתי עבור מחשב המצבים.
Adja meg az állapotjelző gép kezdő állapotát.
Specificare lo stato iniziale della macchina a stati.
ステート マシンの初期状態を指定してください。
상태 시스템의 초기 상태를 지정하십시오.
Angi opprinnelig tilstand for tilstandsmaskinen.
Określ stan początkowy dla komputera stanu.
Задайте начальное состояние для конечного компьютера.
Especifique el estado inicial del equipo de estado.
Ange starttillstånd för tillståndsdatorn.
Lütfen durum makinesinin başlangıç durumunu belirtin.
请指定状态机的初始状态。
請指定狀態機器的初始狀態。
Especifique o estado inicial para a máquina de estado.
‏‏يجب أن يحتوي ReplicatorActivity على Activity واحد.
ReplicatorActivity 必须包含一个活动。
ReplicatorActivity 必須包含一項 Activity。
Aktivita ReplicatorActivity musí obsahovat jednu vlastnost Activity.
ReplicatorActivity skal indeholde én aktivitet.
ReplicatorActivity moet één Activity bevatten.
ReplicatorActivity-tyypissä on oltava yksi Activity.
ReplicatorActivity doit contenir une Activity.
"ReplicatorActivity" muss eine Aktivität enthalten.
Το ReplicatorActivity πρέπει να περιέχει ένα Activity.
ReplicatorActivity חייב להכיל פעילות אחת.
A ReplicatorActivity típusnak egy tevékenységet kell tartalmaznia.
ReplicatorActivity deve contenere un elemento Activity.
ReplicatorActivity には 1 つの Activity を含める必要があります。
ReplicatorActivity에는 Activity가 하나만 있어야 합니다.
ReplicatorActivity må inneholde en aktivitet.
Działanie ReplicatorActivity musi zawierać jedno działanie.
Операция ReplicatorActivity должна включать одну операцию Activity.
ReplicatorActivity debe contener una Activity.
ReplicatorActivity måste innehålla en Activity.
ReplicatorActivity bir Activity içermelidir.
ReplicatorActivity 必须包含一个活动。
ReplicatorActivity 必須包含一項 Activity。
ReplicatorActivity deve conter uma única Atividade.
See catalog page for all messages.