The service
Messages on page
Angiv den metode, der skal kaldes, før aktiviteten udføres.
Geef de methode op die moet worden aangeroepen voordat de activiteit wordt uitgevoerd.
Määritä menetelmä, jota kutsutaan, ennen kuin tehtävä suoritetaan.
Spécifiez la méthode à appeler avant l'exécution de l'activité.
Geben Sie die Methode an, die aufgerufen werden soll, bevor die Aktivität ausgeführt wird.
Καθορίστε τη μέθοδο που πρόκειται να κληθεί πριν την εκτέλεση του activity.
נא ציין את פעולת השירות שתיקרא לפני ביצוע הפעילות.
Adja meg a tevékenység végrehajtása előtt hívandó metódust.
Specificare il metodo da chiamare prima dell'esecuzione dell'attività.
アクティビティを実行する前に呼び出すメソッドを指定してください。
활동이 실행되기 전에 호출할 메서드를 지정하십시오.
Angi metoden som skal kalles før aktiviteten blir utført.
Określ metodę, która ma być wywoływana przed wykonaniem działania.
Укажите метод, который должен вызываться до выполнения операции.
Especifique el método que debe llamarse antes de ejecutar la actividad.
Ange metoden du vill anropa innan aktiviteten körs.
Lütfen etkinlik yürütülmeden önce çağrılacak yöntemi belirtin.
‏‏الرجاء تحديد الأسلوب الذي سيتم استدعائه قبل تنفيذ النشاط.
请指定执行 Activity 前要调用的方法。
請指定要在活動執行前呼叫的方法。
Zadejte metodu, která bude volána před provedením aktivity.
请指定执行 Activity 前要调用的方法。
請指定要在活動執行前呼叫的方法。
Especifique o método a ser chamado antes da execução da atividade.
‏‏نوع الواجهة
接口类型
介面類型
Typ rozhraní
Grænseflade-type
Interfacetype
Liittymätyyppi
Type d'interface
Schnittstellentyp
Τύπος διασύνδεσης
סוג ממשק
Illesztőfelület-típus
Tipo interfaccia
インターフェイスの型
인터페이스 유형
Grensesnittype
Typ interfejsu
Тип интерфейса
Tipo de interfaz
Gränssnittstyp
Arabirim türü
接口类型
介面類型
Tipo de interface
‏‏فشل التخويل للرسالة التي تم تلقيها لنشاط الحدث <var>X</var>، من الأساس <var>Y</var>.
授权失败,因为从主体 <var>Y</var> 收到了事件 Activity <var>X</var> 的消息。
對收到的訊息 (來自主體 <var>Y</var> 的事件活動 <var>X</var>) 授權失敗。
Ověření zprávy přijaté pro aktivitu události <var>X</var>, z hlavní <var>Y</var> se nezdařilo.
Godkendelsen mislykkedes for den meddelelse, som blev modtaget for EventActivity <var>X</var>, fra principal <var>Y</var>.
De verificatie van het bericht van principal <var>Y</var> voor gebeurtenisactiviteit <var>X</var> is mislukt.
Tapahtumatehtävälle <var>X</var> pääkohteelta <var>Y</var> vastaanotetun viestin oikeuksien vahvistaminen ei onnistunut.
Échec de l'autorisation du message reçu pour l'activité d'événement <var>X</var>, à partir de l'identité <var>Y</var> principale.
Autorisierungsfehler für empfangene Nachricht in der Ereignisaktivität "<var>X</var>" von Prinzipal "<var>Y</var>".
Ο έλεγχος ταυτότητας για το μήνυμα που λήφθηκε για το event activity <var>X</var>, από την αρχή <var>Y</var> απέτυχε.
ההרשאה נכשלה עבור הודעה שהתקבלה עבור פעילות האירוע <var>X</var>, מ- <var>Y</var> הראשי.
Nem sikerült hitelesíteni a(z) <var>X</var> eseménytevékenység részére a(z) <var>Y</var> tagtól érkező üzenetet.
Autorizzazione non riuscita per il messaggio ricevuto per EventActivity <var>X</var>, dall'entità <var>Y</var>.
プリンシパル <var>Y</var> から受信したイベント アクティビティ <var>X</var> のメッセージに対する認証に失敗しました。
이벤트 활동 <var>X</var>에 대해 <var>Y</var> 사용자로부터 받은 메시지를 인증하지 못했습니다.
Kunne ikke godkjenne melding mottatt for hendelsesaktivitet <var>X</var>, fra overordnet <var>Y</var>.
Autoryzacja komunikatu odebranego dla działania <var>X</var> zdarzenia z podmiotu <var>Y</var> nie powiodła się.
Сообщение, поступившее для операции события <var>X</var> от участника <var>Y</var>, не прошло проверку подлинности.
No se obtuvo autorización para el mensaje recibido para la actividad de evento <var>X</var>, del <var>Y</var> principal.
Auktorisering misslyckades för meddelande som mottagits för händelseaktivitet <var>X</var> från huvud <var>Y</var>.
<var>X</var> olay etkinliği için <var>Y</var> ilkesinden alınan iletinin kimlik doğrulaması başarısız.
授权失败,因为从主体 <var>Y</var> 收到了事件 Activity <var>X</var> 的消息。
對收到的訊息 (來自主體 <var>Y</var> 的事件活動 <var>X</var>) 授權失敗。
Falha na autorização para mensagem recebida para atividade de evento <var>X</var>, na <var>Y</var> principal.
‏‏لا يمكن تهيئة '<var>X</var>' الذي لم يتم احتواؤه في '<var>Y</var>' الذي يقوم بتعريف الخاصية '<var>Z</var>'.
无法初始化“<var>X</var>”,它未包含在定义“<var>Z</var>”属性的“<var>Y</var>”中。
無法初始化包含在 (即定義 '<var>Z</var>' 屬性的) '<var>Y</var>' 中的 '<var>X</var>'。
Nelze inicializovat aktivitu <var>X</var>, která není obsažena v aktivitě <var>Y</var> definující vlastnost <var>Z</var>.
'<var>X</var>', der ikke er indeholdt i en '<var>Y</var>', som definerer en '<var>Z</var>' egenskab, kan ikke initialiseres.
Kan <var>X</var> niet initialiseren wanneer deze niet is opgenomen in een <var>Y</var> waarmee een eigenschap van het type <var>Z</var> wordt gedefinieerd.
Kohdetta <var>X</var>, joka ei sisälly ominaisuuden <var>Z</var> määrittävään kohteeseen <var>Y</var>, ei voi alustaa.
Impossible d'initialiser l'activité '<var>X</var>', car elle n'est pas contenue dans une activité '<var>Y</var>' définissant une propriété '<var>Z</var>'.
Wenn '<var>X</var>' nicht in '<var>Y</var>' enthalten ist (mit einer definierten Eigenschaft '<var>Z</var>'), ist keine Initialisierung möglich.
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του '<var>X</var>' που δεν περιέχεται σε ένα '<var>Y</var>' που ορίζει μια ιδιότητα '<var>Z</var>'.
无法初始化“<var>X</var>”,它未包含在定义“<var>Z</var>”属性的“<var>Y</var>”中。
無法初始化包含在 (即定義 '<var>Z</var>' 屬性的) '<var>Y</var>' 中的 '<var>X</var>'。
אין אפשרות לאתחל את '<var>X</var>' שאינו כלול ב- '<var>Y</var>' שמגדיר מאפיין '<var>Z</var>'.
Olyan '<var>X</var>' nem inicializálható, amelyet nem olyan '<var>Y</var>' tárol, amely definiál egy '<var>Z</var>' tulajdonságot.
Impossibile inizializzare '<var>X</var>' non contenuta in un '<var>Y</var>' che definisce una proprietà '<var>Z</var>'.
'<var>Z</var>' プロパティを定義する '<var>Y</var>' に含まれていない '<var>X</var>' は初期化できません。
'<var>Z</var>' 속성을 정의하는 '<var>Y</var>'에 포함되지 않는 '<var>X</var>'을(를) 초기화할 수 없습니다.
Kan ikke initialisere <var>X</var> som ikke finnes i en <var>Y</var> som definerer en <var>Z</var>-egenskap.
Nie można zainicjować elementu '<var>X</var>' nienależącego do elementu '<var>Y</var>', w którym zdefiniowana jest właściwość '<var>Z</var>'.
Невозможно инициализировать "<var>X</var>", который содержится не в "<var>Y</var>", где определяется свойство "<var>Z</var>".
No se puede inicializar '<var>X</var>'; no está contenida en una '<var>Y</var>' que defina una propiedad '<var>Z</var>'.
Det går inte att initiera '<var>X</var>' som inte finns i en '<var>Y</var>' som definierar en egenskap av typen '<var>Z</var>'.
'<var>Z</var>' özelliğini tanımlayan '<var>Y</var>' içinde yer almayan '<var>X</var>' başlatılamaz.
Não é possível inicializar '<var>X</var>' que não está contida em uma '<var>Y</var>' que define uma propriedade '<var>Z</var>'.
允许在工作流内向 WebService 发送数据。
啟用從工作流程內傳送資料到 WebService。
‏‏تمكين إرسال بيانات إلى "خدمة ويب" من داخل "سير العمل".
允许在工作流内向 WebService 发送数据。
啟用從工作流程內傳送資料到 WebService。
Povolí odesílání dat službě typu WebService z pracovního postupu.
Gør det muligt at sende data til WebService inde fra arbejdsprocessen.
Hiermee worden Workflow-gegevens naar de webservice verzonden.
Ottaa käyttöön tietojen lähettämisen WebService-palveluun työnkulusta.
Permet d'envoyer des données au service Web depuis le workflow.
Ermöglicht das Senden von Daten zum Webdienst aus dem Workflow.
Επιτρέπει την αποστολή δεδομένων στη WebService μέσα από τη ροή εργασιών.
הפעלת שליחת נתונים ל- WebService מתוך זרימת העבודה.
Lehetőséget nyújt adatok küldésére a WebService részére a munkafolyamaton belülről.
Invia dati a WebService dall'interno del flusso di lavoro.
ワークフロー内から WebService へのデータ送信を有効にします。
워크플로 내에서 WebService로 데이터를 보낼 수 있습니다.
Aktiverer sending av data til WebService fra arbeidsflyt.
Umożliwia wysyłanie danych z przepływu pracy do usługi WebService.
Разрешает передачу данных в WebService из потока работ.
Habilita el envío de datos al servicio Web desde el flujo de trabajo.
Aktiverar skickande av data till webbtjänsten från arbetsflödet.
İş Akışı içinden WebService'a veri göndermeyi sağlar.
Permite enviar dados ao WebService a partir do Fluxo de Trabalho.
‏‏بيانات مستخدم غير صالحة في سجل التعقب '<var>X</var>'. يجب أن تكون بيانات المستخدم اسماً مؤهلاً لـ '<var>Y</var>'.
“<var>X</var>”跟踪记录中的用户数据无效。用户数据必须是“<var>Y</var>”限定名称。
'<var>X</var>' 追蹤記錄中有無效的使用者資料。使用者資料必須為 '<var>Y</var>' 限定名稱。
Neplatné údaje o uživateli v záznamu sledování <var>X</var>. Údaje o uživateli musí představovat kvalifikovaný název <var>Y</var>.
Ugyldige brugerdata i '<var>X</var>' sporingsposten. Brugerdata skal være et '<var>Y</var>' kvalificeret navn.
Ongeldige gebruiker of gegevens in traceerrecord <var>X</var>. Gebruikersnaam moet een <var>Y</var> gekwalificeerde naam zijn.
Virheellisiä käyttäjätietoja seurantatietueessa <var>X</var>. Käyttäjätiedon on oltava kelvollinen nimi <var>Y</var>.
Données utilisateur non valides dans l'enregistrement de suivi '<var>X</var>'. Les données utilisateur doivent correspondre à un nom qualifié '<var>Y</var>'.
Ungültige Benutzerdaten im Überwachungsdatensatz '<var>X</var>'. Die Benutzerdaten müssen ein '<var>Y</var>' qualifizierter Name sein.
Μη έγκυρα δεδομένα χρήστη στην εγγραφή παρακολούθησης '<var>X</var>'. Τα δεδομένα χρήστη πρέπει να είναι ένα κατάλληλο όνομα '<var>Y</var>'.
נתוני משתמש לא חוקיים ברשומת המעקב של '<var>X</var>'. נתוני המשתמש חייבים להיות שם מלא '<var>Y</var>'.
Érvénytelen felhasználói adat a(z) '<var>X</var>' nyomkövetési rekordban. A felhasználói adatnak '<var>Y</var>' minősített névnek kell lennie.
Dati utente non validi nel record di rilevamento '<var>X</var>'. I dati utente devono essere un nome completo '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' 追跡レコードのユーザー データが無効です。ユーザー データは '<var>Y</var>' 修飾名である必要があります。
'<var>X</var>' 추적 레코드에 잘못된 사용자 데이터가 있습니다. 사용자 데이터는 '<var>Y</var>' 정규화된 이름이어야 합니다.
Ugyldige brukerdata i <var>X</var>-sporingspost. Brukerdata må være et kvalifisert navn for <var>Y</var>.
Nieprawidłowe dane użytkownika w rekordzie śledzenia '<var>X</var>'. Dane użytkownika muszą być nazwą kwalifikowaną '<var>Y</var>'.
Недопустимые данные пользователя в записи трассировки "<var>X</var>". Данные пользователя должны представлять собой уточненное имя "<var>Y</var>".
Datos de usuario no válidos en el registro de seguimiento '<var>X</var>'. Los datos de usuario deben ser un nombre completo '<var>Y</var>'.
Ogiltiga användardata i spårningspost för '<var>X</var>'. Användardata måste vara ett kvalificerat namn för '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' izleme kaydında geçersiz kullanıcı verisi. Kullanıcı verisi bir '<var>Y</var>' nitelikli ad olmalıdır.
“<var>X</var>”跟踪记录中的用户数据无效。用户数据必须是“<var>Y</var>”限定名称。
'<var>X</var>' 追蹤記錄中有無效的使用者資料。使用者資料必須為 '<var>Y</var>' 限定名稱。
Dados de usuário inválidos no registro de acompanhamento '<var>X</var>'. Dados de usuário devem ter um nome qualificado '<var>Y</var>'.
‏‏يوجد مهيئ معامل الارتباط والتابع داخل نشاط نطاق المعاملات.
相关初始值设定项和跟踪块在事务范围 Activity 内。
相互關聯初始設定式及實行項目是在可交易範圍活動內部。
Iniciátor korelace a následný objekt se nachází uvnitř transakční aktivity rozsahu.
Korrelationsinitialisatoren og efterfølgeren er inden i en transaktionsområdeaktivitet.
De initialisatie- en volgfunctie van de correlatie bevinden zich in een transactionele bereikactiviteit.
Korrelaation alustaja ja seuraaja ovat TransactionScopeActivity-tehtävässä.
L'initialiseur de la corrélation et le successeur se trouvent dans une activité d'étendues transactionnelles.
Die Korrelationsinitialisierung und der -nachfolger befinden sich innerhalb einer transaktionalen Bereichsaktivität.
Η προετοιμασία συσχέτισης και ακολούθησης βρίσκονται εντός μιας δραστηριότητας συναλλακτικής εμβέλειας.
מאתחל המתאם והגורם העוקב נמצאים בתוך פעילות של טווח טרנזקציות.
A korrelációt inicializáló és követő metódus tranzakciós hatókörű tevékenységen belül van.
L'inizializzazione di correlazione o seguente sono all'interno di un'attività di ambiti transazionali.
関連付けの初期化子および従動子は、トランザクション スコープ アクティビティ内にあります。
상관 관계 이니셜라이저 및 팔로어는 트랜잭션 범위 활동 내부에 있습니다.
Korrelasjonsinitialisering (initializer) og -oppfølging (follower) er innenfor en transaksjonsområdeaktivitet.
Inicjator i następca korelacji znajdują się wewnątrz zakresu działania transakcji.
Инициализатор корреляции и ее ведомый находятся внутри операции области транзакций.
El seguidor y el inicializador de correlación están dentro de una actividad de ámbito transaccional.
Korrelationsinitieraren och följaren är inuti en transaktionell områdesaktivitet.
Bağıntı başlatıcı ve izleyici, işlem kapsamı etkinliği içinde.
相关初始值设定项和跟踪块在事务范围 Activity 内。
相互關聯初始設定式及實行項目是在可交易範圍活動內部。
A correção de inicializador e seguidor estão dentro de uma atividade de escopo transacional.
Angiv en betingelse for aktivering af denne aktivitet.
Geef een voorwaarde op voor het inschakelen van deze activiteit.
Määritä ehto, jonka perusteella Activity otetaan käyttöön.
Spécifiez une condition pour activer cette activité.
Geben Sie eine Bedingung zum Aktivieren dieser Aktivität an.
Καθορίστε μια συνθήκη για την ενεργοποίηση αυτού του activity.
נא ציין תנאי להפעלת פעילות זו.
Adja meg a tevékenység engedélyezésének feltételét.
Specificare una condizione per l'attivazione di questa attività.
このアクティビティを有効にするための条件を指定してください。
이 활동을 사용하도록 조건을 지정하십시오.
Angi en betingelse for aktivering av denne aktiviteten.
Określ warunek włączenia tego działania.
Задайте условие для разрешения этой операции.
Especifique una condición para habilitar esta actividad.
Lütfen bu etkinliği Etkinleştirme koşulunu belirtin.
Ange ett villkor för att aktivera den här aktiviteten.
‏‏الرجاء تعيين شرط "لتمكين" هذا النشاط.
请指定启用此活动的条件。
請指定啟用這項活動的條件。
Zadejte podmínku, která povolí tuto aktivitu.
请指定启用此活动的条件。
請指定啟用這項活動的條件。
Especifique uma condição para habilitar essa atividade.
‏‏تنفيذ الأنشطة المضمنة استناداً إلى الشرط المحدد.
根据指定的条件执行包含的活动。
Provede obsažené aktivity na základě zadané podmínky.
Udfører indeholdte aktiviteter på basis af en angivet betingelse.
De opgenomen activititeiten worden uitgevoerd op basis van de opgegeven voorwaarde.
Suorittaa määritettyyn ehtoon perustuvat tehtävät.
Exécute les activités contenues en fonction de la condition spécifiée.
Führt enthaltene Aktivitäten gemäß der angegebenen Bedingung aus.
Εκτελεί τις περιεχόμενες δραστηριότητες με βάση την καθορισμένη συνθήκη.
ביצוע פעילויות כלולות בהתאם לתנאי שצוין.
A megadott feltétel alapján végrehajtja a benne tárolt tevékenységeket.
Esegue le attività contenute in base alla condizione specificata.
指定された条件を基に、含まれているアクティビティを実行します。
지정된 조건에 따라 포함된 활동을 실행합니다.
Utfører inkluderte aktiviteter basert på angitt betingelse.
Wykonuje zawarte działania na podstawie określonego warunku.
Выполняет вложенные операции в зависимости от заданного условия.
Ejecuta actividades contenidas basándose en la condición especificada.
Kör tillgängliga aktiviteter baserat på det villkor du angett.
Belirtilen koşula bağlı olarak içerilen etkinlikleri yürütür.
依據指定的條件執行包含的活動。
根据指定的条件执行包含的活动。
依據指定的條件執行包含的活動。
Executa atividades contidas com base na condição especificada.
‏‏تمكين تنفيذ الأنشطة المضمنة استناداً على حدث.
允许根据事件执行包含的 Activity。
依據事件啟用執行包含的活動。
Povolí provedení obsažených aktivit na základě události.
Muliggør udførelse af indeholdte aktiviteter på basis af en hændelse.
De opgenomen activiteiten worden uitgevoerd op basis van een gebeurtenis.
Ottaa käyttöön tapahtumaan perustuvien tehtävien suorittamisen.
Permet l'exécution d'activités contenues, en fonction d'un événement.
Aktiviert die Ausführung von enthaltenen Aktivitäten auf der Grundlage eines Ereignisses.
Επιτρέπει την εκτέλεση των activities που περιέχονται με βάση ένα συμβάν.
הפעלת ביצוע של פעילויות כלולות המבוססות על אירוע.
Esemény alapján lehet vele végrehajtani a tárolt tevékenységeket.
Esegue attività contenute in base a un evento.
イベントを基に、含まれているアクティビティを実行できます。
이벤트를 기준으로 하여 포함된 활동을 실행할 수 있습니다.
Aktiverer utføring av inkluderte aktiviteter basert på en hendelse.
Umożliwia wykonanie zawartych działań na podstawie zdarzenia.
Разрешает выполнение вложенных операций по событию.
Habilita la ejecución de actividades contenidas a partir de un evento.
Aktiverar körning av tillgängliga aktiviteter baserat på en händelse.
İçerilen etkinliklerin bir olaya bağlı olarak yürütülmesini sağlar.
允许根据事件执行包含的 Activity。
依據事件啟用執行包含的活動。
Permite a execução de atividades contidas com base em um evento.
See catalog page for all messages.